ครูผู้ควบคุม  หรือ ผู้บันทึก ที่ต้องการค้นหา   
ลำดับปีประเมินประเภทรางวัลเรื่องหน่วยงานที่จัดว.ด.ป.ครูหรือครูผู้ควบคุมชื่อนักเรียนผู้บันทึก
1 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิศูนย์ครอบครัวพอเพียง 14 ตุลาคม 2565 นางผาสุข ถาวร นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
2 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพัชรี ปานอุดม นางสาวณัชชานันท์ รัศมี นางสาวภูมิพร สุวรรณมณี ครู พัชรี
3 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กาารแข่งขันวิทยสัประยุทธ์ -ประดิษฐ์ของจากอุปกรณ์ที่กำหนดให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด นายรพีพัฒชา วิลาวรรณ์<>นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร<>นายศุภสัณห์ จุลวัจน์ ครู กาญจนา
4 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนชื้น ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
5 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน To be number one dancercise Nakhon Si Thammarat รุ่น teenage กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
-- ครู จิรพิชญ์
6 2566-1 ครู ระดับเขต วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง ครู จิรพิชญ์
7 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
8 2566-1 ครู ระดับเขต เข้าร่วมการแข่งขัน pitching ไอเดียการพัฒนาโปรโตไทป์ของแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองSDG มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 18 พฤศจิกายน 2665 นางทิพากร นาเจริญ นางสาวณัฐชนก ทองไชย ครู ทิพากร
9 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพัชรี ปานอุดม นางสาวณัชชานันท์ รัศมี นางสาวภูมิพร สุวรรณมณี ครู พัชรี
10 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด<>นางทิพากร นาเจริญ เด็กชายติณต์ ก๋งเม่ง<>เด็กชายบารมี ชัยสงคราม<>เด็กชายปุณณวิชญ์ ญาติพัฒน์ ครู กาญจนา
11 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด<>นางทิพากร นาเจริญ นายคริษฐ์ หนูชัย<>นายภัทรพงษ์ แสงดี<>นายอติวิชญ์ ง่านวิสุทธิพันธ์ ครู กาญจนา
12 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
13 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
14 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
15 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
16 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
17 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
18 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
19 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนชื่้น ระดับ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
20 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ ขนอม
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
นายนราวิชญ์ แสงประจงนางสาวกฤติมา จงจิตร
ครู จิรพิชญ์
21 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ที่มีการนำผลการประเมิน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning) ระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 ตุลาคม 2565 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง ครู จิรพิชญ์
22 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1- 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางภาวิณี ชัยสงคราม
นางจิตประภา ศักดามาศ
เด็กชายธิติสรณ์ ไชยกำจร เด็กหญิงนภสรณ์ เปียแดง เด็กหญิงศราวดี กำจร ครู ภาวิณี
23 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 2565 นางจิตประภา ศักดามาศ <>นางภาวิณี ชัยสงคราม ดช. ธิติสรณ์ ไชยกำจร ดญ. นภสรณ์ เปียแดง นส. ศราวดี กำจร ครู จิตประภา
24 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 2565 นายคมสันติ คงเส้ง นางสาวฉันชนก วงศ์สวัสดิ์นางสาวเครือฟ้า จุติประภาค ครู คมสันติ
25 2566-1 ครู ระดับเขต เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแนะนำอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุดที่รัก สัญพิบูลย์ นางสาวศุภนิตา เพชรเกลี้ยง ครู สุดที่รัก
26 2566-1 ครู ระดับเขต เกียรติบัตรกรรมการการแข่งขันรายการแนะนำอาชีพ ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุดที่รัก สัญพิบูลย์ นางสาวศุภนิตา เพชรเกลี้ยง ครู สุดที่รัก
27 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดประจำโรงเรียนแฟชั่นจากวัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 18 พ.ย. 2565 นางฐายิกา บัวผัน นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธรพัฒน์ นางสาวเนตรชนก นาคเอียด นางสาวณัฐการณ์ บุบผาถา ครู ฐายิกา
28 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1- 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางภาวิณี ชัยสงคราม
นางจิตประภา ศักดามาศ
เด็กชายธิติสรณ์ ไชยกำจร เด็กหญิงนภสรณ์ เปียแดง เด็กหญิงศราวดี กำจร ครู ภาวิณี
29 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ สพม.นครศรีธรรมราช รายการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.ต้น ได้รับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พ.ย. 65 นางสุนันทา วงศ์เมฆ และนางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1. เด็กชายชยุตรา สุขชื่น 2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ ครู กวิสรา
30 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ สพม.นครศรีธรรมราช รายการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.ปลาย ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ ไปต่อระดับชาติ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 65 นางสุนันทา วงศ์เมฆ และนางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู กวิสรา
31 2565-2 สถานศึกษา ระดับเขต เป็นสถานศึกษาดีเด่นในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน(วันพุธ วันพสน.) ชมรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 8 มิถุนายน 2565 ครู สง่า
32 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 สิงหาคม 2565 นางผาสุข ถาวร นางสาวทราย แสงวิมาณ นายฟาร์อีซซ์ สุขุมานนันท์ นายณัฐพัชน์ จันทร์อินทร์ ครู ผาสุข
33 2565-2 ครู ระดับชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อคำศัพท์และสมการ (Crossword A-math Kumkom) มหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา 3 กันยายน 2565 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ / นางสุนันทา วงศ์เมฆ ทีม ม.ต้น 1.เด็กชายชยุตรา สุขชื่น 2.เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ 1.เด็กชายเกษม สารานพคุณ 2.เด็กชายธพัท แก้วทอง ทีม ม.ปลาย 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด 2.นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี 1.นางสาวอนัญญา ทลิกรรณ์ 2.นางสาวอธิติยา วิมลศิริพรรณ ครู กวิสรา
34 2565-2 ครู ระดับชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อคำศัพท์และสมการ (Crossword A-math Kumkom) มหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์และสมการ เพื่อความเป็นเขืศทางการศึกษา 3 กันยายน 2565 ทีม ม.ต้น 1.เด็กชายชยุตรา สุขชื่น 2.เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ 1.เด็กชายเกษม สารานพคุณ 2.เด็กชายธพัท แก้วทอง ทีม ม.ปลาย 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด 2.นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี 1.นางสาวอนัญญา ทลิกรรณ์ 2.นางสาวอธิติยา วิมลศิริพรรณ ครู สุนันทา
35 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นางอรัญญา สังเส้ง ครู อรัญญา
36 2565-2 ครู ระดับชาติ เป็นครูฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
37 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิ.ย. 2565 นายคมสันติ คงเส้ง ครู คมสันติ
38 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2565 นางบุษบา มณีโชติ นางสาวกรองกาญจน์ หนูเขียว ครู บุษบา
39 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 นางบุษบา มณีโชติ นางสาววนิษา ชูไทยนางสาวกรองกาญจน์ หนูเขียว ครู บุษบา
40 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษารายการTRANK VTEA Crossword A- Math Kumkom Challenge 2022 สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที(ไทยแลนด์) 4 กันยายน 2565 นางบุษบา มณีโชติ
นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมีเด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู บุษบา
41 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 ครู พัชรี
42 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นางขวัญกมล จันทระคูณ - ครู ขวัญกมล
43 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 ครูจรรยนาถ คำนวณ ครู จรรยนาถ
44 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 ครูอ้อยทิพย์ ชูโชติ ครู อ้อยทิพย์
45 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 ครูสมคิด ชูโชติ ครู สมคิด
46 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต ครู แซมบุปผา
47 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ครู นุสรณ์
48 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นายจำนงค์ ซ้ายหุย ครู จำนงค์
49 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานได้รับระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วนพระราชทานสมเด็จพระกนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2565 นายจำนงค์ ซ้ายหุย
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางสาวกัลยาณี นารีผล
นางสาวชนิกานต์ เชาวลิตนางสาวศุจีภรณ์ จ่องเฮ้า
ครู จำนงค์
50 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ นางสาวกัลยาณี นารีพล ,นางสาวศุจีภรณ์ จ่องเฮา,นางสาวชนิกานต์ เชาวลิต ครู จุฑามาศ
51 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูดีเด่น ประจปีพุทธศักราช 2564 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 18 กันยายน 2565 ครู ชำนาญ
52 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ -- ครู จุรีรัตน์
53 2565-2 ครู ระดับชาติ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 7 เหรียญทอง กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 3 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
54 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 4 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
55 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 24-06-2565 ครูกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
56 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 24 มิถุนายน 2565 ครูปัทมา จรเด่น
นายภัททิยะ จันทร์อุดม
นางสาวณัฐ์ชยา หนูภูธรนายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร ครู ปัทมา
57 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 24 มิถุนายน 2565 นางปัทมา จรเด่น
นายภัททิยะ จันทร์อุดม
นางสาวณัฐ์ชยา หนูภูธรนายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร ครู ปัทมา
58 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งปะดิษฐ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 24 มิถุนายน 2565 นางปัทมา จรเด่น
นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นายจักรภัทร ปล้องบรรจงนางสาวธัชธิดา ซังปาน
นางสาวปัณฑารี เพชรชำลิ
ครู ปัทมา
59 2565-2 ครู ระดับภาค ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร STEAM สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการวิทยาลัยเทคโนโ,ยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยม ครูกฤษณา นินทรกิจ นายจักราวุธ ทองบุญชูนายกนกพงค์ ทองขาว
นางสาวณัฏฐธิดา พร้าก้อน
ครู กฤษณา
60 2565-2 ครู ระดับภาค Silver Medal Of Southern Folktales Storytelling Contest 2022 (เหรียญเงิน) มหาวิทยาลัยทักษิณ 31 สิงหาคม นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด นางสาวอันดามัน น้ำขาว ครู รัศมิ์ภัชสรณ์
61 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันกลอดสด "เวทีกลอนเดือนสิบ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักกวีน้อยเมืองนคร 17 กันยายน 2565 นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต ระดับม.ต้น ได้แก่ ด.ช.กมลนิตย์ ต่างสี,ด.ช.ณัฐวรรธน์ แซ่ปัก,ด.ช.ธรรศธรรม สมบูรณ์มาก, ด.ญ.ชญาดา จันทร์ลิลา ระดับม.ปลาย ได้แก่ น.ส. ธีรนาฏ เกื้อสกุล,น.ส.อภิชญา ประเดิมวงศ์,น.ส.วิวรรธณี นวลช่วย และนายเชฏฐ์ปัญญ์กร แก้วจำนง ครู แซมบุปผา
62 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 24 มิถุนายน 2565 นายจำนงค์ ซ้ายหุย
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางสาวปริศนันท์ จงจิตร
นางสาวพิมพ์พืศา พรหมเกิดนางสาวกุลภัสสร์ ทิพย์บำรุง
ครู จำนงค์
63 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทประยุกต์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 24 มิถุนายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นางสาววริศรา เมียนแก้ว
นางสาวภัคภิญญา ขุนณรงค์
นางสาววัชรลักษณ์ จิตประเสริฐ
ครู เบญจพร
64 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 24 มิถุนายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายภควัต แก้วประเสริฐ
นายสุวิจักขณ์ ตันติวิวัฒน์
นายกฤตภาส ราชรักษ์
ครู เบญจพร
65 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับทองแดง กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 24 มิถุนายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายภวัฐ ไชยเจริญ ครู เบญจพร
66 2565-2 ครู ระดับภาค รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คลิปวิดีโอเล่านิทาน ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ตอนบน 6 สิงหาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ นางสาวธัญญ่า ถิ่นนัยธร นายเวิร์ม เจอราลปูกวย นายธนพนธ์ ศรีเมือง ครู เบญจมาศ
67 2565-2 ครู ระดับภาค รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คลิปวิดีโอเล่าข่าว ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ตอนบน 6 สิงหาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ นางสาวชนัญชิดา เหล่าชินชาติ นางสาวพันฑิรา พฤกษ์วังขาว ครู เบญจมาศ
68 2565-2 ครู ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับสอง คลิปวิดีโอเล่านิทาน ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ตอนบน 27 สิงหาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ นางสาวธัญญ่า ถิ่นนัยธร นายเวิร์ม เจอราลปูกวย นายธนพนธ์ ศรีเมือง ครู เบญจมาศ
69 2565-2 ครู ระดับภาค รางวัลชมเชยเหรียญทอง คลิปวิดีโอเล่าข่าว ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ตอนบน 27 สิงหาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ นางสาวชนัญชิดา เหล่าชินชาติ นางสาวพันฑิรา พฤกษ์วังขาว ครู เบญจมาศ
70 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรีัยญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทประยุกต์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 23-24 มิถุนายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางเบญจพร คีรีพันธุ์
ครู จุฑามาศ
71 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรีัยญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 23-24 มิถุนายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางเบญจพร คีรีพันธุ์
ครู จุฑามาศ
72 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรีัยญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 23-24 มิถุนายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นายจำนงค์ ซ้ายหุย
ครู จุฑามาศ
73 2565-2 ครู ระดับภาค Mentor for Gold Medal of Science Project Work (Upper Secondary) Southern EP/MEP Open House 2022 22 Augest 2565 Pattama Joraden Pattiya Chan-Udom ครู ปัทมา
74 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนโยธินบำรุง 8 กันยายน 2565 นางบุษบา มณีโชติ นางสาววนิษา ชูไทยนางสาวกรองกาญจน์ หนูเขียว ครู บุษบา
75 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลเชิดชูเกียรติส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 พฤษภาคม 2565 นางภาวิณี ชัยสงคราม ครู ภาวิณี
76 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด , นางสุรีพรทองนุ่น นางสาววริศรา เมืองแก้ว ครู กาญจนา
77 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด
นางสุรีพร ทองนุ่น
นางสาววริศรา เมียนแก้ว,นางสาวภัคภิญญา ขุนณรงค์,นายภวัต แก้วประเสริฐ ครู กาญจนา
78 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม นายกฤตภาส ราชรักษ์ นายปีย์มนัส หนูเพชร นางสาวนภัสวรรณ สุดสนอง ครู เพ็ญศรี
79 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ สพม.นศ 6 กันยายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายนพฤทธิ์ พันธรักษ์ ครู เบญจพร
80 2565-2 ครู ระดับเขต เกียรติบัตร ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด ครู รัศมิ์ภัชสรณ์
81 2565-2 ครู ระดับเขต การประกวดมารยาทไทยและเอกลักษณ์ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 24 สิงหาคม 2565 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด นางสาวภิญญ์พลอย ไตรระเบียบ
นายกมลนิตย์ ต่างสี
ครู รัศมิ์ภัชสรณ์
82 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Infographic โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 6 กันยายน 2565 นายธเนศ หาญใจ
นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายชนาธิป เชาวพ้องนายณัฐภัทร จารุศักดาเดช ครู เบญจพร
83 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางสุรีพร ทองนุ่น ครู สุรีพร
84 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ุ6 กันยายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ ครู จุฑามาศ
85 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงาน STEM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ุ6 กันยายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาวสุนิศา เสมอพบ ครู ปัทมา
86 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ นางสาวศุจีภรณ์ จ๋องเฮ้า ครู จุรีรัตน์
87 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภท ครผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาววาณี บุญพิศ ครู วาณี
88 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช 6 กันยายน 2565 นางอรนภา ศรีสุข
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางสาวสโรชา วัชรกาฬ ครู จิรพิชญ์
89 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางเจตนา พิศบุญ นางสาวรุ้งนภัฏ พรหมนุ้ย ครู เจตนา
90 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางเจตนา พิศบุญ เด็กหญิงศุภิสรา ผสารพจน์ ครู เจตนา
91 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
92 2565-2 ครู ระดับเขต งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ สพม.นครศรีธรรมราช รายการวาดรูประบายสี ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรมในเครื่องแบบ) ได้รับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 65 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1. เด็กหญิงนิภาธร ชินภักดี 2. เด็กหญิงอุ้มพร เนาวพันธ์ ครู กวิสรา
93 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พ.ย. 65 นางสุนันทา วงศ์เมฆ ครู สุนันทา
94 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ ที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่งผลัดเมดเลย์ชาย สถิติ 1:58.25 นาที การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายธราเทพ มุขโรจน์ ครู สมคิด
95 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ ที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย สถิติ 42.51 วินาที การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" จังหวัดพัทลุง วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายธราเทพ มุขโรจน์ นายพนธกร อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
96 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ ที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย สถิติ 42.51 วินาที การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" จังหวัดพัทลุง วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายพนธกร อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
97 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ ได้รับรางวัลรางชนะเลิศอันดับ2 มัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ โรงเรียนกันตังพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการเพื่อความเลิศทางการศึกษา 3 กันยายน 2565 ครูสุนันทา วงศ์เมฆ ครูกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด 2.นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี ครู กวิสรา
98 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ เหรียญทองแดง ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2565 นายศิวะราช อาจารีพิพัน์ ครู กาญจนา
99 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ เยาวชนวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ฟิสิกส์) ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2565 นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ครู กาญจนา
100 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงกีฬาจานร่อนประเภทอัลทิเมททีมหญิงแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 “พัทลุงเกมส์ การกีฬาแห่งประเทศไทย 10 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ นางสาวคงชนก หมอกแก้ว นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล ครู วิทยา
101 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนดื) 4 กันยายน 2565 เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู พัชรี
102 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนดื) 4 กันยายน 2565 เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี ครู พัชรี
103 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2565 - นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ครู ฐายิกา
104 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อคำศัพท์ภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที(ไทยแลนด์) 4 กันยายน 2565 ครูสุนันทา วงศ์เมฆและ ครูกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด 2.นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี ครู กวิสรา
105 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Chall สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 4 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
106 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Chall สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 4 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
107 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Chall สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 3 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี ครู จุรีรัตน์
108 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Chall สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 3 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
109 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18 สิหาคม 2565 นางกาญจนา คงเกิด นายเมธวิน กาญจนรัตน์ , นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ครู กาญจนา
110 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2565 นายธเนศ หาญใจ นายชนาธิป เชาว์พ้อง ครู ธเนศ
111 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 3 วิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์ สอวนฺ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 22 สิงหาคม 2565 นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ครู กาญจนา
112 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2565 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 24 เมษายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ นางสาวปัณญลักษณ์ ตรรก์ชูวงศ์สุข เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี ครู วิทยา
113 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2565 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 24 เมษายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรนนท์ นางสาวคงชนก หมอกแก้ว นางสาวพิมพ์ตะวัน ทองจูด นางสาวศศิธร บัวทอง ครู วิทยา
114 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2565 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 24 เมษายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวภาสินี วงค์สวัสดิ์ นางสาวกัลย์สุดา ดวงมณี นางสาวนิษฐา นาคฤทธิ์ นางสาวนัษฐานันท์ มาศเเสวง(ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
115 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2565 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 24 เมษายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ นางสาวพลอยไพลิน ขันธรรม นายสายธันยาพร จักษุรางค์ นางสาวอารียา สงแป้น(ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
116 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37 คัดเลือกภาค4 ระหว่างวันที่14-18 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทย 18 พฤษภาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล ครู วิทยา
117 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37 คัดเลือกภาค4 ระหว่างวันที่14-18 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทย 18 พฤษภาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นาย ไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ นายอชิระ สมวงศ์ ครู วิทยา
118 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันบาสเกตบอลสามคน UTCC สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 4 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ นางสาวคงชนก หมอกแก้ว นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล ครู วิทยา
119 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 การกีฬาแห่งประเทศไทย 24 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์ นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ . เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ ครู วิทยา
120 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล3x3กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 การกีฬาแห่งประเทศไทย 24 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ นางสาวคงชนก หมอกแก้ว นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล ครู วิทยา
121 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 การกีฬาแห่งประเทศไทย 24 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ นายอชิระ สมวงศ์ ครู วิทยา
122 2565-2 นักเรียน ระดับภาค เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวรัศมื์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด นางสาวอันดามัน น้ำขาว ครู รัศมิ์ภัชสรณ์
123 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สพม.นครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางทิพากร นาเจริญ นายกฤตภาส ราชรักษ์ นายปีย์มนัส หนูเพชร นางสาวนภัสวรรณ สุดสนอง ครู ทิพากร
124 2565-2 นักเรียน ระดับภาค การสอบคัดเลือกนักเรียนมีสิทธื์เข้าค่าย 1 โครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 16 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 กันยายน 2565 นางสาวพรรณวษา เกิดสมนึก ครู ฐายิกา
125 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 กันยายน 2565 นางสุรีพร ทองนุ่น นางสาวพรรณวษา เกิดสมนึก ครู สุรีพร
126 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ skit ม.ปลาย กลุ่ม EP south 23 สิงหาคม 2565 นายมนัส แป้นคง นางสัจจา ศิริวงษ์ นางสาวศศิประภา อีเกิ้ล นางสาวสวรินทร์ ดวงฤทธิ์ นายเวิร์ม เจอราล ครู สัจจา
127 2565-2 นักเรียน ระดับเขต การประกวดหนังสั้น เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 13 มิถุนายน 2565 นายธเนศ หาญใจ 1. นายอนุพงษ์ ทองนุ่น 2. นายอรรถพล ช่างไม้ 3.นางสาวพีรณัฐ เจริญสุข 4.นางสาวสุนิศา เสมอภพ 5.นางสาวปรียชนันท์ ช. อาการส 6. นางสาวจันจิรา เพชรดำ 7.นายกันต์ สุวรรณภักดี ครู ธเนศ
128 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ เด็กหญิงปิ่นลดา สุขช่วย ครู สมคิด
129 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายพนธกร อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
130 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร 15 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ เด็กหญิงปิ่นลดา สุขช่วย ครู สมคิด
131 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 1 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x100 เมตร 18 ปี ชาย ฃ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายธราเทพ มุขโรจน์ นายพนธกร อักษรกาญจน์ นายปาณวัฐ ปัจจัย นายกฤษฎา จันทร์ทอง นายธนดล อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
132 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 19 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ เด็กหญิงปิ่นลดา สุขช่วย ครู สมคิด
133 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาวัฒนธรรมรอำเภอปากพนัง 12 สิงหาคม 2565 นางชญานิศ คงหอม นายอภิชญะ อินทรสาร นางสาวศิริมล สินภิบาล นางสาวกิตติพร หมื่นจร และนายสกนธ์ สุวรรคช ครู ชญานิศ
134 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายรัฐวิทย์ กิตติวิมลชัย นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ นายอชิระ สมวงค์นายศราทิตย์ สุมล นายพัสกร มาศเมฆ นายธนากรณ์ พลายด้วง นายธนารัฏฐ์ ช่อฟ้า ครู วิทยา
135 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงกานต์สินี สุขเพ็ง เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล ครู วิทยา
136 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์ นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ ครู วิทยา
137 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท นางสาวคงชนก หมอกแก้ว ครู วิทยา
138 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา สพม.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ นายอชิระ สมวงค์ นายศราทิตย์ สุมล ครู วิทยา
139 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศลำดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา สพม.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงกานต์สินี สุขเพ็ง เด็กหญิงธัญชนก อันกูล ครู วิทยา
140 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศลำดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน 18ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา สพม.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวคงชนก หมอกแก้ว นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนามนางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์ นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ ครู วิทยา
141 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชมเชย การแข่งขัน A-math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู พัชรี
142 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชมเชย การแข่งขัน A-math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี ครู พัชรี
143 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทาง ชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นางสาวนรีกานต์ เดชรัตนวิไชย ครู เอกมัย
144 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันอับ1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางสาวอรวรรณ หนูคง นางสาวนัชธิดา ไกรทองสุข ครู อรวรรณ
145 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางสาวอรวรรณ หนูคง นางสาวทิฆัมพร บุรีภักดี ครู อรวรรณ
146 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 2 สพม.นศ.ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือห้องเรียนพิเศษ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 นางรติกร เส้งสุ้น นายภวัฐ ไชยเจริญ ครู รติกร
147 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 06/09/2565 นายนิธัวฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นางปัทมา จรเด่น
นางสาวธัชธิดา ซังปาน นางสาวปัณฑารี เพชรชำลิ นายจักรภัทร ปล้องบรรจง ครู นิธวัฒน์
148 2565-2 นักเรียน ระดับเขต • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโต้วาทีนักเรียน นักศึกษา รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2565 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2565 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา นายอภิชญะ อินทรสารนางสาวอริยา นพรัตน์ ครู กนกวรรณ
149 2565-2 นักเรียน ระดับเขต • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโต้วาทีนักเรียน นักศึกษา รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2565 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2565 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา นายอภิชญะ อินทรสารนางสาวอริยา นพรัตน์ ครู กนกวรรณ
150 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมรอบรู้วรรณคดี รัดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา นางสาวสุวชญา มากรักษ์ ครู กนกวรรณ
151 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ นางสาวศุจีภรณ์ จ๋องเฮ้า ครู จุรีรัตน์
152 2565-2 นักเรียน ระดับเขต งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ สพม.นครศรีธรรมราช รายการร้องเพลงประกอบท่าทาง กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรมในเครื่องแบบ) ได้รับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 65 1. นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด 2. นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยนาค 4. นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ 1. เด็กชายกฤตติน กิจการ 2. เด็กหญิงกันยากร คงปลอด 3. เด็กหญิงกัลยาณี สุมมาตร 4. เด็กหญิงชนกนันท์ ชาญณรงค์ 5. เด็กหญิงณัฐปวีร์กานต์ อักษรนำ 6. เด็กชายธนภัทร ทิศพ่วน 7. เด็กหญิงธนัญชนก อำมาตย์เอก 8. เด็กหญิงบิสมิลลาร์ อิสลาม 9. เด็กห ครู กวิสรา
153 2565-2 นักเรียน ระดับเขต งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ ๓๐ สพม.นครศรีธรรมราช รายการตอบคำถามลูกเสือโลก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรมในเครื่องแบบ) ได้รับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 65 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1. นางสาวภัทรภรณ์ ดิษฐ์อำไพ 2. นางสาวสายน้ำ บุญวงศ์แก้ว ครู กวิสรา
154 2565-1 สถานศึกษา ระดับชาติ มีผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ในการเป็นโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กีันยายน 2564 ครู เรืองศักดิ์
155 2565-1 สถานศึกษา ระดับชาติ ผ่านการพัฒนาการบริหารจัดการในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และได้เสนอผลการการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 กันยายน 2564 ครู เรืองศักดิ์
156 2565-1 สถานศึกษา ระดับชาติ สถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาตามหลักสูครการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธันวาคม 2564 ครู เรืองศักดิ์
157 2565-1 สถานศึกษา ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 5 การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 11 กุมภาพันธ์ 2565 ครูพิมพ์พา แก้วจำนงค์ สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ ครูอรัญญา สังเส้ง นางสาวพิยธิดา พรหมชาติ ครู อรัญญา
158 2565-1 ครู ระดับชาติ ครูดีต้นแบบสังคมไทยดีเด่น ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม 16 มกราคม 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
159 2565-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ (การรีวิวของดีประจำจังหวัด ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวภัทรลักษณ์ รักสองหมื่นนางสาวบินกิส ศิริพัธนะ ครู เบญจมาศ
160 2565-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ (คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ อาชีพสุดคูล ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขนอมนางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์
นางสาวพัณฑิรา พฤกษ์วังขาว
ครู เบญจมาศ
161 2565-1 ครู ระดับชาติ ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 มูลนิธิฮาคูโฮโด ประเทศไทย 3 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ ครู เบญจมาศ
162 2565-1 ครู ระดับชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2564 - - ครู นุสรณ์
163 2565-1 ครู ระดับชาติ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น สภาผูเปกครองและครูแห่งประเทศไทย 21 ธันวาคม 2654 ครู ภาวิณี
164 2565-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 11 กุมภาพันธ์ 2565 ครูสุชาดา สุขแก้ว ครู สุชาดา
165 2565-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีมที่ 5) นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
166 2565-1 ครู ระดับชาติ กรรมการตัดสินการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 20 พฤศจิกายน 2564 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ครู เอกรัฐ
167 2565-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดี่เด่น ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องและเชิญชูเกียรติ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางอรัญญา สังเส้ง นางสาวพิญธิดา พรหมชาติ ครู อรัญญา
168 2565-1 ครู ระดับชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อคำศัพท์และสมการ (Crossword A-math Kumkom) มหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา 3 กันยายน 2565 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นางสุนันทา วงศ์เมฆ ทีม ม.ต้น 1.เด็กชายชยุตรา สุขชื่น 2.เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ 1.เด็กชายเกษม สารานพคุณ 2.เด็กชายธพัท แก้วทอง ทีม ม.ปลาย 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด 2.นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี 1.นางสาวอนัญญา ทลิกรรณ์ 2.นางสาวอธิติยา วิมลศิริพรรณ ครู กวิสรา
169 2565-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
170 2565-1 ครู ระดับภาค รางวัลชมเชยการประกวดกลอนระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 15 พฤศจิกายน 2564 ครูผู้ควบคุม นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต นางสาวศุภพิชญ์ เกื้อสกุล , นายธีรวัฒน์ ทองนอก , นายณัฏฐชัย ดีรอด และนายนฤนาท สระแดง ครู แซมบุปผา
171 2565-1 ครู ระดับภาค เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบรองชนะเลิศ (การรีวิวของดีประจำจังหวัด ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวภัทรลักษณ์ รักสองหมื่นนางสาวบินกิส ศิริพัธนะ ครู เบญจมาศ
172 2565-1 ครู ระดับภาค เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบรองชนะเลิศ (คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ อาชีพสุดคูล ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขนอมนางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์
นางสาวพัณฑิรา พฤกษ์วังขาว
ครู เบญจมาศ
173 2565-1 ครู ระดับภาค Mentor for Gold Medal of Science Project Work (Upper Secondary) Southern EP/MEP Open House 2021 3 December 2021 Pattama Joraden
Pattiya Chan-Udom
ครู ปัทมา
174 2565-1 ครู ระดับภาค as a coordinator of Science Project Work Competition (Lower Secondary) Phuketwittayalai School 3 December 2021 Wanna Khongpan - ครู วรรณา
175 2565-1 ครู ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รางวัลเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ธันวาคม 2564 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ นายเตชิณ มณีราช นางสาวฐิตาภรณ์ แซ่เตี้ยว ครู เอกรัฐ
176 2565-1 ครู ระดับภาค Silver Medal of Mathematics Project work (Lower Secondary) Office of the Basic Education Commission (14th Southern EP/MEP Open House 2021 3 ธันวาคม 2564 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ(BR)นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ด.ช.ครัสพงษ์ วัฒนกุลฒ(BR)ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ขนอม(BR)ด.ช.จักรพันธ์ สงล่อง ครู เอกมัย
177 2565-1 ครู ระดับภาค การประกวดกลอนระดับมัธยมศึกษา สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 10 ธันวาคม 2564 นายมนตรี คงแก้ว - ครู มนตรี
178 2565-1 ครู ระดับภาค Gold Medal of Singing Contest 14th Southern EP / MEP Open House 2021 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ธันวาคม 2564 ครูจรรยนาถ คำนวณ ด.ญ.อภิชญา หนูแป้น ครู จรรยนาถ
179 2565-1 ครู ระดับภาค a mentor for Silver Medal of Mathematics Project Work (Upper Secondary) (ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ได้รับรางรัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) Office of the Basic Education Commission (สพฐ.) 3 ธันวาคม 2564 ๋Juthamas Lacharoj (นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์) ครู จุฑามาศ
180 2565-1 ครู ระดับเขต ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม”ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสำนักงานเขตพื้นที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 30 ธันวาคม 2564 นางบุษบา มณีโชติ ครู บุษบา
181 2565-1 ครู ระดับเขต รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในโครงการครูดี วิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด สอนดี เห็นผล คนชื่นชม ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 14 มกราคม 2565 ครูจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง ครู จิรพิชญ์
182 2565-1 ครู ระดับเขต สอนดี เห็นผล คนชื่นชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 30 ธันวาคม 2564 นางสาววาณี บุญพิศ ครู วาณี
183 2565-1 ครู ระดับเขต ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้แนวคิด "สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 30 ธันวาคม 2564 ครูกนกวรรณ ลีพรหมมา ครู กนกวรรณ
184 2565-1 ครู ระดับเขต ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด "สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" ประเภท ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 30 ธันวาคม 2564 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
185 2565-1 ครู ระดับเขต รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 30 ตุลาคม 2563 นางขวัญกมล จันทระคูณ ครู ขวัญกมล
186 2565-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนยอดเยี่ยม"ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู" ประจำปี พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 21 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ ขนอม ครู อภิรักษ์
187 2565-1 ครู ระดับเขต เด็กดีศรีเมืองนคร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดลำนาว ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนตรี คงแก้ว นายอภิชญะ อินทรสาร ครู มนตรี
188 2565-1 ครู ระดับเขต เป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยม "ครูมีผู้จิตวิญญาณความเป็นครู" ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 21 มกราคม 2565 ครู สุชาดา
189 2565-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนยอดเยี่ยม "ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู" ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 24 กุมภาพันธ์ 2564 ครู กนกวรรณ
190 2565-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันไดหกขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ เด็กหญิงอัจฉรา คำแหง ครู กวิสรา
191 2565-1 นักเรียน ระดับชาติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ (การรีวิวของดีประจำจังหวัด ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวภัทรลักษณ์ รักสองหมื่นนางสาวบินกิส ศิริพัธนะ ครู เบญจมาศ
192 2565-1 นักเรียน ระดับชาติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ (คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ อาชีพสุดคูล ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขนอมนางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์
นางสาวพัณฑิรา พฤกษ์วังขาว
ครู เบญจมาศ
193 2565-1 นักเรียน ระดับชาติ การแข่งขันรายการทำอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ธ.ค.2564 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวปรายเทียน ม่วงแสง ครู ฐศุภากร
194 2565-1 นักเรียน ระดับชาติ TEDtalk speaking Bronze meda; Stamford International University 20 ตุลาคม 2564 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ นายเวอร์ เจอรัล ปูกวย ครู เอกรัฐ
195 2565-1 นักเรียน ระดับชาติ TEDtalk speaking Bronze meda; Stamford International University 20 ตุลาคม 2564 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ นายชัยวัตน์ หัสสุวรรณ ครู เอกรัฐ
196 2565-1 นักเรียน ระดับชาติ TEDtalk speaking Bronze meda; Stamford International University 20 ตุลาคม 2564 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ นาบกฤติณ เบ็ญจธรรมรักษา ครู เอกรัฐ
197 2565-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาบาสเกตบอล 3x3 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 การกีฬาแห่งประเทศไทย 19 มีนาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
ส.ต.ต.สุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวนัษฐานันท์ มาศแสวง นางสาวอารยา บุญแก้ว (ศิษย์เก่า)นางสาวภาพิมพ์ อินทรศิลป์ (ศิษย์เก่า)นางสาวธนัชพร ดาบเงิน(ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
198 2565-1 นักเรียน ระดับชาติ ที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่งผลัดเมดเลย์ชาย สถิติ 1:58.25 นาที การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ ครู สมคิด
199 2565-1 นักเรียน ระดับภาค เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบรองชนะเลิศ (การรีวิวของดีประจำจังหวัด ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวภัทรลักษณ์ รักสองหมื่นนางสาวบินกิส ศิริพัธนะ ครู เบญจมาศ
200 2565-1 นักเรียน ระดับภาค เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบรองชนะเลิศ (คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ อาชีพสุดคูล ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขนอมนางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์
นางสาวพัณฑิรา พฤกษ์วังขาว
ครู เบญจมาศ
201 2565-1 นักเรียน ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์" การกีฬาแห่งประเทศไทย 19 มกราคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวจิรณัฐ อินมั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๙ นางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ (ศิษย์เก่า) นางสาวธันยพร จักษุรางค์ (ศิษย์เก่า) นางสาวอนัญญา หนูแก้ว (ศิษย์เก่า) นางสาวณัฐธิดา ชูราษฎร์ (ศิษย์เก่า)นางสาวโสรยา อาลิแอ (ศิษย์เก่า) นางสาวชนากร โยธินวัฒนบำรุง (ศิษย์เก่า) นางสาวอารียา สงแป้น (ศิษย์เก่า) นางสาวนฤมล คงร่วมจิตร (ศิษย์เก่า) นางสาวกัลย์สุดา ดวงมณี (ศิษย์เก่า) นางสาวปณิชา หมอกแก้ว (ศิษย์เก่า) นางสาวนิษฐา นาคฤทธิ์ นางสาวชนิกานต์ สัลเลาจนสุต (ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
202 2565-1 นักเรียน ระดับภาค ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล 3x3 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์" การกีฬาแห่งประเทศไทย 19 มกราคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวนัษฐานันท์ มาศแสวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘ นางสาวอารยา บุญแก้ว (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ) นางสาวภาพิมพ์ อินทรศิลป์ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ) นางสาวธนัชพร ดาบเงิน (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ) ครู วิทยา
203 2565-1 นักเรียน ระดับภาค การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 พ.ย.2564 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวชนัญธิดา คิดดี ครู ฐศุภากร
204 2565-1 นักเรียน ระดับภาค เหรียญเงิน การแข่งขัน Math Project ระดับ ม.ปลาย ในงานแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการมหกรรม Southern EP/MEP Open House 2021 ครั้งที่ 14 14 สพฐ. 3 ธันวาคม 2564 นางรติกร เส้งสุ้น
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางสาวฐปนา บุญอมร
นางสาวศิริธิตา วุ้นศิริ
นายจักรินทร์ บริรักษ์
ครู รติกร
205 2565-1 นักเรียน ระดับภาค Gold Medal of Singing Contest (Upper Secondary) Phuketwittayalai School 3 December 2021 Preeyapon Wichaidit นางสาวมณฑิตา ยอดโสวรรณ ครู ปรียาพร
206 2565-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงออนไลน์ ต้านภัยโควิด เพลงใจศรัทธามาวัดวัง รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ วัดวังตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 ธันวาคม 2564 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงเกศมณี ธรรมรัตน์ ครู แสนสุข
207 2565-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงประวัติแและผลงาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง ศูนย์เรียนรู้พุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน บ้านไร่สุขหรรษา ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 11 พฤศจิกายน 2564 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 105 ครู แสนสุข
208 2565-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง สมุนไพรไทยหัวใจลูกทุ่ง #2 ประจำปี 2565 รุ่นอายุ 7-12 ปี มหกรรมภูมิปัญญา หมอพื้นบ้า่นไทย แพทย์แผนไทยภาคใต้ สมาคมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน วัดคีรีวงก์(วัดน้ำตก) ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 12 พฤษภาคม 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 205 ครู แสนสุข
209 2565-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทการแข่งขัน วิ่งผลัด 4 x100 เมตร จังหวัดสงขลาและการกีฬาแห่งประเทศไทย 15 -25 พฤษภาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ 1. นายธราเทพ มุขโรจน์ 2. นายพนธกร อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
210 2565-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทการแข่งขัน วิ่งผลัดเมดเลย์ชาย จังหวัดสงขลาและการกีฬาแห่งประเทศไทย 15 -25 พฤษภาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ 1. นายธราเทพ มุขโรจน์ 2. นายพนธกร อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
211 2565-1 นักเรียน ระดับเขต ชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่ 12 สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มกราคม 2565 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นางสาวอริสา ประดับกลอน ครู ปรียาพร
212 2565-1 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร 15 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ เด็กหญิงปิ่นลดา สุขช่วย ครู สมคิด
213 2564-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดบทกลอนเทดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับกระทร 16 กันยายน 2564 นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต นางสาวศุภพิชญ์ เกื้อสกุล ครู แซมบุปผา
214 2563-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันกลอนสดเยาวชน ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เวทีประกวดแข่งขันกลอนสดเยาวชน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักกวีน้อยเมืองนคร 16 กันยายน 2563 นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต ด.ช.ณัฐวรรธน์ แซ่ปัก,ด.ช.ธรรศธรรม สมบูรณ์มาก, ด.ญ. นภัสสร เฉลิมเกียรติ และด.ญ. ธีรนาฏ เกื้อสกุล ครู แซมบุปผา


 
 

พิมพ์ข้อมูลปีประเมินที่  
 
Program โดย ครูสมพร วัชรกาฬ Webmaster ครูธเนศ หาญใจ Graphic โดย ครูธเนศ หาญใจ