ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Championship 2024”

ขอแสดงความยินดี ? กับทีมงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Championship 2024 ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด รุ่น Teenage เพื่อเข้าประกวดในระดับภาคที่จังหวัดเก็ต ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
๑. นางสาวกมลชนก สมถวิล
๒. นางสาวชนกนันท์ รัตนเพชร
๓. นางสาวชนิศา ขนานเภา
๔. นางสาวฐิติภัทร สุวรรณปากแพรก
๕. นางสาวณัฐนรี สองเมือง
๖. นางสาวณิชาภัทร ปิยวิทย์
๗. นางสาวณิชาภา จงไกรจักร
๘. นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์
๙. นางสาวนงนภัส อินทร์แก้ว
๑๐. นางสาวประกายเเก้ว หนูคง
๑๑. นางสาวปิยะรัตน์ อำไพฉลวย
๑๒. นางสาวพัชรวลัย หนูนคง
๑๓. นางสาวรวินท์นิภา บำเพ็ญ
๑๔. นางสาววราภรณ์ สีหามาตย์
๑๕. นางสาวสุชัญญา กรุงไกรจักร
๑๖. นางสาวอัยฎา กิจสงวน
๑๗. นายปวริศ รัตนสุวรรณ์
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช