พิธีแสดงมุทิตาจิต “กตัญญุตา แก้วกัลยาณี” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๖

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๖ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต “กตัญญุตา แก้วกัลยาณี” แด่คุณครูจิราภรณ์ สุขสมพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคุณครูสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช