การอบรมและรับอุปกรณ์ การแข่งขัน ส.ส.ท – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566

ครูภัททิยะ จันทร์อุดม เด็กชายพศิน หนูทอง นักเรียนชั้นม.111 และเด็กชายนัทธเดช ธรรมมิกะกุล
ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 209 เข้าอบรมและรับอุปกรณ์
การแข่งขัน ส.ส.ท – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566
เกมการแข่งขัน Robo Soccer วันที่ 27-29 มีนาคม 2566 ณ ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)