ครูเดชา หนูมณี และครูภัททิยะ จันทร์อุดม เข้าอบรม “depa Teacher Boost camp รุ่นที่ 2”

โครงการ “depa Teacher Boost camp รุ่นที่ 2” จัดเต็มความรู้ด้าน STEM Coding
ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เสริมแรงบวกให้คุณครูได้มีเครื่องมือหรือกิจกรรมการเรียนรู่ใหม่ๆ เพื่อส่งต่อความรู้และสร้างเยาวชนให้มีรากฐานด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

สำหรับโครงการ “depa Teacher Boost camp รุ่นที่ 2” นี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากรุ่นที่ผ่านมา ซึ่ง depa
ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งส่งให้เกิดการพัฒนาทักษะครูผู้สอน ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจและครูต้นแบบเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถนำไปต่อยอดและใช้ในการสอนนักเรียนได้