อบรมวิทยากรแกนนำโครงการวิทย์พลังสิบ

ครูเบญจพร ย่านวารี และครูภัททิยะ จันทร์อุดม เข้าร่วมอบรมวิทยาการแกนนำโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2566 และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบจะเริ่มจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กำหนดให้ห้องเรียน ม.101 และ 401 เป็นห้องที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