บุคลากร

นายธเนศ หาญใจ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
นายอรุณ ไชยวรรณ์ 
ครูชำนาญการ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
นางวิภาพร แก้วกำเหนิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์  
ครู 
อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวเบญจพร ย่านวารี  
ครู 
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์
นายเดชา หนูมณี 
ครูชำนาญการ 
วทบ.คอมพิวเตอร์
นายภัททิยะ  จันทร์อุดม 
ครู 
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์