ประเภท สถานศึกษา ครู นักเรียน หรือ ครูผู้ควบคุม  หรือ ผู้บันทึก หรือปีประเมิน ที่ต้องการค้นหา   
ลำดับปีประเมินประเภทรางวัลเรื่องหน่วยงานที่จัดว.ด.ป.ครูหรือครูผู้ควบคุมชื่อนักเรียนผู้บันทึก
1 2567-1 สถานศึกษา ระดับชาติ รางวัลการขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม รองชนะเลิศอันดับ 3 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง ครู รุ่งทิพ
2 2567-1 สถานศึกษา ระดับชาติ รางวัลการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานศึกษา ( อสศ.) ระดับดีเด่น โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง ครู รุ่งทิพ
3 2567-1 สถานศึกษา ระดับชาติ รางวัลการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคใต้ ระดับยอดเยี่ยม มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง ครู รุ่งทิพ
4 2567-1 สถานศึกษา ระดับชาติ รางวัลการขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์ รองชนะเลิศอันดับ 3 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง ครู รุ่งทิพ
5 2567-1 สถานศึกษา ระดับชาติ รางวัลการขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านสังคม และสาธารณสุข รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง ครู รุ่งทิพ
6 2567-1 สถานศึกษา ระดับชาติ รางวัลการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานศึกษา ( อสศ.) ระดับดีเด่น มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางผาสุข ถาวร
นางเสาวลักษณ์ กรรชนะการญจน์
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ครู ผาสุข
7 2567-1 สถานศึกษา ระดับชาติ รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านสังคม และสาธารณสุข มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ ครู เสาวลักษณ์
8 2567-1 สถานศึกษา ระดับชาติ รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคใต้ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ ครู เสาวลักษณ์
9 2567-1 สถานศึกษา ระดับชาติ กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานศึกษา (อสศ.) มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ ครู เสาวลักษณ์
10 2567-1 สถานศึกษา ระดับชาติ ขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ ครู เสาวลักษณ์
11 2567-1 สถานศึกษา ระดับภาค รางวัลการขับเคลื่อนพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม รองชนะเลิศอันดับ3 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางผาสุข ถาวร
นางเสาวลักษณ์ กรรชนะการญจน์
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ครู ผาสุข
12 2567-1 สถานศึกษา ระดับภาค รางวัลการขับเคลื่อนพันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์ รองชนะเลิศอันดับ3 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางผาสุข ถาวร
นางเสาวลักษณ์ กรรชนะการญจน์
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ครู ผาสุข
13 2567-1 สถานศึกษา ระดับภาค รางวัลการขับเคลื่อนพันธกิจด้านสังคม และสาธารณสุข รองชนะเลิศอันดับ2 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางผาสุข ถาวร
นางเสาวลักษณ์ กรรชนะการญจน์
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ครู ผาสุข
14 2567-1 สถานศึกษา ระดับภาค มีผลสัมฤทธิ์ ด้านดารเรียนการสอนภาษาจีน การสอบวัดระดับภาษาจีนและการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนดีเด่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ความร่วมมือทางการศึกษาดีเด่น สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กุมภาพันธ์ 2567 นางขวัญกมล จันทระคูณ ครู ขวัญกมล
15 2567-1 สถานศึกษา ระดับภาค ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ความร่วมมือทางการศึกษาดีเด่น โดยสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี2023 สถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฐศุภากร ทิมจร ครู ฐศุภากร
16 2567-1 สถานศึกษา ระดับเขต ครูที่ปรึกษานักเรียนห้อง 502 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 22 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญศรี สว่างจิตต์ ครู เพ็ญศรี
17 2567-1 สถานศึกษา ระดับเขต เหรียญทองครูผู้สอนดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ __ ครู อทิตยา
18 2567-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ปีะจำปี 2567 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วัดสนธิ์(นาสน) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางทรงศรี นาคินทร์
นางสาวลักขณา คงแก้ว
นางสาวภาวดี พรหมศาสน์
นางสาวกรองกาญจน์ รักษ์พงษ์
น.ส.กานต์ชนิต ปัทมาคม , น.ส.ณิชากร จันทร์เลื่อน , ด.ญ.ณัฐวรา ยอดระบำด.ญ.ลลิตา มีเสน , ด.ญ.ธันยรัตน์ จตุทอง ครู ลักขณา
19 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีฯ 23 ก.พ. 2567 นายคมสันติ คงเส้ง
นางพัชรี ขวัญสง
นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
1. นางสาวเครือฟ้า จุติประภาค 2. นางสาวฉันชนก วงศ์สวัสดิ์ 3. นางสาวชาลิสา คงเพ็ชร 4. นางสาวกัณฐิกา ยาชะรัด 5. นายปรัชญ์วิรุฬห์ แก้วจำนงค์ ครู คมสันติ
20 2567-1 ครู ระดับชาติ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย รายการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์เยาวชนโลกและการแข่งขัน SPC Logic Game 2023 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 2-3 ธันวาคม 2566 นางบุษบา มณีโชติ
นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางสาวกชวรรณ วิวัฒนสวัสดินนท์ ครู บุษบา
21 2567-1 ครู ระดับชาติ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย รายการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์เยาวชนโลกและการแข่งขัน SPC Logic Game 2023 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 2-3 ธันวาคม 2566 นางบุษบา มณีโชติ
นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางสาวปุญญิศา นาคัน ครู บุษบา
22 2567-1 ครู ระดับชาติ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น รายการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์เยาวชนโลกและการแข่งขัน SPC Logic Game 2023 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 2-3 ธันวาคม 2566 นางบุษบา มณีโชติ
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
เด็กชายพีรวิชญ์ โคจีจุล เด็กชายปภังกร เพชรนุ้ย ครู บุษบา
23 2567-1 ครู ระดับชาติ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น รายการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์เยาวชนโลกและการแข่งขัน SPC Logic Game 2023 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 2-3 ธันวาคม 2566 นางบุษบา มณีโชติ
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
เด็กชายภวัต รักประทุม เด็กชายรณกร ด้ามทอง ครู บุษบา
24 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีฯ 23 ก.พ. 2567 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร 1.นายวชิรพงศ์ ทิพย์แก้ว 2.นายณัฐพัชร์ จันทอินทร์ 3.น.ส.ธาริษา สะคราญ 4.น.ส.มาริสา สร้องเจริญ 5.น.ส.กัลยรัตน์ พรหมจิตร ครู ศุภวรรณ
25 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.66 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ ครู จุฑามาศ
26 2567-1 ครู ระดับชาติ A mentor for Silver Medal of Mathematics Project Work Competition (Upper Secondary Level) OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION 7,August 2023 Ms.Juthamas Lacharoj ครู จุฑามาศ
27 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางอรนภา ศรีสุข , นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง 1. นางสาวเบญจพร มณีฉาย 2. นายพนัชกร ฤทธิไชย3. นางสาวสายธาร เ็มเปี่ยม ครู อรนภา
28 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษษ ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เหรียญเงิน นางฐายิกา บัวผัน ด.ช.กรณ์ เชิดชินนภาด.ช.อมรพงศ์ โตยธรทรัพย์มณี ครู ฐายิกา
29 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
30 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางทรงศรี นาคินทร์
นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์
1.เด็กหญิงปพิชรญา เพชรอยู่ 2.เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก 3.เด็กหญิงเสาวภา ศรีวิจิตร 4.เด็กหญิงลีลาวรรณ พงศ์ประพันธ์ 5. นางสาวอัจฉรา รัตนกำพล 6.นางสาวธิดารัตน์ จิตร์ชำนาญ ครู ทรงศรี
31 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม"ดีเด่น"ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กรมศาสนา 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางทรงศรี นาคินทร์
นางจุฬารัตน์ ทองยัง
1.เด็กหญิงวีรภัทรา เจริญศรี 2.เด็กหญิงปพิชรญา เพชรอยู่ 3.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วีระวานิช 4.เด็กหญิงเสาวภา ศรีวิจิตร 5.เด็กหญิงอัฐภิญญา ชูจันทร์ 6.เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก 7.เด็กหญิงอัจฉรา รัตนกำพล ครู ทรงศรี
32 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม"ดีเด่น"ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดวาดภาพระบายสีทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กรมศาสนา 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางทรงศรี นาคินทร์
นางสาวลักขณา คงแก้ว
นางสาวภาวดี พรหมศาสน์
นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์
1.นางสาวกานต์ชนิต ปัทมาคม 2.เด็กหญิงลลิตา มีเสน 3.เด็กหญิงณัฐวรา ยอดระบำ 4.เด็กหญิงพูนสุข โบกขระณีย์ 5.นางสาวณิชากร จันทร์เลื่อน 6.เด็กหญิงธันยรัตน์ จตุทอง ครู ทรงศรี
33 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน A-math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ SPC LOGIC GAMES : THE CHAMPION OF THAILAND สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2-3 ธันวาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
นางสาวกชวรรณ วิวัฒสวัสดินนท์ ครู จุรีรัตน์
34 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขัน A-math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ SPC LOGIC GAMES : THE CHAMPION OF THAILAND สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2-3 ธันวาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
นาสาวภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
35 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน A-math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ SPC LOGIC GAMES : THE CHAMPION OF THAILAND สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2-3 ธันวาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
เด็กชายนิธิ ทิพย์สุราษฎร์เด็กชายชวิศ ชูพงศ์ ครู จุรีรัตน์
36 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ นางสาวสุธาวดี หนูทอง นางสาวณัฐกมล นาคสิงค์ นายอนุศิษฏ์ บุปผากิจ นางสาวสโรชิตา เดชเชียร นายภูริภัทร เดชศรี นายศตายุ พันธมาศ ครู สุมณฑา
37 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ นางสาวสุธาวดี หนูทอง นางสาวณัฐกมล นาคสิงค์ นายอนุศิษฏ์ บุปผากิจ นางสาวสโรชิตา เดชเชียร ครู สุมณฑา
38 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 ครูจุฬารัตน์ ทองยัง ครูทรงศรี นาคินทร์ 1.เด็กหญิงวีรภัทรา เจริญศรี 2. เด็กหญิงปพิชรญา เพชรอยู่ 3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วีระวานิช 4.เด็กหญิงเสาวภา ศรีวิจิตร 5.เด็กหญิงอัฐภิญญา ชูจันทร์ 6.เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก 7.เด็กหญิงอัจฉรา รัตนกำพล ครู จุฬารัตน์
39 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ม. 1 - ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 ครูดวงพร แซ่แต้ ครู ดวงพร
40 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 ครูดวงพร แซ่แต้ ครู ดวงพร
41 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ระดับชาติ การประกวดกลอนสด รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 ชั้นมัธยมศึกษา ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 25 พฤศจิกายน นางสาวแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์ นางสาวธีรนาฏ เกื้อสกุล , นายณัฐวรรธน์ แซ่ปัก , นายกมลนิตย์ ต่างสี และนายวรัญญู จิตจำนอง ครู แซมบุปผา
42 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายธเนศ หาญใจ
เด็กชายณัฐชัย ทองสม
เด็กชายพิทักษ์ บุปผากิจ
ครู เบญจพร
43 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายธเนศ หาญใจ
นางสาวกมลชนก พละบุญ
นายตฤณ รัตนพันธ์
ครู เบญจพร
44 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นางวิภาพร แก้วกำเหนิด
เด็กชายธัชพล ชุมพงศ์
เด็กชายสันเพชร โชติรัตน์
ครู เบญจพร
45 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Area of Valor (Rov) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายอรุณ ไชยวรรณ์
1. นายกนกพงค์   ทองขาว
2. นายคุณานนท์   ภูริพงษ์พรรณ
3. นายดารชาต์   คชาผล
4. นายปภังกร   ศรีรุ่ง
5. นายปภังกร   ศรีสุวรรณ
6. นายวชิรพงศ์  ทิพย์แก้ว
7. นายวรุฒน์รวี   คงศิริวัฒนา
8. นายวิชนัน   หวังจินดาวรรณ
ครู เบญจพร
46 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลผู้ให้คุณูปการแก่มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ดีเด่น ในด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ในปี 2566 มหาวิทยาลัยครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฐศุภากร ทิมจร ครู ฐศุภากร
47 2567-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 2-4 ธันวาคม 2566 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
48 2567-1 ครู ระดับชาติ ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีหญิง สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 2-4 ธันวาคม 2566 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
49 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน สแคร็บเบิลชิงแชมป์เยาวชนประเทศไทย คอร์สเวิร์ด เอแม็ท และสมการการต่อคำศัพท์ภาษาไทย WESPA YOUTH CUP 2023’s Opening ceremony สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับสมาคมบางกอกครอสเวิดส์คลับ สมาคมคอร์สเวิดส์เกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย 3 ธันวาคม 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ เด็กชายชยุตรา สุขชื่น - เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ - เด็กชายวงศกร นาคกายสิทธิ์ - เด็กหญิงบุญประภา ถาวรสาร - นายณัฏฐชัย ดีรอด - นางสาวอนัญญา ทลิกรรณ์ - นายคงสิทธิ์ ภารพบ ครู กวิสรา
50 2567-1 ครู ระดับชาติ ทุนอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิฮาคุโฮโด เจแปนฟาวน์เดชั่น และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 พฤศจิกายน 2567 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา ครู ณัฐวีภรณ์
51 2567-1 ครู ระดับชาติ International Teacher Research Seminar Presenter สพฐ และ Webster University Uzbekistan 10 มีนาคม 2527 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ครู เอกรัฐ
52 2567-1 ครู ระดับชาติ ผู้ควบคุมทีมในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256ึ7 โรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหเสนีร่วมกับชมรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การแพทย์และการวิจัย 14 พฤศจิกายน 2567 นางปัทมา จรเด่น นางสาวกวินธิดา บวรเตชินพัฒน์นางสาววิชุดา ทรงเลิศ ครู ปัทมา
53 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
54 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
55 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
56 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน นางอรนภา ศรีสุข นางสาวแตงกวา ครู อรนภา
57 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
58 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
59 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูดีศรีแผ่นดิน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 25 ตุลาคม 2566 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ ครู เสาวลักษณ์
60 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 23 กุมภาพันธ์ 2567 ครูอรํัญญา สังเส้ง 1.ด.ญ.เกตุมณี ธรรมรัตน์ ม.305 2.นายสิทธิชัย ศรีรอด ม.405 3.นายรัชชานนท์ ณนุวงค์ ม.508 4.นางสาวชุติมณฑน์ ศรีเจริญ 508 5.นางสาวศิริมล สุวรรณสังข์ 508 6.นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวรานุรักษ์ 508 7.ด.ช.นครา สุขน้อย ม.303 8.ด.ญ.สาริศา ผดุงอรรถ ม.303 9.น ครู อรัญญา
61 2567-1 ครู ระดับชาติ โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ : ครูดีเด่น สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 24 มิถุนายน 2566 นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร ครู ปลื้มจิตต์
62 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหากฎหมาย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 23 กุมภาพันธ์ุ2567 นางอทิตยา จันทรัตน์ ครู อทิตยา
63 2567-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กรมศาสนา กระทรวงวัตนธรรม 23 กุมภาพันธ์ 2567 ครูพัชรี ขวัญสง - ครู พัชรี
64 2567-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ปีะจำปี 2567 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นางสาวกาต์ชนิต ปัทมาคม, นางสาวณิชากร จัทร์เลื่อน, นางสาวธันยรัตน ครู ภาวดี
65 2567-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ปีะจำปี 2567 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นางสาวกาต์ชนิต ปัทมาคม, นางสาวณิชากร จัทร์เลื่อน, นางสาวธันยรัตน จตุทอง, ด.ญ.ลลิตา มีเสน, ด.ญ.ณัฐวรา ยอดระบำ, ด.ญ.พูนสุข โบกขระณีย์ ครู ภาวดี
66 2567-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 ครู ปัณชญา
67 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 1. นางอทิตยา จันทรัตน์ 2. นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ ครู ปัณชญา
68 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2567 นางขัตติยา เจนการ <ฺBR> นางอินทิรา วัชรศิริ นายวัชฤทธิ์ สายมณี นายนิติวัฒน์ ผลาวรรณ์ นางสาวณิชารีย์ กรักทองกรณ์ ครู อินทิรา
69 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2567 นางขัตติยา เจนการ นางอินทิรา วัชรศิริ นางสาวกมลพร โตธรทรัพย์มณี นางสาวฐิติพร เซ่งปุ้น และนางสาวปาณิภา จิวานนทกุล ครู อินทิรา
70 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2567 นางขัตติยา เจนการ นางอินทิรา วัชรศิริ นายวัชฤทธิ์ สายมณี นายนิติวัฒน์ ผลาวรรณ์ นางสาวณิชารีย์ กรักทองกรณ์ ครู อินทิรา
71 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2567 นางขัตติยา เจนการ นางอินทิรา วัชรศิริ นายวัชฤทธิ์ สายมณี นายนิติวัฒน์ ผลาวรรณ์ นางสาวณิชารีย์ กรักทองกรณ์ ครู อินทิรา
72 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2567 นางขัตติยา เจนการ นางอินทิรา วัชรศิริ นายวัชฤทธิ์ สายมณี นายนิติวัฒน์ ผลาวรรณ์ นางสาวณิชารีย์ กรักทองกรณ์ ครู อินทิรา
73 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2567 นางขัตติยา เจนการ นางอินทิรา วัชรศิริ นายวัชฤทธิ์ สายมณี นายนิติวัฒน์ ผลาวรรณ์ นางสาวณิชารีย์ กรักทองกรณ์ ครู อินทิรา
74 2567-1 ครู ระดับชาติ รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2567 นางขัตติยา เจนการ นางอินทิรา วัชรศิริ นางสาวกมลพร โตธรทรัพย์มณี นางสาวฐิติพร เซ่งปุ้น และนางสาวปาณิภา จิวานนทกุล ครู อินทิรา
75 2567-1 ครู ระดับภาค ผู้ฝึกสอนนักกีฬาได้รับรางวัล อันดับเหรียญทอง การแข่งขัน เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น รายการเอ็ดดูพลอยส์ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี 2566 บริษัทเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม จำกัด 4-5 พฤศจิกายน 2566 นางบุษบา มณีโชติ
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
เด็กชายพีรวิชญ์ โคจีจุล เด็กชายปภังกร เพชรนุ้ย ครู บุษบา
76 2567-1 ครู ระดับภาค ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดแข่งขันแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30 มิถุนายน 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ นายปภาวิน บุญจริงนางสาวธณัฐนันท์ คงมนต์
นางสาวณัฏฐธิดา พร้าก้อน
ครู จุฑามาศ
77 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2566 สมาคมเกมกระดานและของเล่นเพื่อการศึกษา 4-5 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจุฑา่มาศ ลาชโรจน์ ครู จุฑามาศ
78 2567-1 ครู ระดับภาค ได้รับรางวัล อันดับเหรียญทอง เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2566 บริษัท เช็ดถุพลอยสั ทมแอนด์ทอย จำกัด 5 พฤศจิกายน 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ พีรวิชญ์ โคจีจุลปภังกร เพชร ครู สุทธิพงค์
79 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ นางสาวสุธาวดี หนูทอง นางสาวณัฐกมล นาคสิงค์ นายอนุศิษฏ์ บุปผากิจ นางสาวสโรชิตา เดชเชียร นายภูริภัทร เดชศรี นายศตายุ พันธมาศ ครู สุมณฑา
80 2567-1 ครู ระดับภาค กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2567 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล จ.กระบี่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางฐายิกา บัวผัน นายธรากร ชูเสือหึง<ฺBR>นายปภาวิน บุญจริง<ฺBR>นายจักราวุธ ทองบุญชู<ฺBR>นายคณพศ กันทา
นางสาวกวินธิดา บวรเตชินภัตร์
ครู ฐายิกา
81 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางทิพากร นาเจริญ ครู ทิพากร
82 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางทิพากร นาเจริญ ครู ทิพากร
83 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นางสาวภัทรวริน แก่นคำ ครู ภาวดี
84 2567-1 ครู ระดับภาค รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ เด็กหญิงพูนสุข โบกขระณีย์ ครู ภาวดี
85 2567-1 ครู ระดับภาค รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นายอิทธิพัทธ์ บัวจันทร์ ครู ภาวดี
86 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้ให้รับการสนับสนุน รายการคำคมเกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชิงแชมป์ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการเอ็นดูพลอยคอร์ส Word เกมเอแมท ค บริษัทEDU PLOY เอ็นดูพลอย ครอสเวิดส์ เอแม็ทคำคม และซุดุกุ จำกัด 4-5 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ - เด็กชายชยุตรา สุขชื่น - เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ - เด็กชายวงศกร นาคกายสิทธิ์ - เด็กหญิงบุญประภา ถาวรสาร - นายณัฏฐชัย ดีรอด - นางสาวอนัญญา ทลิกรรณ์ - นายคงสิทธิ์ ภารพบ ครู กวิสรา
87 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู กวิสรา
88 2567-1 ครู ระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขัน SDN Futsal No L Cup 2024 inspired by ThaiPBS รอบชิงแชมป์โซนภาคใต้ตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
89 2567-1 ครู ระดับภาค ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ เด็กชายชยุตรา สุขชื่น / เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ ครู กวิสรา
90 2567-1 ครู ระดับภาค รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญศรี สว่างจิตต์ นางสาวกุลภัสสร์ ทิพย์บำรุง นางสาวนันทิชา ธานีรัตน์ นายรพีพัฒชา วิลาวรรณ์ ครู เพ็ญศรี
91 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี 16 ธันวาคม2566 นางชญานิศ คงหอม <ฺBR>นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ 1.เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ใบเต้ 2. เด็กหญิงพรรณวิศา หวังสุทธิ์ 3. เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ใบเต้ ครู ชญานิศ
92 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2567 นางปัทมา จรเด่น นายจักราวุธ ทองบุญชู
นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีเพชร
นางสาวโชติกา คงทอง
ครู ปัทมา
93 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2567 นางปัทมา จรเด่น นายคณพศ กัณทา
นางสาวทิฆัมพร บุรีภักดี
นางสาวกวินธิดา บวรเตชินภัตร์
ครู ปัทมา
94 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม,4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2567 นางปัทมา จรเด่น นางสาวญาณิศา นุ่มนวล
นางสาวณัฐกมล ไชยฤทธิ์
นายรัฐภูมิ ปานเหลือ
ครู ปัทมา
95 2567-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2567 นางปัทมา จรเด่น นางสาวญาณิศา นุ่มนวล
นางสาวณัฐกมล ไชยฤทธิ์
นายรัฐภูมิ ปานเหลือ
ครู ปัทมา
96 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
-- ครู จีรวรรณ
97 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 19 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครู กนกวรรณ
98 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดและออกแบบชุดแฟนซีวิทยาศาสตร์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง นายจักรภพ นิมนต์นางสาวพิยดา กำลังเกื้อ ครู จีรวรรณ
99 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครู กนกวรรณ
100 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม.1 ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ จันทร เด็กชายกวิน วรินทรา เด็กชายกฤตภาส กิ่งรัตน์- ครู อุไรวรรณ
101 2567-1 ครู ระดับเขต คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครู กนกวรรณ
102 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการร้องเพลงลูกเสือ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ จันทร 1. เด็กหญิงกัญณ์ฬพัชฒ์ ขำเกิด 2. เด็กหญิงนันนภัทร สุวรรณบำรุง 3. เด็กหญิงธัญพิมล กราพงศ์ 4. เด็กหญิงสิริกร อ่อนชาติ 5. เด็กหญิงนัจญมา จิตรบรรทัด 6. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ วัยวัฒน์ 7. เด็กหญิงกมลนัทธ์ คำนวนกิจ 8. เด็กหญิงมุกอันดา - ครู อุไรวรรณ
103 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ จันทร 1. เด็กชายกวีวัฒน์ ผ่องแผ้ว 2. เด็กชายธนวิชญ์ พงศ์พจน์วาที- ครู อุไรวรรณ
104 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ จันทร 1. เด็กชายกวีวัฒน์ ผ่องแผ้ว 2. เด็กชายชิษณุพงศ์ ช่วยตั้ง- ครู อุไรวรรณ
105 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลวิธีการปฏิบัติผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครู กนกวรรณ
106 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทหญิงเดี่ยว ม.ต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ เด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ ครู ปรียาพร
107 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศ Korean Cover Dance ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นางสาวญาณภัทร เนาว์สุวรรณ
นายณัฎฐกิตติ์ สุภรังษี
นางสาวณัฐธยาน์ เกษา
นางสาวธิดารัตน์ สงหนู
นางสาวปวีรญา อยู่คง
นางสาวปิยธิดา บุญฤทธิ์
นางสาวมณฑิตา ยอดโสวรรณ
นายสิทธินนท์ รักรงค์
เด็กชายสุขภัค สุทิน
นางสาวสุชานันท์ รังสิมันตุชาติ
ครู ปรียาพร
108 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 2566 นายคมสันติ คงเส้ง 1. นางสาวณิชชา วิสุทธยะรัตน์ 2. นางสาวชาลิสา คงเพ็ชร 3. นายอนุศิษฏ์ บุปผากิจ 4. นางสาวกัณฐิกา ยาชะรัด 5. นางสาวธาริษา สะครวญ 6. นางสาวธัญญลักษณ์ ภาษี 7. นางสาวสโรชิตา เดชเชียร 8. นางสาวชนกนันท์ รัตนเพชร 9. นางสาวสุธาวดี หนูทอง 10. นายศต ครู คมสันติ
109 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ม.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 2566 นายคมสันติ คงเส้ง 1. เด็กหญิงฐิติชญา ผุดวัฒน์2. เด็กหญิงวัทนพร แก้วอาษา ครู คมสันติ
110 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการเเข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นประเภท ชายเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
เด็กชายรณกร สิทธิฤทธิ์ ครู ณัฐวีภรณ์
111 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการเเข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นประเภท หญิงเดี่ยว ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวนิศากร นฤบาล ครู ณัฐวีภรณ์
112 2567-1 ครู ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
113 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเเข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นประเภท หญิงเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวบิสมิลลาร์ อิสลาม ครู ณัฐวีภรณ์
114 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการเเข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายจักรินทร์ หมายสุขนางสาวณัชญานันท์ รัตโส ครู ณัฐวีภรณ์
115 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการเเข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
เด็กหญิงพิชชาพร จันทรวิเชียรเด็กหญิงพิณพระพาย ถนอมพล ครู ณัฐวีภรณ์
116 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการเเข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา นางสาวอารยา ตันวราวุฒิกุล ครู ณัฐวีภรณ์
117 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการเเข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา เด็กหญิงนภารินทร์ พุทธปัญชรกุล ครู ณัฐวีภรณ์
118 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการเเข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายวรภัทร คุ้มภัย ครู ณัฐวีภรณ์
119 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญเงิน ครูผู้สอนดีเด่น ระดับ ม.ปลาย สถานศึกาาขนาดใหย่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพม.นครศรีธรรมราช ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครู นุสรณ์
120 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมหลักสูตรนครศรีธรรมราช ม.4-6 ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 2566 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับนางสาวธนภรณ์ คงทอง ครู ศุภวรรณ
121 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญเงิน ครูผู้สอนดีเด่น ระดับ ม.ปลาย สถานศึกาาขนาดใหย่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพม.นครศรีธรรมราช ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครู นุสรณ์
122 2567-1 ครู ระดับเขต ครูที่ปรึกษานักเรียนห้อง 507 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 22 พฤศจิกายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ ครู วิทยา
123 2567-1 ครู ระดับเขต ครูที่ปรึกษานักเรียนห้อง 507 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 22 พฤศจิกายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ ครู วิทยา
124 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณอินทร์ เด็กหญิงณัฐริกา ปลอดใหม่
เด็กหญิงแพรวพิชชา ดิษฐปาน
ครู จีรวรรณ
125 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดบชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวนัชชนันท์ สมเขาใหญ่ นางสาววราลี ไทรแก้ว เด็กหญิงโฉมฉายรดา ริยาพันธ์ ครู จีรวรรณ
126 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดบชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวกัญญาณัฐ ทองหวาน นางสาวณัฐกานต์ สิทธิศักดิ์ เด็กหญิงดรัญพร เพชรทอง ครู จีรวรรณ
127 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นายธเนศ หาญใจ
นางสาวเบญจพร ย่านวารี
เด็กชายณัฐชัย ทองสมเด็กชายพิทักษ์ บุปผากิจ ครู ธเนศ
128 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นายธเนศ หาญใจ นางสาวศราวดี กำจรนางสาววรรณิดา ศรีวิสุทธิ์ ครู ธเนศ
129 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นายธเนศ หาญใจ
นายอิสระพงศ์ วรินทร์เวช
เด็กหญิงปัญญาพร ขาวแดง เด็กหญิงสุจิตรา รัตนนุพงค์ ครู ธเนศ
130 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นายธเนศ หาญใจ
นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายทิวากร ฉับพลัน
นายธนภัทร จุฬากาญจน์นางสาวกมลชนก พละบุญ
ครู ธเนศ
131 2567-1 ครู ระดับเขต ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน และนายทะเบียนกลาง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นายธเนศ หาญใจ ครู ธเนศ
132 2567-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย​ระดับชั้น​ ​ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-17 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2565 นางสาวกัญญา​ โอมาก ครู กัญญา
133 2567-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย​ระดับชั้น​ ​ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-17 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2565 นางสาวกัญญา​ โอมาก ครู กัญญา
134 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมรา 17/11/2566 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวปริฉัตร อุทิศสาร ครู ฐศุภากร
135 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมรา 17/11/2566 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวณัฐชา ประกอบศักดิ์ ครู ฐศุภากร
136 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมรา 17/11/2566 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวนลินทิพย์ คงมณี นางสาวสุรินทร์ทิพย์ เหมทานนท์ ครู ฐศุภากร
137 2567-1 ครู ระดับเขต เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันมารยาทไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ ครู อทิตยา
138 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมรา 17/11/2566 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวอภิชญา ประเดิมวงศ์ นางสาวปณิสรา เชาวน์ชะตา ครู ฐศุภากร
139 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมรา 17/11/2566 นางสาวฐศุภากร ทิมจร เด็กหญิงบุณยวีร์ ลัพธิกุลศานต์
เด็กหญิงปริชญา อำมาตย์เอก
เด็กหญิงน่านเจ้า ดีเจย กุนาคำ
เด็กหญิงภิญญาภัช วาจา
เด็กชายศิววงศ์ กุ้ยเส้ง
ครู ฐศุภากร
140 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมรา 17/11/2566 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นายเตชภณ ไชยภักดี
นายสุกฤษฎิ์ จงศิริ
นางสาวปัทมพร มากทอง
นางสาวเขมิกา ชูสุข
นางสาวปุณณมาส อัมพรพันธ์
ครู ฐศุภากร
141 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมรา 17/11/2566 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นายพุทธิวัฒน์ พัฒนสุคนธ์ ครู ฐศุภากร
142 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมรา 17/11/2566 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นายพุทธิวัฒน์ พัฒนสุคนธ์
นางสาวจุฑาทิพ ขจีรัตน์วัฒนา
ครู ฐศุภากร
143 2567-1 ครู ระดับเขต เป็นครูที่มีผลงานดีเด่น ด้านส่งเสริมสนับสนุน "สร้างคนดีให้บ้านเมือง" ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เด็กดีศรีเมืองนคร" จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 มีนาคม 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
144 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Reading Skill สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 ครูจรรยนาถ คำนวณ นางสาวจิตรภัสร์ บุหลันพฤกษ์ ครู จรรยนาถ
145 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 17 พฤศจิกายน 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ พีรวิชญ์ โคจีจุลปภังกร เพชร ครู สุทธิพงค์
146 2567-1 ครู ระดับเขต การคัดตัวอักษรจีน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางขวัญกมล จันทระคูณ นางสาวสิริรัตน์ เสถียรขจรกุล ครู ขวัญกมล
147 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
148 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมตอนปลาย Best practices สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางพัชรี ขวัญสง ครู พัชรี
149 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแนะแนวระดับชั้น ม.1-ม.36 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางพัชรี ชูกลิ่น
นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร
ครู พัชรี
150 2567-1 ครู ระดับเขต ครูดี วิถีใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 21 กันยายน 2566 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ ครู สุมณฑา
151 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางขวัญกมล จันทระคูณ เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร นุกิจรังสรรค์เด็กชายมุนินทร์ เสือทอง ครู ขวัญกมล
152 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางกาญจนา คงเกิด<> นางทิพากร นาเจริญ เด็กชายติณต์ ก๋งเม๋ง<>เด็กชายบารีมี ชัยสงคราม<>เด็กชายปุณณวิชญ์ ญาติพัฒน์ ครู กาญจนา
153 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางขวัญกมล จันทระคูณ นางสาวพิชมญช์ แก้วควรชุม ครู ขวัญกมล
154 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางกาญจนา คงเกิด<> นางทิพากร นาเจริญ นายธนกฤต แวววรรณจิตร<>นายพงษ์ปกรณ์ ไชยรักษ์<>นายศุภวิชญ์ ครู กาญจนา
155 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางขวัญกมล จันทระคูณ นางสาวธัญชนก จเรประพาฬ ครู ขวัญกมล
156 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางขวัญกมล จันทระคูณ นางสาวอภิชญา ประเดิมวงศ์นางสาวปณิสรา เชาวน์ชะตา ครู ขวัญกมล
157 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางขวัญกมล จันทระคูณ เด็กหญิงนลิน เจริญยศนางสาวปวีณ์ธิดา สุรมานนท์ ครู ขวัญกมล
158 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางเจตนา พิศบุญ เด็กหญิงจิดาภา แซ่ลิ่ม ครู เจตนา
159 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางขวัญกมล จันทระคูณ เด็กหญิงน่านเจ้า ดีเจย กุนาคำ
เด็กหญิงบุณยวีร์ ลัพธิกุลศานต์
เด็กหญิงปริชญา อำมาตย์เอกเด็กหญิงภิญญาภัช วาจา
เด็กชายศิววงศ์ กุ้ยเส้ง
ครู ขวัญกมล
160 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางเจตนา พิศบุญ นางสาวปานเกศ พิศบุญ ครู เจตนา
161 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ1 อัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 -6 สพม.นศ. 17 พฤศจิกายน 2566 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นางสาวรังสิมา โมราศิลป์ ครู เบญจพร
162 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ สพม.นศ. 17 พฤศจิกายน 2566 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ ครู เบญจพร
163 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภาษาจีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางขวัญกมล จันทระคูณ ครู ขวัญกมล
164 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชุติมา คำแก้ว เด็กหญิงฑุลิกา ศรีนันทพันธ์,เด็กหญิงธัญณนัตน์ ชาญพล,เด็กหญิงณัฏฐพร ละมัยกุล,เด็กหญิงพิรุฬกานต์ สุภาพ,เด็กหญิงปานไพลิน รอดเกลี้ยง ครู ชุติมา
165 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 สำนักงานเขตเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
166 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชุติมา คำแก้ว นางสาวธัญชนก สัมพารการ,นางสาวศศิประภา ชูทอง,นางสาวฐิติวัลค์ มุกดา,นางสาวพรสรารักษ์ เกสรา,นางสาวกัญญาภัค หวานแก้ว ครู ชุติมา
167 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางทรงศรี นาคินทร์
นายชำนาญ ไชยศร
เด็กชายณัฐวัฒน์ มิ่งขวัญ นางสาวสุนิสา เจ๊ะสมัน ครู ทรงศรี
168 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
169 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางทรงศรี นาคินทร์
นายชำนาญ ไชยศร
เด็กชายณัฐวัฒน์ มิ่งขวัญ นางสาวสุนิสา เจ๊ะสมัน ครู ทรงศรี
170 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 สำนักงานเขตเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
171 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
172 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.4-ม.6 สำนักงานเขตเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
173 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
174 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ระดับชั้นม.4 - ม.6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นายธนปัณ สามสุวรรณ ครู เอกมัย
175 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ เด็กชายวราเมธ มณีพฤกษ์
เด็กหญิงเกวลิน รอดฤทธิ์
เด็กหญิงดลชนก สุขสุวรรณะ
ครู กฤษณา
176 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นางสาวภัทรมน โต๊ะเตบ ครู เอกมัย
177 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ระดับ ช้ัน ม.1 ถึง ม.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว เด็กหญิงปพิชญา จันทร์สุด ครู จิตตรัตน์
178 2567-1 ครู ระดับเขต อัจฉริยะทางธุรกิจม.ต้น สพม.นครศรีธรรมราช 15-17พฤศจิกายน2566 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.ภัทรธิดา ไวยะ ครู จิตตรัตน์
179 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.ต้น สพม.นครศรีธรรมราช 15-17พฤศจิกายน2566 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ด.ญ.ปพิชญา จันทร์สุด ครู จิตตรัตน์
180 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศ อัจฉริยะทางธุรกิจม.ต้น สพม.นครศรีธรรมราช 15-17พฤศจิกายน2566 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.ภัทรธิดา ไวยะ ครู จิตตรัตน์
181 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.ต้น สพม.นครศรีธรรมราช 15-17พฤศจิกายน2566 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.ธัญรัตน์ เพชรสาคร
ด.ญ.สุพิชญา นาคีเภท
ครู จิตตรัตน์
182 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญทอง ตอบปัญหายุวกาชาด ม.ต้น สพม.นครศรีธรรมราช 15-17พฤศจิกายน2566 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
ด.ญ.เมยาวี ตำเมือง
ด.ญ.ขวัญฤทัย แสงจันทร์
ครู จิตตรัตน์
183 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.ต้น สพม.นครศรีธรรมราช 15-17พฤศจิกายน2566 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ด.ญ.อัญทิกา รักษารัตน์
ด.ญ.หทัยชนก สุวรรณปาน
ด.ญ.วรดา เสือทอง
ด.ญ.มัตติกาล แก้วเรือง
ด.ญ.มนสิชา นวลมังสอ
ด.ญ.ปาริฉัตร แซ่จิว
ด.ญ.ปภาวรินทร์ ด้วงเงิน
ด.ญ.จิณณพัต อินทร์ชัย
ด.ญ.กฤตชญา สุวรรณวงศ์
ด.ญ.กรองกาญจน์ จิตแจ่ม
ครู จิตตรัตน์
184 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ม.ต้น สพม.นครศรีธรรมราช 15-17พฤศจิกายน2566 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์
ด.ญ.อรนลิน การะเวช
ด.ญ.สิริกานต์ รัชโทมาศ
ด.ญ.ศศิภัสสร ชูช่วย
ด.ญ.มาติกา เพชรสง
ด.ญ.พิมพ์ลภัส ทรัพย์ธน
ด.ญ.ธัญลักษณ์ กาลมุล
ด.ญ.ธนัญชนก นุพงค์
ด.ญ.ณัฐชยา วัชรกาฬ
ด.ญ.กัญญารัตน์ แก้ววิจิตร
ด.ญ.กัญญานัฐ นิลพัฒน์
ครู จิตตรัตน์
185 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันขันลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางชญานิศ คงหอม เด็กหญิงธมลวรรณ นุตราพันธ์ ครู ชญานิศ
186 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขันลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางชญานิศ คงหอม นายฐิติโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญ ครู ชญานิศ
187 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางชญานิศ คงหอม <ฺBR>นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ใบเต้ ครู ชญานิศ
188 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางชญานิศ คงหอม <ฺBR>นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ 1.เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ใบเต้ 2. เด็กหญิงพรรณวิศา หวังสุทธิ์ 3. เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ใบเต้ ครู ชญานิศ
189 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางชญานิศ คงหอม <ฺBR>นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ 1. นางสาวสุไปรญา จิตต์ประสงค์ 2. นางสาวดวงสุดา ศรีใหม่ 3. นายชนาภัทร สุนทร ครู ชญานิศ
190 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันเพลงบอก ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางชญานิศ คงหอม <ฺBR>นายมนตรี คงแก้ว 1. เด็หญิงสุธาสินี ศรีราช 2. นางสาวสุทธิลักษณ์ บริบูรณ์ 3. นางสาวพรญานี ยอดสุรางค์ 4. นายณัฎฐ์ ฉิมประจง ครู ชญานิศ
191 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเพลงบอก ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางชญานิศ คงหอม <ฺBR>นายมนตรี คงแก้ว 1. นายอภิชญะ อินทรสาร 2. นายสกนธ์ สุวรรณคช 3. นางสาวศิริมล สินภิบาล 4. นางสาวกิตติพร หมื่นจร ครู ชญานิศ
192 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดบชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง

นางสาวนัชชนันท์ สมเขาใหญ่
นางสาววราลี ไทรแก้ว
เด็กหญิงโฉมฉายรดา ริยาพันธ์
ครู จรสวรรณ
193 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดบชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง

นางสาวกัญญาณัฐ ทองหวาน
นางสาวณัฐกานต์ สิทธิศักดิ์
เด็กหญิงดรัญพร เพชรทอง
ครู จรสวรรณ
194 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง

เด็กหญิงณิชากรณ์ กะลาสี
เด็กหญิงปภัสรา ชุมคง
ครู จรสวรรณ
195 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Conselor :YC) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางพัชรี ชูกลิ่น
นางสาวชุติมา คำแก้ว
ครู พัชรี
196 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดบชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง

เก็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณอินทร์
เด็กหญิงณัฐริกา ปลอดใหม่
เด็กหญิงแพรวพิชชา ดิษฐปาน
ครู จรสวรรณ
197 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Conselor :YC) ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางพัชรี ชูกลิ่น
นางสาวชุติมา คำแก้ว
ครู พัชรี
198 2567-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง -- ครู จุฬารัตน์
199 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 - 6 สพม.นครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง 1. นางสาวสิริวดี ทองประดับ 2. นางสาวกันต์สินี คงแหล่ 3. นางสาววรรณพร บุญวรรณา 4. นางสาวปวริศา ยะกะชัย 5. นางสาวพิชชาภา บุญวัน ครู จุฬารัตน์
200 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.ปลาย งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 31 สพม.นครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง นายชลสิทธิ์ ทองสงนางสาวปุณยนุช ทองคำ ครู จุฬารัตน์
201 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงินการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ครูผู้สอนระดับชั้น ม.ปลาย ด้านวิชาการ มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 31 สพม.นครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง - ครู จุฬารัตน์
202 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงินการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ครูผู้สอนระดับชั้น ม.ปลาย ด้านวิชาการ มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 31 สพม.นครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 - - ครู จุฬารัตน์
203 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-ม.3 สพม.นศ. 17 พฤศจิกายน 2566 นางจิตประภา ศักดามาศ เด็กหญิงกนกนิศสุวรรณ
เด็กหญิงลักษิณา พรหมศร
เด็กหญิงอรุณรสีลลากาล
ครู จิตประภา
204 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(Best Practice) สพม.นครศรีธรรมราช ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - -- ครู นุสรณ์
205 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดมารยาทเเละเอกลักษณ์ไทยม.ต้น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 22พฤศจิกายน2566 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ช.กฤตติน กิจการ ครู จิตตรัตน์
206 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายคมสันติ คงเส้ง
ด.ญ.วัทนพร แก้วอาษาด.ญ.ฐิติชญา ผุดวัฒน์ ครู อรอุรา
207 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 1ึ7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ครู อรอุรา
208 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุรีพร ทอง ครู สุรีพร
209 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 มูลนิธโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาดบพิตร 18 พฤศจิกายน 2566 นางชญานิศ คงหอม
นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์
1.เด็กหญิงพรรศวิศา หวังสุทธิ์ 2. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ใบเต้ 3. เด็กหญิงปุญญพัฒน์ รัฐแฉล้ม ครู ชญานิศ
210 2567-1 ครู ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางชญานิศ คงหอม ครู ชญานิศ
211 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุรีพร ทองนุ่น ด.ช.เชษฐไชย บัวผัน , ด.ช.พีรวัส ขวัญสง ครู สุรีพร
212 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.๑-๓ สพม.นครศรีธรรมราช ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์
นางชญานิศ คงหอม
ด.ญ.ปุญญพัฒน์ รัฐแฉล้ม ด.ญ.พรรณวิศา หวังสุทธิ์ ด.ญ.ศรัณย์รัตน์ ใบเต้ ครู นุสรณ์
213 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังงานยางประเภทบินนานสามมิติ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุรีพร ทองนุ่น
นางฐายิกา บัวผัน
นายธีรภัทร คชินทร์, นายขนานพงศ์ หนูสุวรรณ ครู สุรีพร
214 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังงานยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุรีพร ทองนุ่น
นางฐายิกา บัวผัน
นายปาณัสย์ อาการส , นายณัฐภัทร ทวีชัย ครู สุรีพร
215 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2567 นางขวัญกมล จันทระคูณ เด็กหญิงจิดาภา แซ่ลิ่ม ครู ขวัญกมล
216 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันทักษะตะกร้อข่ามตาข่าย (หญิง) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 15-17 พฤศจิกายน 2566 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
217 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงแม่นห่วง (ชาย) ระดับชั้น ม.4- ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 15-17 พฤศจิกายน 2566 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
218 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงแม่นห่วง (ชาย) ม.1-ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 15-17 พฤศจิกายน 2566 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
219 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทักษะเดาะฟุตบอล (ชาย) ม.1-ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 15-17 พฤศจิกายน 2566 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
220 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ชาย) ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 15-17 พฤศจิกายน 2566 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
221 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงแม่นห่วง (หญิง) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 15-17 พฤศจิกายน 2566 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
222 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 ครู ขวัญชัย
223 2567-1 ครู ระดับเขต เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันรายการ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับป.4 - ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 22 ธันวาคม 2566 นางสาวเยาวดี หงษ์ทอง ครู เยาวดี
224 2567-1 ครู ระดับเขต เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันรายการ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 22 ธันวาคม 2566 นางสาวเยาวดี หงษ์ทอง ครู เยาวดี
225 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ เด็กหญิงศศิวิมล สุขสวัสดิ์ ครู สุมณฑา
226 2567-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ เด็กหญิงศศิวิมล สุขสวัสดิ์ ครู สุมณฑา
227 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ นายเพ็ชรพระนาย คงแก้ว
นายอนุศิษฏร์ บุปผากิจ
นายอนุภัทร์ รัสศรี
นางสาวสโรชิตา เดชเชียร
นางสาวสุธาวดี หนูทอง
ครู สุมณฑา
228 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทองทักษะ Listening Skill สำนักงานเขตพื้นทีมัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ นายขัตติยะ สุวรรณพานิช ครู เอกรัฐ
229 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รางวัลเหรียญทอง Pictorial writiung สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ นางสาวญาดา มูลสังข์ ครู เอกรัฐ
230 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายเดชา หนูมณี เด็กชายกีรติ รัตนาภรณ์
เด็กชายปภินวิช เซ่งหิ้นเด็กหญิงปารณีย์ เสวกวัง
เด็กหญิงภาญาดา รอดเสี่ยงภัย
ครู เดชา
231 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายเดชา หนูมณี เด็กชายปภินวิช เซ่งหิ้น
เด็กหญิงกฤตพร พรหมลักษณ์
เด็กหญิงปารณีย์ เสวกวัง
ครู เดชา
232 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายเดชา หนูมณี นายธนกร โมราศิลป์
นายธีรดนย์ อักษรนิตย์
นายณฐกร ขับกล่อมส่ง
ครู เดชา
233 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ WRO ประเภท ROBOMISSION รุ่น JUNIOR ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายเดชา หนูมณี เด็กหญิงภาญาดา รอดเสี่ยงภัย
เด็กหญิงกฤตพร พรหมลักษณ์
เด็กชายกีรติ รัตนาภรณ์
ครู เดชา
234 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOT RACING CAR ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายเดชา หนูมณี นายพุทธิพงศ์ หวานสนิท
นายธารากร ชูเสือหึง
นางสาววนัชพร บาลจ่าย
ครู เดชา
235 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย ชาย ระดับ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 ครูสมคิด ชูโชติ นายชนวิชญ์ บัวหมุน นายชิษณุพงศ์ ช่วยตั้ง ครู สมคิด
236 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย หญิง ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 ครูสมคิด ชูโชติ นางสาวปุณยนุช คงดำ นางสาวอิศริยา เชื้อสกุล ครู สมคิด
237 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย ชาย ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 ครูสมคิด ชูโชติ นายณัฐนัน สุวรรณคช นายธนวรรน์ ศรีอินทร์ ครู สมคิด
238 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-3 สพม.นครศรีธรรมราช 15-17 พ.ย 2566 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธิ์ ด.ญ ปัณณิภาดา ทองกลาง,ด.ญ พิยานิจ มัธยม,ด.ช กวิน จันทร์เจริญ, ด.ช ธัชกร จิตติพันธ์,ด.ญ ประภาภัทร ภักดีอักษร ครู ศิโรรัฐ
239 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ชาย) ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 ครูสมคิด ชูโชติ นายธนวรรน์ ศรีอินทรนายวุฒิพัฒน์ ชูจินดา ครู สมคิด
240 2567-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 15-17 พ.ย 2566 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม , นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธิ์ ด.ญ ปัณณิภาดา ทองกลาง,ด.ญ พิยานิจ มัธยม,ด.ช กวิน จันทร์เจริญ, ด.ช ธัชกร จิตติพันธ์,ด.ญ ประภาภัทร ภักดีอักษร ครู ศิโรรัฐ
241 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 ครูอ้อยทิพย์ ชูโชติ นายพสิษฐ์ หนูแก้ว นายภูมิปัญญ์ คล้ายบ้านใหม่ นายอักขรทร ดีชู ครู อ้อยทิพย์
242 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันเกม 24 ม.1 ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 ครูอ้อยทิพย์ ชูโชติ . เด็กชายฉันทวัฒน์ พรมมา ครู อ้อยทิพย์
243 2567-1 ครู ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับชั้น ม.4- ม.6. เขตพ้ีนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 ครูวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
ครูธเนส หาญใจ
นางสาวศราวดี กำจรนางสาววรรณิดา ศรีวิสุทธิ์ ครู วรกฤษณ์
244 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม. 1-ม. 3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางบุษบา มณีโชติ เด็กชายพีรวิชญ์ โคจีจุล เด็กชายรณกร ด้ามทอง ครู บุษบา
245 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 -ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ นางสาวภูมิพร สุวรรณมณี- ครู จุรีรัตน์
246 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 -ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นายกฤตเมธ ธรรมชาติ
นายนิติณัทธร์ พรหมเรือง
ครู จุรีรัตน์
247 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุพร ศรีชาเยศ เด็กหญิงกมลรส พูนสุขศิริวัฒนะ ครู สุพร
248 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรวรรณ หนูคง เด็กหญิงนภัสนันท์ รักเถาว์ ครู อรวรรณ
249 2567-1 ครู ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 ครู พยอม
250 2567-1 ครู ระดับเขต ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกััลยาณีศรีธรรมราช 26 พฤศจิกายน 2566 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ ครู เสาวลักษณ์
251 2567-1 ครู ระดับเขต ครูที่ปรึกษาห้อง 307 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทยและเอกลักษณ์ไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 22 พฤศจิกายน 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
นางสาวจิตนา กล้าจงยิ่ง
นายเตชพัฒน์ แสงทอง
นางสาวกรวรรณ ศักดิ์ดวง
ครู ธีรวุฒิ
252 2567-1 ครู ระดับเขต เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 18 ธันวาคม 2566 ครู ปลื้มจิตต์
253 2567-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ระดับชั้น ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร นางสาวอาทิตยา อ่อนชู นางสาวดิษยา วิทยาพล ครู ปลื้มจิตต์
254 2567-1 ครู ระดับเขต กิจกรรมแนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ระดับชั้น ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร นางสาวธนภรณื เลิศไกร ครู ปลื้มจิตต์
255 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ครู วิจิตรา
256 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นายพสิษฐ์ หนูแก้ว นายอัครขรทร ดีชู นายภูมิปัญญา คล้ายบ้านใหม่ ครู วิจิตรา
257 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ เด็กหญิงพิมพิษา เกิดบ้านชันเด็กชายรัฐภูมิ วงษ์นาศรี ครู อทิตยา
258 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้นม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 1. นางทรงศรี นาคินทร์ 2. นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ 1. เด็กหญิงปพิชรญา เพชรอยู่ 2. เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก 3. เด็กหญิงอัจฉรา รัตนกำพล 4. นางสาวลีลาวรรณ พงค์ประพันธ์ 5. เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตร์ชำนาญ 6. เด็กหญิงเสาวภา ศรีวิจิตร ครู ปัณชญา
259 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้นม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 1. สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ 2. นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ 1. เด็กชายภวัต ทองเสน 2. เด็กชายพุฒินันท์ เปาะทองคำ ครู ปัณชญา
260 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้นม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 1. สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ 2. นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ 1. นายศุภกร เขียวคง 2. นางสาววิรัญชนา สิงหวรรณกุล ครู ปัณชญา
261 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวธัญญ่า ถิ่นนัยธรนางสาวชนัญชิดา เหล่าชินชาติ ครู เบญจมาศ
262 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรีบญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายจำนงค์ ซ้ายหุย นางสาวภูษณิศา สังขานุ ครู จำนงค์
263 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชและสหวิทยาเขตกัลยาณี 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายธนพนธ์ ศรีเมือง
นายพลอธิป ภูทอง
นางสาวพันฑิรา พฤกษ์วังขาว
นางสาวแพรพันวา เมืองประสิทธิ์
ครู เบญจมาศ
264 2567-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรีบญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายจำนงค์ ซ้ายหุย เด็กหญิงพรรษกร ปรีชาวัย ครู จำนงค์
265 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวสุวรรณา ไตรระเบียบนางสาวกุลษูม โอรพันธุ์ ครู เบญจมาศ
266 2567-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice )ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ จันทร -- ครู อุไรวรรณ
267 2567-1 ครู ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง -- ครู จีรวรรณ
268 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ประจำปี 2567 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์ (นางสาวกานต์ชนิต ปัทมาคม)(ด.ญ.ลลิตา มีเสน)(ด.ญ.ณัฐวรา ยอดระบำ)(ด.ญ.พูนสุข โบกขระณีย์)(น.ส.ณิชากร จันทร์เลื่อน)(ด.ญ.ธันยรัตน์ จตุทอง) ครู กรองกาญจน์
269 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ SPC LOGIC GAMES : THE CHAMPION OF THAILAND สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2-3 ธันวาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
นางสาวกชวรรณ วิวัฒสวัสดินนท์ ครู จุรีรัตน์
270 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ SPC LOGIC GAMES : THE CHAMPION OF THAILAND สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2-3 ธันวาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
