คัดเลือกนักเรียนถ่ายภาพเพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชต้องมีภาพประกอบเป็นนักเรียน ดังนั้นต้องทำการคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม.4
เพื่อถ่ายภาพใช้ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์แสดงถึงอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
หมายเหตุ..คุณครูที่ปรึกษากรุณาส่งรายชื่อภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

คัดเลือกนักเรียนถ่ายภาพนักเรียน ม.1 และ ม.4 เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน