หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2563 คุณครูตรวจสอบ Bookmark ภาคเรียนที่ 1/2563
14 สิงหาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช
11 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site (จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ)
1 กรกฎาคม 2563 แผนผังการจอดรถของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
30 มิถุนายน 2563 แผนผังการเข้าแถว ปีการศึกษา 2563
30 มิถุนายน 2563 ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงของนักเรียน พ.ศ.2563
26 มิถุนายน 2563 แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26 มิถุนายน 2563 ประกาศเรื่องการเปิดเรียนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 8 9 10 11 12 14
1 8 9 10 11 12 73

ข่าวฝ่ายงาน

1 8 9 10 11