นางสาวภูมิพร สุวรรณมณีนาสาวปุญญิศา นาคัน ครู จุรีรัตน์
271 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ SPC LOGIC GAMES : THE CHAMPION OF THAILAND สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2-3 ธันวาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
นางสาวปุญญิศา นาคัน ครู จุรีรัตน์
272 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ SPC LOGIC GAMES : THE CHAMPION OF THAILAND สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2-3 ธันวาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
นายฉัตรดนัย คงหวังดี ครู จุรีรัตน์
273 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ SPC LOGIC GAMES : THE CHAMPION OF THAILAND สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2-3 ธันวาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กชายชวิศ ชูพงศ์ ครู จุรีรัตน์
274 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ3 การประกดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา กรมศาสนา 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางทรงศรี นาคินทร์
นางจุฬารัตน์ ทองยัง
1.เด็กหญิงวีรภัทรา เจริญศรี 2.เด็กหญิงปพิชรญา เพชรอยู่ 3.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วีระวานิช 4.เด็กหญิงเสาวภา ศรีวิจิตร 5.เด็กหญิงอัฐภิญญา ชูจันทร์ 6.เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก 7.เด็กหญิงอัจฉรา รัตนกำพล ครู ทรงศรี
275 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ3 การประกวดวาดภาพระบายสีทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา กรมศาสนา 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางทรงศรี นาคินทร์
นางสาวลักขณา คงแก้ว
นางสาวภาวดี พรหมศาสน์
นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์
1.นางสาวกานต์ชนิต ปัทมาคม 2.เด็กหญิงลลิตา มีเสน 3.เด็กหญิงณัฐวรา ยอดระบำ 4.เด็กหญิงพูนสุข โบกขระณีย์ 5.นางสาวณิชากร จันทร์เลื่อน 6.เด็กหญิงธันยรัตน์ จตุทอง ครู ทรงศรี
276 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 ครูจุฬารัตน์ ทองยัง ครูทรงศรี นาคินทร์ 1.เด็กหญิงวีรภัทรา เจริญศรี ครู จุฬารัตน์
277 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ ได้รับรางวัลจัดลำดับการแข่งขันลำดับที่ 14 ในการเข้าร่วมการแข่งขัน สแคร็บเบิลชิงแชมป์เยาวชนประเทศไทย คอร์สเวิร์ด เอแม็ท และสมการการต่อคำศัพท์ภาษาไทย WESPA YOUTH CUP 2023’s Opening ceremony สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับสมาคมบางกอกครอสเวิดส์คลับ สมาคมคอร์สเวิดส์เกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย 3 ธันวาคม 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู กวิสรา
278 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ Silver Medal for participating in A-Math : Lower Secondary SPC LOGIC GAMES 2023: THE CHAMPION OF THAILAND Office of the Basic Education Commission 3 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
นางบุษบา มณีโชติ
พีรวิชญ์ โคจีจุล ครู สุทธิพงค์
279 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ Silver Medal for participating in A-Math : Lower Secondary SPC LOGIC GAMES 2023: THE CHAMPION OF THAILAND Office of the Basic Education Commission 3 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
นางบุษบา มณีโชติ
ปภังกร เพชร ครู สุทธิพงค์
280 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ Bronze Medal for participating in A-Math : Lower Secondary SPC LOGIC GAMES 2023: THE CHAMPION OF THAILAND Office of the Basic Education Commission 3 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
นางบุษบา มณีโชติ
Ronnakorn Damthong ครู สุทธิพงค์
281 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ the finalists for KU BCG Idea Challenge 2023 International Affairs Division, Kasetsart University 18 January 2024 Mrs.JARASAWAN SIRIBUTR
Mr. Bunyawee Kaewsang
Ms. Panyapat Weerachat
Ms.Sirima Saeham
Ms.Noochanat Phiwsamoang
ครู จรสวรรณ
282 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 สพม.นครศรีธรรมราช 15-17พ.ย.2566 นางสุดใจ วิเศษสิงห์ นางสาวพรรณวดึ คงอิสโรกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน ครู สุดใจ
283 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 สพม.นครศรีธรรมราช 15-17พ.ย.2566 นางสุดใจ วิเศษสิงห์ นางสาวพรรณวดึ คงอิสโรกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน ครู สุดใจ
284 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ เหรียญเงิน สพม.นครศรีธรรมราช 15-17พ.ย.2566 นางสุดใจ วิเศษสิงห์ ด.ญ.จิณัฐตา กิตติปภาโสกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน ครู สุดใจ
285 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทอัลทิเมท รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมหญิง สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 4 ธันวาคม 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นางผาสุข ถาวร
นายพศวีร์ จันทวี
1. ด.ญ.จอมขวัญ ต่อฑีฆะ 2. ด.ญ.ธัญสินี ราชธานี 3. ด.ญ.ธัญชนก อนุกูล 4. ด.ญ.กานต์สินี สุขเพ็ง 5. ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ใจบุญ 6. ด.ญ.ชนิสรา ทรงแก้ว 7. ด.ญ.ณัฐวรา ยอดระบำ 8. ด.ญ.สริตา พงศ์พ้นภัย ครู วิทยา
286 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศประเภทอัลทิเมท รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ทีมหญิง (แชมป์ประเทศไทย) สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 4 ธันวาคม 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
1. ด.ญ.จอมขวัญ ต่อฑีฆะ 2. ด.ญ.ธัญสินี ราชธานี 3. ด.ญ.ธัญชนก อนุกูล 4. ด.ญ.กานต์สินี สุขเพ็ง 5. ด.ญ.ชนิสรา ทรงแก้ว 6. น.ส.ปุณยนุช คงดำ 7. น.ส.อิศริยา เชื้อสกุล 8. น.ส.หนึ่งธิดา บุญสุภา 9. น.ส.ธนพร ไชยกำจร10. น.ส.พิมพ์ชนก กำพลเชษฐ์ 11. น.ส.ณิชากร ศรีราม 12. น.ส.ชมพูนุช ดอนหัวบ่อ 13. น.ส.ชนมน ชัยรักษา 14. น.ส.คงชนก หมอกแก้ว (ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
287 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 23 กุมภาพันธ์ 2567 ครูอรํัญญา สังเส้ง ครูพิมพา แก้วจำนงค์ สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ 1.ด.ญ.เกตุมณี ธรรมรัตน์ ม.305 2.นายสิทธิชัย ศรีรอด ม.405 3.นายรัชชานนท์ ณนุวงค์ ม.508 4.นางสาวชุติมณฑน์ ศรีเจริญ 508 5.นางสาวศิริมล สุวรรณสังข์ 508 6.นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวรานุรักษ์ 508 7.ด.ช.นครา สุขน้อย ม.303 8.ด.ญ.สาริศา ผดุงอรรถ ม.303 9.น ครู อรัญญา
288 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ ประกวดตอบปัญหาวิชาการ พุทธศาสตร์บัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับกรมศาสนา 23 กุมภาพันธ์ 2567 ครูพัชรี ขวัญสง
ครูคมสันติ คงเส้ง
ครูอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวชาลิสา คงเพชร
นางสาวกัณฐิกา ยาชะรัด
นางสาวเครือฟ้า จุติประภาค
นางสาวฉันชนก วงศ์สวัสดิ์
นายปรัชญ์วิรุฬ แก้วจำนงค์
ครู พัชรี
289 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดวาดภาพระบายสีทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นางสาวกาต์ชนิต ปัทมาคม ครู ภาวดี
290 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดวาดภาพระบายสีทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ ด.ญ.ลลิตา มีเสน ครู ภาวดี
291 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดวาดภาพระบายสีทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ ด.ญ.ณัฐวรา ยอดระบำ ครู ภาวดี
292 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดวาดภาพระบายสีทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ ด.ญ.พูนสุข โบกขระณีย์ ครู ภาวดี
293 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดวาดภาพระบายสีทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นางสาวณิชากร จัทร์เลื่อน ครู ภาวดี
294 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดวาดภาพระบายสีทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นางสาวธันยรัตน จตุทอง ครู ภาวดี
295 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ นางสาวชาลิสา คงเพ็ชร ครู อรอุรา
296 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ นางสาวกัณฐิกา ยาชะรัด ครู อรอุรา
297 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ นางสาวเครือฟ้า จุติประภาค ครู อรอุรา
298 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ นางสาวฉันชนก วงศ์สวัสดิ์ ครู อรอุรา
299 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ นายปรัชญ์วิรุฬห์ แก้วจำนงค์ ครู อรอุรา
300 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในบรมราชูปถัมภ์ 21 มกราคม 2567 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวนูรีน นิโสย ครู เบญจมาศ
301 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในบรมราชูปถัมภ์ 21 มกราคม 2567 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวสุวรรณา ไตรระเบียบ ครู เบญจมาศ
302 2567-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในบรมราชูปถัมภ์ 21 มกราคม 2567 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายจักรินทร์ หมายสุข ครู เบญจมาศ
303 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายธเนศ หาญใจ
เด็กชายพิทักษ์ บุปผากิจ เด็กชายณัฐชัย ทองสม ครู ธเนศ
304 2567-1 นักเรียน ระดับภาค เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์ ด.ช.นทีตะวัน ทิพยุทธ ครู กรองกาญจน์
305 2567-1 นักเรียน ระดับภาค เหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์ นางสาวสืบศิริพักตร์ มรรคราช ครู กรองกาญจน์
306 2567-1 นักเรียน ระดับภาค เหรียญทอง เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์ เด็กหญิงณัฐวรา ยอดระบำ ครู กรองกาญจน์
307 2567-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ SPC LOGIC GAMES : THE CHAMPION OF THAILAND สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2-3 ธันวาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กชายนิธิ ทิพย์สุราษฎร์ ครู จุรีรัตน์
308 2567-1 นักเรียน ระดับภาค แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2566 สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี 16 ธันวาคม 2566 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ด.ญ.ปุญญพัฒน์ รัฐแฉล้ม ด.ญ.พรรณวิศา หวังสุทธิ์ ด.ญ.ศรัณย์รัตน์ ใบเต้ ครู นุสรณ์
309 2567-1 นักเรียน ระดับภาค as a mentor for Silver Medal of Mathematics Project Work Competition (Upper Secondary Level) OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION 7 August 2023 นางรติกร เส้งสุ้น
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางสาวปัญญพัฒน์ วีระชาติ
นางสาวสิริมา แซ่อ่ำ
นางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์
ครู รติกร
310 2567-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นายอิทธิพัทธ์ บัวจันทร์ ครู ภาวดี
311 2567-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ เด็กหญิงพูนสุข โบกขระณีย์ ครู ภาวดี
312 2567-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นางสาวภัทรวริณ แก่นคำ ครู ภาวดี
313 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลอันดับ 3 รายการคำคมเกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชิงแชมป์ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการเอ็นดูพลอยคอร์ส Word เกมเอแมท คำคมและซูดุกุ แชมป์ภาคใต้ป บริษัท EDU PLOYS เอแม็ทคำคมครอสเวิดส์และซุดุกุโปร จำกัด 4-5 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู กวิสรา
314 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู กวิสรา
315 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ เด็กชายชยุตรา สุขชื่น / เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ ครู กวิสรา
316 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการร้องเพลงลูกเสือ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยนาค นางวิจิตรา บุญสำราญ นางสาวอุไรวรรณ จันทร 1. เด็กหญิงกัญณ์ฬพัชฒ์ ขำเกิด 2. เด็กหญิงนันนภัทร สุวรรณบำรุง 3. เด็กหญิงธัญพิมล กราพงศ์ 4. เด็กหญิงสิริกร อ่อนชาติ 5. เด็กหญิงนัจญมา จิตรบรรทัด 6. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ วัยวัฒน์ 7. เด็กหญิงกมลนัทธ์ คำนวนกิจ 8. เด็กหญิงมุกอันดา ครู กวิสรา
317 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นางสาวอุไรวรรณ จันทร 1. เด็กชายกวิน วรินทรา 2. เด็กชายกฤตภาส กิ่งรัตน์ ครู กวิสรา
318 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นางสาวอุไรวรรณ จันทร 1. เด็กชายกวีวัฒน์ ผ่องแผ้ว 2. เด็กชายธนวิชญ์ พงศ์พจน์วาที ครู กวิสรา
319 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นางสาวอุไรวรรณ จันทร 1. นายรัชต์พงษ์ คิละลาย 2. นายกรมดิษฐ์ ศิริลักษ์ ครู กวิสรา
320 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1. เด็กชายกวีวัฒน์ ผ่องแผ้ว 2. เด็กชายชิษณุพงศ์ ช่วยตั้ง ครู กวิสรา
321 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม สุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1. เด็กหญิงวรรณวรินทร์ดา จันทร์ทอง ครู กวิสรา
322 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุ่มน้ำหนัก ชาย เมืองร้อยเกาะเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยไทย ภาค 4 9 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ครูสมคิด ชูโชติ นายสิทธชัย ศรีรอด ครู สมคิด
323 2567-1 นักเรียน ระดับภาค ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปีชาย เมืองร้อยเกาะเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยไทย ภาค 4 9 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ครูสมคิด ชูโชติ นายสิทธชัย ศรีรอด ครู สมคิด
324 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชมเชย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech Contest) เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 12 ตุลาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา นายพนัชกร ฤทธิไชย ครู กนกวรรณ
325 2567-1 นักเรียน ระดับเขต การยกย่องเชิดชูเกียรติ "เด็กีศรีเมืองคอน" ปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 มีนาคม 2567 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา นายพนัชกร ฤทธิไชย ครู กนกวรรณ
326 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เด็กดีศรีเมืองนคร"ปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลำนาว 4 มีนาคม 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นางสาวพิชญาภา แจ้งไสว ครู อรอุรา
327 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เด็กดีศรีเมืองนคร"ปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลำนาว 4 มีนาคม 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นายปฐิภาณ บัวลง ครู อรอุรา
328 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เด็กดีศรีเมืองนคร"ปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลำนาว 4 มีนาคม 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นางสาวณิชชา วิสุทธยะรัตน์ ครู อรอุรา
329 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เด็กดีศรีเมืองนคร"ปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลำนาว 4 มีนาคม 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นางสาวพิชชาภา บุญวัน ครู อรอุรา
330 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เด็กดีศรีเมืองนคร"ปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลำนาว 4 มีนาคม 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นางสาวชาลิสา คงเพ็ชร ครู อรอุรา
331 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เด็กดีศรีเมืองนคร"ปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลำนาว 4 มีนาคม 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นางสาวนลิน ทวีรัตน์ ครู อรอุรา
332 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เด็กดีศรีเมืองนคร"ปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลำนาว 4 มีนาคม 2567 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นายพนัชกร ฤทธิไชย ครู อรอุรา
333 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ครูที่ปรึกษานักเรียน 503 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 22 พฤศจิกายน 2566 นายธเนศ หาญใจ นางสาวกมลพรรณ เต็มใบ นายกรศุทธิ์ ขาววงศ์ ครู ธเนศ
334 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงิน​การแข่งขัน​การท่องอาขยานทำนองเสนาะ​ระดับชั้น​ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-17 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2565 นางสาวกัญญา​ โอมาก นายวรัญญู​ จิตจำนอง ครู กัญญา
335 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน​ กิจกรรมเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-17 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2565 นางสาวกัญญา​ โอมาก นางสาวศิวารุ่งรัตน์​ หงษ์เกิด ครู กัญญา
336 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ราวัลระดับเหรียญทอง​ รองชนะเลิศอันดับ​ที่1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-17 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2565 นางสาวกัญญา​ โอมาก ด.ญ.ชนันพร ศรีละมุล ครู กัญญา
337 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์(รถบรรทุกไข่) ระดับชั้นมัธยม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางกาญจนา คงเกิด<> นางทิพากร นาเจริญ เด็กชายติณต์ ก๋งเม๋ง<>เด็กชายบารีมี ชัยสงคราม<>เด็กชายปุณณวิชญ์ ญาติพัฒน์ ครู กาญจนา
338 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์(รถบรรทุกไข่) ระดับชั้นมัธยม ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางกาญจนา คงเกิด<> นางทิพากร นาเจริญ นายธนกฤต แวววรรณจิตร<>นายพงษ์ปกรณ์ ไชยรักษ์<>นายศุภวิชญ์ ครู กาญจนา
339 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางเจตนา พิศบุญ เด็กหญิงจิดาภา แซ่ลิ่ม ครู เจตนา
340 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยม ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางเจตนา พิศบุญ นางสาวปานเกศ บัวจันทร์ ครู เจตนา
341 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญเงิน (กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ระดับชั้น ม.4 - ม.6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นายธนปัณ สามสุวรรณ ครู เอกมัย
342 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ (กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นางสาวภัทรมน โต๊ะเตบ ครู เอกมัย
343 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางทรงศรี นาคินทร์
นายชำนาญ ไชยศร
เด็กชายณัฐวัฒน์ มิ่งขวัญ นางสาวสุนิสา เจ๊ะสมัน ครู ทรงศรี
344 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ระดับเหรียญเงิน การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางทรงศรี นาคินทร์
นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์
1.เด็กหญิงปพิชรญา เพชรอยู่ 2.เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก 3.เด็กหญิงเสาวภา ศรีวิจิตร 4.เด็กหญิงลีลาวรรณ พงศ์ประพันธ์ 5. นางสาวอัจฉรา รัตนกำพล 6.นางสาวธิดารัตน์ จิตร์ชำนาญ ครู ทรงศรี
345 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2566 นางอ้อมใจ พังยาง
นางสาวกฤษณา นินทรกิจ
เด็กหญิงดลชนก สุขสุวรรณะเด็กชายนิติ ทิพย์สุราษฎร์
เด็กหญิงเกวลิน รอดฤทธิ์
ครู อ้อมใจ
346 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ นางสาวกนกวรรณ คงแก้ว ครู วรวุฒิ
347 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ด.ญ.ชนิศา ปานจันทร์ ครู อรอุรา
348 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ด.ญ.ธมนวรรณ โยธารักษ์ ครู อรอุรา
349 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ด.ญ.ภัทธิญา ชูแก้ว ครู อรอุรา
350 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ด.ญ.วรรณวรินทร์ดา จันทร์ทอง ครู อรอุรา
351 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ด.ญ.สรินยา เพชรโชติ ครู อรอุรา
352 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดผ่านการอบรมให้ความรู้จิตรกรรมลายกำมะลอ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช 8 ธันวาคม 2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์
นางกรองกาญจน์ รักศ์พงษ์
นางสาวภัทราวริณ แก่นคำ ครู ภาวดี
353 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ นางสาวกันติชา กรรชนะกาญจน์
นางสาวณัฐธิดา คงแก้ว
นางสาวพัฒน์นรี โอขันธ์
ครู ขวัญชัย
354 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดงยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ เด็กหญิงกัญญานัฐ นิลพัฒน์
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้ววิจิตร
เด็กหญิงณัฐชยา วัชรกาฬ
เด็กหญิงธนัญพงศ์ นุพงค์
เด็กหญิงธัญลักษณ์ กาลมุล
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทรัพย์ธน
เด็กหญิงมาติกา เพชรสง
เด็กหญิงศศิภัสสร ชูช่วย
เด็กหญิงสิริกานต์ รัชโทมาศ
เด็กหญิงอรนลิน การะเวช
ครู ขวัญชัย
355 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการปฐมพยาบาล ระดับชั้น ม. 1 - ม. 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ เด็กหญิงกัญญาณัฐ โนนะบุตร
เด็กหญิงณัฐจิราภา เทพประชา
เด็กหญิงธัญรัตน์ เพชรสาคร
เด็กหญิงวีรภัทรา เจริญศรี
เด็กหญิงสุพิชญา นาคีเภท
ครู ขวัญชัย
356 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ เด็กหญิงธัญรัตน์ เพชรสาคร
เด็กหญิงสุพิชญา นาคีเภท
ครู ขวัญชัย
357 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ เด็กหญิงปพิชญา จันทร์สุด ครู ขวัญชัย
358 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ เด็กหญิงกรองกาญจน์ จิตแจ่ม
เด็กหญิงกฤตชญา สุวรรณวงศ์
เด็กหญิงจิณณพัต อินทร์ชัย
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ด้วงเงิน
เด็กหญิงปาริฉัตร แซ่จิว
เด็กหญิงมนสิชา นวลมังสอ
เด็กหญิงมัตติกาล แก้วเรือง
เด็กหญิงวรดา เสือทอง
เด็กหญิงหทัยชนก สุวรรณปาน
เด็กหญิงอัญทกา รักษารัตน์
ครู ขวัญชัย
359 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดผ่านการอบรมจิตรกรรมลายกำมะลอ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์ นางสาวภัทรวริณ แก่นคำ ครู กรองกาญจน์
360 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เข้าร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู นิธวัฒน์
361 2567-1 นักเรียน ระดับเขต ระดับเหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู นิธวัฒน์
362 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู นิธวัฒน์
363 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิตอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู นิธวัฒน์
364 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู นิธวัฒน์
365 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู นิธวัฒน์
366 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู นิธวัฒน์
367 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู นิธวัฒน์
368 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู นิธวัฒน์
369 2567-1 นักเรียน ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับชั้น ม.4- ม.6. เขตพ้ีนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 ครูวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
ครูธเนส หาญใจ
นางสาวศราวดี กำจรนางสาววรรณิดา ศรีวิสุทธิ์ ครู วรกฤษณ์
370 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ3 การประกวดแข่งขันหนังตะลุงเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 11 ตุลาคม 2566 นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์ นายทีฒทัศน์ คงแก้ว ครู ประเทืองทิพย์
371 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 -ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ นางสาวภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
372 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นายกฤตเมธ ธรรมชาติ
นายนิติณัทธร์ พรหมเรือง
ครู จุรีรัตน์
373 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรวรรณ หนูคง เด็กหญิงนภัสนันท์ รักเถาว์ ครู อรวรรณ
374 2567-1 นักเรียน ระดับเขต เด็กดีศรีเมืองนคร ปีที่ 4 สาขา พัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลำนาว 4 มีนาคม 2456 ครูจรสวรรณ ศิริบุตร
นายปฏิภาณ บัวลง
นางสาวพิชญาภา แจ้งไสว
นางสาวนลิน ทวีรัตน์
ครู จรสวรรณ
375 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15-17 พฤศจิกายน 2566 ครูนุชนาฎ ชูจันทร์ เด็กหญิงธรรศธร จำนงจิต ครู นุชนาฎ
376 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นายพสิษฐ์ หนูแก้ว ครู วิจิตรา
377 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นายอัครขรทร ดีชู ครู วิจิตรา
378 2567-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นายภูมิปัญญา คล้ายบ้านใหม่ ครู วิจิตรา
379 2566-2 สถานศึกษา ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศระดับชาติการตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันมาฆบูชา กรมการศาสนา 3 มีนาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ ,นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ นายพรภวิษย์ คำมณีนางสาวพิชชาพร อัครกุล ครู อทิตยา
380 2566-2 สถานศึกษา ระดับภาค รางวัลชมเชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 29/สิงหาคม/2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นางสาวพิชชาพร อัครกุลนายพรภวิษย์ คำมณี ครู อทิตยา
381 2566-2 สถานศึกษา ระดับเขต รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2024 จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 กันยายน 2566 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นางสาวกมลชนก สมถวิล
นางสาวชนกนันท์ รัตนเพชร
นางสาวชนิศา ขนานเภา
นางสาวฐิติภัทร สุวรรณปากแพรก
นางสาวณัฐนรี สองเมือง
นางสาวณิชาภัทร ปิยวิทย์
นางสาวณิชาภา จงไกรจักร
นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์
นางสาวนงนภัส อินทร์แก้ว
นางสาวประกายแก้ว หนูคง
นางสาวปิยะรัตน์ อำไพฉลวย
นางสาวพัชรวลัย หนูนคง
นางสาวรวินท์นิภา บำเพ็ญ
นางสาววราภรณ์ สีหามาตย์
นางสาวสุชัญญา กรุงไกรจักร
นายสายอัยฎา กิจสงวน
นายปวริศ รัตนสุวรรณ์
ครู ปรียาพร
382 2566-2 สถานศึกษา ระดับเขต โครงการนครสะอาดด้วยสองมือเรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสรีธรรมราช 22 กันยายน 2566 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
383 2566-2 สถานศึกษา ระดับเขต รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 8 กันยายน 2565 ครู กฤษณา
384 2566-2 สถานศึกษา ระดับเขต รางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 10 เมษายน 2566 ครู กฤษณา
385 2566-2 สถานศึกษา ระดับเขต รางวัลชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 27 กรกฎาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นายพรภวิษย์ คำมณีนางสาวพิชชาพร อัครกุล ครู อทิตยา
386 2566-2 ครู ระดับชาติ ผู้ได้รับทุนHakuhodo อบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิ Hakuhodo และมูลนิธิ Japan Foundation 4-24 เมษายน 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ ครู เบญจมาศ
387 2566-2 ครู ระดับชาติ รางวัลชมเชย การประกวดการพูด หัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด" มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมูลนิธิทรัพย์ปัญญา 23 มิถุนายน 2566 นางผาสุข ถาวร
นางเสาวลักษณ์ กรรชนะการญจน์
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
นางสาวพิมพ์พิศา พรหมเกิด ครู ผาสุข
388 2566-2 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มี.ค. 2566 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร ครู ศุภวรรณ
389 2566-2 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มี.ค. 2566 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร ครู ศุภวรรณ
390 2566-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการสืบสานวันสำคัญกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 9 สิงหาคม 2566 นางสาวแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์ นายณัฐวรรธน์ แซ่ปัก และนางสาวธีรนาฏ เกื้อสกุล ครู แซมบุปผา
391 2566-2 ครู ระดับชาติ โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะครูดีเด่น สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 24 มิถุนายน 2566 นายพัฒนศักดิ์ คงเสน ครู พัฒนศักดิ์
392 2566-2 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศิลธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 16 กันยายน 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ครู ธีรวุฒิ
393 2566-2 ครู ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญเงิน เครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 11 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
394 2566-2 ครู ระดับชาติ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ครูดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 24 มิ.ย.66 ครู ปลื้มจิตต์
395 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางอรนภา ศรีสุข<>นายอภิรักษ์ ขนอม 1. นางสาวจารุพิชญา ยิ่งพิมาย 2. นางสาวสายธาร เต็มเปี่ยม 3. นายธนธรณ์ ดําดุก4. นางสาวณัฐกมน ไชยฤทธิ์ 5. นายชญานนท์ วิชัยดิษฐ์ ครู อรนภา
396 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 6 ส.ค. 66 นายจำนงค์ ซ้ายหุย นายพุทธิพงศ์ หวานสนิท
นางสาวพริริสา เมืองคำ
กรวชิรา ปลอดทอง
ครู จำนงค์
397 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ภาคใต้ตอนบน 4 - 6 สิงหาคม 2566 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ ครู เบญจพร
398 2566-2 ครู ระดับภาค อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ นางสาวรัฏฐธิดา พร้าก้อน
นางสาวธณัฐนันนท์ คงมนต์
นายปภาวิน บุญจริง
ครู จุฑามาศ
399 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ งานวันวิชาการ "เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เค เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ นางสาวรัฏฐธิดา พร้าก้อน
นางสาวธณัฐนันนท์ คงมนต์
นายปภาวิน บุญจริง
ครู จุฑามาศ
400 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือสร้างคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ งานวันวิชาการ "เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางเบญจพร คีรัพันธุ์
นายณัฐภัทร ทองหวาน
นายณัฐภพ พูลเจริญ
นายนภสินธุ์ จันทร์คง
ครู จุฑามาศ
401 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) งานวันวิชาการ "เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน " ปีการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางรติกร เส้งสุ้น
นางสาวปนัสยา จอง
นางสาวปัณฑารี เพชรชำลิ
นางสาวฐิติวรดา สิลารัตน์
ครู จุฑามาศ
402 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ควบคุม การแข่งขัน A-math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
403 2566-2 ครู ระดับภาค ได้วับรางวัล ระดับเหรียญงิน การแข่งขันจัดกระเชัาสมุนไพร ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 คณะวิทยาศสตว์และเทคโนโสยื มหาวิทยาลัยราหวักสราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2566 นายสุทธิพงคั วงศัพิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
404 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 23 พฤษภาคม 2566 นายโสภณ ภักดี นายอภิชญะ อินทรสาร ครู โสภณ
405 2566-2 ครู ระดับภาค รางวัลเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ รางวัลช่อศรีตรัง ครั้งที่ 8 ระดับมัะยมศึกษาตอนต้น- ตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ 18 สิงหาคม 2566 นายธเนศ หาญใจ ครู ธเนศ
406 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา กัลยกร คุ้มภัย ครู กนกวรรณ
407 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกลอนสด "เวทีกลอนเดือนสิบ" ประจำปี 2566 และได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันกลอนสด ระดับประเทศ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักกวีน้อยเมืองนครและสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 8 ตุลาคม 2566 นางสาวแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์ นายณัฐวรรธ์ แซ่ปัก,นายวรัญญู จิตจำนอง,นายกมลนิตย์ ต่างสี และนางสาวธีรนาฏ เกื้อสกุล ครู แซมบุปผา
408 2566-2 ครู ระดับภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566 ประเภทเกมการแข่งขัน Robo Soccer สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 6 มีนาคม 2566 นายเดชา หนูมณี ด.ช.ธีรภัทร คชินทร์ด.ช.กีรติ รัตนาภรณ์ ครู เดชา
409 2566-2 ครู ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกภาค 4 การกีฬาแห่งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
1นางสาวอารียา สงแป้น 2นางสาวกัลย์สุดา ดวงมณี 3นางสาวภาพิมพ์ อินทรศิลป์ 4นางสาวอารยา บุญแก้ว 5 นางสาวธนัชพร ดาบเงิน 6 นางสาวพรชิตา ช้อยเครื7 นางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ 8 นางสาวธัญยาพร จักษุรางค์ 9 นางสาวอนัญญา หนูแก้ว 10 นางสาวปณิชา หมอกแก้ว 11นางสาวชนากร โยธินวัฒนบํารุง 12นางสาวชนิกานต์ สัลเลาจนะสุต (ศิษย์เก่าทั้งหมด) ครู วิทยา
410 2566-2 ครู ระดับภาค รางวัลชมเชย การแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางกาญจนา คงเกิด น.ส.ภาวดี จันทร์คล้ายนายจักราวุธ มองบุญชู ครู กาญจนา
411 2566-2 ครู ระดับภาค ผู้ควบคุุมทีม โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รอบชิงชนะเลิศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17 สิงหาคม 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง นายจตุรวิชญ์ ปานสังข์นางสาวพิสชา พุทธสุภะ ครู จุฬารัตน์
412 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันร้องเพลงการประกวดทักษะภาษาจีนและการประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวปริฉัตร อุทิศสาร ครู ฐศุภากร
413 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนการประกวดทักษะภาษาจีนและการประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวกนกวรรณ พนารักษ์ ครู ฐศุภากร
414 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 6 สิงหาคม 2566 นางทิพากร นาเจริญ นางสาวปริศนันท์ จงจิตร
นางสาวบุรารัตน์ คำดวง
ครู ทิพากร
415 2566-2 ครู ระดับภาค อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ประเภททดลอง ระดับเหรียญเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น นางสาวปวริศา บุรินทร์โกษฐ์
นางสาวศุฐธิกาญจน์ คูวิบูลย์ศิลป์
นายณัฐกฤษฎ์ เกื้อกูล
ครู ปัทมา
416 2566-2 ครู ระดับภาค อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ประเภททดลอง ระดับเหรียญเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น นายจักราวุธ ทองบุญชู
นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีเพชร
นางสาวโชติกา คงทอง
ครู ปัทมา
417 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4 - 6 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น นายจักราวุธ ทองบุญชู
นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีเพชร
นางสาวโชติกา คงทอง
ครู ปัทมา
418 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4 - 6 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น นางสาวปวริศา บุรินทร์โกษฐ์
นางสาวศุฐธิกาญจน์ คูวิบูลย์ศิลป์
นายณัฐกฤษฎ์ เกื้อกูล
ครู ปัทมา
419 2566-2 ครู ระดับภาค อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น ครู ปัทมา
420 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยร และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางเพ็ญศรี สว่างจิตต์ ครู เพ็ญศรี
421 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 ก.ค. 66 นายจำนงค์ ซ้ายหุย นางสาวลภัสรดา เจรจาปรีดี ครู จำนงค์
422 2566-2 ครู ระดับเขต ุ้ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว สพม.นศ. ร่วมกับเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นางสาวรังสิมา โมราศิลป์ ครู เบญจพร
423 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ สพม.นศ. ร่วมกับเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายทิวากร ฉับพลัน ครู เบญจพร
424 2566-2 ครู ระดับเขต ครูที่ปรึกษา การแช่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 17 สิงหาคม 2566 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นางสาวรังสิมา โมราศิลป์ ครู เบญจพร
425 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นายนภัทร ขจรจิรธนิน ครู เอกมัย
426 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Maths) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ นางสาวภรวชิรา ปลอดทอง ครู จุรีรัตน์
427 2566-2 ครู ระดับเขต เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวพัชรี ปานอุดม นางสาวปุณญิศา นาคัน ครู พัชรี
428 2566-2 ครู ระดับเขต เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวพัชรี ปานอุดม นางสาวปุณญิศา นาคัน ครู พัชรี
429 2566-2 ครู ระดับเขต ครูที่ปรึกษา การแช่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 17 สิงหาคม 2566 นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ นางสาวกุลธิดา ดิษฐรักษ์ ครู อ้อยทิพย์
430 2566-2 ครู ระดับเขต เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ ครู จุฑามาศ
431 2566-2 ครู ระดับเขต เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ ครู จุฑามาศ
432 2566-2 ครู ระดับเขต หรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ งานวันวิชาการ "เปิดบ้นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโล และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนขน" ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 13 ครีอข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ภาคใต้ตอบบน 4 - 6 สิงหาคม 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
433 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2024 จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 ก.ย. 66
ครูปรียาพร วิชัยดิษฐ์
ครูจรสวรรณ ศิริบุตร
ครูจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
ครูขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ครูอรุณกมล นาวารัตน์
นางสาวกมลชนก สมถวิล นางสาวชนกนันท์ รัตนเพชร นางสาวชนิศา ขนานเภา นางสาวฐิติภัทร สุวรรณปากแพรก นางสาวณัฐนรี สองเมือง นางสาวณิชาภัทร ปิยวิทย์ นางสาวณิชาภา จงไกรจักร นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์ นางสาวนงนภัส อินทร์แก้ว นางสาวประกายแก้ว หนูคง นางสาวปิยะ ครู จรสวรรณ
434 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 ครูอภิรักษ์ ขนอม
ครูจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
นายปัณณธร นาคกราย
นายฐานพัฒน์ ขาวเขียวนางสาวณัฐณิชา คงแก้ว
นางสาวณัฐชาดา ไพโรจน์
ครู อภิรักษ์
435 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 ครูอภิรักษ์ ขนอม
ครูอรนภา ศรีสุข
นางสาวจารุพิชญา ยิ่งพิมาย
นางสาวสายธาร เต็มเปี่ยม
นายธนธรณ์ ดำดุกนายชญานนท์ วิชัยดิษฐ
นางสาวณัฐกมล ไชยฤทธิ์
ครู อภิรักษ์
436 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูดีวิถีใหม่ ต้นแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดการเรียนรู้ได้ตามแนวคิด สอนดี เห็นผล คนชื่นชม ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 29 กันยายน 2566 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง ครู จิรพิชญ์
437 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันอัจริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุชาดา สุขแก้ว เด็กชายพลฤชัย อินทรยุง ครู สุชาดา
438 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุชาดา สุขแก้ว นางสาวทัศณ๊ญาพร ด้วงไพร<ฺBR>นางสาวธนัญชนก พัฒน์ทอง
นางสาวพรธิดา ศรีสังข์
ครู สุชาดา
439 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุชาดา สุขแก้ว เด็กหญิงขวัญฤทัย แสงจันทร์<ฺBR>เด็กหญิงเมยาวี ตำเมือง ครู สุชาดา
440 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ขอขีดไม้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุชาดา สุขแก้ว
นายเสรี แซ่ตั่น
เด็กชายภาณุพงศ์ หนูอนันต์ ครู สุชาดา
441 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ที่วางไม้กวาด ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุชาดา สุขแก้ว
นายเสรี แซ่ตั่น
เด็กชายนราวิชญ์ เรืองรุ่ง<ฺBR>เด็กชายภาณุพงศ์ หนูอนันต์ ครู สุชาดา
442 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุชาดา สุขแก้ว
นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
เด็กหญิงจินตนา น้อมเนียน<ฺBR>เด็กหญิงอชิสา แซ่เดี่ยว ครู สุชาดา
443 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุชาดา สุขแก้ว
นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
เด็กหญิงธันยรัตน์ จตุทอง
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วรรณวิมลกุล
ครู สุชาดา
444 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
ครู ภูเมศร์
445 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
ครู ภูเมศร์
446 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางสุชาดา สุขเเก้ว
ครู ภูเมศร์
447 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางอรัญญา สังเส้ง
ครู ภูเมศร์
448 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
ครู ภูเมศร์
449 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
ครู ภูเมศร์
450 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
ครู ภูเมศร์
451 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
ครู ภูเมศร์
452 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางสุชาดา สุขเเก้ว
ครู ภูเมศร์
453 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
ครู ภูเมศร์
454 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
ครู ภูเมศร์
455 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
ครู ภูเมศร์
456 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
ครู ภูเมศร์
457 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
ครู ภูเมศร์
458 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
ครู ภูเมศร์
459 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางอรัญญา สังเส้ง
ครู ภูเมศร์
460 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
ครู ภูเมศร์
461 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17-11-2566 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
ครู ภูเมศร์
462 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง นางสาวสายธาร เต็มเปี่ยม
นางสาวเบญจพร มณีฉาย
นายพนัชกร ฤทธิไชย
ครู จิรพิชญ์
463 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้น ม.4 - 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2566 นางอรนภา ศรีสุข
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นายพนัชกร ฤทธิไชย
นางสาวสายธาร เต็มเปี่ยม
นางสาวเบญจพร มณีฉาย
ครู จิรพิชญ์
464 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง ครู จิรพิชญ์
465 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายเดชา หนูมณี นายพุทธิพงศ์ หวานสนิท
นายธารากร ชูเสือหึงนางสาววนัชพร บาลจ่าย
ครู เดชา
466 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายเดชา หนูมณี นายธนกร โมราศิลป์
นายกรวิชญ์ ขวัญศรีนายศรัณยพงค์ รอดเมือง
ครู เดชา
467 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 26 กรกฎาคม 2566 นางกาญจนา คงเกิด <> นางทิพากร นาเจริญ นางสาวภาวดี จันทร์คล้าย <> นางสาวบุรารัตน์ คำดวง <> นางสาวกุลภัสสร์ ทิพย์บำรุง ครู กาญจนา
468 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้มีความมานะพยายามและอุทิศตนในการพัฒนานักเรียนตามกระบวนการสอนภาษาไทยด้วยวิธีการ Active Learning สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ นางสาวนูรีน จงรักษ์ ครู นุสรณ์
469 2566-2 ครู ระดับเขต ได้เป็นผู้ร่วมผลิตครูฐานสมรรถนะ (ครูพี่เลี้ยง) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 31 พฤษภาคม 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ - ครู ธีรวุฒิ
470 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนและพัฒนาทักษะภาษาจีนให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน"สะพานสู้ภาษาจีน"ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวฐศุภากร ทิมจร พุทธิวัฒน์ พัฒนสุคนธ์ ครู ฐศุภากร
471 2566-2 ครู ระดับเขต " ครูดี วิถีใหม่ " ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 21 กันยายน 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ -- ครู จุรีรัตน์
472 2566-2 ครู ระดับเขต เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงาน STEM โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
473 2566-2 ครู ระดับเขต โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 17 สิงหาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นายจตุรวิชญ์ ปานสังข์นางสาวพิสชา พุทธสุภะ ครู อทิตยา
474 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางทิพากร นาเจริญ
นางกาญจนา คงเกิด
นางสาวบุรารัตน์ คำดวง
นางสาวภาวดี จันทรคลาย
นางสาวกุลภัสสร ทิพย์บำรุง
ครู ทิพากร
475 2566-2 ครู ระดับเขต ครูที่ปรึกษาโครงการค่ายจิตอาสาวัยใสใส่ใจสังคม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 28 มกราคม 2567 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง ครู จิรพิชญ์
476 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาาษไทย โครงการรักษ์ภาาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2566 นางสาวแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์ เด็กหญิงฟารินดา จันทรา ครู แซมบุปผา
477 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาาษไทย โครงการรักษ์ภาาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2566 นางสาวแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์ นายณัฐวรรธน์ แซ่ปัก ครู แซมบุปผา
478 2566-2 ครู ระดับเขต การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ 26 กรฎาคม 2566 นางฐายิกา บัวผัน ครู ฐายิกา
479 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(A-math) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางบุษบา มณีโชติ นายนิติณัทธร์ พรหมเรือง ครู บุษบา
480 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26/ก.ค./2566 นางสุรีพร ทองนุ่น
นางฐายิกา บัวผัน
ครู สุรีพร
481 2566-2 ครู ระดับเขต เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรม การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 17 สิงหาคม 2566 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ เด็กหญิงดลชนก สุขสุวรรณ
เด็กหญิงเกวลิน รอดฤทธิ์
เด็กหญิงชนันพร ศรีละมุล
ครู กฤษณา
482 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการรับทุนการศึกษา "JENESYS"แลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น 12 กรกฎาคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายธนพนธ์ ศรีเมือง ครู เบญจมาศ
483 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ เข้าร่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 27 สิงหาคม 2566 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ธนกฤต พลภักดี อาลิฟ ทองรักษ์จันทร์ นายเตชินท์ มณีราช นายสิรภัทร รัตนรัตน์ นายหฤษฎ์ ลุ้งกี่ นายพุทธิพงศ์ หวานสนิท ครู นิธวัฒน์
484 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นายอภิชญะ อินทรสาร ครู อรอุรา
485 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นายทีฒทัศน์ คงแก้ว ครู อรอุรา
486 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นายสกนธ์ สุวรรณคช ครู อรอุรา
487 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นางสาวณิชชา วิสุทธยะรัตน์ ครู อรอุรา
488 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นางสาวพิชชาภา บุญวัน ครู อรอุรา
489 2566-2 นักเรียน ระดับภาค ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 15 กันยายน 2566 นายคมสันติ คงเส้ง
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
เด็กหญิงมิ่งมนัส นาคแก้ว เด็กชายณัฐวัฒน์ มิ่งขวัญ ครู คมสันติ
490 2566-2 นักเรียน ระดับภาค ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 15 กันยายน 2566 นายคมสันติ คงเส้ง
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
น.ส.เครือฟ้า จุติประภาคน.ส.ฉันชนก วงศ์สวัสดิ์ ครู คมสันติ
491 2566-2 นักเรียน ระดับภาค ระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 5 สิงหาคม 2566 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางสาวณัฏฐธิดา พร้าก้อน
นางสาวธณัฐนันท์ คงมนต์
นายปภาวิน บุญจริง
ครู นิธวัฒน์
492 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชยการประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 23 พฤษภาคม 2566 นายโสภณ ภักดี นายอภิชญะ อินทรสาร ครู โสภณ
493 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 6 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี นายจักราวุธ ทองบุญชูนางสาวภาวดี จันทร์คล้าย ครู จัตุพงศ์
494 2566-2 นักเรียน ระดับภาค ระดับเหริญเงิน การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ประเภททดลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีเพชรนางสาวโชติกา คงทอง ครู จัตุพงศ์
495 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเก็ตบอลสามคน ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (รอบคัดเลือกภาคใต้) 3x3 Basketball on tour all thailand 2023 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 1 เมษายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
1.เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ 2.เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี 3.เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล ครู พศวีร์
496 2566-2 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รายการคำคมเกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชิงแชมป์ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการเอ็นดูพลอยคอร์ส Word เกมเอแมท คำคมและซูดุกุ แชมป์ภาคใต้ป บริษัท EDUPLOY เอ็นดูพลอยคอร์สเวิดส์เกม เอแม็ทและซูดุกุ จำกัด 1-2 กรกฎาคม 2566 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู กวิสรา
497 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเก็ตบอลสามคน ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (รอบคัดเลือกภาคใต้) 3x3 Basketball on tour all thailand 2023 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 1 เมษายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
1.เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ 2.เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี 3.เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล ครู วิทยา
498 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เข้าร่วมเวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการย่อย ครั้งที่ 1 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯและสสส. วันที่อบรม 23-24 มิถุนายน 2566 ึนางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ นายอธิศ หนูทับ
นายพนัชกร ฤทธิไชย
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปล้องเกิด
เด็กหญิงศิศิวิล สุขสวัสดิ์
ครู สุมณฑา
499 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17 สิงหาคม 2566 นางทิพากร นาเจริญ นายศุภสัณห์ จุลวัจน์ นายภัทรพงษ์ แสงดี นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร ครู ทิพากร
500 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17 สิงหาคม 2566 นางทิพากร นาเจริญ นายณัฐพล ทองมี นายภูเบศ จันทร์นาค นายพัสกร มาศเมฆ ครู ทิพากร
501 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 ครูอุไรวรรณ จันทร นางสาวนันทิชา ธานีรัตน์ นางสาวพิมพ์พิศา พรหมเกิด นายนพรัตน์ เรืองนุ่น ครู อุไรวรรณ
502 2566-2 นักเรียน ระดับภาค การประกวดแข่งขันร้องเพลงได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๒ การประกวดทักษะภาษาจีนและการประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหานักษาคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวปริฉัตร อุทิศสาร ครู ฐศุภากร
503 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชย สำนักงานอธิการบดีภาค 8 16 สิงหาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นายพรภวิษย์ คำมณีนางสาวพิชชาพร อัครกุล ครู อทิตยา
504 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เหรียญเงิน การแข่งโครงงานคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ้ครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มห้องเรียนพิเศษเครือข่ายภาคใต้ตอนบน 6 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางรติกร เส้งสุ้น
นางสาวปนัสยา จอง
นางสาวฐิติวรดา ศิลารัตน์
นางสาวปัณฑารี เพชรชำลิ
ครู รติกร
505 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เหรียญเงิน Math Project ม.ปลาย การแข่งขันสู่ความเป็นเลิศวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคใต้ ครั้งที่ 16 กลุ่มห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคใต้ 8 สิงหาคม 2566 นางรติกร เส้งสุ้น
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางสาวปัญญพัฒน์ วีระชาติ
นางสาวสิริมา แซ่อ่ำ
นางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์
ครู รติกร
506 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก ครู สุมณฑา
507 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทพุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปีหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นางสาวทิตาวีร์ หมั่นถนอม ครู สมคิด
508 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นางสาวทิตาวีร์ หมั่นถนอม ครู สมคิด
509 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัด 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นานธนดล อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
510 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัดผสม 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นางสาวปิ่นลดา สุขช่วย ครู สมคิด
511 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัดผสม 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นางสาวพริสร ศรีเมือง ครู สมคิด
512 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัด 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นายฐานิต เทพทอง ครู สมคิด
513 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นางสาวกัญญาณัฐ ดวงมณี ครู สมคิด
514 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทวิ่งผลัด 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นายพนธกร อักษรกาญจน์ นายธนดล อักษรกาญจน์ นายราชนาวี การะกันต์ นายฐานิต เทพทอง ปฎิภาณ แก้วมูณี ครู สมคิด
515 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นประชาชนหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวอารียา สงแป้น (ศิษย์เก่า) นางสาวภาพิมพ์ อินทรศิลป์ (ศิษย์เก่า) นางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ (ศิษย์เก่า) นางสาวนัษฐธิดา ชูราษฎร์ (ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
516 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นประชาชนหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวโสรยา อาลิแอ (ศิษย์เก่า) นางสาวนรกมล กองสุข (ศิษย์เก่า) นางสาวชนิกานต์ สัลเลาจนสุต (ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
517 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายอชิระ สมวงค์ เด็กชายทีปกร ปลอดอ่อน นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ ครู วิทยา
518 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายสุวิจักขณ์ พาลีวล เด็กชายทีปกร ปลอดอ่อน นายสิรภัทร นุ่นสง นายจิรอังกูร รังสีพุฒจารย์ เด็กชายปณิธาน นวลมุสิก เด็กชายปัณณวิชญ์ จันทร์แก้ว ครู วิทยา
519 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล นางสาวธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงกัลยาณี สุมมาตร เด็กหญิงชนิสรา ทรงแก้ว เด็กหญิงสริตา พงศ์พ้นภัย เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ใจบุญ ครู วิทยา
520 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวณัฐธยาน์ เกษา นางสาวอลิษา โต๊ะยะเล นางสาวอริสา ประดับกลอน นางสาวศิริภัสสร ว่องกุล นางสาวจุฑาทิพ ขจีรัตน์วัฒนา นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ ครู วิทยา
521 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายอชิระ สมวงค์ นายชนัญดร วิบูลย์ลักษณากุล นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ นายชนะสิทธิ์ ย้อยนวล นายอธิป สุขสงค์ นายอุดมศักดิ์ บุญฤทธิ์ นายรัฐวิทย์ กิตติวิมลชัย ครู วิทยา
522 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรัยญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ นางสาวภรวชิรา ปลอดทอง ครู จุรีรัตน์
523 2566-2 นักเรียน ระดับเขต ชมเชย ระดัเหรียญเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ นายพุทธิพงศ์ หวานสนิท
นางสาวภรวชิรา ปลอดทอง
นางสาวพริริสา เมืองคำ
ครู นิธวัฒน์
524 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญชนะเลิศ การประกวด To Be Number One Teen Dancercise Champiomship 2024 i6jo Teenage ชมรม To Be Number One นครศรีธรรมราช 8 กันยายน 2566 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ ครู ขวัญชัย
525 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นประชาชนหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวอารียา สงแป้น (ศิษย์เก่า) นางสาวภาพิมพ์ อินทรศิลป์ (ศิษย์เก่า) นางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ (ศิษย์เก่า) นางสาวนัษฐธิดา ชูราษฎร์ (ศิษย์เก่า) ครู พศวีร์
526 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นประชาชนหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวโสรยา อาลิแอ (ศิษย์เก่า) นางสาวนรกมล กองสุข (ศิษย์เก่า) นางสาวชนิกานต์ สัลเลาจนสุต (ศิษย์เก่า) ครู พศวีร์
527 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายอชิระ สมวงค์ เด็กชายทีปกร ปลอดอ่อน นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ ครู พศวีร์
528 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายสุวิจักขณ์ พาลีวล เด็กชายทีปกร ปลอดอ่อน นายสิรภัทร นุ่นสง นายจิรอังกูร รังสีพุฒจารย์ เด็กชายปณิธาน นวลมุสิก เด็กชายปัณณวิชญ์ จันทร์แก้ว ครู พศวีร์
529 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2566 นางชญานิศ คงหอม เด็กหญิงธมลวรรณ นุตราพันธ์ ครู ชญานิศ
530 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2566 นางชญานิศ คงหอม นายฐิติโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญ ครู ชญานิศ
531 2566-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง กิจกรรมเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ นางสาวนูรีน จงรักษ์ ครู นุสรณ์
532 2566-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 3 กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 กรกฎาคม 2566 นางรติกร เส้งสุ้น นายฐานพัฒน์ ขาวเขียว ครู รติกร
533 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 กีฬานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช“สพม. นครศรีธรรมราชเกมส” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล ครู วิทยา
534 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 กีฬานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช“สพม. นครศรีธรรมราชเกมส” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายสุวิจักขณ์ พาลีวล นายทีปกร ปลอดอ่อน นายสิรภัทร นุ่นสง นายจิรอังกูร รังสีพุฒจารย์ ครู วิทยา
535 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 กีฬานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช“สพม. นครศรีธรรมราชเกมส” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวอลิษา โต๊ะยะเล นางสาวอิศริยา เชื้อสกุล นางสาวจุฑาทิพ ขจีรัตน์วัฒนา นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ ครู วิทยา
536 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 กีฬานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช“สพม. นครศรีธรรมราชเกมส” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายอชิระ สมวงค์ นายชนัญดร วิบูลย์ลักษณากุล นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ ครู วิทยา
537 2566-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ทักษะการแข่งขัน Infographic สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายธเนศ หาญใจ ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์ นางสาวพัชรกัญญ์ ศิริมานะกุล
ครู ธเนศ
538 2566-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญเงิน ทักษะการแข่งขัน Infographic สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายธเนศ หาญใจ
นายอรุณ ไชยวรรณ์
นางสาวศราวดี กําจร
นางสาวนภศร สังขะเลขา
ครู ธเนศ
539 2566-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญเงิน ทักษะการแข่งขัน Infographic สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายธเนศ หาญใจ
นางวิภาพร แก้วกําเหนิด
นางสาวศุฐธิกาญจน์ คูวิบูลย์ศิลป์
นางสาวณัฏฐ์ชยา หนูภูธร
ครู ธเนศ
540 2566-2 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัล เหรียญทอง ปรเภททุ่มนำ้หนัก รุ่นอายุ18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นายสิทธชัย ศรีรอด ครู สมคิด
541 2566-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปีชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นายสิทธชัย ศรีรอด ครู สมคิด
542 2566-1 สถานศึกษา ระดับชาติ เป็นบุคคลที่มีผลงาน "ดีเด่น" ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2565 นายสง่า นาวารัตน์ นักเรียนจำนวน ครู สง่า
543 2566-1 สถานศึกษา ระดับชาติ เป็รสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม "ดีเ่ด่น" กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2565 นายสง่า นาวารัตน์ 50 คน ครู สง่า
544 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี นายเดชา หนูมณี นางสาวกมลชนก พละบุญนายตฤณ รัตนพันธ์ ครู เบญจพร
545 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี นายธเนศ หาญใจ นายธนภัทร จุฬากาญจน์นายเอื้ออังกูร สิริภัทรธนากูล ครู เบญจพร
546 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ ขนอม
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
1. นางสาวกฤติมา จงจิตร
2. นายนราวิชญ์ แสงประจง
3. นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
ครู อภิรักษ์
547 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.6 กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางจิราภรณ์ สุขสมพร ครู จิราภรณ์
548 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.6 กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 3 ครู พยอม
549 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอน นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18-20 มกราคม 2566 นางสุนันทา วงศ์เมฆ นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู สุนันทา
550 2566-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 มกราคม 2566 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
นางสาวรวิภัทร วชรธนทรัพย์
นางสาวพรธิดา ศรีสังข์
นางสาวธนัญชนก พัฒน์ทอง
ครู ลัดดาพร
551 2566-1 ครู ระดับชาติ ชนะเลิศ การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิต ม.ปลาย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มี.ค 2566 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม ครู ศิโรรัฐ
552 2566-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1- ม.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 18-20 ม.ค 2566 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม นางทรงศรี นาคินทร์ ครู ศิโรรัฐ
553 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มี.ค 2566 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม ครู ศิโรรัฐ
554 2566-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มี.ค. 2566 นายโสภณ ภักดี
นางศุภวรรณ อาวุธเพชร
นายอัครพล จันทร์คง
นายชำนาญ ไชยศร
นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ ครู ศุภวรรณ
555 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 3-5 ธันวาคม 2565 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
556 2566-1 ครู ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นางสาวพรชนก กาญจนอารี ครู ภาวดี
557 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18-20 มกราคม 2566 นางทรงศรี นาคินทร์
นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม
1.นางสาวชลธิดา เมนประสาท 2.นางสาวณัฐณิชา เดือนจำรูญ 3.นายณัฐพงศ์ ปานสังข์ 4.เด็กหญิงพุทธวัลย์ จันทร์ภักดี5.เด็กหญิงมนัสพร เกิดมณี ครู ทรงศรี
558 2566-1 ครู ระดับชาติ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 -20 มกราคม 2566 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.ด.ญ.ณัฐนรี ภิรมย์ไทย 2.ด.ช.ธีรพัฒน์ อินทร์ฤดี 3.น.ส.ชนัญชิดา รักษ์ทิพย์ 4.ด.ช.อัครทูต จงรักษ์ ด.ญ.5.ตริยภัสสร์ วรินทราภรณ์ 6.นางสาวทอฝัน พรหมมาศ 7.ด.ช.นครา สุขน้อย 8.นางสาวรัชฏาภรณ์ โจมการ 9.ด.ช.สุขภัค สุทิน 10.ด.ช.เตชินท์ มนตรี ครู กฤษณา
559 2566-1 ครู ระดับชาติ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 -20 มกราคม 2566 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.นายรัชชานนท์ ณนุวงค์ 2.นายสยามภูมิ ทองใสเกลี้ยง 3.นายปฏิการ รัตนวรรณ 4.นายอัครวินท์ อยู่เถา 5.นายสกนธ์ สุวรรณคช 6.นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวรานุรักษ์ 7.นางสาวพิมพ์ชนก ดำริการ 8.นางสาวพิมพ์ชนก คำเขียว 9.นางสาวศิริมล สุวรรณสังข์ 10.นางสาวศศิพิมพ์ กายโรจน์ ครู กฤษณา
560 2566-1 ครู ระดับชาติ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 -20 มกราคม 2566 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.ด.ญ.ชญานิษฐ์ รักบางบูรณ์ 2.ด.ญ.สาริศา ผดุงอรรถ 3.ด.ญ.อริสา อ่อนแก้ว 4.ด.ญ.มิ่งมาดร จำปาสิทธิ์ 5.ด.ญ.อลัญญา เตชะโกมล 6.นายณัฐพัฒน์ ชูน้อย 7.ด.ช. สุขภัค สุทิน 8.ด.ช. นครา สุขน้อย 9.ด.ช. เตชินทร์ มนตรี 10.ด.ช. ธีรพัตน์ อินทร์ฤดี 11.น.ส.ชนัญชิดา รักษ์ทิพย์ 12.น.ส. ทอฝัน พรหมมาศ ครู กฤษณา
561 2566-1 ครู ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20มกราคม2566 นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์ นางสาวปานเกศ บัวจันทร์ ครู ประเทืองทิพย์
562 2566-1 ครู ระดับชาติ การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้นม.1 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 -20 มกราคม 2566 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.นายอภิชญะ อินทรสาร 2.นายทีฒทัศน์ คงแก้ว 3.นายไชยสิทธิ์ วิคบำเพิง 4.นายสกนธ์ สุวรรคช 5.นายชลสิทธิ์ ทองสง ครู กฤษณา
563 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางทรงศรี นาคินทร์ ครู ทรงศรี
564 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางทรงศรี นาคินทร์
นางจุฬารัตน์ ทองยัง
1.นางสาวพรปวีณ์ บุญนาโค 2.เด็กหญิงจิราภรณ์ ผลวิเชียร 3.เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก 4.เด็กหญิงเสาวภา ศรีวิจิตร 5.เด็กหญิงเปรมา สุขสวัสดิ์ ครู ทรงศรี
565 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดวาดภาพระบายสีทางพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางทรงศรี นาคินทร์ 1.เด็กหญิงปานไพลิน รอดเที่ยง 2.เด็กหญิงธันยรัตน์ จตุทอง 3.เด็กหญิงพิชชากร บุษยรัตน์ 4.เด็กหญิงปริชญา ดิษฐกิจ 5.เด็กหญิงนิภาธร ชินภักดี ครู ทรงศรี
566 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง ครู จุฬารัตน์
567 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นายภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายตรีรัตน์ ศิริพรัมเด็กชายนัทธเดช ธรรมมิกะกูล
เด็กชายพศิน หนูทอง
ครู ภัททิยะ
568 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ ครู อทิตยา
569 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางดวงพร เเซ่เเต้ นายภูริพรรดิ์ ชนะฤทธิ์ เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์นาศรีเด็กหญิงปรมัตถ์ ชอบทำกิจ เด็กหญิงนารากร ดวงคงทอง นางสาวณัฏฐธิดา เกษรสิทธิ์ ครู ดวงพร
570 2566-1 ครู ระดับชาติ การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์และนางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ 1.น.ส.พรนภัส รักษาแก้ว ห้อง 508 เลขที่ 27 2.นายพรภวิษย์ คำมณี ห้อง 508 เลขที่ 37 3.น.ส.พิชชาพร อัครกุล ห้อง 508 เลขที่ 28 4.น.ส.สิตานัน อิศรเดช ห้อง 508 เลขที่ 4 5.น.ส.ปิยาพัชร กายฤทธิ์ ห้อง 501 เลขที่ 29 ครู ธัญชญา
571 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มจร.วิทยาเขตนครศรีฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีฯ กรมการศาสนา วัดนาสนธิ์ 3 มีนาคม 2566 นายโสภณ ภักดี นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ,นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธนพัฒน์, นายธนกร ศรีสว่าง, ครู โสภณ
572 2566-1 ครู ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง นายณัฐวรรธน์ ศิลปกาญจน์ ครู จุฬารัตน์
573 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มจร.วิทยาเขตนครศรีฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีฯ กรมการศาสนา วัดนาสนธิ์ 3 มีนาคม 2566 นายโสภณ ภักดี นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ,นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธนพัฒน์, นายธนกร ศรีสว่าง, นางสาวพิชชานันท์ จันทร์เพ็ง, นางสาวพิมนภัทร์ นพกิจ ครู โสภณ
574 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ2 ทีมที่ 2 การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง 1.น.ส.พรปวีณ์ บุญนาโค 2.ด.ญ.จิราภรณ์ ผลวิเชียร 3.ด.ญ.เสาวภา ศรีวิจิตร 4.ด.ญ.ปิยะมาศ แก้วดุก 5.ด.ญ.เปรมา สุขสวัสดิ์ ครู จุฬารัตน์
575 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายสิทธิพร ฆังฆะ นางสาวธัญลักษณ์ จันทรศิริรังษี ครู สิทธิพร
576 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายบุญนำ สว่าง ครู บุญนำ
577 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายบุญนำ สว่างภพ เด็กชายอิทธิพัทธ์ บัวจันทร์ ครู บุญนำ
578 2566-1 ครู ระดับชาติ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 คุณครูพิมพา แก้วจำนงค์
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
1. นางสาวเกษศรินทร์ สุรันนา ม.503, 2. นายธนกร สุทิน ม.608, 3. นางสาวนภิสรา เพ็งเรือง ม.608, 4. นางสาวศิริมล สุวรรณสังข์ ม.408, 5. นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวรานุรักษ์ ม.408, 6. นางสาวพิมพ์ชนก ดำริการ ม.507, 7. ด.ญ สาริศา ผดุงอรรถ ม.203 8. ด.ช.นครา ผดุงน้อย ม.203 ครู พิมพา
579 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้ รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนยาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายสิทธิพร ฆังฆะ นายอารักษ์ บิลกาย ครู สิทธิพร
580 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้ รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายสิทธิพร ฆังฆะ เด็กหญิงสรวีย์ ดวงฤทธิ์ ครู สิทธิพร
581 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงสงเสริมศีลธรรม ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
582 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้ รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายสิทธิพร ฆังฆะ นายปฏิการ รัตนวรรณ ครู สิทธิพร
583 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2566 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ - ครู ธีรวุฒิ
584 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ นายภูริพรรดิ์ ชนะฤทธิ์ นางสาวณัฏฐธิดา เกษรสิทธิ์ เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์นาศรี เด็กหญิงปรมัตถ์ ชอบทำกิจ เด็กหญิงนารากร ดวงคงทอง เด็กชายพัสกร จันทร์แป้น ครู ธีรวุฒิ
585 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาส มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีฯ 3 มี.ค. 2566 นายคมสันติ คงเส้ง
นางพัชรี ขวัญสง
นางบุปผา พิกุลทอง
นายฐิติโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญ นางสาวกัญญารัตน์ แก้วไทย นางสาววศินิ์ เสนาะกรรณ์ นางสาวพิชญาธิดา สถิตย์ภูมิ นายธนกฤต ไชยกล ครู คมสันติ
586 2566-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่นม.4-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายณัฐชนน สมจิต
นายเวิร์ม เจอราล ปูกวย
นายธนพน ศรีเมือง
นางสาวนันทกานต์ ปานปลอด
นางสาวภัทรมน โต๊ะเตบ
ครู เบญจมาศ
587 2566-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวธัญญ่า ถิ่นนัยธร
นางสาวแพรพันวา เมืองประสิทธิ์
ครู เบญจมาศ
588 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางบุปผา พิกุลทอง ครู บุปผา
589 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิศูนย์ครอบครัวพอเพียง 14 ตุลาคม 2565 นางผาสุข ถาวร นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
590 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายเดชา หนูมณี
นางสาวกมลชนก พละบุญนายตฤณ รัตนพันธ์ ครู เดชา
591 2566-1 ครู ระดับชาติ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห้ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี 2566 (ระดับชาติ) กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 ครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์ นายณัฐวรรธน์ ศิลปกาญจน์
นางสาววริศรา ชนานชี
นายไชยสิทธิ์ วิคบำเพ็ง
นายชลสิทธิ์ ทองสง
นางสาวพิมพ์ลภัส สิทธิสาร
ครู สุมณฑา
592 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นายจำนงค์ ซ้ายหุย นางสาวปาริชาต ปานบุญ ครู จำนงค์
593 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๘ - ๒o มกราคม ๒๕๖๖ นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงชนากานต์ มานะจิตต์ ครู แสนสุข
594 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๘ - ๒o มกราคม ๒๕๖๖ นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ ครู แสนสุข
595 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา นางสาวธนัญชนก พัฒน์ทอง นางสาวพรธิดา ศรีสังข์ นางสาวรวิภัทร วชรธนทรัพย์ ครู กัญจนาภรณ์
596 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิวงศ์ เด็กหญิงณัฐวดี มานพพันธ์ เด็กหญิงทัศณีญาพร ด้วงไพร ครู กัญจนาภรณ์
597 2566-1 ครู ระดับชาติ ผู้จัดการทีมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอัลทิเมททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี สมาคมจานร่อนแห่งประเทศไทย 3-5 ธันวาคม 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
598 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมกสนคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางสาวพัชรี ปานอุดม
นางสาวณัชชานันท์ รัศมีนางสาวภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
599 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 3-5 ธันวาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ ครู วิทยา
600 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีหญิง สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 3-5 ธันวาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ ครู วิทยา
601 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.6 สพฐ. 18-20 มกราคม 2566 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
602 2566-1 ครู ระดับภาค รางวัลเหรียญเงิน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร STEAM สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา 3 มี.ค. 66 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ นางสาวณัฏฐธิดา พร้าก้อน
นายกนกพงค์ ทองขาว
นายจักราวุธ ทองบุญชู
ครู กฤษณา
603 2566-1 ครู ระดับภาค รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ Best OF THE BEST สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
604 2566-1 ครู ระดับภาค เป็นวิทยากรอบรมนักเรียน ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. 16 ตุลาคม 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
605 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพัชรี ปานอุดม นางสาวณัชชานันท์ รัศมี นางสาวภูมิพร สุวรรณมณี ครู พัชรี
606 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กาารแข่งขันวิทยสัประยุทธ์ -ประดิษฐ์ของจากอุปกรณ์ที่กำหนดให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด นายรพีพัฒชา วิลาวรรณ์<>นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร<>นายศุภสัณห์ จุลวัจน์ ครู กาญจนา
607 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 สิงหาคม 2566 นางอรนภา ศรีสุข
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
นางสาวสายธาร เต็มเปี่ยม
ครู จิรพิชญ์
608 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนชื้น ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
609 2566-1 ครู ระดับภาค วาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ผูพ. ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูอรํัญญา สังเส้ง เด็หญิงญาดา ทับส่าง ครู อรัญญา
610 2566-1 ครู ระดับภาค การเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับม.4-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 มกราคม 2565 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นายพุทธิวัวัฒน์ พัฒนสุคนธ์นางสาวจุฑาทิพ ขจีรัตน์วัฒนา ครู ฐศุภากร
611 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเพลงบอก ระดับชั้น ม.4- ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางชญานิศ คงหอม
นายมนตรี คงแก้ว
นางสาวกิตติพร หมื่นจร นางสาวศิริมล สินภิบาล นายสกนธ์ สุวรรณคช นายอภิชญะ อินทรสาร ครู ชญานิศ
612 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้น ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางชญานิศ คงหอม
นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์
เด็กหญิงพิมพ์นฎา สุขเดโช เด็กหญิงกรรณิการ์ เขาทอง เด็กหญิงนุศรา ทองคำ ครู ชญานิศ
613 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้น ม.4- ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางชญานิศ คงหอม
นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์
นางสาวศรัญญา คงทิม นางสาวศิรากร โฆษะ นางสาวสุกุลยา พูนพนัง ครู ชญานิศ
614 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นางสาวนรีกานต์ เดชรัตนวิไชย ครู เอกมัย
615 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ ขนอม
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
1. นางสาวกฤติมา จงจิตร
2. นายนราวิชญ์ แสงประจง
3. นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
ครู อภิรักษ์
616 2566-1 ครู ระดับเขต วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ BEST PRACTICEรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
617 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
618 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
619 2566-1 ครู ระดับเขต เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
620 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การึกษานครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ ไชยศร นางสุภางค์ ธรรมชาติ เด็กหญิงธัญชนก ไชยพงศ์ เด็กหญิงวนิดา หนูฉิม เด็กหญิงสุกัญญา รามณี ครู ฉวีวรรณ
621 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ ไชยศร นางสาวณัฐกุล ขาวคง นางสาวธัญธวา พรหมอินทร์ นางสาวปรีญา โภชนา ครู ฉวีวรรณ
622 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม๑-ม๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ ไชยศร เด็กหญิงคุนัญญา ธรรมรัตน์ ครู ฉวีวรรณ
623 2566-1 ครู ระดับเขต ผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่งกายผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการเสวนา ตลาดนัดวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางจิราภรณ์ สุขสมพร ครู จิราภรณ์
624 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม๔-ม๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ ไชยศร นางสาวณัฏฐณิชา วีระชาติ ครู ฉวีวรรณ
625 2566-1 ครู ระดับเขต ผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่งกายผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการเสวนา ตลาดนัดวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางพยอม ฤทธิชาญชัย ครู พยอม
626 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Inforgraphic ระดับชั้น ม.4-ม.6 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายธเนศ หาญใจ นางสาวปามิดา ลอยทองนางสาวสิวลี ชูโชติ ครู ธเนศ
627 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
นางสาวธนพร ไชยกำจร
นางสาวสิริพิชชา สุกใสนายศราวุฒิ ไชยวรรณ
ครู ภูเมศร์
628 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
เด็กหญิงอรวรา แสงอำไพ เด็กชายวชิร ประสารพจนเด็กหญิงลักษิกา ชูประจง ครู ภูเมศร์
629 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
เด็กหญิงลภัสรดา มีสุข เด็กหญิงมิณฑิตา แก้วงามเด็กหญิงปัณฑิตา พาควารี ครู ภูเมศร์
630 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
นางสาวปฏิมากร จันทร์แก้ว นางสาวชุติมณฑ์ ศรีเจริญนางสาวจารุวรรณ บุบผชาต ครู ภูเมศร์
631 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางอรัญญา สังเส้ง
นางสาวพิชญาภา แจ้งไสวนางสาวกุลสินี สุทธิรักษ ครู ภูเมศร์
632 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วงามเด็กหญิงชญานี สมทรัพย์ ครู ภูเมศร์
633 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางอรัญญา สังเส้ง
นางสาวพิมพ์ชนก กำพลเชษฐนางสาวชุติมณฑน์ ศิลารัตน ครู ภูเมศร์
634 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
เด็กหญิงอชิสา แซ่เดี่ยวเด็กหญิงศสิโสภา สุดสมบูรณ ครู ภูเมศร์
635 2566-1 ครู ระดับเขต ได้รับรางวัลครูผู้สอน ที่มีการนำผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 ตุลาคม 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
636 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานเกษตร ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
นางสาวพุทธรักษา เทียมสานุจิตต์ นางสาวณัฏฐนันท์ เทพีรัตนนางสาวกมลพรรณ กลิ่นหอม นางสาวคณัสวรรณ มีทอง ครู ภูเมศร์
637 2566-1 ครู ระดับเขต เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย เป็นแบบอย่างที่ดีตามโครงการของหายได้คืน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 17 ตุลาคม 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
638 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การติดตายางพารา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
นางสาวพริริสา เมืองคำนายณัฐกฤษฎ์ เกื้อกูล ครู ภูเมศร์
639 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การตอนกิ่งมะนาว ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
เด็กชายศุภพล คงทองเด็กชายนพรุจ รัญเวศ ครู ภูเมศร์
640 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
เด็กหญิงชนัญธิดา คชรัตน เด็กหญิงปัณฑรีย์ ศรชัยเด็กหญิงพิมพิชา เกิดบ้านชัน ครู ภูเมศร์
641 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
ครู จีรวรรณ
642 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
ครู จีรวรรณ
643 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
ครู จีรวรรณ
644 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4-6 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พ.ย.2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ นางสาวนูรีน จงรักษ์ ครู นุสรณ์
645 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ระดับชั้น ม.4-6 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พ.ย. 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ นางสาววริศรา ธานีรัตน์ ครู นุสรณ์
646 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (หญิง) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายพศวีร์ จันทวี 1. เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ 2. เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล 3. เด็กหญิงปริยาภัทร นาคแก้ว 4. เด็กหญิงปุญญิสา วงค์ท่าเรือ 5. เด็กหญิงมนัสนันท์ ปิยะวรศาสตร ครู พศวีร์
647 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรียงความอาเซียน(ภาษาไทย) ระดับชั้น ม.4-6 สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ นางสาวพัชรพร ชาญณรงค์ ครู นุสรณ์
648 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (ชาย) ม.1-ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายพศวีร์ จันทวี 1. เด็กชายธีปกร ปลอดอ่อน 2. เด็กชายสรวิชญ์ ย้อยนวล 3. เด็กชายสุวิจักษณ์ พาล้วล 1. นางสาวสิรินยา เพ็ชรประพันธ์ ครู พศวีร์
649 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ <ฺBR> นางชญานิศ คงหอม ครู นุสรณ์
650 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (ชาย) ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายพศวีร์ จันทวี 1. นายธารทอง ประทุมมาศ 2. นายอชิระ สมวงค์ 3. นายไชยวัฒน์ ค าแก้ว 1. นางสาวสิรินยา เพ็ชรประพันธ ครู พศวีร์
651 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้น ม.4-6 สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ <ฺBR> นางชญานิศ คงหอม นางสาวศิรากร โฆษะ นางสาวศรัญญา คงทิม นางสาวสุกุลยา พูนพนัง ครู นุสรณ์
652 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการ วาง (ชาย) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายพศวีร์ จันทวี 1. เด็กชายทศพร ศรีวิจิตร 2. เด็กชายธรรมรัตน์ อุดร 3. เด็กชายสุทธิพันธ์ พรหมเพชร ครู พศวีร์
653 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางทรงศรี นาคินทร์ นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ และนางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ 1.นางสาวพรปวีณ์ บุญนาโค 2. นางสาวอัญชิษฐา นาทอง 3. เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก 4. นางสาวณัฐชนก ทองไชย 5. เด็กหญิงพิชญ์วดี จันทะครุฑ 6. เด็กหญิงนภัสสร นุ่มทอง 7. เด็กหญิงจันทร์ญาดา พนานครทรัพย์ 8. เด็กหญิงณัฐสินี ชดช้อย 9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชูวิเชียร 10. นางสาวพีรณัฐ เจริญสุข ครู ธัญชญา
654 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ แข่งขันตอบคำถามลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ระดับชั้น ม.1-3 สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ครู นุสรณ์
655 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการแข่งขันแนะนำอาชีพ 1โรงเรียน1อาชีพ ระดับชั้นม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายร 2565 นางสาวชุติมา คำแก้ว เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เพชรเกลี้ยง ครู ชุติมา
656 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ระดับชั้น ม.4-ม.66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นายณัฏภัทร ทองหวาน ครู เอกมัย
657 2566-1 ครู ระดับเขต ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18พฤศจิกายน2565 นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์ เด็กหญิงสุธาสินี ทองส่งโสม ครู ประเทืองทิพย์
658 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอ งชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ เด็กชายอิทธิพัทธ์ บัวจันทร์ ครู ภาวดี
659 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ เด็กหญิงวฤณดา ต้นตระกูล ครู ภาวดี
660 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 สพม.นศ 18 พฤศจิกายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายภควัต แก้วประเสริฐ
นายสุวิจักขณ์ ตันติวิวัฒน์
นายกฤตภาส ราชรักษ์
ครู เบญจพร
661 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 สพม.นศ 18 พฤศจิกายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายภวัฐ ไชยเจริญ ครู เบญจพร
662 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรม อัจฉริยะทางธุรกิจ ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16พฤศจิกายน2565 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.ภัทรธิดา ไวยะ ม.106 ครู จิตตรัตน์
663 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2565 นายธเนศ หาญใจ
นางสาวเบญจพร ย่านวารี
เด็กชายกิตติ์นิธิ แก้วดีเด็กชายธนวิชญ์ พงศ์พจน์วาที ครู ธเนศ
664 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การแข่งขันการปฐมพยาบาลยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18พฤศจิกายน2565 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.ณัฐจิราภา เทพประชา ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ ใบเต้
ด.ญ.กัญญาณัฐ โนนะบุตร
ครู จิตตรัตน์
665 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม หลักสูตรนครศรีธรรมราช ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16พฤศจิกายน2565 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร น.ส.รัชฎาภรณ์ โจมการ
น.ส.สุกานต์สินี แป้นคง
ครู ศุภวรรณ
666 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พ.ย.2565 นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร นางสาวนารียา หมัดสอแหละ นางสาวพรสรารักษ์ เกษรา ครู ปลื้มจิตต์
667 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมหลักสูตรนครศรีธรรมราช ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16พฤศจิกายน2565 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ
นางสาวเขมจิรา ดวงมุสิก
ครู ศุภวรรณ
668 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแนะแนวระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรี ชูกลิ่น นายกรณิศ สวัสดิรักษานายศุภณัฐ ศรีเกตุ ครู พัชรี
669 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงบอกเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานศิลปินแห่งชาติ (รำลึกเพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ) จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางชญานิศ คงหอม
นายมนตรี คงแก้ว
นางสาวกิตติพร หมื่นจร นางสาวศิริมล สินภิบาล นายสกนธ์ สุวรรณคช นายอภิชญะ อินทรสาร ครู ชญานิศ
670 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดเพลงบอกเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานศิลปินแห่งชาติ (รำลึกเพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ) จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางชญานิศ คงหอม
นายมนตรี คงแก้ว
เด็กหญิงพรญานี ยอดสุรรางค์ เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ บริบูรณ์ เด็กชายณัฏฐ์ ฉิมประจง นางสาวปรรณพัชร์ สองเมืองสุข ครู ชญานิศ
671 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
เด็กชายกฤษตเมธ ธรรมชาติเด็กชายวงศกร สนธิเมือง ครู นิธวัฒน์
672 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ นายปีย์มนัส หนูเพชรนายวรวัฒน์ เวชภักดิ์ ครู นิธวัฒน์
673 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางทรงศรี นาคินทร์
นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม
1.นางสาวชลธิดา เมนประสาท 2.นางสาวณัฐณิชา เดือนจำรูญ 3.นายณัฐพงศ์ ปานสังข์ 4.เด็กหญิงพุทธวัลย์ จันทร์ภักดี5.เด็กหญิงมนัสพร เกิดมณี ครู ทรงศรี
674 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2565 ครูจุฬารัตน์ ทองยัง ครู จุฬารัตน์
675 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางทรงศรี นาคินทร์ <ฺBR>นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์
นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์
1.เด็กหญิงจันทร์ญาดา พนานครทรัพย์ 2.นางสาวณัฐชนก ทองไชย 3.เด็กญิงณัฐสินี ชดช้อย 4.เด็กหญิงนภัสสร นุ่มทอง 5. เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก6.นางสาวพรปวีณ์ บุญนาโค 7.เด็กหญิงพิชญ์วดี จันทะครุฑ 8.นางสาวพีรณัฐ เจริญสุข 9.นางสาวอัญชิษฐา นาทอง 10.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชูวิเชียร ครู ทรงศรี
676 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2565 ครูจุฬารัตน์ ทองยัง ครู จุฬารัตน์
677 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม นายธนกฤต พลภักดีนายพุทธิพงศ์ หวานสนิท
นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร
ครู ภัททิยะ
678 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4 -ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางจุฬารัตน์ ทองยัง ครู จุฬารัตน์
679 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายตรีรัตน์ ศิริพรัมเด็กชายนัทธเดช ธรรมมิกะกูล
เด็กชายพศิน หนูทอง
ครู ภัททิยะ
680 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางจุฬารัตน์ ทองยัง เด็กหญิงอิศรา เมืองประทับเด็กหญิงอินทิรา ปล้องเกิด ครู จุฬารัตน์
681 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายกีรติ รัตนาภรณ์เด็กชายธนกร โมราศิลป์
เด็กชายธีรดนย์ อักษรนิตย์
ครู ภัททิยะ
682 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม นายพุทธิพงศ์ หวานสนิทนางสาวภาวดี จันทร์คล้าย
นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร
ครู ภัททิยะ
683 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม นางสาวธันย์ชนก รักษาพล นายรชต อธิคมานนท์
นายรัฐภูมิ ปานเหลือ
นายศิวพล ธาณุกิจ
ครู ภัททิยะ
684 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายกีรติ รัตนาภรณ์ เด็กชายธนกร โมราศิลป์
เด็กชายธีรดนย์ อักษรนิตย์
ครู ภัททิยะ
685 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม นางสาวธันย์ชนก รักษาพลนายรชต อธิคมานนท์
นายรัฐภูมิ ปานเหลือ
ครู ภัททิยะ
686 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายตรีรัตน์ ศิริพรัมเด็กชายนัทธเดช ธรรมมิกะกูล
เด็กชายพศิน หนูทอง
เด็กชายสุทธิพจน์ ขุนชิต
ครู ภัททิยะ
687 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิการยน 2565 1 ครู สุนันทา
688 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิการยน 2565 1 ครู สุนันทา
689 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดบชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 65
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
ครู จรสวรรณ
690 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดบชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 65
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
ครู จรสวรรณ
691 2566-1 ครู ระดับเขต คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการวันภาษาไทย วิถีใหม่ คนไทยก้าวหน้า รู้รักษ์ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 4 สิงหาคม 2565 1 ครู สุนันทา
692 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดบชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 65
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
ครู จรสวรรณ
693 2566-1 ครู ระดับเขต คณะกรรมการจัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 30 มิถุนายน 2565 1 ครู สุนันทา
694 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2564 คุณครูพิมพา แก้วจำนงค์
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
1. นางสาวฐิตินัฐ กวดขันธ์ ม.403, 2.นางสาวพุทธิชา พุทธรัตน์ ม.410, 3. นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์ ม.410, 4. นางสาวกิดากร เกตุพล ม.410, 5. นางสาวเกษรินทร์ สุรันนา ม.503 ครู พิมพา
695 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 คุณครูพิมพา แก้วจำนงค์
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
ด.ญ.จิราภรณ์ ผลวิเชียร ม.103, 2. ด.ญ.นพรดา พ่วงสำราญ ม.103, 3. ด.ญ.ชัญญานุช วัชรศิริ ม.103 , 4. ด.ญ.ภัทรวดี ญาตินิยม ม.102, 5. ด.ญ.เทพธิดา แก้วสุด ม.303 ครู พิมพา
696 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายบุญนำ สว่างภพ นางสาวอัญชิสา เงินคีรี ครู บุญนำ
697 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 คุณครูพิมพา แก้วจำนงค์
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
1. นางสาวฐิตินัฐ กวดขันธ์ ม.403, 2.นางสาวพุทธิชา พุทธรัตน์ ม.410, 3. นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์ ม.410, 4. นางสาวกิดากร เกตุพล ม.410, 5. นางสาวเกษรินทร์ สุรันนา ม.503 ครู พิมพา
698 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายบุญนำ สว่างภพ นายธนภูมิ กำลังเกื้อ ครู บุญนำ
699 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ เด็กชายพุฒินันท์ เปาะทองคำ เด็กชายภวัต ทองเสน ครู ธีรวุฒิ
700 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ นายอารักษ์ บิลกาย ครู สิทธิพร
701 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ นายศุภกร เขียวคง นางสาววิรัญชนา สิงหวรรณกุล ครู ธีรวุฒิ
702 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ เด็กหญิงกวิศรา ชนะกาญจน์ ครู สิทธิพร
703 2566-1 ครู ระดับเขต การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์นาศรี เด็กหญิงปรมัตถ์ ชอบทำกิจ ครู ธีรวุฒิ
704 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ เด็กหญิงสรวีย์ ดวงฤทธิ์ ครู สิทธิพร
705 2566-1 ครู ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ นายภูริพรรดิ์ ชนะฤทธิ์ นางสาวณัฏฐธิดา เกษรสิทธิ์ ครู ธีรวุฒิ
706 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ เด็กหญิงครองขวัญญ์ ขุนทองจันทร์ ครู สิทธิพร
707 2566-1 ครู ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ เด็กหญิงจิราภรณ์ ผลวิเชียร เด็กหญิงนพรดา พ่วงสำราญ เด็กหญิงชัญญานุช วัชรศิริ เด็กหญิงภัทรวดี ญาตินิยม เด็กหญิงเทพธิดา แก้วสุด ครู ธีรวุฒิ
708 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ เด็กชายณัฐวัฒน์ มิ่งขวัญ ครู สิทธิพร
709 2566-1 ครู ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ นางสาวฐิติณัฐ กวดขันธ์ นางสาวพุทธชา พุทธรัตน์ นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์ นางสาวกิดากร อ่อนเกตุพล นางสาวเกศรินทร์ สุรันนา ครู ธีรวุฒิ
710 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ นางสาวธัญลักษณ์ จันทรศิริรังษ ครู สิทธิพร
711 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ นายปฏิการ รัตนวรรณ .นางสาวธัญลักษณ์ จันทรศิริรังษี เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์ ปลอดอินทร์ นายสรายุทธ สุวรรณ ครู สิทธิพร
712 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ เด็กชายสิทธิเดช นวลจันทร์
เด็กชายณัฐพัชร์ เดชทอง
ครู วรวุฒิ
713 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ ครู เสาวลักษณ์
714 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูแซมบุปผา บัณฑิต นางสาวธีรนาฏ เกื้อสกุล , นายเชฏฐ์ปัญญ์กร แก้วจำนงค์ ครู แซมบุปผา
715 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงาน STEM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ุ6 กันยายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาวสุนิศา เสมอพบ ครู ปัทมา
716 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงาน STEM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ุ6 กันยายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาวธิดารัตน์ ซังปาน ครู ปัทมา
717 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ุ6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาว ฐิตาภรณ์ แซ่เตี้ยว นายสิรภัทร รัตนรัตน์ ครู ปัทมา
718 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต เด้กชายณัฐวรรธน์ แซ่ปัก , เด็กชายธรรศธรรม สมบูรณ์มาก ครู แซมบุปผา
719 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาวธิดารัตน์ ซังปาน ครู ปัทมา
720 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท สำรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาวญาณิศา นุ่มนวลนางสาวณัฐกมน ไชยฤทธิ ครู ปัทมา
721 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต ครู แซมบุปผา
722 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาว ฐิตาภรณ์ แซ่เตี้ยว นายสิรภัทร รัตนรัตน์ ครู ปัทมา
723 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางจิรนันท์ ทองขาวบัว นางสาวลลิตพรรณ บริบรูณ์ ครู จิรนันท์
724 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเทสเซเลชัน ระดับชั้น ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ นางสาวศิริมา มีบุญลาภนางสาวปุณณมาส อัมพรพันธ์ ครู จุฑามาศ
725 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ 1. นายสุวิจักขณ์ ตันติวัฒน์2. นายภัควัต แก้วประเสริฐ ครู จุฑามาศ
726 2566-1 ครู ระดับเขต ครูครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ 1. นายสุวิจักขณ์ ตันติวัฒน์2. นายภัควัต แก้วประเสริฐ 3. นายกฤตภาส ราชรักษ์ ครู จุฑามาศ
727 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ ครู เบญจมาศ
728 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวธัญญ่า ถิ่นนัยธร
นางสาวแพรพันวา เมืองประสิทธิ์
ครู เบญจมาศ
729 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
ครู เบญจมาศ
730 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
ครู เบญจมาศ
731 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชายเดี่ยว ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
ครู เบญจมาศ
732 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม