ครูผู้ควบคุม  หรือ ผู้บันทึก หรือปีประเมิน ที่ต้องการค้นหา   
ลำดับปีประเมินประเภทรางวัลเรื่องหน่วยงานที่จัดว.ด.ป.ครูหรือครูผู้ควบคุมชื่อนักเรียนผู้บันทึก
1 2566-2 สถานศึกษา ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศระดับชาติการตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันมาฆบูชา กรมการศาสนา 3 มีนาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ ,นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ นายพรภวิษย์ คำมณีนางสาวพิชชาพร อัครกุล ครู อทิตยา
2 2566-2 สถานศึกษา ระดับภาค รางวัลชมเชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 29/สิงหาคม/2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นางสาวพิชชาพร อัครกุลนายพรภวิษย์ คำมณี ครู อทิตยา
3 2566-2 สถานศึกษา ระดับเขต รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2024 จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 กันยายน 2566 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นางสาวกมลชนก สมถวิล
นางสาวชนกนันท์ รัตนเพชร
นางสาวชนิศา ขนานเภา
นางสาวฐิติภัทร สุวรรณปากแพรก
นางสาวณัฐนรี สองเมือง
นางสาวณิชาภัทร ปิยวิทย์
นางสาวณิชาภา จงไกรจักร
นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์
นางสาวนงนภัส อินทร์แก้ว
นางสาวประกายแก้ว หนูคง
นางสาวปิยะรัตน์ อำไพฉลวย
นางสาวพัชรวลัย หนูนคง
นางสาวรวินท์นิภา บำเพ็ญ
นางสาววราภรณ์ สีหามาตย์
นางสาวสุชัญญา กรุงไกรจักร
นายสายอัยฎา กิจสงวน
นายปวริศ รัตนสุวรรณ์
ครู ปรียาพร
4 2566-2 สถานศึกษา ระดับเขต โครงการนครสะอาดด้วยสองมือเรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสรีธรรมราช 22 กันยายน 2566 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
5 2566-2 สถานศึกษา ระดับเขต รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 8 กันยายน 2565 ครู กฤษณา
6 2566-2 สถานศึกษา ระดับเขต รางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 10 เมษายน 2566 ครู กฤษณา
7 2566-2 สถานศึกษา ระดับเขต รางวัลชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 27 กรกฎาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นายพรภวิษย์ คำมณีนางสาวพิชชาพร อัครกุล ครู อทิตยา
8 2566-2 ครู ระดับชาติ ผู้ได้รับทุนHakuhodo อบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิ Hakuhodo และมูลนิธิ Japan Foundation 4-24 เมษายน 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ ครู เบญจมาศ
9 2566-2 ครู ระดับชาติ รางวัลชมเชย การประกวดการพูด หัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด" มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมูลนิธิทรัพย์ปัญญา 23 มิถุนายน 2566 นางผาสุข ถาวร
นางเสาวลักษณ์ กรรชนะการญจน์
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
นางสาวพิมพ์พิศา พรหมเกิด ครู ผาสุข
10 2566-2 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มี.ค. 2566 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร ครู ศุภวรรณ
11 2566-2 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มี.ค. 2566 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร ครู ศุภวรรณ
12 2566-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการสืบสานวันสำคัญกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 9 สิงหาคม 2566 นางสาวแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์ นายณัฐวรรธน์ แซ่ปัก และนางสาวธีรนาฏ เกื้อสกุล ครู แซมบุปผา
13 2566-2 ครู ระดับชาติ โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะครูดีเด่น สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 24 มิถุนายน 2566 นายพัฒนศักดิ์ คงเสน ครู พัฒนศักดิ์
14 2566-2 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศิลธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 16 กันยายน 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ครู ธีรวุฒิ
15 2566-2 ครู ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญเงิน เครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 11 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
16 2566-2 ครู ระดับชาติ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ครูดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 24 มิ.ย.66 ครู ปลื้มจิตต์
17 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางอรนภา ศรีสุข<>นายอภิรักษ์ ขนอม 1. นางสาวจารุพิชญา ยิ่งพิมาย 2. นางสาวสายธาร เต็มเปี่ยม 3. นายธนธรณ์ ดําดุก4. นางสาวณัฐกมน ไชยฤทธิ์ 5. นายชญานนท์ วิชัยดิษฐ์ ครู อรนภา
18 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 6 ส.ค. 66 นายจำนงค์ ซ้ายหุย นายพุทธิพงศ์ หวานสนิท
นางสาวพริริสา เมืองคำ
กรวชิรา ปลอดทอง
ครู จำนงค์
19 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ภาคใต้ตอนบน 4 - 6 สิงหาคม 2566 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ ครู เบญจพร
20 2566-2 ครู ระดับภาค อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ นางสาวรัฏฐธิดา พร้าก้อน
นางสาวธณัฐนันนท์ คงมนต์
นายปภาวิน บุญจริง
ครู จุฑามาศ
21 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ งานวันวิชาการ "เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เค เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ นางสาวรัฏฐธิดา พร้าก้อน
นางสาวธณัฐนันนท์ คงมนต์
นายปภาวิน บุญจริง
ครู จุฑามาศ
22 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือสร้างคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ งานวันวิชาการ "เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางเบญจพร คีรัพันธุ์
นายณัฐภัทร ทองหวาน
นายณัฐภพ พูลเจริญ
นายนภสินธุ์ จันทร์คง
ครู จุฑามาศ
23 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) งานวันวิชาการ "เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน " ปีการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางรติกร เส้งสุ้น
นางสาวปนัสยา จอง
นางสาวปัณฑารี เพชรชำลิ
นางสาวฐิติวรดา สิลารัตน์
ครู จุฑามาศ
24 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ควบคุม การแข่งขัน A-math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
25 2566-2 ครู ระดับภาค ได้วับรางวัล ระดับเหรียญงิน การแข่งขันจัดกระเชัาสมุนไพร ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 คณะวิทยาศสตว์และเทคโนโสยื มหาวิทยาลัยราหวักสราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2566 นายสุทธิพงคั วงศัพิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
26 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 23 พฤษภาคม 2566 นายโสภณ ภักดี นายอภิชญะ อินทรสาร ครู โสภณ
27 2566-2 ครู ระดับภาค รางวัลเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ รางวัลช่อศรีตรัง ครั้งที่ 8 ระดับมัะยมศึกษาตอนต้น- ตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ 18 สิงหาคม 2566 นายธเนศ หาญใจ ครู ธเนศ
28 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา กัลยกร คุ้มภัย ครู กนกวรรณ
29 2566-2 ครู ระดับภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566 ประเภทเกมการแข่งขัน Robo Soccer สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 6 มีนาคม 2566 นายเดชา หนูมณี ด.ช.ธีรภัทร คชินทร์ด.ช.กีรติ รัตนาภรณ์ ครู เดชา
30 2566-2 ครู ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกภาค 4 การกีฬาแห่งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
1นางสาวอารียา สงแป้น 2นางสาวกัลย์สุดา ดวงมณี 3นางสาวภาพิมพ์ อินทรศิลป์ 4นางสาวอารยา บุญแก้ว 5 นางสาวธนัชพร ดาบเงิน 6 นางสาวพรชิตา ช้อยเครื7 นางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ 8 นางสาวธัญยาพร จักษุรางค์ 9 นางสาวอนัญญา หนูแก้ว 10 นางสาวปณิชา หมอกแก้ว 11นางสาวชนากร โยธินวัฒนบํารุง 12นางสาวชนิกานต์ สัลเลาจนะสุต (ศิษย์เก่าทั้งหมด) ครู วิทยา
31 2566-2 ครู ระดับภาค รางวัลชมเชย การแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางกาญจนา คงเกิด น.ส.ภาวดี จันทร์คล้ายนายจักราวุธ มองบุญชู ครู กาญจนา
32 2566-2 ครู ระดับภาค ผู้ควบคุุมทีม โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รอบชิงชนะเลิศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17 สิงหาคม 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง นายจตุรวิชญ์ ปานสังข์นางสาวพิสชา พุทธสุภะ ครู จุฬารัตน์
33 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันร้องเพลงการประกวดทักษะภาษาจีนและการประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวปริฉัตร อุทิศสาร ครู ฐศุภากร
34 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนการประกวดทักษะภาษาจีนและการประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวกนกวรรณ พนารักษ์ ครู ฐศุภากร
35 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 6 สิงหาคม 2566 นางทิพากร นาเจริญ นางสาวปริศนันท์ จงจิตร
นางสาวบุรารัตน์ คำดวง
ครู ทิพากร
36 2566-2 ครู ระดับภาค อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ประเภททดลอง ระดับเหรียญเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น นางสาวปวริศา บุรินทร์โกษฐ์
นางสาวศุฐธิกาญจน์ คูวิบูลย์ศิลป์
นายณัฐกฤษฎ์ เกื้อกูล
ครู ปัทมา
37 2566-2 ครู ระดับภาค อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ประเภททดลอง ระดับเหรียญเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น นายจักราวุธ ทองบุญชู
นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีเพชร
นางสาวโชติกา คงทอง
ครู ปัทมา
38 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4 - 6 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น นายจักราวุธ ทองบุญชู
นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีเพชร
นางสาวโชติกา คงทอง
ครู ปัทมา
39 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4 - 6 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น นางสาวปวริศา บุรินทร์โกษฐ์
นางสาวศุฐธิกาญจน์ คูวิบูลย์ศิลป์
นายณัฐกฤษฎ์ เกื้อกูล
ครู ปัทมา
40 2566-2 ครู ระดับภาค อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น ครู ปัทมา
41 2566-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยร และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางเพ็ญศรี สว่างจิตต์ ครู เพ็ญศรี
42 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 ก.ค. 66 นายจำนงค์ ซ้ายหุย นางสาวลภัสรดา เจรจาปรีดี ครู จำนงค์
43 2566-2 ครู ระดับเขต ุ้ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว สพม.นศ. ร่วมกับเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นางสาวรังสิมา โมราศิลป์ ครู เบญจพร
44 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ สพม.นศ. ร่วมกับเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายทิวากร ฉับพลัน ครู เบญจพร
45 2566-2 ครู ระดับเขต ครูที่ปรึกษา การแช่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 17 สิงหาคม 2566 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นางสาวรังสิมา โมราศิลป์ ครู เบญจพร
46 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นายนภัทร ขจรจิรธนิน ครู เอกมัย
47 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Maths) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ นางสาวภรวชิรา ปลอดทอง ครู จุรีรัตน์
48 2566-2 ครู ระดับเขต เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวพัชรี ปานอุดม นางสาวปุณญิศา นาคัน ครู พัชรี
49 2566-2 ครู ระดับเขต เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวพัชรี ปานอุดม นางสาวปุณญิศา นาคัน ครู พัชรี
50 2566-2 ครู ระดับเขต ครูที่ปรึกษา การแช่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 17 สิงหาคม 2566 นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ นางสาวกุลธิดา ดิษฐรักษ์ ครู อ้อยทิพย์
51 2566-2 ครู ระดับเขต เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ ครู จุฑามาศ
52 2566-2 ครู ระดับเขต เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ ครู จุฑามาศ
53 2566-2 ครู ระดับเขต หรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ งานวันวิชาการ "เปิดบ้นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโล และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนขน" ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 13 ครีอข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ภาคใต้ตอบบน 4 - 6 สิงหาคม 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
54 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2024 จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 ก.ย. 66
ครูปรียาพร วิชัยดิษฐ์
ครูจรสวรรณ ศิริบุตร
ครูจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
ครูขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ครูอรุณกมล นาวารัตน์
นางสาวกมลชนก สมถวิล นางสาวชนกนันท์ รัตนเพชร นางสาวชนิศา ขนานเภา นางสาวฐิติภัทร สุวรรณปากแพรก นางสาวณัฐนรี สองเมือง นางสาวณิชาภัทร ปิยวิทย์ นางสาวณิชาภา จงไกรจักร นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์ นางสาวนงนภัส อินทร์แก้ว นางสาวประกายแก้ว หนูคง นางสาวปิยะ ครู จรสวรรณ
55 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 ครูอภิรักษ์ ขนอม
ครูจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
นายปัณณธร นาคกราย
นายฐานพัฒน์ ขาวเขียวนางสาวณัฐณิชา คงแก้ว
นางสาวณัฐชาดา ไพโรจน์
ครู อภิรักษ์
56 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 ครูอภิรักษ์ ขนอม
ครูอรนภา ศรีสุข
นางสาวจารุพิชญา ยิ่งพิมาย
นางสาวสายธาร เต็มเปี่ยม
นายธนธรณ์ ดำดุกนายชญานนท์ วิชัยดิษฐ
นางสาวณัฐกมล ไชยฤทธิ์
ครู อภิรักษ์
57 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายเดชา หนูมณี นายพุทธิพงศ์ หวานสนิท
นายธารากร ชูเสือหึงนางสาววนัชพร บาลจ่าย
ครู เดชา
58 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายเดชา หนูมณี นายธนกร โมราศิลป์
นายกรวิชญ์ ขวัญศรีนายศรัณยพงค์ รอดเมือง
ครู เดชา
59 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 26 กรกฎาคม 2566 นางกาญจนา คงเกิด <> นางทิพากร นาเจริญ นางสาวภาวดี จันทร์คล้าย <> นางสาวบุรารัตน์ คำดวง <> นางสาวกุลภัสสร์ ทิพย์บำรุง ครู กาญจนา
60 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้มีความมานะพยายามและอุทิศตนในการพัฒนานักเรียนตามกระบวนการสอนภาษาไทยด้วยวิธีการ Active Learning สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ นางสาวนูรีน จงรักษ์ ครู นุสรณ์
61 2566-2 ครู ระดับเขต ได้เป็นผู้ร่วมผลิตครูฐานสมรรถนะ (ครูพี่เลี้ยง) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 31 พฤษภาคม 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ - ครู ธีรวุฒิ
62 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนและพัฒนาทักษะภาษาจีนให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน"สะพานสู้ภาษาจีน"ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวฐศุภากร ทิมจร พุทธิวัฒน์ พัฒนสุคนธ์ ครู ฐศุภากร
63 2566-2 ครู ระดับเขต เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงาน STEM โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
64 2566-2 ครู ระดับเขต โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 17 สิงหาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นายจตุรวิชญ์ ปานสังข์นางสาวพิสชา พุทธสุภะ ครู อทิตยา
65 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางทิพากร นาเจริญ
นางกาญจนา คงเกิด
นางสาวบุรารัตน์ คำดวง
นางสาวภาวดี จันทรคลาย
นางสาวกุลภัสสร ทิพย์บำรุง
ครู ทิพากร
66 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาาษไทย โครงการรักษ์ภาาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2566 นางสาวแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์ เด็กหญิงฟารินดา จันทรา ครู แซมบุปผา
67 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาาษไทย โครงการรักษ์ภาาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2566 นางสาวแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์ นายณัฐวรรธน์ แซ่ปัก ครู แซมบุปผา
68 2566-2 ครู ระดับเขต การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ 26 กรฎาคม 2566 นางฐายิกา บัวผัน ครู ฐายิกา
69 2566-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(A-math) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางบุษบา มณีโชติ นายนิติณัทธร์ พรหมเรือง ครู บุษบา
70 2566-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26/ก.ค./2566 นางสุรีพร ทองนุ่น
นางฐายิกา บัวผัน
ครู สุรีพร
71 2566-2 ครู ระดับเขต เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรม การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 17 สิงหาคม 2566 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ เด็กหญิงดลชนก สุขสุวรรณ
เด็กหญิงเกวลิน รอดฤทธิ์
เด็กหญิงชนันพร ศรีละมุล
ครู กฤษณา
72 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการรับทุนการศึกษา "JENESYS"แลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น 12 กรกฎาคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายธนพนธ์ ศรีเมือง ครู เบญจมาศ
73 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ เข้าร่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 27 สิงหาคม 2566 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ ธนกฤต พลภักดี อาลิฟ ทองรักษ์จันทร์ นายเตชินท์ มณีราช นายสิรภัทร รัตนรัตน์ นายหฤษฎ์ ลุ้งกี่ นายพุทธิพงศ์ หวานสนิท ครู นิธวัฒน์
74 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นายอภิชญะ อินทรสาร ครู อรอุรา
75 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นายทีฒทัศน์ คงแก้ว ครู อรอุรา
76 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นายสกนธ์ สุวรรณคช ครู อรอุรา
77 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นางสาวณิชชา วิสุทธยะรัตน์ ครู อรอุรา
78 2566-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นางสาวพิชชาภา บุญวัน ครู อรอุรา
79 2566-2 นักเรียน ระดับภาค ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 15 กันยายน 2566 นายคมสันติ คงเส้ง
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
เด็กหญิงมิ่งมนัส นาคแก้ว เด็กชายณัฐวัฒน์ มิ่งขวัญ ครู คมสันติ
80 2566-2 นักเรียน ระดับภาค ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 15 กันยายน 2566 นายคมสันติ คงเส้ง
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
น.ส.เครือฟ้า จุติประภาคน.ส.ฉันชนก วงศ์สวัสดิ์ ครู คมสันติ
81 2566-2 นักเรียน ระดับภาค ระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 5 สิงหาคม 2566 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางสาวณัฏฐธิดา พร้าก้อน
นางสาวธณัฐนันท์ คงมนต์
นายปภาวิน บุญจริง
ครู นิธวัฒน์
82 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชยการประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 23 พฤษภาคม 2566 นายโสภณ ภักดี นายอภิชญะ อินทรสาร ครู โสภณ
83 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 6 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี นายจักราวุธ ทองบุญชูนางสาวภาวดี จันทร์คล้าย ครู จัตุพงศ์
84 2566-2 นักเรียน ระดับภาค ระดับเหริญเงิน การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ประเภททดลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีเพชรนางสาวโชติกา คงทอง ครู จัตุพงศ์
85 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเก็ตบอลสามคน ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (รอบคัดเลือกภาคใต้) 3x3 Basketball on tour all thailand 2023 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 1 เมษายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
1.เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ 2.เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี 3.เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล ครู พศวีร์
86 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเก็ตบอลสามคน ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (รอบคัดเลือกภาคใต้) 3x3 Basketball on tour all thailand 2023 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 1 เมษายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
1.เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ 2.เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี 3.เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล ครู วิทยา
87 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เข้าร่วมเวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการย่อย ครั้งที่ 1 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯและสสส. วันที่อบรม 23-24 มิถุนายน 2566 ึนางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ นายอธิศ หนูทับ
นายพนัชกร ฤทธิไชย
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปล้องเกิด
เด็กหญิงศิศิวิล สุขสวัสดิ์
ครู สุมณฑา
88 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17 สิงหาคม 2566 นางทิพากร นาเจริญ นายศุภสัณห์ จุลวัจน์ นายภัทรพงษ์ แสงดี นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร ครู ทิพากร
89 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17 สิงหาคม 2566 นางทิพากร นาเจริญ นายณัฐพล ทองมี นายภูเบศ จันทร์นาค นายพัสกร มาศเมฆ ครู ทิพากร
90 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 ครูอุไรวรรณ จันทร นางสาวนันทิชา ธานีรัตน์ นางสาวพิมพ์พิศา พรหมเกิด นายนพรัตน์ เรืองนุ่น ครู อุไรวรรณ
91 2566-2 นักเรียน ระดับภาค การประกวดแข่งขันร้องเพลงได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๒ การประกวดทักษะภาษาจีนและการประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหานักษาคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวปริฉัตร อุทิศสาร ครู ฐศุภากร
92 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชย สำนักงานอธิการบดีภาค 8 16 สิงหาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นายพรภวิษย์ คำมณีนางสาวพิชชาพร อัครกุล ครู อทิตยา
93 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เหรียญเงิน การแข่งโครงงานคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ้ครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มห้องเรียนพิเศษเครือข่ายภาคใต้ตอนบน 6 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางรติกร เส้งสุ้น
นางสาวปนัสยา จอง
นางสาวฐิติวรดา ศิลารัตน์
นางสาวปัณฑารี เพชรชำลิ
ครู รติกร
94 2566-2 นักเรียน ระดับภาค เหรียญเงิน Math Project ม.ปลาย การแข่งขันสู่ความเป็นเลิศวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคใต้ ครั้งที่ 16 กลุ่มห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคใต้ 8 สิงหาคม 2566 นางรติกร เส้งสุ้น
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางสาวปัญญพัฒน์ วีระชาติ
นางสาวสิริมา แซ่อ่ำ
นางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์
ครู รติกร
95 2566-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก ครู สุมณฑา
96 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทพุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปีหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นางสาวทิตาวีร์ หมั่นถนอม ครู สมคิด
97 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นางสาวทิตาวีร์ หมั่นถนอม ครู สมคิด
98 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัด 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นานธนดล อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
99 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัดผสม 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นางสาวปิ่นลดา สุขช่วย ครู สมคิด
100 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัดผสม 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นางสาวพริสร ศรีเมือง ครู สมคิด
101 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัด 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นายฐานิต เทพทอง ครู สมคิด
102 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นางสาวกัญญาณัฐ ดวงมณี ครู สมคิด
103 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทวิ่งผลัด 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นายพนธกร อักษรกาญจน์ นายธนดล อักษรกาญจน์ นายราชนาวี การะกันต์ นายฐานิต เทพทอง ปฎิภาณ แก้วมูณี ครู สมคิด
104 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นประชาชนหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวอารียา สงแป้น (ศิษย์เก่า) นางสาวภาพิมพ์ อินทรศิลป์ (ศิษย์เก่า) นางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ (ศิษย์เก่า) นางสาวนัษฐธิดา ชูราษฎร์ (ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
105 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นประชาชนหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวโสรยา อาลิแอ (ศิษย์เก่า) นางสาวนรกมล กองสุข (ศิษย์เก่า) นางสาวชนิกานต์ สัลเลาจนสุต (ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
106 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายอชิระ สมวงค์ เด็กชายทีปกร ปลอดอ่อน นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ ครู วิทยา
107 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายสุวิจักขณ์ พาลีวล เด็กชายทีปกร ปลอดอ่อน นายสิรภัทร นุ่นสง นายจิรอังกูร รังสีพุฒจารย์ เด็กชายปณิธาน นวลมุสิก เด็กชายปัณณวิชญ์ จันทร์แก้ว ครู วิทยา
108 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล นางสาวธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงกัลยาณี สุมมาตร เด็กหญิงชนิสรา ทรงแก้ว เด็กหญิงสริตา พงศ์พ้นภัย เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ใจบุญ ครู วิทยา
109 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวณัฐธยาน์ เกษา นางสาวอลิษา โต๊ะยะเล นางสาวอริสา ประดับกลอน นางสาวศิริภัสสร ว่องกุล นางสาวจุฑาทิพ ขจีรัตน์วัฒนา นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ ครู วิทยา
110 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายอชิระ สมวงค์ นายชนัญดร วิบูลย์ลักษณากุล นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ นายชนะสิทธิ์ ย้อยนวล นายอธิป สุขสงค์ นายอุดมศักดิ์ บุญฤทธิ์ นายรัฐวิทย์ กิตติวิมลชัย ครู วิทยา
111 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรัยญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ นางสาวภรวชิรา ปลอดทอง ครู จุรีรัตน์
112 2566-2 นักเรียน ระดับเขต ชมเชย ระดัเหรียญเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ นายพุทธิพงศ์ หวานสนิท
นางสาวภรวชิรา ปลอดทอง
นางสาวพริริสา เมืองคำ
ครู นิธวัฒน์
113 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญชนะเลิศ การประกวด To Be Number One Teen Dancercise Champiomship 2024 i6jo Teenage ชมรม To Be Number One นครศรีธรรมราช 8 กันยายน 2566 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ ครู ขวัญชัย
114 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นประชาชนหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวอารียา สงแป้น (ศิษย์เก่า) นางสาวภาพิมพ์ อินทรศิลป์ (ศิษย์เก่า) นางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ (ศิษย์เก่า) นางสาวนัษฐธิดา ชูราษฎร์ (ศิษย์เก่า) ครู พศวีร์
115 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นประชาชนหญิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวโสรยา อาลิแอ (ศิษย์เก่า) นางสาวนรกมล กองสุข (ศิษย์เก่า) นางสาวชนิกานต์ สัลเลาจนสุต (ศิษย์เก่า) ครู พศวีร์
116 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายอชิระ สมวงค์ เด็กชายทีปกร ปลอดอ่อน นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ ครู พศวีร์
117 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายสุวิจักขณ์ พาลีวล เด็กชายทีปกร ปลอดอ่อน นายสิรภัทร นุ่นสง นายจิรอังกูร รังสีพุฒจารย์ เด็กชายปณิธาน นวลมุสิก เด็กชายปัณณวิชญ์ จันทร์แก้ว ครู พศวีร์
118 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2566 นางชญานิศ คงหอม เด็กหญิงธมลวรรณ นุตราพันธ์ ครู ชญานิศ
119 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 กรกฎาคม 2566 นางชญานิศ คงหอม นายฐิติโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญ ครู ชญานิศ
120 2566-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง กิจกรรมเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ นางสาวนูรีน จงรักษ์ ครู นุสรณ์
121 2566-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 3 กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 กรกฎาคม 2566 นางรติกร เส้งสุ้น นายฐานพัฒน์ ขาวเขียว ครู รติกร
122 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 กีฬานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช“สพม. นครศรีธรรมราชเกมส” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล ครู วิทยา
123 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 กีฬานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช“สพม. นครศรีธรรมราชเกมส” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายสุวิจักขณ์ พาลีวล นายทีปกร ปลอดอ่อน นายสิรภัทร นุ่นสง นายจิรอังกูร รังสีพุฒจารย์ ครู วิทยา
124 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 กีฬานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช“สพม. นครศรีธรรมราชเกมส” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นางสาวอลิษา โต๊ะยะเล นางสาวอิศริยา เชื้อสกุล นางสาวจุฑาทิพ ขจีรัตน์วัฒนา นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ ครู วิทยา
125 2566-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 กีฬานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช“สพม. นครศรีธรรมราชเกมส” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
นายอชิระ สมวงค์ นายชนัญดร วิบูลย์ลักษณากุล นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ ครู วิทยา
126 2566-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ทักษะการแข่งขัน Infographic สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายธเนศ หาญใจ ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์ นางสาวพัชรกัญญ์ ศิริมานะกุล
ครู ธเนศ
127 2566-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญเงิน ทักษะการแข่งขัน Infographic สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายธเนศ หาญใจ
นายอรุณ ไชยวรรณ์
นางสาวศราวดี กําจร
นางสาวนภศร สังขะเลขา
ครู ธเนศ
128 2566-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญเงิน ทักษะการแข่งขัน Infographic สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายธเนศ หาญใจ
นางวิภาพร แก้วกําเหนิด
นางสาวศุฐธิกาญจน์ คูวิบูลย์ศิลป์
นางสาวณัฏฐ์ชยา หนูภูธร
ครู ธเนศ
129 2566-2 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัล เหรียญทอง ปรเภททุ่มนำ้หนัก รุ่นอายุ18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นายสิทธชัย ศรีรอด ครู สมคิด
130 2566-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปีชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นายสิทธชัย ศรีรอด ครู สมคิด
131 2566-1 สถานศึกษา ระดับชาติ เป็นบุคคลที่มีผลงาน "ดีเด่น" ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2565 นายสง่า นาวารัตน์ นักเรียนจำนวน ครู สง่า
132 2566-1 สถานศึกษา ระดับชาติ เป็รสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม "ดีเ่ด่น" กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2565 นายสง่า นาวารัตน์ 50 คน ครู สง่า
133 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี นายเดชา หนูมณี นางสาวกมลชนก พละบุญนายตฤณ รัตนพันธ์ ครู เบญจพร
134 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี นายธเนศ หาญใจ นายธนภัทร จุฬากาญจน์นายเอื้ออังกูร สิริภัทรธนากูล ครู เบญจพร
135 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ ขนอม
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
1. นางสาวกฤติมา จงจิตร
2. นายนราวิชญ์ แสงประจง
3. นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
ครู อภิรักษ์
136 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.6 กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางจิราภรณ์ สุขสมพร ครู จิราภรณ์
137 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.6 กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 3 ครู พยอม
138 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอน นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18-20 มกราคม 2566 นางสุนันทา วงศ์เมฆ นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู สุนันทา
139 2566-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 มกราคม 2566 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
นางสาวรวิภัทร วชรธนทรัพย์
นางสาวพรธิดา ศรีสังข์
นางสาวธนัญชนก พัฒน์ทอง
ครู ลัดดาพร
140 2566-1 ครู ระดับชาติ ชนะเลิศ การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิต ม.ปลาย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มี.ค 2566 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม ครู ศิโรรัฐ
141 2566-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1- ม.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 18-20 ม.ค 2566 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม นางทรงศรี นาคินทร์ ครู ศิโรรัฐ
142 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มี.ค 2566 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม ครู ศิโรรัฐ
143 2566-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มี.ค. 2566 นายโสภณ ภักดี
นางศุภวรรณ อาวุธเพชร
นายอัครพล จันทร์คง
นายชำนาญ ไชยศร
นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ ครู ศุภวรรณ
144 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 3-5 ธันวาคม 2565 นายพศวีร์ จันทวี ครู พศวีร์
145 2566-1 ครู ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นางสาวพรชนก กาญจนอารี ครู ภาวดี
146 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18-20 มกราคม 2566 นางทรงศรี นาคินทร์
นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม
1.นางสาวชลธิดา เมนประสาท 2.นางสาวณัฐณิชา เดือนจำรูญ 3.นายณัฐพงศ์ ปานสังข์ 4.เด็กหญิงพุทธวัลย์ จันทร์ภักดี5.เด็กหญิงมนัสพร เกิดมณี ครู ทรงศรี
147 2566-1 ครู ระดับชาติ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 -20 มกราคม 2566 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.ด.ญ.ณัฐนรี ภิรมย์ไทย 2.ด.ช.ธีรพัฒน์ อินทร์ฤดี 3.น.ส.ชนัญชิดา รักษ์ทิพย์ 4.ด.ช.อัครทูต จงรักษ์ ด.ญ.5.ตริยภัสสร์ วรินทราภรณ์ 6.นางสาวทอฝัน พรหมมาศ 7.ด.ช.นครา สุขน้อย 8.นางสาวรัชฏาภรณ์ โจมการ 9.ด.ช.สุขภัค สุทิน 10.ด.ช.เตชินท์ มนตรี ครู กฤษณา
148 2566-1 ครู ระดับชาติ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 -20 มกราคม 2566 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.นายรัชชานนท์ ณนุวงค์ 2.นายสยามภูมิ ทองใสเกลี้ยง 3.นายปฏิการ รัตนวรรณ 4.นายอัครวินท์ อยู่เถา 5.นายสกนธ์ สุวรรณคช 6.นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวรานุรักษ์ 7.นางสาวพิมพ์ชนก ดำริการ 8.นางสาวพิมพ์ชนก คำเขียว 9.นางสาวศิริมล สุวรรณสังข์ 10.นางสาวศศิพิมพ์ กายโรจน์ ครู กฤษณา
149 2566-1 ครู ระดับชาติ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 -20 มกราคม 2566 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.ด.ญ.ชญานิษฐ์ รักบางบูรณ์ 2.ด.ญ.สาริศา ผดุงอรรถ 3.ด.ญ.อริสา อ่อนแก้ว 4.ด.ญ.มิ่งมาดร จำปาสิทธิ์ 5.ด.ญ.อลัญญา เตชะโกมล 6.นายณัฐพัฒน์ ชูน้อย 7.ด.ช. สุขภัค สุทิน 8.ด.ช. นครา สุขน้อย 9.ด.ช. เตชินทร์ มนตรี 10.ด.ช. ธีรพัตน์ อินทร์ฤดี 11.น.ส.ชนัญชิดา รักษ์ทิพย์ 12.น.ส. ทอฝัน พรหมมาศ ครู กฤษณา
150 2566-1 ครู ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20มกราคม2566 นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์ นางสาวปานเกศ บัวจันทร์ ครู ประเทืองทิพย์
151 2566-1 ครู ระดับชาติ การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้นม.1 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 -20 มกราคม 2566 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.นายอภิชญะ อินทรสาร 2.นายทีฒทัศน์ คงแก้ว 3.นายไชยสิทธิ์ วิคบำเพิง 4.นายสกนธ์ สุวรรคช 5.นายชลสิทธิ์ ทองสง ครู กฤษณา
152 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางทรงศรี นาคินทร์ ครู ทรงศรี
153 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางทรงศรี นาคินทร์
นางจุฬารัตน์ ทองยัง
1.นางสาวพรปวีณ์ บุญนาโค 2.เด็กหญิงจิราภรณ์ ผลวิเชียร 3.เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก 4.เด็กหญิงเสาวภา ศรีวิจิตร 5.เด็กหญิงเปรมา สุขสวัสดิ์ ครู ทรงศรี
154 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดวาดภาพระบายสีทางพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางทรงศรี นาคินทร์ 1.เด็กหญิงปานไพลิน รอดเที่ยง 2.เด็กหญิงธันยรัตน์ จตุทอง 3.เด็กหญิงพิชชากร บุษยรัตน์ 4.เด็กหญิงปริชญา ดิษฐกิจ 5.เด็กหญิงนิภาธร ชินภักดี ครู ทรงศรี
155 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง ครู จุฬารัตน์
156 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นายภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายตรีรัตน์ ศิริพรัมเด็กชายนัทธเดช ธรรมมิกะกูล
เด็กชายพศิน หนูทอง
ครู ภัททิยะ
157 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ ครู อทิตยา
158 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางดวงพร เเซ่เเต้ นายภูริพรรดิ์ ชนะฤทธิ์ เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์นาศรีเด็กหญิงปรมัตถ์ ชอบทำกิจ เด็กหญิงนารากร ดวงคงทอง นางสาวณัฏฐธิดา เกษรสิทธิ์ ครู ดวงพร
159 2566-1 ครู ระดับชาติ การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์และนางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ 1.น.ส.พรนภัส รักษาแก้ว ห้อง 508 เลขที่ 27 2.นายพรภวิษย์ คำมณี ห้อง 508 เลขที่ 37 3.น.ส.พิชชาพร อัครกุล ห้อง 508 เลขที่ 28 4.น.ส.สิตานัน อิศรเดช ห้อง 508 เลขที่ 4 5.น.ส.ปิยาพัชร กายฤทธิ์ ห้อง 501 เลขที่ 29 ครู ธัญชญา
160 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มจร.วิทยาเขตนครศรีฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีฯ กรมการศาสนา วัดนาสนธิ์ 3 มีนาคม 2566 นายโสภณ ภักดี นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ,นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธนพัฒน์, นายธนกร ศรีสว่าง, ครู โสภณ
161 2566-1 ครู ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง นายณัฐวรรธน์ ศิลปกาญจน์ ครู จุฬารัตน์
162 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มจร.วิทยาเขตนครศรีฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีฯ กรมการศาสนา วัดนาสนธิ์ 3 มีนาคม 2566 นายโสภณ ภักดี นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ,นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธนพัฒน์, นายธนกร ศรีสว่าง, นางสาวพิชชานันท์ จันทร์เพ็ง, นางสาวพิมนภัทร์ นพกิจ ครู โสภณ
163 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ2 ทีมที่ 2 การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง 1.น.ส.พรปวีณ์ บุญนาโค 2.ด.ญ.จิราภรณ์ ผลวิเชียร 3.ด.ญ.เสาวภา ศรีวิจิตร 4.ด.ญ.ปิยะมาศ แก้วดุก 5.ด.ญ.เปรมา สุขสวัสดิ์ ครู จุฬารัตน์
164 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายสิทธิพร ฆังฆะ นางสาวธัญลักษณ์ จันทรศิริรังษี ครู สิทธิพร
165 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายบุญนำ สว่าง ครู บุญนำ
166 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายบุญนำ สว่างภพ เด็กชายอิทธิพัทธ์ บัวจันทร์ ครู บุญนำ
167 2566-1 ครู ระดับชาติ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 คุณครูพิมพา แก้วจำนงค์
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
1. นางสาวเกษศรินทร์ สุรันนา ม.503, 2. นายธนกร สุทิน ม.608, 3. นางสาวนภิสรา เพ็งเรือง ม.608, 4. นางสาวศิริมล สุวรรณสังข์ ม.408, 5. นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวรานุรักษ์ ม.408, 6. นางสาวพิมพ์ชนก ดำริการ ม.507, 7. ด.ญ สาริศา ผดุงอรรถ ม.203 8. ด.ช.นครา ผดุงน้อย ม.203 ครู พิมพา
168 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้ รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนยาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายสิทธิพร ฆังฆะ นายอารักษ์ บิลกาย ครู สิทธิพร
169 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้ รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายสิทธิพร ฆังฆะ เด็กหญิงสรวีย์ ดวงฤทธิ์ ครู สิทธิพร
170 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงสงเสริมศีลธรรม ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
171 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้ รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายสิทธิพร ฆังฆะ นายปฏิการ รัตนวรรณ ครู สิทธิพร
172 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2566 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ - ครู ธีรวุฒิ
173 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ นายภูริพรรดิ์ ชนะฤทธิ์ นางสาวณัฏฐธิดา เกษรสิทธิ์ เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์นาศรี เด็กหญิงปรมัตถ์ ชอบทำกิจ เด็กหญิงนารากร ดวงคงทอง เด็กชายพัสกร จันทร์แป้น ครู ธีรวุฒิ
174 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาส มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีฯ 3 มี.ค. 2566 นายคมสันติ คงเส้ง
นางพัชรี ขวัญสง
นางบุปผา พิกุลทอง
นายฐิติโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญ นางสาวกัญญารัตน์ แก้วไทย นางสาววศินิ์ เสนาะกรรณ์ นางสาวพิชญาธิดา สถิตย์ภูมิ นายธนกฤต ไชยกล ครู คมสันติ
175 2566-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่นม.4-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายณัฐชนน สมจิต
นายเวิร์ม เจอราล ปูกวย
นายธนพน ศรีเมือง
นางสาวนันทกานต์ ปานปลอด
นางสาวภัทรมน โต๊ะเตบ
ครู เบญจมาศ
176 2566-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวธัญญ่า ถิ่นนัยธร
นางสาวแพรพันวา เมืองประสิทธิ์
ครู เบญจมาศ
177 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางบุปผา พิกุลทอง ครู บุปผา
178 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิศูนย์ครอบครัวพอเพียง 14 ตุลาคม 2565 นางผาสุข ถาวร นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
179 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายเดชา หนูมณี
นางสาวกมลชนก พละบุญนายตฤณ รัตนพันธ์ ครู เดชา
180 2566-1 ครู ระดับชาติ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห้ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี 2566 (ระดับชาติ) กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 ครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์ นายณัฐวรรธน์ ศิลปกาญจน์
นางสาววริศรา ชนานชี
นายไชยสิทธิ์ วิคบำเพ็ง
นายชลสิทธิ์ ทองสง
นางสาวพิมพ์ลภัส สิทธิสาร
ครู สุมณฑา
181 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นายจำนงค์ ซ้ายหุย นางสาวปาริชาต ปานบุญ ครู จำนงค์
182 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๘ - ๒o มกราคม ๒๕๖๖ นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงชนากานต์ มานะจิตต์ ครู แสนสุข
183 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๘ - ๒o มกราคม ๒๕๖๖ นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ ครู แสนสุข
184 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา นางสาวธนัญชนก พัฒน์ทอง นางสาวพรธิดา ศรีสังข์ นางสาวรวิภัทร วชรธนทรัพย์ ครู กัญจนาภรณ์
185 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิวงศ์ เด็กหญิงณัฐวดี มานพพันธ์ เด็กหญิงทัศณีญาพร ด้วงไพร ครู กัญจนาภรณ์
186 2566-1 ครู ระดับชาติ ผู้จัดการทีมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอัลทิเมททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี สมาคมจานร่อนแห่งประเทศไทย 3-5 ธันวาคม 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
187 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมกสนคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางสาวพัชรี ปานอุดม
นางสาวณัชชานันท์ รัศมีนางสาวภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
188 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 3-5 ธันวาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ ครู วิทยา
189 2566-1 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีหญิง สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 3-5 ธันวาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ ครู วิทยา
190 2566-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.6 สพฐ. 18-20 มกราคม 2566 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
191 2566-1 ครู ระดับภาค รางวัลเหรียญเงิน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร STEAM สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา 3 มี.ค. 66 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ นางสาวณัฏฐธิดา พร้าก้อน
นายกนกพงค์ ทองขาว
นายจักราวุธ ทองบุญชู
ครู กฤษณา
192 2566-1 ครู ระดับภาค รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ Best OF THE BEST สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
193 2566-1 ครู ระดับภาค เป็นวิทยากรอบรมนักเรียน ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. 16 ตุลาคม 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
194 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพัชรี ปานอุดม นางสาวณัชชานันท์ รัศมี นางสาวภูมิพร สุวรรณมณี ครู พัชรี
195 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กาารแข่งขันวิทยสัประยุทธ์ -ประดิษฐ์ของจากอุปกรณ์ที่กำหนดให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด นายรพีพัฒชา วิลาวรรณ์<>นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร<>นายศุภสัณห์ จุลวัจน์ ครู กาญจนา
196 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 สิงหาคม 2566 นางอรนภา ศรีสุข
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
นางสาวสายธาร เต็มเปี่ยม
ครู จิรพิชญ์
197 2566-1 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนชื้น ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
198 2566-1 ครู ระดับภาค วาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ผูพ. ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูอรํัญญา สังเส้ง เด็หญิงญาดา ทับส่าง ครู อรัญญา
199 2566-1 ครู ระดับภาค การเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับม.4-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 มกราคม 2565 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นายพุทธิวัวัฒน์ พัฒนสุคนธ์นางสาวจุฑาทิพ ขจีรัตน์วัฒนา ครู ฐศุภากร
200 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเพลงบอก ระดับชั้น ม.4- ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางชญานิศ คงหอม
นายมนตรี คงแก้ว
นางสาวกิตติพร หมื่นจร นางสาวศิริมล สินภิบาล นายสกนธ์ สุวรรณคช นายอภิชญะ อินทรสาร ครู ชญานิศ
201 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้น ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางชญานิศ คงหอม
นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์
เด็กหญิงพิมพ์นฎา สุขเดโช เด็กหญิงกรรณิการ์ เขาทอง เด็กหญิงนุศรา ทองคำ ครู ชญานิศ
202 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้น ม.4- ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางชญานิศ คงหอม
นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์
นางสาวศรัญญา คงทิม นางสาวศิรากร โฆษะ นางสาวสุกุลยา พูนพนัง ครู ชญานิศ
203 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นางสาวนรีกานต์ เดชรัตนวิไชย ครู เอกมัย
204 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ ขนอม
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
1. นางสาวกฤติมา จงจิตร
2. นายนราวิชญ์ แสงประจง
3. นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
ครู อภิรักษ์
205 2566-1 ครู ระดับเขต วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ BEST PRACTICEรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
206 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
207 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
208 2566-1 ครู ระดับเขต เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
209 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การึกษานครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ ไชยศร นางสุภางค์ ธรรมชาติ เด็กหญิงธัญชนก ไชยพงศ์ เด็กหญิงวนิดา หนูฉิม เด็กหญิงสุกัญญา รามณี ครู ฉวีวรรณ
210 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ ไชยศร นางสาวณัฐกุล ขาวคง นางสาวธัญธวา พรหมอินทร์ นางสาวปรีญา โภชนา ครู ฉวีวรรณ
211 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม๑-ม๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ ไชยศร เด็กหญิงคุนัญญา ธรรมรัตน์ ครู ฉวีวรรณ
212 2566-1 ครู ระดับเขต ผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่งกายผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการเสวนา ตลาดนัดวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางจิราภรณ์ สุขสมพร ครู จิราภรณ์
213 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม๔-ม๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ ไชยศร นางสาวณัฏฐณิชา วีระชาติ ครู ฉวีวรรณ
214 2566-1 ครู ระดับเขต ผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่งกายผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการเสวนา ตลาดนัดวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางพยอม ฤทธิชาญชัย ครู พยอม
215 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Inforgraphic ระดับชั้น ม.4-ม.6 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายธเนศ หาญใจ นางสาวปามิดา ลอยทองนางสาวสิวลี ชูโชติ ครู ธเนศ
216 2566-1 ครู ระดับเขต การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางดวงพร เเซ่เเต้สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ นายภูรภัทร หม่อมพิบูลย์ นางสาวณัฎฐธิดา เกษรสิทธิ์ ครู ดวงพร
217 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
นางสาวธนพร ไชยกำจร
นางสาวสิริพิชชา สุกใสนายศราวุฒิ ไชยวรรณ
ครู ภูเมศร์
218 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
เด็กหญิงอรวรา แสงอำไพ เด็กชายวชิร ประสารพจนเด็กหญิงลักษิกา ชูประจง ครู ภูเมศร์
219 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
เด็กหญิงลภัสรดา มีสุข เด็กหญิงมิณฑิตา แก้วงามเด็กหญิงปัณฑิตา พาควารี ครู ภูเมศร์
220 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
นางสาวปฏิมากร จันทร์แก้ว นางสาวชุติมณฑ์ ศรีเจริญนางสาวจารุวรรณ บุบผชาต ครู ภูเมศร์
221 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางอรัญญา สังเส้ง
นางสาวพิชญาภา แจ้งไสวนางสาวกุลสินี สุทธิรักษ ครู ภูเมศร์
222 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วงามเด็กหญิงชญานี สมทรัพย์ ครู ภูเมศร์
223 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางอรัญญา สังเส้ง
นางสาวพิมพ์ชนก กำพลเชษฐนางสาวชุติมณฑน์ ศิลารัตน ครู ภูเมศร์
224 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
เด็กหญิงอชิสา แซ่เดี่ยวเด็กหญิงศสิโสภา สุดสมบูรณ ครู ภูเมศร์
225 2566-1 ครู ระดับเขต ได้รับรางวัลครูผู้สอน ที่มีการนำผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 ตุลาคม 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
226 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานเกษตร ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
นางสาวพุทธรักษา เทียมสานุจิตต์ นางสาวณัฏฐนันท์ เทพีรัตนนางสาวกมลพรรณ กลิ่นหอม นางสาวคณัสวรรณ มีทอง ครู ภูเมศร์
227 2566-1 ครู ระดับเขต เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย เป็นแบบอย่างที่ดีตามโครงการของหายได้คืน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 17 ตุลาคม 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
228 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การติดตายางพารา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
นางสาวพริริสา เมืองคำนายณัฐกฤษฎ์ เกื้อกูล ครู ภูเมศร์
229 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การตอนกิ่งมะนาว ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
เด็กชายศุภพล คงทองเด็กชายนพรุจ รัญเวศ ครู ภูเมศร์
230 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
เด็กหญิงชนัญธิดา คชรัตน เด็กหญิงปัณฑรีย์ ศรชัยเด็กหญิงพิมพิชา เกิดบ้านชัน ครู ภูเมศร์
231 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
นางผาสุข ถาวร
นางสาวกัญญาวีย์ กาบแก้ว นางสาวนวนันท์ ดิษฐกิตนางสาวปาลิตา คงกำเนิด ครู ภูเมศร์
232 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
ครู จีรวรรณ
233 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
ครู จีรวรรณ
234 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
ครู จีรวรรณ
235 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4-6 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พ.ย.2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ นางสาวนูรีน จงรักษ์ ครู นุสรณ์
236 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ระดับชั้น ม.4-6 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พ.ย. 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ นางสาววริศรา ธานีรัตน์ ครู นุสรณ์
237 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (หญิง) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายพศวีร์ จันทวี 1. เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ 2. เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล 3. เด็กหญิงปริยาภัทร นาคแก้ว 4. เด็กหญิงปุญญิสา วงค์ท่าเรือ 5. เด็กหญิงมนัสนันท์ ปิยะวรศาสตร ครู พศวีร์
238 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรียงความอาเซียน(ภาษาไทย) ระดับชั้น ม.4-6 สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ นางสาวพัชรพร ชาญณรงค์ ครู นุสรณ์
239 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (ชาย) ม.1-ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายพศวีร์ จันทวี 1. เด็กชายธีปกร ปลอดอ่อน 2. เด็กชายสรวิชญ์ ย้อยนวล 3. เด็กชายสุวิจักษณ์ พาล้วล 1. นางสาวสิรินยา เพ็ชรประพันธ์ ครู พศวีร์
240 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ <ฺBR> นางชญานิศ คงหอม ครู นุสรณ์
241 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (ชาย) ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายพศวีร์ จันทวี 1. นายธารทอง ประทุมมาศ 2. นายอชิระ สมวงค์ 3. นายไชยวัฒน์ ค าแก้ว 1. นางสาวสิรินยา เพ็ชรประพันธ ครู พศวีร์
242 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้น ม.4-6 สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ <ฺBR> นางชญานิศ คงหอม นางสาวศิรากร โฆษะ นางสาวศรัญญา คงทิม นางสาวสุกุลยา พูนพนัง ครู นุสรณ์
243 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการ วาง (ชาย) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายพศวีร์ จันทวี 1. เด็กชายทศพร ศรีวิจิตร 2. เด็กชายธรรมรัตน์ อุดร 3. เด็กชายสุทธิพันธ์ พรหมเพชร ครู พศวีร์
244 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางทรงศรี นาคินทร์ นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ และนางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ 1.นางสาวพรปวีณ์ บุญนาโค 2. นางสาวอัญชิษฐา นาทอง 3. เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก 4. นางสาวณัฐชนก ทองไชย 5. เด็กหญิงพิชญ์วดี จันทะครุฑ 6. เด็กหญิงนภัสสร นุ่มทอง 7. เด็กหญิงจันทร์ญาดา พนานครทรัพย์ 8. เด็กหญิงณัฐสินี ชดช้อย 9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชูวิเชียร 10. นางสาวพีรณัฐ เจริญสุข ครู ธัญชญา
245 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ แข่งขันตอบคำถามลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ระดับชั้น ม.1-3 สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ครู นุสรณ์
246 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการแข่งขันแนะนำอาชีพ 1โรงเรียน1อาชีพ ระดับชั้นม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายร 2565 นางสาวชุติมา คำแก้ว เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เพชรเกลี้ยง ครู ชุติมา
247 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ระดับชั้น ม.4-ม.66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นายณัฏภัทร ทองหวาน ครู เอกมัย
248 2566-1 ครู ระดับเขต ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18พฤศจิกายน2565 นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์ เด็กหญิงสุธาสินี ทองส่งโสม ครู ประเทืองทิพย์
249 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอ งชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ เด็กชายอิทธิพัทธ์ บัวจันทร์ ครู ภาวดี
250 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ เด็กหญิงวฤณดา ต้นตระกูล ครู ภาวดี
251 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 สพม.นศ 18 พฤศจิกายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายภควัต แก้วประเสริฐ
นายสุวิจักขณ์ ตันติวิวัฒน์
นายกฤตภาส ราชรักษ์
ครู เบญจพร
252 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 สพม.นศ 18 พฤศจิกายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายภวัฐ ไชยเจริญ ครู เบญจพร
253 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรม อัจฉริยะทางธุรกิจ ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16พฤศจิกายน2565 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.ภัทรธิดา ไวยะ ม.106 ครู จิตตรัตน์
254 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย.2565 นายธเนศ หาญใจ
นางสาวเบญจพร ย่านวารี
เด็กชายกิตติ์นิธิ แก้วดีเด็กชายธนวิชญ์ พงศ์พจน์วาที ครู ธเนศ
255 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การแข่งขันการปฐมพยาบาลยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18พฤศจิกายน2565 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.ณัฐจิราภา เทพประชา ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ ใบเต้
ด.ญ.กัญญาณัฐ โนนะบุตร
ครู จิตตรัตน์
256 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม หลักสูตรนครศรีธรรมราช ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16พฤศจิกายน2565 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร น.ส.รัชฎาภรณ์ โจมการ
น.ส.สุกานต์สินี แป้นคง
ครู ศุภวรรณ
257 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พ.ย.2565 นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร นางสาวนารียา หมัดสอแหละ นางสาวพรสรารักษ์ เกษรา ครู ปลื้มจิตต์
258 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมหลักสูตรนครศรีธรรมราช ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16พฤศจิกายน2565 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ
นางสาวเขมจิรา ดวงมุสิก
ครู ศุภวรรณ
259 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแนะแนวระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรี ชูกลิ่น นายกรณิศ สวัสดิรักษานายศุภณัฐ ศรีเกตุ ครู พัชรี
260 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงบอกเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานศิลปินแห่งชาติ (รำลึกเพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ) จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางชญานิศ คงหอม
นายมนตรี คงแก้ว
นางสาวกิตติพร หมื่นจร นางสาวศิริมล สินภิบาล นายสกนธ์ สุวรรณคช นายอภิชญะ อินทรสาร ครู ชญานิศ
261 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดเพลงบอกเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานศิลปินแห่งชาติ (รำลึกเพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ) จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางชญานิศ คงหอม
นายมนตรี คงแก้ว
เด็กหญิงพรญานี ยอดสุรรางค์ เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ บริบูรณ์ เด็กชายณัฏฐ์ ฉิมประจง นางสาวปรรณพัชร์ สองเมืองสุข ครู ชญานิศ
262 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
เด็กชายกฤษตเมธ ธรรมชาติเด็กชายวงศกร สนธิเมือง ครู นิธวัฒน์
263 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ นายปีย์มนัส หนูเพชรนายวรวัฒน์ เวชภักดิ์ ครู นิธวัฒน์
264 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางทรงศรี นาคินทร์
นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม
1.นางสาวชลธิดา เมนประสาท 2.นางสาวณัฐณิชา เดือนจำรูญ 3.นายณัฐพงศ์ ปานสังข์ 4.เด็กหญิงพุทธวัลย์ จันทร์ภักดี5.เด็กหญิงมนัสพร เกิดมณี ครู ทรงศรี
265 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2565 ครูจุฬารัตน์ ทองยัง ครู จุฬารัตน์
266 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางทรงศรี นาคินทร์ <ฺBR>นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์
นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์
1.เด็กหญิงจันทร์ญาดา พนานครทรัพย์ 2.นางสาวณัฐชนก ทองไชย 3.เด็กญิงณัฐสินี ชดช้อย 4.เด็กหญิงนภัสสร นุ่มทอง 5. เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก6.นางสาวพรปวีณ์ บุญนาโค 7.เด็กหญิงพิชญ์วดี จันทะครุฑ 8.นางสาวพีรณัฐ เจริญสุข 9.นางสาวอัญชิษฐา นาทอง 10.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชูวิเชียร ครู ทรงศรี
267 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 17 พฤศจิกายน 2565 ครูจุฬารัตน์ ทองยัง ครู จุฬารัตน์
268 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม นายธนกฤต พลภักดีนายพุทธิพงศ์ หวานสนิท
นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร
ครู ภัททิยะ
269 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4 -ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางจุฬารัตน์ ทองยัง ครู จุฬารัตน์
270 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายตรีรัตน์ ศิริพรัมเด็กชายนัทธเดช ธรรมมิกะกูล
เด็กชายพศิน หนูทอง
ครู ภัททิยะ
271 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางจุฬารัตน์ ทองยัง เด็กหญิงอิศรา เมืองประทับเด็กหญิงอินทิรา ปล้องเกิด ครู จุฬารัตน์
272 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายกีรติ รัตนาภรณ์เด็กชายธนกร โมราศิลป์
เด็กชายธีรดนย์ อักษรนิตย์
ครู ภัททิยะ
273 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม นายพุทธิพงศ์ หวานสนิทนางสาวภาวดี จันทร์คล้าย
นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร
ครู ภัททิยะ
274 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม นางสาวธันย์ชนก รักษาพล นายรชต อธิคมานนท์
นายรัฐภูมิ ปานเหลือ
นายศิวพล ธาณุกิจ
ครู ภัททิยะ
275 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายกีรติ รัตนาภรณ์ เด็กชายธนกร โมราศิลป์
เด็กชายธีรดนย์ อักษรนิตย์
ครู ภัททิยะ
276 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม นางสาวธันย์ชนก รักษาพลนายรชต อธิคมานนท์
นายรัฐภูมิ ปานเหลือ
ครู ภัททิยะ
277 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายตรีรัตน์ ศิริพรัมเด็กชายนัทธเดช ธรรมมิกะกูล
เด็กชายพศิน หนูทอง
เด็กชายสุทธิพจน์ ขุนชิต
ครู ภัททิยะ
278 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิการยน 2565 1 ครู สุนันทา
279 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิการยน 2565 1 ครู สุนันทา
280 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดบชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 65
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
ครู จรสวรรณ
281 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดบชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 65
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
ครู จรสวรรณ
282 2566-1 ครู ระดับเขต คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการวันภาษาไทย วิถีใหม่ คนไทยก้าวหน้า รู้รักษ์ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 4 สิงหาคม 2565 1 ครู สุนันทา
283 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดบชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 65
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
ครู จรสวรรณ
284 2566-1 ครู ระดับเขต คณะกรรมการจัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 30 มิถุนายน 2565 1 ครู สุนันทา
285 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2564 คุณครูพิมพา แก้วจำนงค์
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
1. นางสาวฐิตินัฐ กวดขันธ์ ม.403, 2.นางสาวพุทธิชา พุทธรัตน์ ม.410, 3. นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์ ม.410, 4. นางสาวกิดากร เกตุพล ม.410, 5. นางสาวเกษรินทร์ สุรันนา ม.503 ครู พิมพา
286 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 คุณครูพิมพา แก้วจำนงค์
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
ด.ญ.จิราภรณ์ ผลวิเชียร ม.103, 2. ด.ญ.นพรดา พ่วงสำราญ ม.103, 3. ด.ญ.ชัญญานุช วัชรศิริ ม.103 , 4. ด.ญ.ภัทรวดี ญาตินิยม ม.102, 5. ด.ญ.เทพธิดา แก้วสุด ม.303 ครู พิมพา
287 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายบุญนำ สว่างภพ นางสาวอัญชิสา เงินคีรี ครู บุญนำ
288 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 คุณครูพิมพา แก้วจำนงค์
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
1. นางสาวฐิตินัฐ กวดขันธ์ ม.403, 2.นางสาวพุทธิชา พุทธรัตน์ ม.410, 3. นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์ ม.410, 4. นางสาวกิดากร เกตุพล ม.410, 5. นางสาวเกษรินทร์ สุรันนา ม.503 ครู พิมพา
289 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายบุญนำ สว่างภพ นายธนภูมิ กำลังเกื้อ ครู บุญนำ
290 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ เด็กชายพุฒินันท์ เปาะทองคำ เด็กชายภวัต ทองเสน ครู ธีรวุฒิ
291 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ นายอารักษ์ บิลกาย ครู สิทธิพร
292 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ นายศุภกร เขียวคง นางสาววิรัญชนา สิงหวรรณกุล ครู ธีรวุฒิ
293 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ เด็กหญิงกวิศรา ชนะกาญจน์ ครู สิทธิพร
294 2566-1 ครู ระดับเขต การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์นาศรี เด็กหญิงปรมัตถ์ ชอบทำกิจ ครู ธีรวุฒิ
295 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ เด็กหญิงสรวีย์ ดวงฤทธิ์ ครู สิทธิพร
296 2566-1 ครู ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ นายภูริพรรดิ์ ชนะฤทธิ์ นางสาวณัฏฐธิดา เกษรสิทธิ์ ครู ธีรวุฒิ
297 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ เด็กหญิงครองขวัญญ์ ขุนทองจันทร์ ครู สิทธิพร
298 2566-1 ครู ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ เด็กหญิงจิราภรณ์ ผลวิเชียร เด็กหญิงนพรดา พ่วงสำราญ เด็กหญิงชัญญานุช วัชรศิริ เด็กหญิงภัทรวดี ญาตินิยม เด็กหญิงเทพธิดา แก้วสุด ครู ธีรวุฒิ
299 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ เด็กชายณัฐวัฒน์ มิ่งขวัญ ครู สิทธิพร
300 2566-1 ครู ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ นางสาวฐิติณัฐ กวดขันธ์ นางสาวพุทธชา พุทธรัตน์ นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์ นางสาวกิดากร อ่อนเกตุพล นางสาวเกศรินทร์ สุรันนา ครู ธีรวุฒิ
301 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ นางสาวธัญลักษณ์ จันทรศิริรังษ ครู สิทธิพร
302 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิพร ฆังฆะ นายปฏิการ รัตนวรรณ .นางสาวธัญลักษณ์ จันทรศิริรังษี เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์ ปลอดอินทร์ นายสรายุทธ สุวรรณ ครู สิทธิพร
303 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ เด็กชายสิทธิเดช นวลจันทร์
เด็กชายณัฐพัชร์ เดชทอง
ครู วรวุฒิ
304 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ ครู เสาวลักษณ์
305 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูแซมบุปผา บัณฑิต นางสาวธีรนาฏ เกื้อสกุล , นายเชฏฐ์ปัญญ์กร แก้วจำนงค์ ครู แซมบุปผา
306 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงาน STEM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ุ6 กันยายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาวสุนิศา เสมอพบ ครู ปัทมา
307 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงาน STEM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ุ6 กันยายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาวธิดารัตน์ ซังปาน ครู ปัทมา
308 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ุ6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาว ฐิตาภรณ์ แซ่เตี้ยว นายสิรภัทร รัตนรัตน์ ครู ปัทมา
309 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต เด้กชายณัฐวรรธน์ แซ่ปัก , เด็กชายธรรศธรรม สมบูรณ์มาก ครู แซมบุปผา
310 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาวธิดารัตน์ ซังปาน ครู ปัทมา
311 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท สำรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาวญาณิศา นุ่มนวลนางสาวณัฐกมน ไชยฤทธิ ครู ปัทมา
312 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต ครู แซมบุปผา
313 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาว ฐิตาภรณ์ แซ่เตี้ยว นายสิรภัทร รัตนรัตน์ ครู ปัทมา
314 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางจิรนันท์ ทองขาวบัว นางสาวลลิตพรรณ บริบรูณ์ ครู จิรนันท์
315 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเทสเซเลชัน ระดับชั้น ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ นางสาวศิริมา มีบุญลาภนางสาวปุณณมาส อัมพรพันธ์ ครู จุฑามาศ
316 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ 1. นายสุวิจักขณ์ ตันติวัฒน์2. นายภัควัต แก้วประเสริฐ ครู จุฑามาศ
317 2566-1 ครู ระดับเขต ครูครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ 1. นายสุวิจักขณ์ ตันติวัฒน์2. นายภัควัต แก้วประเสริฐ 3. นายกฤตภาส ราชรักษ์ ครู จุฑามาศ
318 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ ครู เบญจมาศ
319 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวธัญญ่า ถิ่นนัยธร
นางสาวแพรพันวา เมืองประสิทธิ์
ครู เบญจมาศ
320 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
ครู เบญจมาศ
321 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
ครู เบญจมาศ
322 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชายเดี่ยว ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
ครู เบญจมาศ
323 2566-1 ครู ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางอทิตยา จันทรัตน์ ครู อทิตยา
324 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์<ิBR>นายธเนศ หาญใจ เด็กหญิงอัญชิสา อมรชรเด็กชายธนากร โชติศักดิ์ ครู วรกฤษณ์
325 2566-1 ครู ระดับเขต เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชายเดี่ยว ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ ครู เบญจมาศ
326 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์<ิBR>นายธเนศ หาญใจ เด็กหญิงอัญชิสา อมรชร ครู วรกฤษณ์
327 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์<ิBR>นายอรุณ ไชย์วรรณ์ นายกนธี บุญชาลี นายชนุดม จิตรมั่น ครู วรกฤษณ์
328 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลวิธีการปฏิบัติผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครู กนกวรรณ
329 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ธุร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 ครู ขวัญชัย
330 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นายพลิษฐ์ หนูแก้ว ,นายภูมิปัญญ์ คล้ายบ้านใหม่ และนายอักขรทร ดีชู ครู วิจิตรา
331 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายเดชา หนูมณี
นางสาวกมลชนก พละบุญนายตฤณ รัตนพันธ ครู เดชา
332 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายเดชา หนูมณี
นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายทิวากร ฉับพลันนายสกุลพงศ์ จิตต์มั่น ครู เดชา
333 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินนานสามมิติ(3D) ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18/พ.ย./2565 นางสุรีพร ทองนุ่นฒ
นางฐายิกา บัวผัน
นายวินิทร เชาวนา ครู สุรีพร
334 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม
นายเดชา หนูมณี
เด็กชายกีรติ รัตนาภรณ์เด็กชายธนกร โมราศิลป์
เด็กชายธีรดนย์ อักษรนิตย์
ครู เดชา
335 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18/พ.ย./2565 นางสุรีพร ทองนุ่น
นางฐายิกา บัวผัน
นายพัชฐรัชพงษ์ แม้นสุรางค์นายนณัฐชนน รัชตวิมล ครู สุรีพร
336 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นม.1-ม.3 (ม.3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18/พ.ย./2565 นางสุรีพร ทองนุ่น นายสิทธิพงศ์ เพชรรัตน์นายอภิชัย พฤษภ ครู สุรีพร
337 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม
นายเดชา หนูมณี
นางสาวธันย์ชนก รักษาพลนายรชต อธิคมานนท์
นายรัฐภูมิ ปานเหลือ
ครู เดชา
338 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นม.1-ม.3 (ม.2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18/พ.ย./2565 นางสุรีพร ทองนุ่น เด็กชายมังกร แนมจันทร์เด็กชายวงศกร เพชรสุข ครู สุรีพร
339 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม
นายเดชา หนูมณี
เด็กชายกีรติ รัตนาภรณ์เด็กชายธนกร โมราศิลป์
เด็กชายธีรดนย์ อักษรนิตย์
ครู เดชา
340 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายภัททิยะ จันทร์อุดม
นายเดชา หนูมณี
นายธนกฤต พลภักดีนายพุทธิพงศ์ หวานสนิท
นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร
ครู เดชา
341 2566-1 ครู ระดับเขต เข้าร่วมการแข่งขัน pitching ไอเดียการพัฒนาโปรโตไทป์ของแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองSDG มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 18 พฤศจิกายน 2665 นางทิพากร นาเจริญ นางสาวณัฐชนก ทองไชย ครู ทิพากร
342 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์ เด็กหญิงปิ่นสุดา ภักดีชน ครู สุมณฑา
343 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด<>นางทิพากร นาเจริญ เด็กชายติณต์ ก๋งเม่ง<>เด็กชายบารมี ชัยสงคราม<>เด็กชายปุณณวิชญ์ ญาติพัฒน์ ครู กาญจนา
344 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด<>นางทิพากร นาเจริญ นายคริษฐ์ หนูชัย<>นายภัทรพงษ์ แสงดี<>นายอติวิชญ์ ง่านวิสุทธิพันธ์ ครู กาญจนา
345 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันเขียนพู่กันจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญกมล จันทระคูณ นางสาวธัญชนก จเรประพาฬ ครู ขวัญกมล
346 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญกมล จันทระคูณ
Miss Jia Lijuan
เด็กหญิงสุริยาพร สืบโสตรเด็กหญิงพิชมญช์ แก้วควรชุม ครู ขวัญกมล
347 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญกมล จันทระคูณ เด็กหญิงกรชวัล สมบูรณ์วกิจ ครู ขวัญกมล
348 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญกมล จันทระคูณ นางสาวสิริรัตน์ เสถียรขจรกุล ครู ขวัญกมล
349 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
350 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
351 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีนจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญกมล จันทระคูณ
นางสาวคุณัญญา แพรกเมือง
นายพัฒนรัฐ บำรุงชาต
นายเตชภณ ไชยภักดี
นายสุกฤษฎิ์ จงศิรินางสาวเขมิกา ชูสุข
นางสาวปัทมพร มากทอง
ครู ขวัญกมล
352 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญกมล จันทระคูณ เด็กหญิงพิชามญชุ์ ดำด้วงโรม ครู ขวัญกมล
353 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
354 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
355 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
356 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายจำนงค์ ซ้ายหุย เด็กชายอิศทิวัตถ์ กมลเลิศประเสริฐ ครู จำนงค์
357 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
358 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายจำนงค์ ซ้ายหุย นางสาวปาริชาต ปานบุญ ครู จำนงค์
359 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช 26 กรกฏาคม 2566 นายอภิรักษ์ ขนอม
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
นายปัณณธร นาคกราย
นางสาวสายธาร เต็มเปี่ยม
ครู จิรพิชญ์
360 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
361 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการจัดสวนชื่้น ระดับ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
362 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๘ - ๒o มกราคม ๒๕๖๖ นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ครู แสนสุข
363 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1- 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางภาวิณี ชัยสงคราม
นางจิตประภา ศักดามาศ
เด็กชายธิติสรณ์ ไชยกำจร เด็กหญิงนภสรณ์ เปียแดง เด็กหญิงศราวดี กำจร ครู ภาวิณี
364 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 2565 นางจิตประภา ศักดามาศ <>นางภาวิณี ชัยสงคราม ดช. ธิติสรณ์ ไชยกำจร ดญ. นภสรณ์ เปียแดง นส. ศราวดี กำจร ครู จิตประภา
365 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รางวัลระดับเหรียญเงิน นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
366 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
367 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันเทสเซลเลชัน ม.1-ม.3 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
368 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 2565 นายคมสันติ คงเส้ง นางสาวฉันชนก วงศ์สวัสดิ์นางสาวเครือฟ้า จุติประภาค ครู คมสันติ
369 2566-1 ครู ระดับเขต เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแนะนำอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุดที่รัก สัญพิบูลย์ นางสาวศุภนิตา เพชรเกลี้ยง ครู สุดที่รัก
370 2566-1 ครู ระดับเขต เกียรติบัตรกรรมการการแข่งขันรายการแนะนำอาชีพ ระดับชั้นม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุดที่รัก สัญพิบูลย์ นางสาวศุภนิตา เพชรเกลี้ยง ครู สุดที่รัก
371 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม อัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุชาดา สุขแก้ว เด็กชายพลฤชัย อินทรยุง ครู สุชาดา
372 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุชาดา สุขแก้ว เด็กหญิงดิษยา วิทยาพล เด็กหญิงธันยรัตน์ จตุทอง ครู สุชาดา
373 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุชาดา สุขแก้ว นางสาวจุฑารัตน์ อาคมเวช นางสาวอรชพร แจ่มสุวรรณ ครู สุชาดา
374 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม เขียนแบบเทคนิค ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุชาดา สุขแก้ว นางสาววรรณรดา แซ่ตั่น ครู สุชาดา
375 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางรติกร เส้งสุ้น เด็กหญิงภูษณิศา สังขานุ ครู รติกร
376 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางรติกร เส้งสุ้น เด็กชายวินิทร เชาวนา ครู รติกร
377 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการตอบปัญหายุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุชาดา สุขแก้ว เด็กหญิงธัญณรัตน์ ชาญพล เด็กหญิงสุนิสา เจ๊ะสมัน ครู สุชาดา
378 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันเกม 24 ม.1ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ เด็กหญิงพรรษกร ปรีชาวัย ครู อ้อยทิพย์
379 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ นายพสิษฐ์ หนูแก้ว นายภูมิปัญญ์ คล้ายบ้านใหม่ นายอักขรทร ดีชู ครู อ้อยทิพย์
380 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมกสนคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางสาวพัชรี ปานอุดม
นางสาวณัชชานันท์ รัศมีนางสาวภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
381 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตกับฝาผนัง (หญิง) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสมคิด ชูโชติ นายนัฐนัน สุวรรณคช นายสิรวิชญ์ ช้างกลาง ครู สมคิด
382 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจพร ย่านวารี นายธเนศ หาญใจ เด็กชายกิตติ์นิธิ แก้วดีเด็กชายธนวิชญ์ พงศ์พจน์วาที ครู เบญจพร
383 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตกับฝาผนัง (หญิง) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสมคิด ชูโชติ เด็กหญิงอิศริยา เชื้อสกุล ครู สมคิด
384 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางอรัญญา สังเส้ง
นางกฤติยา หนูวุ่น
เด็กหญิงจิรัชญา กล่องดวงจิตร์
เด็กหญิงณฐิตา สิงหพันธ์
เด็กหญิงธฤตมน ทองพิจิตร
เด็กหญิงธัญชนก แก้วมงคลเด็กหญิงปิยฉัตร รักษรเงิน
เด็กหญิงปุญญิสา วงค์ท่าเรือ
เด็กหญิงภัทรมนต์ คิดคล่อง
เด็กหญิงวิชญาดา ชูจินดา
ครู จุรีรัตน์
385 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (หญิง) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายสมคิด ชูโชติ เด็กหญิงชนิสรา ณรงค์ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยิ่งยง กิจกรรม การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (หญิง) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ครู สมคิด
386 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจพร ย่านวารี นางวิภาพร แก้วกำเหนิด เด็กชายธัชพล ชุมพงศ์เด็กชายปัถย์ บุญวรรณา ครู เบญจพร
387 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางอรัญญา สังเส้ง
นางกฤติยา หนูวุ่น
นางสาวจารุพิชญา ยิ่งพิมาย
นางสาวฉัตรชนก คงชาติ
นางสาวชนัฐกานต์ รัชสิทธิ์
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศรีพิชิตนางสาวบัณฑิกา หม่อมปลัด
นางสาวปรนันท์ เพชรโกมล
เด็กหญิงปุณยพร รองเดช
เด็กหญิงภิญญ์พลอย ไตรระเบียบ
ครู จุรีรัตน์
388 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจพร ย่านวารี นายเดชา หนูมณี นางสาวกมลชนก พละบุญนายตฤณ รัตนพันธ์ ครู เบญจพร
389 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจพร ย่านวารี นายเดชา หนูมณี นายสกุลพงศ์ จิตต์มั่นนายทิวากร ฉับพลัน ครู เบญจพร
390 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางอรัญญา สังเส้ง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปัญจสุวรรณ์เด็กหญิงศวัสมน ชูจินดา ครู จุรีรัตน์
391 2566-1 ครู ระดับเขต เป็นผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่งกายผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมเสวนา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ -- ครู จุรีรัตน์
392 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูอรํัญญา สังเส้ง 1. เด็กหญิงกฤตพร ทองขาว 2. เด็กหญิงจันทรากานต์ ครู อรัญญา
393 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางอุดมลักษณ์ เรืองนิ่ม
นางสาวกุลณชา จุติกมล
เด็กชายนัทธพงศ์ มณีโชติ
เด็กชายพัทธพงศ์ สินทู
เด็กหญิงนภัสสร ขุนทิพย์
ครู อุดมลักษณ์
394 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางอุดมลักษณ์ เรืองนิ่ม
นางสาวกุลณชา จุติกมล
นางสาวศรุตา บุญโสภาส
นางสาวภูริชญา เพชรทอง
นางสาวโสลัดดา ไมหมาด
ครู อุดมลักษณ์
395 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองมารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูผู้สอน เด็กหญิงปรมัตถ์ ชอบทำกิจเด็กชายรัฐภูมิ วงษ์นาศรี ครู อทิตยา
396 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขัน ประกวดร้องเพลง ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูอรํัญญา สังเส้ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา กล่องดวงจิตตร์ 2. เด็กหญิงณฐิตา สิงหพัน ครู อรัญญา
397 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองแดงวิชากฎหมาย ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูผู้สอน นายกฤษณะ ชีวะวิศิษฏ์นายเจตน์สฤษฏิ์ บัวศรี ครู อทิตยา
398 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญเงินวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูผู้สอน นางสาวพรนภัส รักษาแก้วนายพรภวิษย์ คำมณี ครู อทิตยา
399 2566-1 ครู ระดับเขต แข่่งขันการประกวดร้องเพลง ผู้บำเพ็ญปหระโยชน์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูอรํัญญา สังเส้ง 1.เด็กหญิงจิรัชญา กล่องดวงจิตตร์ 2.เด็กหญิงณฐิตา สิงหพันธ์ 3.เด็กหญิงธฤตมน ทองวิจิตร 4.เด็กหญิงธันชนก แก้วมงคล5.เด็กหญิงปิยฉัตร อักษรเงิน 6.ปุญญิสา วงค์ท่าเรือ 7.เด็กหญิงภัทรมนต์ คิดคล่อง 8.เด็กหญิงวิชญาดา ชูจินดา ครู อรัญญา
400 2566-1 ครู ระดับเขต การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ "บพ.จิตรอาสา บพ.ไทย เทิเไท้จอมราชันย์ เราทำดีด้วยห้ัวใจ " ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูอรํัญญา สังเส้ง 1.เด็กหญิงนวพรรณ ด้วงจันทึก 2.เด็กหญิงนันท์พัทธ์ ลีละวัฒน์ 3.เด็กหญิงบุญญีส่า คงช่วย 4.เด็กหญิงพัทธนันท์ วงค์สวัสดิ์ ครู อรัญญา
401 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขัน ประกวดร้องเพลง ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูอรํัญญา สังเส้ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา กล่องดวงจิตตร์ 2. เด็กหญิงณฐิตา สิงหพัน ครู อรัญญา
402 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวปณิสรา เชาวน์ชะตานางสาวอริสา ประดับกลอน ครู ฐศุภากร
403 2566-1 ครู ระดับเขต การแข่งขันร้องเพลงระดับม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นางสาวปริฉัตร อุทิศสาร ครู ฐศุภากร
404 2566-1 ครู ระดับเขต การตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 เหรียญเงิน ครูอรํัญญา สังเส้ง 1. นางสาว 2. นาวฃงสาว ครู อรัญญา
405 2566-1 ครู ระดับเขต การเรียกชื่อพืชพันธ์พื้นบ้านภาคใต้ ระดับ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูอรํัญญา สังเส้ง 1. นางสาว 2. นางสาว ครู อรัญญา
406 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐศุภากร ทิมจร ครู ฐศุภากร
407 2566-1 ครู ระดับเขต รางวัลชนะเลิศการประกวด To be number one Teen dancercise Championship 2024 รุ่น teenage กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 8 กันยายน 2566 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นายปวริศ รัตนสุวรรณ์
นางสาวอัยฎา กิจสงวน
นางสาวสุชัญญา กรุงไกรจักร
นางสาววราภรณ์ สีหามาตย์
นางสาวรวินท์นิภา บำเพ็ญ
นางสาวพัชรวลัย หนูคง
นางสาวปิยะรัตน์ อำไพฉลวย
นางสาวประกายแก้ว หนูคง
นางสาวนงนภัส อินทร์แก้วนางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์
นางสาวณิชาภา จงไกรจักร
นางสาวณิชาภัทร ปิยวิทย์
นางสาวณัฐนรี สองเมือง
นางสาวฐิติภัทร สุวรรณปากแพรก
นางสาวชนิศา ขนานเภา
นางสาวชนกนันท์ รัตนเพชร
นางสาวกมลชนก สมถวิล
ครู จิรพิชญ์
408 2566-1 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางบุษบา มณีโชติ นางสาววนิษา ชูไทย ครู บุษบา
409 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ การแข่งขัน "กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2565" ผลการแข่งขันได้อันดับที่ 2 ประเภทวิ่งผลัด สมาคมกีฬากรีฑาแห่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 ธันวาคม 2565 นายสมคิด ชูโชติ นานธนดล อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
410 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางสุนันทา วงศ์เมฆ นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู สุนันทา
411 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 มกราคม 2566 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
นางสาวพรธิดา ศรีสังข์ ครู ลัดดาพร
412 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 มกราคม 2566 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
นางสาวธนัญชนก พัฒน์ทอง ครู ลัดดาพร
413 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 มกราคม 2566 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
นางสาวรวิภัทร วชรธนทรัพย์ ครู ลัดดาพร
414 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ นางสาวพรชนก กาญจนอารี ครู ภาวดี
415 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นางสาวภาวดี พรหมศาสน์ เด็กชายอิทธิพัทธ์ บัวจันทร์ ครู ภาวดี
416 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ การแข่งขัน คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายธเนศ หาญใจ
1. นายเอื้ออังกูร สิริภัทรธนากูล 2. นายธนภัทร จุฬากาญจน์ ครู ธเนศ
417 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ3 การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางจุฬารัตน์ ทองยัง 1.น.ส.พรปวีณ์ บุญนาโค 2.ด.ญ.จิราภรณ์ ผลวิเชียร 3.ด.ญ.เสาวภา ศรีวิจิตร 4.ด.ญ.ปิยะมาศ แก้วดุก 5.ด.ญ.เปรมา สุขสวัสดิ์ ครู จุฬารัตน์
418 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ ชนะเลิศ อันดับ1 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์
นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์
นางสาวพรนภัส รักษาแก้ว ครู อทิตยา
419 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ ชนะเลิศ อันดับ1 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นายพรภวิษย์ คำมณี ครู อทิตยา
420 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นายภูริพรรดิ์ ชนะฤทธิ์ ครู อทิตยา
421 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นางอทิตยา จันทรัตน์ นางสาวณัฏฐธิดา เกษรสิทธิ์ ครู อทิตยา
422 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะอันดับ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางพัชรี ขวัญสง นางสาวกัญญารัตน์ แก้วไทย,นายฐิติโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญ,นางสาววศิณี เสนาะกรรณ์ ครู พัชรี
423 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางบุปผา พิกุลทอง นายฐิติโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญ,นางสาววศิณี เสนาะกรรณ์,นางสาวกัญญารัตน์ แก้วไทย ครู บุปผา
424 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18-20 มกราคม 2566 นายบุญนำ สว่างภพ เด็กชายอิทธิพัทธ์ บัวจันทร์ ครู บุญนำ
425 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๘ - ๒o มกราคม ๒๕๖๖ นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ครู แสนสุข
426 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงชนากานต์ มานะจิตต์ ครู แสนสุข
427 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ ครู แสนสุข
428 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นายธนกร สุทิน ครู แสนสุข
429 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นายธนกร สุทิน ครู แสนสุข
430 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นายธนกร สุทิน ครู แสนสุข
431 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นางสาวชนัญธิดา คิดดี ครู แสนสุข
432 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี 2566 (ระดับชาติ) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีฯ 3 มี.ค. 2566 นายคมสันติ คงเส้ง
นางพัชรี ขวัญสง
นางบุปผา พิกุลทอง
นายฐิติโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญนางสาวกัญญารัตน์ แก้วไทย ครู คมสันติ
433 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่นม.4-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายณัฐชนน สมจิต
นายเวิร์ม เจอราล ปูกวย
นายธนพน ศรีเมือง
นางสาวนันทกานต์ ปานปลอด
นางสาวภัทรมน โต๊ะเตบ
ครู เบญจมาศ
434 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 มกราคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวธัญญ่า ถิ่นนัยธร
นางสาวแพรพันวา เมืองประสิทธิ์
ครู เบญจมาศ
435 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง สมาคมจานร่อนแห่งประเทศไทย 3-5 ธันวาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายพศวีร์ จันทวี
1. ด.ญ.ธัญชนก อนุกูล 2. ด.ญ.กานต์สินี สุขเพ็ง 3. ด.ญ.ปุณยนุช คงดำ 4. ด.ญ.อิศริยา เชื้อสกุล 5. ด.ญ.มนัสนันท์ ปิยะวรศาสตร์ 6. ด.ญ.จอมขวัญ ต่อฑีฆะ 7. ด.ญ.ธัญสินี ราชธานี ครู วิทยา
436 2566-1 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีหญิง สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 3-5 ธันวาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางผาสุข ถาวร
1. นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ 2. นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ 3. นางสาวคงชนก หมอกแก้ว 4. นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์ 5. นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล 6. นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ 7. นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท 8. ด.ญ.จอมขวัญ ต่อฑีฆะ9. นางสาวธนพร ไชยกำจร 10. ด.ญ.ธัญสินี ราชธานี 11. นางสาวจุฑาทิพย์ ขจีรัตน์วัฒนา 12. นางสาวหนึ่งธิดา บุญสุภา 13. นางสาวพิมพ์ชนก กำพลเชษฐ์ 14. นางสาวนาถตยา ยังอุ่น 15. นางสาวชนมน ชัยรักษา ครู วิทยา
437 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม และนางสาวอุไรวรรณ จันทร นางสาวณัฏฐมน เสนทองแก้ว
นางสาวทิพานัน ชาญณรงค์
นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์
ครู เพ็ญศรี
438 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์(รถบรรทุกไข่) ระดับชั้นมัธยม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด<> นางทิพากร นาเจริญ เด็กชายติณต์ ก๋งเม๋ง<>เด็กชายบารีมี ชัยสงคราม<>เด็กชายปุณณวิชญ์ ญาติพัฒน์ ครู กาญจนา
439 2566-1 นักเรียน ระดับภาค การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางอรัญญา สังเส้ง 1. นางสาวจารุพิชญา ยิ่งพิมาย 2. นางสาวฉัตรชนก คงชาติ 3. นางสาวชนญกานต์ รัชสิทธิ์ 4. นางสาวบัณฑิตา หม่อมปลัด 5. นางสาวปรนันท์ เพชรโกมล 6. เด็กหญิงธัญรัศม์ ศรีพิชิต 7. เด็กหญิงปุุณยพร รองเดช 8. เด็กหญิงภิญญ์พลอย ไตรระเบียบ ครู อรัญญา
440 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงรักแห่งปี ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 12 กุมภาพันธ์ 2566 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ครู แสนสุข
441 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดประจำโรงเรียนแฟชั่นจากวัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 18 พ.ย. 2565 นางฐายิกา บัวผัน นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธรพัฒน์ นางสาวเนตรชนก นาคเอียด นางสาวณัฐการณ์ บุบผาถา ครู ฐายิกา
442 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 16 สิงหาคม 2566 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางอรนภา ศรีสุข
นายณัฏฐกิตติ์ ศุภรังษี ครู จิรพิชญ์
443 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 16 สิงหาคม 2566 นางอรนภา ศรีสุข
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นายจักรินทร์ บริรักษ์ ครู จิรพิชญ์
444 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชย การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 16 สิงหาคม 2566 นางอรนภา ศรีสุข
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางสาวกฤติมา จงจิตร ครู จิรพิชญ์
445 2566-1 นักเรียน ระดับภาค ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมการแข่งขันทางการพูดรอบ 10 คนสุดท้าย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง นายจักรินทร์ บริรักษ์ ครู จิรพิชญ์
446 2566-1 นักเรียน ระดับภาค เหรียญทองชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ,มะรอเซะ อิทธิวัฒน์ปิติ ครู สมวงศ์
447 2566-1 นักเรียน ระดับภาค เหรียญทองชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ธนัช พัวพานิช ครู สมวงศ์
448 2566-1 นักเรียน ระดับภาค การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครศรีธรรมราชเกมส์" รอบคัดเลือกภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 20 - 29 พฤศจิกายน 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายพนธกร อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
449 2566-1 นักเรียน ระดับภาค การตอบปัญหา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูอรํัญญา สังเส้ง 1. เด็กหญิงจุฬารักษณ์ ปัญจสุวรร 2. เด็กหญิงสวัสมน ชูจินดา ครู อรัญญา
450 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย บาสเกตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 4 การกีฬาแห่งประเทศไทย 29 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
1.นายธารทอง ปทุมมาศ 2.นายอชิระ สมวงศ์ 3.นายไชยวัฒน์ คำแก้ว 4.นายรัฐวิทย์ กิตติวิมลชัย ครู วิทยา
451 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิงบาสเกตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 4 การกีฬาแห่งประเทศไทย 29 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
1. นางสาวคงชนก หมอกแก้ว 2. นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ 3. นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท 4. ด.ญ.จอมขวัญ ต่อฑีฆะ 5. นางสาวจุฑาทิพย์ ขจีรัตน์วัฒนา ครู วิทยา
452 2566-1 นักเรียน ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง บาสเกตบอล 3x3 Rotary Cup5th Basketball Southen League Championship 2023 ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 4-5 มีนาคม 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล ครู วิทยา
453 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นางสาวนรีกานต์ เดชรัตนวิไชย ครู เอกมัย
454 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
นางสาวพรธิดา ศรีสังข์ ครู ลัดดาพร
455 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ด.ญ.ภัทธิญา ชูแก้ว ครู อรอุรา
456 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
นางสาวรวิภัทร วชรธนทรัพย์ ครู ลัดดาพร
457 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ด.ญ.สิริวดี ทองประดับ ครู อรอุรา
458 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
นางสาวพรธิดา ศรีสังข์ ครู ลัดดาพร
459 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
นางสาวกัลยรัตน์ พรหมจิตร ครู อรอุรา
460 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
นางสาวฑิมพิกา ไชยนิคม ครู อรอุรา
461 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
นายณัฏฐกฤต เชาวลิต ครู อรอุรา
462 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
นายธนกฤต มณีกาญจน์ ครู อรอุรา
463 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
นางสาวพิชญาภา จันทร์เพ็ญ ครู อรอุรา
464 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประวัติศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พ.ย. 2565 ครูพัชรี ขวัญสง นางสาววาปีย์ บุญชู ,นางสาวสิดารัศมิ์ เพ็ชรทวี ครู พัชรี
465 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 2565 นางฐายิกา บัวผัน<>นางสุรีพร ทองนุ่น นายบุญณภัส จันทร์มณี<>นายวินิทร เชาวนา ครู ฐายิกา
466 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ( ม.2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางมารศรี ศรีไชย นายคีตกาล ทองชู ครู มารศรี
467 2566-1 นักเรียน ระดับเขต Gold Medal of Multi Skills Competition (Upper Secondary) Office of the Basic Education Commision 22 สิงหาคม 2565 ครูอรุณกมล นาวารัตน์ ครู อรุณกมล
468 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ฆรสอำพ Medal of Multi Skills Competition (Lower Secondary) Office of the Basic Education Commision 22 สิงหาคม 2565 ครูอรุณกมล นาวารัตน์ ครู อรุณกมล
469 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พ.ย 2565 นางบุปผา พิกุลทอง นางสาวกุลภรณ์ บุญต่อ ครู บุปผา
470 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ระดับเหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นายณัฎภัทร ทองหวาน ครู เอกมัย
471 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชู
นางอ้อมใจ พังยาง
ด.ช นิติ ทิพย์สุราษฎร์ ครู กาญจนา
472 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางวิภาพร แก้วกำเหนิด เด็กหญิงสุมินตรา สมใจนึกนางวิภาพร แก้วกำเหนิด / ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์ ครู วิภาพร
473 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชู
นางอ้อมใจ พังยาง
ด.ช นิติ ทิพย์สุราษฎร์ ด.ญ เกวลิน รอดฤทธิ์ ด.ญ ดลชนก สุขสุวรรณะ ครู กาญจนา
474 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางวิภาพร แก้วกำเหนิด /ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์ เด็กหญิงจินตนา ถนอมยศนายเมธิชัย งอกคำ ครู วิภาพร
475 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
เด็กชายกฤษตเมธ ธรรมชาติเด็กชายวงศกร สนธิเมือง ครู นิธวัฒน์
476 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
นายปีย์มนัส หนูเพชรนายวรวัฒน์ เวชภักดิ์ ครู นิธวัฒน์
477 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้น ม.1-3 มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ <ฺBR> นางชญานิศ คงหอม ด.ญ.ชนิกานต์ อักษรกูล ด.ญ.พอเพียง แก้ววิเชียร ด.ญ.ธนัชชา ชูศรี ครู นุสรณ์
478 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 ครูจุฬารัตน์ ทองยัง เด็กหญิงอิศรา เมืองประทับเด็กหญิงอินทิรา ปล้องเกิด ครู จุฬารัตน์
479 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHON SI THAMMARAT CHAMPIONSHIP 2023 รุ่น TEENAGE จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 พ.ย. 65
นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
ครู จรสวรรณ
480 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ1 รายการประกวด Nakhon star search การประกวดร้อง เต้น เพื่อค้นคว้าดาวดวงใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย โลตัส สาขาทุ่งสง 18 ธันวาคม 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ครู แสนสุข
481 2566-1 นักเรียน ระดับเขต การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 18 ธันวาคม 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ ครู แสนสุข
482 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ เด็กชายณัฐพัชร์ เดชทอง ครู วรวุฒิ
483 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ครู แสนสุข
484 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองการแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นางสาวสินีรัศ ทรัพย์สิน ครู ปรียาพร
485 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้นม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กชายพลฤทธิ์ เดชารัตน์ ครู แสนสุข
486 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี หญิงเดี่ยว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นางสาวสุพิชฌาย์ เพชรเกลี้ยง ครู ปรียาพร
487 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ ครู แสนสุข
488 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทหญิงเดี่ยว ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นางสาวฐิตารีย์ สิงโหพล ครู ปรียาพร
489 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กชายพลฤทธิ์ เดชารัตน์ ครู แสนสุข
490 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ ครู แสนสุข
491 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์กลับ ครู แสนสุข
492 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นายธนกร สุทิน ครู แสนสุข
493 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นางสาวปริฉัตร อุทิศสาร ครู แสนสุข
494 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นายธนกร สุทิน ครู แสนสุข
495 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นางสาวกษมา จันทร์เมือง ครู แสนสุข
496 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นายธนกร สุทิน ครู แสนสุข
497 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นางสาวชนัญธิดา คิดดี ครู แสนสุข
498 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นางสาวชนัญธิดา คิดดี ครู แสนสุข
499 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นายกฤตยชญ์ ดำรงศักดิ์ศิริ ครู แสนสุข
500 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม(Wind Easembles) ระดับชั้นม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ นายกฤตยชญ์ ดำรงศักดิ์ศิริ นางสาวกัลยา ระวังวงศ์ นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์ นายชิรนันท์ ชาติสมบูรณ์ นายธนกร สุทิน นายธีรกานต์ วงษ์พระจันทร์ นายพชร เทพนิมิตร นายยศกร ก้งเส้ง นายวรดร มาอินทร์ นายสหรัถ วชิรพันธ์ุ นางสาวสิริกัญญา มาศเมฆ นายเมธาวรินทร์ จิตนุพงศ์ ครู แสนสุข
501 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางจิรนันท์ ทองขาวบัว นางสาวลลิตพรรณ บริบรูณ์ ครู จิรนันท์
502 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
ครู เบญจมาศ
503 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
ครู เบญจมาศ
504 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา
ครู เบญจมาศ
505 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชายเดี่ยว ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
ครู เบญจมาศ
506 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์<ิBR>นายธเนศ หาญใจ เด็กหญิงอัญชิสา อมรชรเด็กชายธนากร โชติศักดิ์ ครู วรกฤษณ์
507 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์<ิBR>นายอรุณ ไชย์วรรณ์ นายกนธี บุญชาลี นายชนุดม จิตรมั่น ครู วรกฤษณ์
508 2566-1 นักเรียน ระดับเขต กิจกรรมอัจฉริยะทางธุรกิจระดับชั้นม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16พฤศจิกายน2565 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.ภัทรธิดา ไวยะ ครู จิตตรัตน์
509 2566-1 นักเรียน ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันการปฐมพยายาลยุวกาชาติระดับชั้นม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.ณัฐจิราภา เทพประชา ครู จิตตรัตน์
510 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ เด็กหญิงธนภรณ์ เลิศไกร ครู ขวัญชัย
511 2566-1 นักเรียน ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันการปฐมพยายาลยุวกาชาติระดับชั้นม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ ใบเต้ ครู จิตตรัตน์
512 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ เด็กหญิงธัญรัตน์ เพชรสาคร
เด็กหญิงศุจีภรณ์ สุทธิช่วย
ครู ขวัญชัย
513 2566-1 นักเรียน ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันการปฐมพยายาลยุวกาชาติระดับชั้นม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ด.ญ.กัญญาณัฐ โนนะบุตร ครู จิตตรัตน์
514 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นายภูมิปัญญ์ คล้ายบ้านใหม่ ครู วิจิตรา
515 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นายอักขรทร ดีชู ครู วิจิตรา
516 2566-1 นักเรียน ระดับเขต การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18/พ.ย./2565 นางสุรีพร ทองนุ่น นายพัชฐรัชพงษ์ แม้นสุรางค์ ครู สุรีพร
517 2566-1 นักเรียน ระดับเขต การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18/พ.ย./2565 นางสุรีพร ทองนุ่น นายณัฐชนน รัชตวิมล ครู สุรีพร
518 2566-1 นักเรียน ระดับเขต การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินนาน สามมิติ ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18/พ.ย./2565 นางสุรีพร ทองนุ่น นายพัชฐรัชพงษ์ แม้นสุรางค์ ครู สุรีพร
519 2566-1 นักเรียน ระดับเขต การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินนาน สามมิติ ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18/พ.ย./2565 นางสุรีพร ทองนุ่น
นางฐายิกา บัวผัน
นายพัชฐรัชพงษ์ แม้นสุรางค์ ครู สุรีพร
520 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1- 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางภาวิณี ชัยสงคราม
นางจิตประภา ศักดามาศ
เด็กชายธิติสรณ์ ไชยกำจร เด็กหญิงนภสรณ์ เปียแดง เด็กหญิงศราวดี กำจร ครู ภาวิณี
521 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ สพม.นครศรีธรรมราช รายการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.ต้น ได้รับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พ.ย. 65 นางสุนันทา วงศ์เมฆ และนางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1. เด็กชายชยุตรา สุขชื่น 2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ ครู กวิสรา
522 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ สพม.นครศรีธรรมราช รายการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.ปลาย ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ ไปต่อระดับชาติ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 65 นางสุนันทา วงศ์เมฆ และนางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู กวิสรา
523 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุชาดา สุขแก้ว เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจษฎารมย์ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยธวัช เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้ววิจิตร เด็กหญิงขวัญฤทัย แสงจันทร์ เด็กหญิงบุณยพร กลิ่นแก้ว เด็กหญิงสิริธิดา ภาคอารีย์ เด็กหญิงสุดารัตน์ ไกรนรา เด็กหญิงอรนลิน การะเวช เด็กหญิงเมยาวี ตำเมือง ครู สุชาดา
524 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางรติกร เส้งสุ้น เด็กหญิงภูษณิศา สังขานุ ครู รติกร
525 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ได้รับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางรติกร เส้งสุ้น เด็กชายวินิทร เชาวนา ครู รติกร
526 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจพร ย่านวารี นายธเนศ หาญใจ นายธนภัทร จุฬากาญจน์นายเอื้ออังกูร สิริภัทรธนากูล ครู เบญจพร
527 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางอุดมลักษณ์ เรืองนิ่ม
นางสาวกุลณชา จุติกมล
เด็กชายนัทธพงศ์ มณีโชติ
เด็กชายพัทธพงศ์ สินทู
เด็กหญิงนภัสสร ขุนทิพย์
ครู อุดมลักษณ์
528 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางอุดมลักษณ์ เรืองนิ่ม
นางสาวกุลณชา จุติกมล
เด็กชายนัทธพงศ์ มณีโชติ
เด็กชายพัทธพงศ์ สินทู
เด็กหญิงนภัสสร ขุนทิพย์
ครู อุดมลักษณ์
529 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางอุดมลักษณ์ เรืองนิ่ม
นางสาวกุลณชา จุติกมล
เด็กชายนัทธพงศ์ มณีโชติ
เด็กชายพัทธพงศ์ สินทู
เด็กหญิงนภัสสร ขุนทิพย์
ครู อุดมลักษณ์
530 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางอุดมลักษณ์ เรืองนิ่ม
นางสาวกุลณชา จุติกมล
นางสาวศรุตา บุญโสภาส
นางสาวภูริชญา เพชรทอง
นางสาวโสลัดดา ไมหมาด
ครู อุดมลักษณ์
531 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางอุดมลักษณ์ เรืองนิ่ม
นางสาวกุลณชา จุติกมล
นางสาวศรุตา บุญโสภาส
นางสาวภูริชญา เพชรทอง
นางสาวโสลัดดา ไมหมาด
ครู อุดมลักษณ์
532 2566-1 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางอุดมลักษณ์ เรืองนิ่ม
นางสาวกุลณชา จุติกมล
นางสาวศรุตา บุญโสภาส
นางสาวภูริชญา เพชรทอง
นางสาวโสลัดดา ไมหมาด
ครู อุดมลักษณ์
533 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)ระดับชั้น ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร์ นางสาวดวงกมล โอฬาร์กิจ ครู นุชนาฎ
534 2566-1 นักเรียน ระดับเขต การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (ชาย) ม.4-ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ 1. นายศักดิ์ณรงค์ อนงค์ 2. นายนรพร วงศ์ช่วย 3. นายนภสินธุ์ จันทร์คง ครู วิทยา
535 2566-1 นักเรียน ระดับเขต ชนะเลิศการแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (หญิง) ม.4-ม.6)งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ 1. นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท 2. นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ 3. นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ ครู วิทยา
536 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับที่ ๑การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (หญิง) ม.1-ม.3)งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ 1. เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล 2. เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี 3. เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ ครู วิทยา
537 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับที่ ๒การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (ชาย) ม.4-ม.6)งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ 1. นายธารทอง ประทุมมาศ 2. นายอชิระ สมวงค์ 3. นายรัฐวิทย์ กิตติวิมลชัย ครู วิทยา
538 2566-1 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับที่ ๒การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทย 18 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ 1. นางสาวฐติรัตน์ ปานีสงค์ 2. นางสาวศาทินีย์ สุพรรณพงศ์ ครู วิทยา
539 2565-2 สถานศึกษา ระดับเขต เป็นสถานศึกษาดีเด่นในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน(วันพุธ วันพสน.) ชมรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 8 มิถุนายน 2565 ครู สง่า
540 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18 - 20 มกราคม 2566 นางสาวพัชรี ปานอุดม
นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมีเด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู พัชรี
541 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 สิงหาคม 2565 นางผาสุข ถาวร นางสาวทราย แสงวิมาณ นายฟาร์อีซซ์ สุขุมานนันท์ นายณัฐพัชน์ จันทร์อินทร์ ครู ผาสุข
542 2565-2 ครู ระดับชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อคำศัพท์และสมการ (Crossword A-math Kumkom) มหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา 3 กันยายน 2565 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ / นางสุนันทา วงศ์เมฆ ทีม ม.ต้น 1.เด็กชายชยุตรา สุขชื่น 2.เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ 1.เด็กชายเกษม สารานพคุณ 2.เด็กชายธพัท แก้วทอง ทีม ม.ปลาย 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด 2.นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี 1.นางสาวอนัญญา ทลิกรรณ์ 2.นางสาวอธิติยา วิมลศิริพรรณ ครู กวิสรา
543 2565-2 ครู ระดับชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อคำศัพท์และสมการ (Crossword A-math Kumkom) มหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์และสมการ เพื่อความเป็นเขืศทางการศึกษา 3 กันยายน 2565 ทีม ม.ต้น 1.เด็กชายชยุตรา สุขชื่น 2.เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ 1.เด็กชายเกษม สารานพคุณ 2.เด็กชายธพัท แก้วทอง ทีม ม.ปลาย 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด 2.นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี 1.นางสาวอนัญญา ทลิกรรณ์ 2.นางสาวอธิติยา วิมลศิริพรรณ ครู สุนันทา
544 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นางอรัญญา สังเส้ง ครู อรัญญา
545 2565-2 ครู ระดับชาติ เป็นครูฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม "ดีเด่น" ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
546 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 นายโสภณ ภักดี นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ/นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตธนพัฒน์/นายธนกร ศรีสว่าง/นางสาวพืชชานันท์ จันทร์เพ็ง/นางสาวพิมนภัทร์ นพกิจ ครู โสภณ
547 2565-2 ครู ระดับชาติ เป็นครูผูู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครู อรอุรา
548 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิ.ย. 2565 นายคมสันติ คงเส้ง ครู คมสันติ
549 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2565 นางบุษบา มณีโชติ นางสาวกรองกาญจน์ หนูเขียว ครู บุษบา
550 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 นางบุษบา มณีโชติ นางสาววนิษา ชูไทยนางสาวกรองกาญจน์ หนูเขียว ครู บุษบา
551 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษารายการTRANK VTEA Crossword A- Math Kumkom Challenge 2022 สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที(ไทยแลนด์) 4 กันยายน 2565 นางบุษบา มณีโชติ
นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมีเด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู บุษบา
552 2565-2 ครู ระดับชาติ เป็นครูผูู้ฝึกสอนและส่งเสริิมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
553 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 ครู พัชรี
554 2565-2 ครู ระดับชาติ ชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรครูศาสตร์บันฑิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์
นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธิ์
นางจุฬารัตน์ ทองยัง
นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม
นายณัฐวรรธน์ ศิลปกาญจน์ นางสาววริศรา ชนานชี นายไชยสิทธิ์ วิคบำเพ็ง นายชลสิทธิ์ ทองสง นางสาวพิมพ์ลภัส สิทธิสาร ครู ธีรวุฒิ
555 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นางขวัญกมล จันทระคูณ - ครู ขวัญกมล
556 2565-2 ครู ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษา กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 มีนาคม 2566 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
นางอรัญญา สังเส้ง
นางสาวเกศรินทร์ สุรันนา นายธนกร สุทิน เด็กหญิงสาริศา ผดุงอรรค นายรัชชานนท์ ณนุวงศ์ นางสาวนภิสรา เพ็งเรือง นางสาวศิริวิมล สุวรรณสังข์ นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวรานุรักษ์ นางสาวพิมพ์ชนก ดำริการ เด็กชายนครา สุขน้อย ครู ธีรวุฒิ
557 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 ครูจรรยนาถ คำนวณ ครู จรรยนาถ
558 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 ครูอ้อยทิพย์ ชูโชติ ครู อ้อยทิพย์
559 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 ครูสมคิด ชูโชติ ครู สมคิด
560 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต ครู แซมบุปผา
561 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ครู นุสรณ์
562 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นายจำนงค์ ซ้ายหุย ครู จำนงค์
563 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานได้รับระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2565 นายจำนงค์ ซ้ายหุย
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางสาวกัลยาณี นารีผล
นางสาวชนิกานต์ เชาวลิตนางสาวศุจีภรณ์ จ่องเฮ้า
ครู จำนงค์
564 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ นางสาวกัลยาณี นารีพล ,นางสาวศุจีภรณ์ จ่องเฮา,นางสาวชนิกานต์ เชาวลิต ครู จุฑามาศ
565 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2566 นางพัชรี ขวัญสง - ครู พัชรี
566 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูดีเด่น ประจปีพุทธศักราช 2564 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 18 กันยายน 2565 ครู ชำนาญ
567 2565-2 ครู ระดับชาติ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ -- ครู จุรีรัตน์
568 2565-2 ครู ระดับชาติ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 7 เหรียญทอง กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 3 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
569 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 4 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
570 2565-2 ครู ระดับชาติ การแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทย โครงการสืบสาน รักษา สามัคคี ไตรกีฬาภาษาไทย รุ่น 3 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมูลนิธิทรัพย์ปัญญา 23 มิถุนายน 2566 นางผาสุข ถาวร
นางเสาวลักษณ์ กรรชนะการญจน์
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
นางสาวภรวชิรา ปลอดทอง นางสาวพิมพ์พิศา พรหมเกิด ครู ผาสุข
571 2565-2 ครู ระดับชาติ โครงการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพุทธศักราช 2566 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม 2566 ครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์ เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก ครู สุมณฑา
572 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18-20 มกราคม 2566 ครูสุชาดา สุขแก้ว
ครูกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
เด็กหญิงทัศณีญาพร ด้วงไพร ครู สุชาดา
573 2565-2 ครู ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18-20 มกราคม 2566 ครูสุชาดา สุขแก้ว
ครูกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
เด็กหญิงทัศณีญาพร ด้วงไพร
เด็กหญิงณัฐวดี มานพพันธ์
เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิวงศ์
ครู สุชาดา
574 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดเล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4-6 สิงหาคม 2566 นางอรนภา ศรีสุข <>นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง 1. นางสาวสโรชา วัชรกาฬ 2. นางสาวสายธาร เต็มเปี่ยม 3. นายธนธรณ์ ดําดุก 4. นางสาวณัฐชาดา ไพโรจน์ 5.นายคันธารัตน์ สายชู ครู อรนภา
575 2565-2 ครู ระดับภาค อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน การแข้งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ประเภททฤษฎี ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางเบญจพร คีรัพันธุ์
นางสาวปนัสยา จอง
นางสาวปัณฑารี เพชรชำลิ
นางสาวฐิติวรดา สิลารัตน์
ครู จุฑามาศ
576 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงาน STEM iระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
ครู จุฑามาศ
577 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 24-06-2565 ครูกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
578 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 24 มิถุนายน 2565 ครูปัทมา จรเด่น
นายภัททิยะ จันทร์อุดม
นางสาวณัฐ์ชยา หนูภูธรนายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร ครู ปัทมา
579 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 24 มิถุนายน 2565 นางปัทมา จรเด่น
นายภัททิยะ จันทร์อุดม
นางสาวณัฐ์ชยา หนูภูธรนายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร ครู ปัทมา
580 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งปะดิษฐ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 24 มิถุนายน 2565 นางปัทมา จรเด่น
นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นายจักรภัทร ปล้องบรรจงนางสาวธัชธิดา ซังปาน
นางสาวปัณฑารี เพชรชำลิ
ครู ปัทมา
581 2565-2 ครู ระดับภาค ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร STEAM สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการวิทยาลัยเทคโนโ,ยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยม ครูกฤษณา นินทรกิจ นายจักราวุธ ทองบุญชูนายกนกพงค์ ทองขาว
นางสาวณัฏฐธิดา พร้าก้อน
ครู กฤษณา
582 2565-2 ครู ระดับภาค Silver Medal Of Southern Folktales Storytelling Contest 2022 (เหรียญเงิน) มหาวิทยาลัยทักษิณ 31 สิงหาคม นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด นางสาวอันดามัน น้ำขาว ครู รัศมิ์ภัชสรณ์
583 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันกลอดสด "เวทีกลอนเดือนสิบ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักกวีน้อยเมืองนคร 17 กันยายน 2565 นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต ระดับม.ต้น ได้แก่ ด.ช.กมลนิตย์ ต่างสี,ด.ช.ณัฐวรรธน์ แซ่ปัก,ด.ช.ธรรศธรรม สมบูรณ์มาก, ด.ญ.ชญาดา จันทร์ลิลา ระดับม.ปลาย ได้แก่ น.ส. ธีรนาฏ เกื้อสกุล,น.ส.อภิชญา ประเดิมวงศ์,น.ส.วิวรรธณี นวลช่วย และนายเชฏฐ์ปัญญ์กร แก้วจำนง ครู แซมบุปผา
584 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 24 มิถุนายน 2565 นายจำนงค์ ซ้ายหุย
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางสาวปริศนันท์ จงจิตร
นางสาวพิมพ์พืศา พรหมเกิดนางสาวกุลภัสสร์ ทิพย์บำรุง
ครู จำนงค์
585 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทประยุกต์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 24 มิถุนายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นางสาววริศรา เมียนแก้ว
นางสาวภัคภิญญา ขุนณรงค์
นางสาววัชรลักษณ์ จิตประเสริฐ
ครู เบญจพร
586 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 24 มิถุนายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายภควัต แก้วประเสริฐ
นายสุวิจักขณ์ ตันติวิวัฒน์
นายกฤตภาส ราชรักษ์
ครู เบญจพร
587 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับทองแดง กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 24 มิถุนายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายภวัฐ ไชยเจริญ ครู เบญจพร
588 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับภาค ประจำปี พ.ศง 2565 มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาดบพิตร 17 ธันวาคม 2565 นางชญานิศ คงหอม
นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์
เด็กหญิงชนิกานต์ อักษรกูล เด็กหญิงพอเพียง แก้ววิเชียร เด็กหญิงธนัชชา ชูศรี ครู ชญานิศ
589 2565-2 ครู ระดับภาค รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คลิปวิดีโอเล่านิทาน ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ตอนบน 6 สิงหาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ นางสาวธัญญ่า ถิ่นนัยธร นายเวิร์ม เจอราลปูกวย นายธนพนธ์ ศรีเมือง ครู เบญจมาศ
590 2565-2 ครู ระดับภาค รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คลิปวิดีโอเล่าข่าว ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ตอนบน 6 สิงหาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ นางสาวชนัญชิดา เหล่าชินชาติ นางสาวพันฑิรา พฤกษ์วังขาว ครู เบญจมาศ
591 2565-2 ครู ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับสอง คลิปวิดีโอเล่านิทาน ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ตอนบน 27 สิงหาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ นางสาวธัญญ่า ถิ่นนัยธร นายเวิร์ม เจอราลปูกวย นายธนพนธ์ ศรีเมือง ครู เบญจมาศ
592 2565-2 ครู ระดับภาค รางวัลชมเชยเหรียญทอง คลิปวิดีโอเล่าข่าว ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ตอนบน 27 สิงหาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ นางสาวชนัญชิดา เหล่าชินชาติ นางสาวพันฑิรา พฤกษ์วังขาว ครู เบญจมาศ
593 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรีัยญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทประยุกต์ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 23-24 มิถุนายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางเบญจพร คีรีพันธุ์
ครู จุฑามาศ
594 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรีัยญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 23-24 มิถุนายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นางเบญจพร คีรีพันธุ์
ครู จุฑามาศ
595 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรีัยญเงิน กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 23-24 มิถุนายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
นายจำนงค์ ซ้ายหุย
ครู จุฑามาศ
596 2565-2 ครู ระดับภาค Mentor for Gold Medal of Science Project Work (Upper Secondary) Southern EP/MEP Open House 2022 22 Augest 2565 Pattama Joraden Pattiya Chan-Udom ครู ปัทมา
597 2565-2 ครู ระดับภาค การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 16 วัดพระนคร 23 พฤษภาคม 2566 ครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์ เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก ครู สุมณฑา
598 2565-2 ครู ระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ชมเชย กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 4 - 6 สิงหาคม 2566 ครูปัทมา จรเด่น นายคณพศ กัณทา
นางสาวทิฆัมพร บุรีภักดี
นางสาวกวินธิดา บวรเตชินภัตร์
ครู ปัทมา
599 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหายุวกาชาด ระดับชั้น ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางชญานิศ คงหอม
นางสุชาดา สุขแก้ว
เด็กหญิงธัณณรัตน์ ชาญพล เด็กหญิงสุนิสา เจ๊ะสมัน ครู ชญานิศ
600 2565-2 ครู ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
เด็กหญิงทัศณีญาพร ด้วงไพร
เด็กหญิงณัฐวดี มานพพันธ์
เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิวงศ์
ครู ลัดดาพร
601 2565-2 ครู ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
นางสาวรวิภัทร วชรธนทรัพย์
นางสาวพรธิดา ศรีสังข์
นางสาวธัญชนก พัฒน์ทอง
ครู ลัดดาพร
602 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายธเนศ หาญใจ
นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
1. เด็กชายธนกร โชติศักดิ์ 2. เด็กหญิงอัญชิสา อมรชร ครู ธเนศ
603 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 2565 นางฐายิกา บัวผัน<>นางสุรีพร ทองนุ่น นายณัฐชนน รัชตวิมล<>นายพัชฐรัชพงษ์ แม้นสุรางค์ ครู ฐายิกา
604 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
นางสาวปนัดดา ใสท้ายดูนางสาวพี่รัตชานันท์ ระเห็ดหาญ ครู ภูเมศร์
605 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานเกษตร ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18-11-2565 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
เด็กหญิงสุวภัทร แก้วทอง เด็กหญิงวิชญาดา พลเมืองเด็กหญิงพนอขวัญ พรหมมาศ เด็กหญิงชยานันท์ จันทร์เลื่อน ครู ภูเมศร์
606 2565-2 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พ.ย 2565 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม นางทรงศรี นาคินทร์ ครู ศิโรรัฐ
607 2565-2 ครู ระดับเขต เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประวัติศาสตร์ ชั้น ม.1- ม.3 สพม.นครศรีธรรมราช 16-18 พ.ย 2565 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม ครู ศิโรรัฐ
608 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงลูกเสือ ระดับชั้น ม.1-3 สพม.นครศรีธรรมราช ๑๘ พฤศจิกายน 2565 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ <ฺBR> นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ ครู นุสรณ์
609 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายโสภณ ภักดี นายสวัสดิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นายอภิชัย รัตจะรันทร์ ครู โสภณ
610 2565-2 ครู ระดับเขต การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.ด.ญ.ณัฐนรี ภิรมย์ไทย 2.ด.ช.ธีรพัฒน์ อินทร์ฤดี 3.น.ส.ชนัญชิดา รักษ์ทิพย์ 4.ด.ช.อัครทูต จงรักษ์ ด.ญ.5.ตริยภัสสร์ วรินทราภรณ์ 6.นางสาวทอฝัน พรหมมาศ 7.ด.ช.นครา สุขน้อย 8.นางสาวรัชฏาภรณ์ โจมการ 9.ด.ช.สุขภัค สุทิน 10.ด.ช.เตชินท์ มนตรี ครู กฤษณา
611 2565-2 ครู ระดับเขต การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.นายรัชชานนท์ ณนุวงค์ 2.นายสยามภูมิ ทองใสเกลี้ยง 3.นายปฏิการ รัตนวรรณ 4.นายอัครวินท์ อยู่เถา 5.นายสกนธ์ สุวรรณคช 6.นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวรานุรักษ์ 7.นางสาวพิมพ์ชนก ดำริการ 8.นางสาวพิมพ์ชนก คำเขียว 9.นางสาวศิริมล สุวรรณสังข์ 10.นางสาวศศิพิมพ์ กายโรจน์ ครู กฤษณา
612 2565-2 ครู ระดับเขต การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.ด.ญ.ชญานิษฐ์ รักบางบูรณ์ 2.ด.ญ.สาริศา ผดุงอรรถ 3.ด.ญ.อริสา อ่อนแก้ว 4.ด.ญ.มิ่งมาดร จำปาสิทธิ์ 5.ด.ญ.อลัญญา เตชะโกมล 6.นายณัฐพัฒน์ ชูน้อย 7.ด.ช. สุขภัค สุทิน 8.ด.ช. นครา สุขน้อย 9.ด.ช. เตชินทร์ มนตรี 10.ด.ช. ธีรพัตน์ อินทร์ฤดี 11.น.ส.ชนัญชิดา รักษ์ทิพย์ 12.น.ส. ทอฝัน พรหมมาศ ครู กฤษณา
613 2565-2 ครู ระดับเขต การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1. น.ส. ศิริมล สุวรรณสังข์ 2.น.ส. พิมพ์ชนก ชัยวรานุรักษ์ 3.น.ส. ศศิพิมพ์ กายโรจน์ 4.น.ส. ฝากขวัญ เนตรดี 5.น.ส.พิมพ์ชนก ดำริการ 6.น.ส. พิมพ์ชนก คำเขียว 7.น.ส.สุทธิดา ยิ้มละมัย 8.น.ส.เนตรสกาว เปลี่ยวปลอด 9.น.ส. น้ำทิพย์ ช่อแล 10.น.ส.สิราวรรณ ชัยชนะ ครู กฤษณา
614 2565-2 ครู ระดับเขต การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้นม.1 - ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ 1.นายอภิชญะ อินทรสาร 2.นายทีฒทัศน์ คงแก้ว 3.นายไชยสิทธิ์ วิคบำเพิง 4.นายสกนธ์ สุวรรคช 5.นายชลสิทธิ์ ทองสง ครู กฤษณา
615 2565-2 ครู ระดับเขต การแข่งขัน คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 พ.ย.2565 นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายธเนศ หาญใจ
1. นายเอื้ออังกูร สิริภัทรธนากูล 2. นายธนภัทร จุฬากาญจน์ ครู ธเนศ
616 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนโยธินบำรุง 8 กันยายน 2565 นางบุษบา มณีโชติ นางสาววนิษา ชูไทยนางสาวกรองกาญจน์ หนูเขียว ครู บุษบา
617 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลเชิดชูเกียรติส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 พฤษภาคม 2565 นางภาวิณี ชัยสงคราม ครู ภาวิณี
618 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
619 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
620 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด , นางสุรีพรทองนุ่น นางสาววริศรา เมืองแก้ว ครู กาญจนา
621 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางกาญจนา คงเกิด
นางสุรีพร ทองนุ่น
นางสาววริศรา เมียนแก้ว,นางสาวภัคภิญญา ขุนณรงค์,นายภวัต แก้วประเสริฐ ครู กาญจนา
622 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การพูดหาเสียงของสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 สพม.นครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 65 นางจรสวรรณ ศิริบุตร นายอนุพงษ์ ทองนุ่น ครู จรสวรรณ
623 2565-2 ครู ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรม การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดงยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 -ม.3 สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 2565 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ นักเรียนยุวกาชาด ครู เสาวลักษณ์
624 2565-2 ครู ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การเเข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 2565 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ นักเรียนยุวกาชาด ครู เสาวลักษณ์
625 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม นายกฤตภาส ราชรักษ์ นายปีย์มนัส หนูเพชร นางสาวนภัสวรรณ สุดสนอง ครู เพ็ญศรี
626 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ สพม.นศ 6 กันยายน 2565 นางเบญจพร คีรีพันธุ์ นายนพฤทธิ์ พันธรักษ์ ครู เบญจพร
627 2565-2 ครู ระดับเขต เกียรติบัตร ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด ครู รัศมิ์ภัชสรณ์
628 2565-2 ครู ระดับเขต การประกวดมารยาทไทยและเอกลักษณ์ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 24 สิงหาคม 2565 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด นางสาวภิญญ์พลอย ไตรระเบียบ
นายกมลนิตย์ ต่างสี
ครู รัศมิ์ภัชสรณ์
629 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Infographic โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 6 กันยายน 2565 นายธเนศ หาญใจ
นางสาวเบญจพร ย่านวารี
นายชนาธิป เชาวพ้องนายณัฐภัทร จารุศักดาเดช ครู เบญจพร
630 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม เขียนแบบเทคนิค ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายเสรี แซ่ตั่น ครู เสรี
631 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ที่วางไม้กวาด ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายเสรี แซ่ตั่น ครู เสรี
632 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรม ขอขีดไม้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นายเสรี แซ่ตั่น ครู เสรี
633 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางสุรีพร ทองนุ่น ครู สุรีพร
634 2565-2 ครู ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่นม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายณัฐชนน สมจิต
นายเวิร์ม เจอราล ปูกวย
นายธนพน ศรีเมือง
นางสาวนันทกานต์ ปานปลอด
นางสาวภัทรมน โต๊ะเตบ
ครู เบญจมาศ
635 2565-2 ครู ระดับเขต คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางวรรณา คงแป้น ครู วรรณา
636 2565-2 ครู ระดับเขต คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางวรรณา คงแป้น ครู วรรณา
637 2565-2 ครู ระดับเขต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางวรรณา คงแป้น ครู วรรณา
638 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ุ6 กันยายน 2565 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์ ครู จุฑามาศ
639 2565-2 ครู ระดับเขต เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาดบพิตร 3 ธันวาคม 2565 นางชญานิศ คงหอม
นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์
เด็กหญิงชนิกานต์ อักษรกูล เด็กหญิงพอเพียง แก้ววิเชียร เด็กหญิงธนัชชา ชูศรี ครู ชญานิศ
640 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงาน STEM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ุ6 กันยายน 2565 นางปัทมา จรเด่น นางสาวสุนิศา เสมอพบ ครู ปัทมา
641 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 2565 นางฐายิกา บัวผัน<>นางสุรีพร ทองนุ่น นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธรพัฒน์<>นางสาวเนตรชนก นาคเอียด<>นางสาวณัฐการณ์ บุบผาถา ครู ฐายิกา
642 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ นางสาวศุจีภรณ์ จ๋องเฮ้า ครู จุรีรัตน์
643 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน To be number one dancercise Nakhon Si Thammarat รุ่น teenage กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
-- ครู จิรพิชญ์
644 2565-2 ครู ระดับเขต วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง ครู จิรพิชญ์
645 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภท ครผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาววาณี บุญพิศ ครู วาณี
646 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ ครู กฤษณา
647 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช 6 กันยายน 2565 นางอรนภา ศรีสุข
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางสาวสโรชา วัชรกาฬ ครู จิรพิชญ์
648 2565-2 ครู ระดับเขต การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาไทย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ เด็กหญิงธนภรณ์ชนก เกตุแก้ว ครู สุมณฑา
649 2565-2 ครู ระดับเขต การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3,ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 ครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์ เด็กหญิงศศิวิมล สุขสวัสดิ์
นายพนัชกร ฤทธิไชย
ครู สุมณฑา
650 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพัชรี ปานอุดม นางสาวณัชชานันท์ รัศมี นางสาวภูมิพร สุวรรณมณี ครู พัชรี
651 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางเจตนา พิศบุญ นางสาวรุ้งนภัฏ พรหมนุ้ย ครู เจตนา
652 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางเจตนา พิศบุญ เด็กหญิงศุภิสรา ผสารพจน์ ครู เจตนา
653 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญกมล จันทระคูณ เด็กหญิงปารัชณิชา สิงหวรรณกุล ครู ขวัญกมล
654 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
655 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม นางสาวณัฏฐมน เสนทองแก้ว นางสาวทิพานัน ชาญณรงค์ และนายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ครู เพ็ญศรี
656 2565-2 ครู ระดับเขต การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 นางขัตติยา เจนการ
นางอินทิรา วัชรศิริ
1.นายคุณภัทร ชูใหม่ 2. นางสาวภัสสราภรณ์ มุขวัตร 3.นายศุภวิชญ์ แก้วนพ ครู ขัตติยา
657 2565-2 ครู ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ ขนอม
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
นางสาวสโรชา วัชรกาฬ
นายนราวิชญ์ แสงประจงนางสาวกฤติมา จงจิตร
ครู จิรพิชญ์
658 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ จันทร นางสาวปัณทารี เพชรชำลิ นางสาวพิมพ์พิศา พรหมเกิด นางสาวชวัลรัตน์ คุณโลก ครู อุไรวรรณ
659 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอน ที่มีการนำผลการประเมิน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning) ระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 ตุลาคม 2565 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง ครู จิรพิชญ์
660 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิวงศ์ เด็กหญิงณัฐวดี มานพพันธ์ เด็กหญิงทัศณีญาพร ด้วงไพร ครู กัญจนาภรณ์
661 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิวงศ์ เด็กหญิงณัฐวดี มานพพันธ์ เด็กหญิงทัศณีญาพร ด้วงไพร ครู กัญจนาภรณ์
662 2565-2 ครู ระดับเขต งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ สพม.นครศรีธรรมราช รายการวาดรูประบายสี ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรมในเครื่องแบบ) ได้รับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 65 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1. เด็กหญิงนิภาธร ชินภักดี 2. เด็กหญิงอุ้มพร เนาวพันธ์ ครู กวิสรา
663 2565-2 ครู ระดับเขต การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขัน นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
664 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พ.ย. 65 นางสุนันทา วงศ์เมฆ ครู สุนันทา
665 2565-2 ครู ระดับเขต การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขัน นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์ ครู สุทธิพงค์
666 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางเพ็ญศรี สว่างจิตต์ ครู เพ็ญศรี
667 2565-2 ครู ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่1 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสุภางค์ ธรรมชาติ เด็กหญิงวรรณภัทร ชูราษฎร์ ครู สุภางค์
668 2565-2 ครู ระดับเขต การเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐศุภากร ทิมจร นายพุทธิวัวัฒน์ พัฒนสุคนธ์นางสาวจุฑาทิพ ขจีรัตน์วัฒนา ครู ฐศุภากร
669 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางชญานิศ คงหอม เด็กหญิงธมลวรรณ นุตราพันธ์ ครู ชญานิศ
670 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4- ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางชญานิศ คงหอม นายฐิติโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญ ครู ชญานิศ
671 2565-2 ครู ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเพลงบอก ระดับชั้น ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางชญานิศ คงหอม
นายมนตรี คงแก้ว
เด็กชายณัฏฐ์ ฉิมประจง ครู ชญานิศ
672 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ ที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่งผลัดเมดเลย์ชาย สถิติ 1:58.25 นาที การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายธราเทพ มุขโรจน์ ครู สมคิด
673 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ ที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย สถิติ 42.51 วินาที การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" จังหวัดพัทลุง วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายธราเทพ มุขโรจน์ นายพนธกร อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
674 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ ที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย สถิติ 42.51 วินาที การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" จังหวัดพัทลุง วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายพนธกร อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
675 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ ได้รับรางวัลรางชนะเลิศอันดับ2 มัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ โรงเรียนกันตังพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการเพื่อความเลิศทางการศึกษา 3 กันยายน 2565 ครูสุนันทา วงศ์เมฆ ครูกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด 2.นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี ครู กวิสรา
676 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ เหรียญทองแดง ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2565 นายศิวะราช อาจารีพิพัน์ ครู กาญจนา
677 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ เยาวชนวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ฟิสิกส์) ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2565 นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ครู กาญจนา
678 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงกีฬาจานร่อนประเภทอัลทิเมททีมหญิงแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 “พัทลุงเกมส์ การกีฬาแห่งประเทศไทย 10 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ นางสาวคงชนก หมอกแก้ว นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล ครู วิทยา
679 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนดื) 4 กันยายน 2565 เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู พัชรี
680 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนดื) 4 กันยายน 2565 เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี ครู พัชรี
681 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2565 - นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ครู ฐายิกา
682 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ช่วงชั้น ม.ต้น ได้รับ 62 คะแนน อยู่ลำดับที่ 17 ได้เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่ จังสตูล 20 January 2566 นายภัททิยะ จันทร์อุดม
นายณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์
1.เด็กชายตรีรัตน์ ศิริพรัม 2. เด็กชายนัทธเดช ธรรมมิกะกูล3.เด็กชายพศิน หนูทอง ครู พิริยะ
683 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อคำศัพท์ภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที(ไทยแลนด์) 4 กันยายน 2565 ครูสุนันทา วงศ์เมฆและ ครูกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด 2.นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี ครู กวิสรา
684 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Chall สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 4 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
685 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Chall สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 4 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
686 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Chall สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 3 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี ครู จุรีรัตน์
687 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 เหรียญทอง ประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมภารแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Chall สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) 3 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
นางบุษบา มณีโชติ
เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู จุรีรัตน์
688 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ รางวัลโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษรางวัลเหรียญทองแดง สพฐ. 14 กรกฎาคม2566 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ 1.นายปลื้มปิติ ศรีสมทรง 2.น.ส.ฐายิกา สระแก้ว 3.นายเตชภณ ไชยภักดี ครู เอกรัฐ
689 2565-2 นักเรียน ระดับชาติ ยุวชนคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส 1 กันยายน 2566 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นายโสภณ ภักดี
นายอภิชญะ อินทรสาร ครู อรอุรา
690 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นประชาชนหญิง บาสเกตบอล 3x3 Rotary Cup5th Basketball Southen League Championship 2023 ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 4-5 มีนาคม 2566 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวอารยา บุญแก้ว (ศิษย์เก่า) นางสาวภาพิมพ์ อินทรศิลป์ (ศิษย์เก่า) นางสาวธนัชพร ดาบเงิน (ศิษย์เก่า) นางสาวธัญยาพร จักษุรางค์ (ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
691 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ ครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์ เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก ครู สุมณฑา
692 2565-2 นักเรียน ระดับภาค เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
เด็กหญิงทัศณียาพร ด้วงไพร ครู ลัดดาพร
693 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ชมเชย ระดัเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 5 สิงหาคม 2566 นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ นางอารยา สัตย์ศรี นายพงศธร ติกจินา นายนวัตกรณ์ เพชราภรณ ครู นิธวัฒน์
694 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18 สิหาคม 2565 นางกาญจนา คงเกิด นายเมธวิน กาญจนรัตน์ , นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ครู กาญจนา
695 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2565 นายธเนศ หาญใจ นายชนาธิป เชาว์พ้อง ครู ธเนศ
696 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 3 วิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์ สอวนฺ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 22 สิงหาคม 2565 นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ครู กาญจนา
697 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2565 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 24 เมษายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ นางสาวปัณญลักษณ์ ตรรก์ชูวงศ์สุข เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี ครู วิทยา
698 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2565 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 24 เมษายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรนนท์ นางสาวคงชนก หมอกแก้ว นางสาวพิมพ์ตะวัน ทองจูด นางสาวศศิธร บัวทอง ครู วิทยา
699 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2565 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 24 เมษายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวภาสินี วงค์สวัสดิ์ นางสาวกัลย์สุดา ดวงมณี นางสาวนิษฐา นาคฤทธิ์ นางสาวนัษฐานันท์ มาศเเสวง(ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
700 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2565 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 24 เมษายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ นางสาวพลอยไพลิน ขันธรรม นายสายธันยาพร จักษุรางค์ นางสาวอารียา สงแป้น(ศิษย์เก่า) ครู วิทยา
701 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37 คัดเลือกภาค4 ระหว่างวันที่14-18 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทย 18 พฤษภาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล ครู วิทยา
702 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37 คัดเลือกภาค4 ระหว่างวันที่14-18 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทย 18 พฤษภาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นาย ไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ นายอชิระ สมวงศ์ ครู วิทยา
703 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันบาสเกตบอลสามคน UTCC สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 4 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ นางสาวคงชนก หมอกแก้ว นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล ครู วิทยา
704 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 การกีฬาแห่งประเทศไทย 24 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์ นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ . เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ ครู วิทยา
705 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล3x3กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 การกีฬาแห่งประเทศไทย 24 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ นางสาวคงชนก หมอกแก้ว นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล ครู วิทยา
706 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 การกีฬาแห่งประเทศไทย 24 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ นายอชิระ สมวงศ์ ครู วิทยา
707 2565-2 นักเรียน ระดับภาค เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวรัศมื์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด นางสาวอันดามัน น้ำขาว ครู รัศมิ์ภัชสรณ์
708 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สพม.นครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางทิพากร นาเจริญ นายกฤตภาส ราชรักษ์ นายปีย์มนัส หนูเพชร นางสาวนภัสวรรณ สุดสนอง ครู ทิพากร
709 2565-2 นักเรียน ระดับภาค การสอบคัดเลือกนักเรียนมีสิทธื์เข้าค่าย 1 โครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 16 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 กันยายน 2565 นางสาวพรรณวษา เกิดสมนึก ครู ฐายิกา
710 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 กันยายน 2565 นางสุรีพร ทองนุ่น นางสาวพรรณวษา เกิดสมนึก ครู สุรีพร
711 2565-2 นักเรียน ระดับภาค รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงคีตศิลป์ สัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง พังงา-ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ครู แสนสุข
712 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ skit ม.ปลาย กลุ่ม EP south 23 สิงหาคม 2565 นายมนัส แป้นคง นางสัจจา ศิริวงษ์ นางสาวศศิประภา อีเกิ้ล นางสาวสวรินทร์ ดวงฤทธิ์ นายเวิร์ม เจอราล ครู สัจจา
713 2565-2 นักเรียน ระดับภาค ได้รับรางวัลอันดับ 1 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการเอ็นดูพลอยทิพย์เปิ้ลเกมคอร์ส Word เกมเอแมตช์คำคมชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี 2566 สมาคมครอสเวิด เกมเอแมตช์ คำคม คอร์สเวิด ซูโดกุ แห่งประเทศไทย 1-2 กรกฎาคม 2566 นางสุนันทา วงศ์เมฆ และนางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นายณัฏฐชัย ดีรอด ครู กวิสรา
714 2565-2 นักเรียน ระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5 สิงหาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ จันทร นางสาวนันทิชา ธานีรัตน์ นายนพรัตน์ เรืองนุ่น นายกฤต เทพชุม นางสาวกันทิมาพร สุดสมบูรณ์ ครู อุไรวรรณ
715 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัด 4x100 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นายพนธกร อักษรกาญจน์ นายธนดล อักษรกาญจน์ นายราชนาวี การะกันต์ นายฐานิต เทพทอง ครู สมคิด
716 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
เด็กหญิงณัฐวดี มานพพันธ์ ครู ลัดดาพร
717 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิวงศ์ ครู ลัดดาพร
718 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัด 4x400 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด ชูโชติ นางผาสุข ถาวร นายพนธกร อักษรกาญจน์ นายธนดล อักษรกาญจน์ นายราชนาวี การะกันต์ นายฐานิต เทพทอง ครู สมคิด
719 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
นางสาวธนัญชนก พัฒน์ทอง ครู ลัดดาพร
720 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ด.ญ.ชนิศา ปานจันทร์,ด.ญ.ธมนวรรณ โยธารักษ์,ด.ญ.ภัทธิญา ชูแก้ว,ด.ญ.สรินยา เพชรโชติ,ด.ญ.สิริวดี ทองประดับ ครู อรอุรา
721 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ด.ญ.ธมนวรรณ โยธารักษ์ ครู อรอุรา
722 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ด.ญ.สรินยา เพชรโชติ ครู อรอุรา
723 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นายนภัทร ขจรจิรธนิน ครู เอกมัย
724 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 2565 นางฐายิกา บัวผัน<>นางสุรีพร ทองนุ่น นายบุญณภัส จันทร์มณี<>นายวินิทร เชาวนา ครู ฐายิกา
725 2565-2 นักเรียน ระดับเขต การประกวดหนังสั้น เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 13 มิถุนายน 2565 นายธเนศ หาญใจ 1. นายอนุพงษ์ ทองนุ่น 2. นายอรรถพล ช่างไม้ 3.นางสาวพีรณัฐ เจริญสุข 4.นางสาวสุนิศา เสมอภพ 5.นางสาวปรียชนันท์ ช. อาการส 6. นางสาวจันจิรา เพชรดำ 7.นายกันต์ สุวรรณภักดี ครู ธเนศ
726 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร 15 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ เด็กหญิงปิ่นลดา สุขช่วย ครู สมคิด
727 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร 18 ปี ชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายพนธกร อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
728 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร 15 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ เด็กหญิงปิ่นลดา สุขช่วย ครู สมคิด
729 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 1 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x100 เมตร 18 ปี ชาย ฃ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ นายธราเทพ มุขโรจน์ นายพนธกร อักษรกาญจน์ นายปาณวัฐ ปัจจัย นายกฤษฎา จันทร์ทอง นายธนดล อักษรกาญจน์ ครู สมคิด
730 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะที่ 1 เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร 15 ปี หญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 19 สิงหาคม 2565 ครูสมคิด ชูโชติ เด็กหญิงปิ่นลดา สุขช่วย ครู สมคิด
731 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่น 13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นางสาวกษมา จันทร์เมือง ครู ปรียาพร
732 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะเลิศเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่ 13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นางสาวอริสา ประดับกลอน ครู ปรียาพร
733 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาวัฒนธรรมรอำเภอปากพนัง 12 สิงหาคม 2565 นางชญานิศ คงหอม นายอภิชญะ อินทรสาร นางสาวศิริมล สินภิบาล นางสาวกิตติพร หมื่นจร และนายสกนธ์ สุวรรคช ครู ชญานิศ
734 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทชายเดี่ยว ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นายอัครพล เสนทอง ครู ปรียาพร
735 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชนะเลิศการแข่งขัน COVER DANCE ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ 1. นางสาวกษมา จันทร์เมือง 2. นางสาวญาณภัทร เนาว์สุวรรณ 3. นางสาวนันธัชพร ปานแก้ว 4. นางสาวปวีรญา อยู่คง 5. นางสาวปาณิสรา เมืองแก้ว 6. นายพีรพัฒน์ คชินทรโรจน์ 7. นางสาววิรัลพัชร กลับดี 8. นางสาวศริตา เผ่าชู 9. นางสาวสิรีธร แก้วกุล ครู ปรียาพร
736 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายรัฐวิทย์ กิตติวิมลชัย นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ นายอชิระ สมวงค์นายศราทิตย์ สุมล นายพัสกร มาศเมฆ นายธนากรณ์ พลายด้วง นายธนารัฏฐ์ ช่อฟ้า ครู วิทยา
737 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงกานต์สินี สุขเพ็ง เด็กหญิงธัญชนก อนุกูล ครู วิทยา
738 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์ นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ ครู วิทยา
739 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท นางสาวคงชนก หมอกแก้ว ครู วิทยา
740 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา สพม.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นายไชยวัฒน์ คำแก้ว นายธารทอง ประทุมมาศ นายอชิระ สมวงค์ นายศราทิตย์ สุมล ครู วิทยา
741 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศลำดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา สพม.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี เด็กหญิงกานต์สินี สุขเพ็ง เด็กหญิงธัญชนก อันกูล ครู วิทยา
742 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รองชนะเลิศลำดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน 18ปีหญิงการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา สพม.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ชุมหล่อ
นายสุธา หนูประสิทธิ์
นางสาวคงชนก หมอกแก้ว นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนามนางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์ นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ ครู วิทยา
743 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชมเชย การแข่งขัน A-math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 เด็กหญิงภูมิพร สุวรรณมณี ครู พัชรี
744 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ชมเชย การแข่งขัน A-math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2565 เด็กหญิงณัชชานันท์ รัศมี ครู พัชรี
745 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ เด็กชายสิทธิเดช นวลจันทร์ ครู วรวุฒิ
746 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทาง ชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นางสาวนรีกานต์ เดชรัตนวิไชย ครู เอกมัย
747 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันอับ1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางสาวอรวรรณ หนูคง นางสาวนัชธิดา ไกรทองสุข ครู อรวรรณ
748 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๑ - ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ เด็กหญิงชนากานต์ มานะจิตต์ ครู แสนสุข
749 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางสาวอรวรรณ หนูคง นางสาวทิฆัมพร บุรีภักดี ครู อรวรรณ
750 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 2 สพม.นศ.ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือห้องเรียนพิเศษ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 นางรติกร เส้งสุ้น นายภวัฐ ไชยเจริญ ครู รติกร
751 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่นม.4-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายณัฐชนน สมจิต
นายเวิร์ม เจอราล ปูกวย
นายธนพน ศรีเมือง
นางสาวนันทกานต์ ปานปลอด
นางสาวภัทรมน โต๊ะเตบ
ครู เบญจมาศ
752 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นายณัฐชนน สมจิต
นายเวิร์ม เจอราล ปูกวย
นายธนพน ศรีเมือง
นางสาวนันทกานต์ ปานปลอด
นางสาวภัทรมน โต๊ะเตบ
ครู เบญจมาศ
753 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 06/09/2565 นายนิธัวฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
นางปัทมา จรเด่น
นางสาวธัชธิดา ซังปาน นางสาวปัณฑารี เพชรชำลิ นายจักรภัทร ปล้องบรรจง ครู นิธวัฒน์
754 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชายเดี่ยว ม.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ ครู เบญจมาศ
755 2565-2 นักเรียน ระดับเขต • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโต้วาทีนักเรียน นักศึกษา รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2565 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2565 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา นายอภิชญะ อินทรสารนางสาวอริยา นพรัตน์ ครู กนกวรรณ
756 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางอ้อมใจ พังยาง เด็กหญิงดลชนก สุขสุวรรณะเด็กชายนิติ ทิพย์สุราษฎร์
เด็กหญิงเกวลิน รอดฤทธิ์
ครู อ้อมใจ
757 2565-2 นักเรียน ระดับเขต • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโต้วาทีนักเรียน นักศึกษา รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2565 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2565 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา นายอภิชญะ อินทรสารนางสาวอริยา นพรัตน์ ครู กนกวรรณ
758 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมรอบรู้วรรณคดี รัดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา นางสาวสุวชญา มากรักษ์ ครู กนกวรรณ
759 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 16-18 พฤศจิกายน 2565 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นายพลิษฐ์ หนูแก้ว ครู วิจิตรา
760 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 6 กันยายน 2565 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ นางสาวศุจีภรณ์ จ๋องเฮ้า ครู จุรีรัตน์
761 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สพม.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566 นางทิพากร นาเจริญ ครู ทิพากร
762 2565-2 นักเรียน ระดับเขต งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ สพม.นครศรีธรรมราช รายการร้องเพลงประกอบท่าทาง กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรมในเครื่องแบบ) ได้รับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พ.ย. 65 1. นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด 2. นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยนาค 4. นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ 1. เด็กชายกฤตติน กิจการ 2. เด็กหญิงกันยากร คงปลอด 3. เด็กหญิงกัลยาณี สุมมาตร 4. เด็กหญิงชนกนันท์ ชาญณรงค์ 5. เด็กหญิงณัฐปวีร์กานต์ อักษรนำ 6. เด็กชายธนภัทร ทิศพ่วน 7. เด็กหญิงธนัญชนก อำมาตย์เอก 8. เด็กหญิงบิสมิลลาร์ อิสลาม 9. เด็กห ครู กวิสรา
763 2565-2 นักเรียน ระดับเขต ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน บ.พ. ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกฤติยา หนูวุ่น เด็กหญิงกฤตพร ทองขาว
เด็กหญิงจันทรากานต์ จันทรชิต
ครู กฤติยา
764 2565-2 นักเรียน ระดับเขต งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ ๓๐ สพม.นครศรีธรรมราช รายการตอบคำถามลูกเสือโลก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (กิจกรรมในเครื่องแบบ) ได้รับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 65 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ 1. นางสาวภัทรภรณ์ ดิษฐ์อำไพ 2. นางสาวสายน้ำ บุญวงศ์แก้ว ครู กวิสรา
765 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกฤติยา หนูวุ่น น.ส.จารุพิชญา ยิ่งพิมาย
น.ส.ฉัตรชนก คงชาติ
น.ส.ชนัฐกานต์ รัชสิทธิ์
ด.ญ.ธัญวรัตม์ ศรีพิชิต
น.ส.บัณฑิกา หม่อมปลัด
น.ส.ปรนันท์ เพชรโกมล
ด.ญ.ปุณยพร รองเดช
ด.ญ.ภิญญ์พลอย ไตรระเบียบ
ครู กฤติยา
766 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกฤติยา หนูวุ่น ด.ญ.จิรัชญา กล่องดวงจิตร์
ด.ญ.ณฐิตา สิงหพันธ์
ด.ญ.ธฤตมน ทองพิจิจร
ด.ญ.ธัญชนก แก้วมงคล
น.ส.บัณฑิกา หม่อมปลัด
น.ส.ปรนันท์ เพชรโกมล
ด.ญ.ปุณยพร รองเดช
ด.ญ.ภิญญ์พลอย ไตรระเบียบ
ครู กฤติยา
767 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่1 การแข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1- ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสุภางค์ ธรรมชาติ เด็กหญิงษมาพร ไชยฤกษ์ ครู สุภางค์
768 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับที่1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสุภางค์ ธรรมชาติ
นางฉวีวรรณ ไชยศร
เด็กหญิงธัญชนก ไชยพงค์
เด็กหญิงวณิดา หนูฉิม
เด็กหญิงสุกัญญา รามมณี
ครู สุภางค์
769 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศ อีนดับที่1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสุภางค์ ธรรมชาติ
นางฉวีวรรณ ไชยศร
นางสาวปรีญา โภชนา
นางสาวธัญวรา พรหมอินทร์
นางสาวณัฐกุล ขาวคง
ครู สุภางค์
770 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่1 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือใหม่ บันเทิงคดี ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรรณวรัตม์ นราพงศ์ นางสาวปวีณ์ธิดา ฤิทธิกุล ครู สุภางค์
771 2565-2 นักเรียน ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ " บ.พ.จิตอาสา บ.พ.ไทย เทิดไท้จอมราชันย์ เราทำดีด้วยหัวใจ" ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกฤติยา หนูุวุ่น ด.ญ.ธวัลรัตน์ บุญเต็ม
ด.ญ.นันท์พัทธ์ ลีละวัฒน์
ด.ญ.ปุณณสา คงช่วย
ด.ญ.พัทธนันท์ วงศ์สวัสดิ์
ครู กฤติยา
772 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม ขอขีดไม้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางกฤติยา หนูุวุ่น เด็กชายนราวิชญ์ เรืองรุ่ง
ภาณุพงศ์ หนูอนันต์
ครู กฤติยา
773 2565-2 นักเรียน ระดับเขต เหรียญทอง แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรรณวรัตม์ นราพงศ์ นางสาวพัชรพร เต็มสงสัย ครู สุภางค์
774 2565-1 สถานศึกษา ระดับชาติ มีผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ในการเป็นโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กีันยายน 2564 ครู เรืองศักดิ์
775 2565-1 สถานศึกษา ระดับชาติ ผ่านการพัฒนาการบริหารจัดการในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และได้เสนอผลการการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 กันยายน 2564 ครู เรืองศักดิ์
776 2565-1 สถานศึกษา ระดับชาติ สถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาตามหลักสูครการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธันวาคม 2564 ครู เรืองศักดิ์
777 2565-1 สถานศึกษา ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 5 การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 11 กุมภาพันธ์ 2565 ครูพิมพ์พา แก้วจำนงค์ สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ ครูอรัญญา สังเส้ง นางสาวพิยธิดา พรหมชาติ ครู อรัญญา
778 2565-1 ครู ระดับชาติ ครูดีต้นแบบสังคมไทยดีเด่น ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม 16 มกราคม 2565 นางผาสุข ถาวร ครู ผาสุข
779 2565-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ (การรีวิวของดีประจำจังหวัด ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวภัทรลักษณ์ รักสองหมื่นนางสาวบินกิส ศิริพัธนะ ครู เบญจมาศ
780 2565-1 ครู ระดับชาติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ (คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ อาชีพสุดคูล ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขนอมนางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์
นางสาวพัณฑิรา พฤกษ์วังขาว
ครู เบญจมาศ
781 2565-1 ครู ระดับชาติ ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 มูลนิธิฮาคูโฮโด ประเทศไทย 3 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ ครู เบญจมาศ
782 2565-1 ครู ระดับชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2564 - - ครู นุสรณ์
783 2565-1 ครู ระดับชาติ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น สภาผูเปกครองและครูแห่งประเทศไทย 21 ธันวาคม 2654 ครู ภาวิณี
784 2565-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 11 กุมภาพันธ์ 2565 ครูสุชาดา สุขแก้ว ครู สุชาดา
785 2565-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีมที่ 5) นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
786 2565-1 ครู ระดับชาติ กรรมการตัดสินการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 20 พฤศจิกายน 2564 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ครู เอกรัฐ
787 2565-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 มี.ค. 2566 นายโสภณ ภักดี
นางศุภวรรณ อาวุธเพชร
นายอัครพล จันทร์คง
นายชำนาญ ไชยศร
นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ, นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธนพัฒน์, นายธนกร ศรีสว่าง, นางสาวพิมนภัทร์ นพกิจ, นางสาวพิชชานันท์ จันทร์เพ็ง ครู ศุภวรรณ
788 2565-1 ครู ระดับชาติ ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดี่เด่น ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องและเชิญชูเกียรติ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางอรัญญา สังเส้ง นางสาวพิญธิดา พรหมชาติ ครู อรัญญา
789 2565-1 ครู ระดับชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อคำศัพท์และสมการ (Crossword A-math Kumkom) มหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา 3 กันยายน 2565 นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ นางสุนันทา วงศ์เมฆ ทีม ม.ต้น 1.เด็กชายชยุตรา สุขชื่น 2.เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ 1.เด็กชายเกษม สารานพคุณ 2.เด็กชายธพัท แก้วทอง ทีม ม.ปลาย 1.นายณัฏฐชัย ดีรอด 2.นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี 1.นางสาวอนัญญา ทลิกรรณ์ 2.นางสาวอธิติยา วิมลศิริพรรณ ครู กวิสรา
790 2565-1 ครู ระดับชาติ เป็นครูฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ครู พิมพา
791 2565-1 ครู ระดับภาค รางวัลชมเชยการประกวดกลอนระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 15 พฤศจิกายน 2564 ครูผู้ควบคุม นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต นางสาวศุภพิชญ์ เกื้อสกุล , นายธีรวัฒน์ ทองนอก , นายณัฏฐชัย ดีรอด และนายนฤนาท สระแดง ครู แซมบุปผา
792 2565-1 ครู ระดับภาค เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบรองชนะเลิศ (การรีวิวของดีประจำจังหวัด ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
นางสาวภัทรลักษณ์ รักสองหมื่นนางสาวบินกิส ศิริพัธนะ ครู เบญจมาศ
793 2565-1 ครู ระดับภาค เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบรองชนะเลิศ (คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ อาชีพสุดคูล ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ธันวาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขนอมนางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์
นางสาวพัณฑิรา พฤกษ์วังขาว
ครู เบญจมาศ
794 2565-1 ครู ระดับภาค Mentor for Gold Medal of Science Project Work (Upper Secondary) Southern EP/MEP Open House 2021 3 December 2021 Pattama Joraden
Pattiya Chan-Udom
ครู ปัทมา
795 2565-1 ครู ระดับภาค as a coordinator of Science Project Work Competition (Lower Secondary) Phuketwittayalai School 3 December 2021 Wanna Khongpan - ครู วรรณา
796 2565-1 ครู ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รางวัลเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ธันวาคม 2564 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ นายเตชิณ มณีราช นางสาวฐิตาภรณ์ แซ่เตี้ยว ครู เอกรัฐ
797 2565-1 ครู ระดับภาค Silver Medal of Mathematics Project work (Lower Secondary) Office of the Basic Education Commission (14th Southern EP/MEP Open House 2021 3 ธันวาคม 2564 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ(BR)นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ด.ช.ครัสพงษ์ วัฒนกุลฒ(BR)ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ขนอม(BR)ด.ช.จักรพันธ์ สงล่อง ครู เอกมัย
798 2565-1 ครู ระดับภาค การประกวดกลอนระดับมัธยมศึกษา สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 10 ธันวาคม 2564 นายมนตรี คงแก้ว - ครู มนตรี
799 2565-1 ครู ระดับภาค Gold Medal of Singing Contest 14th Southern EP / MEP Open House 2021 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ธันวาคม 2564 ครูจรรยนาถ คำนวณ ด.ญ.อภิชญา หนูแป้น ครู จรรยนาถ
800 2565-1 ครู ระดับภาค a mentor for Silver Medal of Mathematics Project Work (Upper Secondary) (ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ได้รับรางรัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) Office of the Basic Education Commission (สพฐ.) 3 ธันวาคม 2564 ๋Juthamas Lacharoj (นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์) ครู จุฑามาศ
801 2565-1 ครู ระดับเขต