พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ “สายใยผูกพัน แก้วกัลยาณีฯ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ “สายใยผูกพัน แก้วกัลยาณีฯ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ และห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธี
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางบุญงาม ไชยรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ครูอาวุโส และศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
? ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีคุณครูเกษียณอายุราชการทั้งหมด ๑๐ ท่าน ดังนี้ ?
๑. นางสุภางค์ ธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๒. นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๓. นางจิราภรณ์ สุขสมพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๔. นางสัจจา ศิริวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๕. นางบุปผา พิกุลทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. นางสาวพัชรี ปานอุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๗. นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๘. นางสุนันทา วงศ์เมฆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๙. นางกฤติยา หนูวุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๑๐. นางฉวีวรรณ ไชยศร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช