โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส ได้รับความรู้ที่หลากหลาย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช