หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 มิถุนายน 2564 การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
28 พฤษภาคม 2564 นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
24 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
23 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
23 พฤษภาคม 2564 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
21 พฤษภาคม 2564 แนวปฏิบัติการจำหน่ายกระเป๋าและเครื่องแต่งกายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564
20 พฤษภาคม 2564 ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2564
1 10 11 12 13 14 22

กิจกรรมเด่น

1 10 11 12 13 14 112

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 10 11 12 13 14 19

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช