การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center (DMC) ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center (DMC)
ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 5 ชั้น 4 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช