การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (Best Practice) การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา งานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งแผนการจัดการเรียนการสอน และแจ้งข้อราชการอื่น ๆ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช