หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มิถุนายน 2563 ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงของนักเรียน พ.ศ.2563
26 มิถุนายน 2563 แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26 มิถุนายน 2563 ประกาศเรื่องการเปิดเรียนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
22 มิถุนายน 2563 ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2563
22 มิถุนายน 2563 ประกาศเลขประจำตัว ห้อง เลขที่ และ e-mail นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
22 มิถุนายน 2563 ประกาศเลขประจำตัว ห้อง เลขที่ และ e-mail นักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
30 พฤษภาคม 2563 ตารางรหัสเข้าชั้นเรียนและคู่มือการใช้งานการศึกษาทางไกลด้วย Google Classroom
15 พฤษภาคม 2563 คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.2 การจัดการการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โควิค-19
1 17 18 19 20 21 22

กิจกรรมเด่น

1 17 18 19 20 21 121

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 17 18 19 20 21

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช