หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 เมษายน 2565 รายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน และ e-mail ของนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565
7 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
7 เมษายน 2565 ตัวอย่างทรงผมและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
31 มีนาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ
28 มีนาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
16 มีนาคม 2565 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2565 จำนวน 101 รายการ
12 มีนาคม 2565 ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
11 มีนาคม 2565 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่
1 2 3 4 5 18

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 5 82

ข่าวฝ่ายงาน

6 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง.. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแล ประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
27 ตุลาคม 2564 คำสั่ง.. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแล ประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
18 ตุลาคม 2564 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแล ประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15 ตุลาคม 2564 เอกสารประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
8 ตุลาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแลประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน
26 สิงหาคม 2564 คุณครูผู้สอนทุกท่านตรวจสอบ Bookmark ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1/2564
1 2 3 4 5 10

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 5 12

ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง