จัดทำโดย...นายธเนศ หาญใจ นายอรุณ ไชยวรรณ์และนางสาวเบญจพร ย่านวารี
 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โครงการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา