hcec

1. ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ที่ตั้งศูนย์ ฯ

ศูนย์ HCEC โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตั้งอยู่ ณ ห้อง 542 อาคาร 5 ชั้น 4 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประกอบด้วยห้องสอบและห้องอบรมดังข้อมูลต่อไปนี้

1.1ศูนย์ HCEC โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีห้องสำหรับประชุมกรรมการที่เกี่ยวข้อง รองรับผู้ประชุมได้ 50 คน

1.2 ห้องสอบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ชุดอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตความเร็ว 120 MBPS แผงกั้นและชุดหูฟัง รองรับผู้เข้าสอบได้ 50 คน

1.3 ห้องประชุมกัลยาณีสำหรับการจัดอบรมออนไซต์รองรับผู้เข้าอบรมได้ 200 คน

2. คณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ


นายสง่า นาวารัตน์
ผูัอำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล


นายศรชัย  โชติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นายเอกรัฐ เพชรรักษ์
ผู้จัดการศูนย์


นายภัททิยะ  จันทร์อุดม
เจ้าหน้าที่ ICT


นางสาวกฤษณา นินทรกิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

3. ห้องสอบ (คอมพิวเตอร์)

4. ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาและทดสอบแล้ว

จัดให้มีป้ายชื่อศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) และติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

จัดให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการพัฒนาและทดสอบแล้ว

จัดทำแผนโครงการดำเนินงานของศูนย์ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) และรายงานผลส่งส่วนกลางแล้ว

5. ปัญหาและอุปสรรค

-ผู้ประสานงานของศูนย์สอบของเคมบริจน์ไม่มีการประสานกับทางศูนย์สอบและสืบเนื่องความซับซ้อนของของโปรแกรมที่ใช้สอบทำให้ผู้เข้าสอบบางคนพลาดการทำข้อสอบและเสียคะแนนในการทำแบบทดสอบ

-งบประมาณที่จัดมาให้ศูนย์มีน้อยเกินไปผู้จัดการศูนย์และหัวหน้ากลุ่มสาระต้องออกเงินส่วนตัวเพื่อสนับสนุนในการจัดการสอบ