เพื่อจัดทำภาพประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแสดงถึงอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
หมายเหตุ..คุณครูที่ปรึกษากรุณาส่งรายชื่อภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567