งานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคใต้)

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา ประธานในพิธีเปิดงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคใต้) พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ที่เข้าร่วมแสดงผลงานจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง ๓๙ เขตการศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จากนั้นท่านประธานและคณะ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลงาน ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช