hcec

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษา โดยข้อสอบ Varsant

 สอบช่วงเวลา        8.30-11.00 น.            11.30-14.00 น.               14.30-17.00 น