หน้าแรก

ระบบเปิดให้สมัครวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ปิดระบบวันที่ 12 พฤษภาคม เวลา 16.30 น.
หมายเหตุ..ระบบปิดการบันทึกข้อมูลแต่ผู้สมัครที่บันทึกข้อมูลแล้วสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครได้

หลักฐานการเข้าสอบ

1. ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบที่พิมพ์จากระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบ O-NET

หมายเหตุ..นักเรียนที่สมัครชั้น ม.4 ต้องระบุแผนการเรียนด้วย