ดูข้อมูลกรรมการชุดที่      กลับเมนู ADmin
กรรมการชุดที่ 4 หมดวาระ วันที่ 30 กันยายน 2567
NO
รูป
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1   นายปราโมทย์  ช่วยพัฒน์ประธาน  
2   นางสุจิตรา  สุวรรณบรรจงรองประธาน  
3   นายโกมล  วุฒิมานพรองประธาน  
4   นางนวลจันทร์  วศินพงศ์วณิชเลขานุการชมรม  
5   น.ส.รวมพิศ  ภิญโญผู้ช่วยเลขานุการ  
6   นางกุหลาบ  โกฏิกุลเหรัญญิก  
7   นางชญาณดา  ชญาคุณนันท์ผู้ช่วยเหรัญิก  
8   น.ส.จีระพรรณ  เสาวพงศ์กิจกรรม  
9   น.ส.ภัทรญาดา  ไชยฤกษ์ผู้ช่วยกิจกรรม  
10   นางนวพร  อักษรทองประชาสัมพันธ์  
11   นายอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  
12   นางนิ่มนวล  สาระดิษฐ์นายทะเบียน  
13   นางสายใจ  สังข์บัวผู้ช่วยนายทะเบียน 
 
กรรมการชุดที่ 3 หมดวาระ วันที่ 30 กันยายน 2565
NO
รูป
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1   นายปรีชา  มะยะเฉียวประธาน 
2   นางเรวดี  วิกสุวรรณรองประธาน 
3   นายสมพร  วัชรกาฬรองประธาน 
4   นางอารมย์  ชลสิทธิ์เลขานุการ 
5   นางวาสินี  ขวัญฤทธิ์ผู้ช่วยเลขานุการ 
6   นางสาวพจนา  รัตนสิงห์เหรัญญิก 
7   นางกุหลาย  โกฎิกุลผู้ช่วยเหรัญญิก 
8   นางยุพดี  จันทราประชาสัมพันธ์ 
9   นายโกมล  วุฒิมานพผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
10   นายสามารถ  แต่งอักษรกิจกรรม 
11   นางสาวภัทรญาดา  ไชยฤกษ์ผู้ช่วยกิจกรรม 
12   นางสาวรวมพิศ  ภิญโญนายทะเบียน 
13   นางสาวสุจิตรา  สุวรรณบรรจงผู้ช่วยนายทะเบียน 
 
กรรมการชุดที่ 2 หมดวาระ วันที่ 30 กันยายน 2563
NO
รูป
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1   นางรัชนี  สุทธิศักดิ์ประธาน 
2   นายปราโมทย์  ช่วยพัฒน์รองประธาน 
3   นายปรีชา  มะยะเฉียวรองประธาน 
4   นางนวลจันทร์  วศินพงศ์วณิชเลขานุการ 
5   นายสมพร  วัชรกาฬผู้ช่วยเลขานุการ 
6   นางสาวนิตยา  ทวีกิจการเหรัญญิก 
7   นางสาวพจนา  รัตนสิงห์ผู้ช่วยเหรัญญิก 
8   นางสาวพิชญ์รตา  ศิวาโมกข์ประชาสัมพันธ์ 
9   นางยุพดี  จันทราผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
10   นางสาวจีระพรรณ  เสาวพงศ์กิจกรรม 
11   นางนวพร  อักษรทองผู้ช่วยกิจกรรม 
12   นางสาวสมร  สุวรรณนายทะเบียน 
13   นางกัลยา  ทองพรหมผู้ช่วยนายทะเบียน 
 
กรรมการชุดที่ 1 หมดวาระ วันที่ 30 กันยายน 2561
NO
รูป
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1   นายอุส่าห์  ศิวาโมกข์ประธาน 
2   นางรัชนี  สุทธิศักดิ์รองประธาน 
3   นาวสาวบุบผาชาติ  แซ่ภู่รองประธาน 
4   นายปราโมทย์  ช่วยพัฒน์เลขานุการ 
5   นางสาวสมร  สุวรรณผู้ช่วยเลขานุการ 
6   นางเรวดี  วิกสุวรรณเหรัญญิก 
7   นางสาวเรวดี  ศรีใหม่ผู้ช่วยเหรัญญิก 
8   นางณัฐพงศ์  วินิโยประชาสัมพันธ์ 
9   นางสาวพิชญ์รตา  ศิวาโมกข์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
10   นางนวพร  อักษรทองกิจกรรม 
11   นางสาวจีระพรรณ  เสาวพงศ์ผู้ช่วยกิจกรรม 
12   นางกัลยา  ทองพรหมนายทะเบียน 
13   นางนวลจันทร์  วศินพงศ์วณิชผู้ช่วยนายทะเบียน