ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 มอ.สุราษฎร์ธานี

ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์และวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

1. นายตฤณ รัตนพันธ์ ห้อง ม.408
2. นายอธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร ห้อง ม.511
3. นายชนาธิป เชาวพ้อง ห้อง 612


วาดภาพโปรแกรม paint 3D
ด.ญ.จิดาภา แซ่ลิ่ม ห้อง 209