ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริฉัตร อุทิศสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง “วันแม่แห่งชาติ ความรักของแม่”

✨นครเมืองพระ เมืองธรรมมะ✨
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
??นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลง หัวข้อเกี่ยวกับ “วันแม่แห่งชาติ ความรักของแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๒ (หลังเดิม)
??ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลง หัวข้อเกี่ยวกับ “วันแม่แห่งชาติ ความรักของแม่” เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงพลังความรัก ความสามัคคีและความจงรักภักดีเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมการรักษาสืบสานและเผยแพร่มรดกศิลปะวัฒนธรรมของไทยและบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเผยแพร่เกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงหัวข้อเกี่ยวกับ “วันแม่แห่งชาติ ความรักของแม่” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
?รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปริฉัตร อุทิศสาร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
?รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวทิพย์ตะวัน สุวรรณทิพย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
?รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่นางสาวพุธิตา ชาติแดง โรงเรียนนบพิตำวิทยา
?รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงปิ่นนภา เพ็ชรประดับกุล โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
?รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายธราธอป แสงจันทร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช