การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รายการแข่งขัน Infographic
การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565


ถ้ามีปัญหาในการส่งไฟล์ให้ส่งที่ อีเมล thanate.h@kanlayanee.ac.th

หมายเหตุ…มีข้อสงสัยติดต่อครูธเนศ หาญใจ 08-7281-8690