หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มีนาคม 2565 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2565 จำนวน 101 รายการ
12 มีนาคม 2565 ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
11 มีนาคม 2565 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่
11 มีนาคม 2565 ประกาศผลการสอบนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
22 กุมภาพันธ์ 2565 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
17 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
11 กุมภาพันธ์ 2565 วิธีลงทะเบียน Thai Save Thai สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
9 กุมภาพันธ์ 2565 การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
1 3 4 5 6 7 19

กิจกรรมเด่น

1 3 4 5 6 7 87

ข่าวฝ่ายงาน

1 3 4 5 6 7 11

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 3 4 5 6 7 13

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา