ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี จากศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการบริการตรวจสุขภาพประจำปี จากศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคในทุกเพศทุกวัย จัดบริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาล และตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check up) ถึงหน่วยงาน
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช