เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูสมเจตน์  เจนการ
การพัฒนาเอกสารประกอบการ เรื่อง กรด – เบส ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการใช้บทเรียนโปรแกรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาสังคมศึกษา 1 (ส21101)

ครูขัตติยา เจนการ
คำนำแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
แบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูวาสินี  ขวัญฤทธิ์ ครู  ชำนาญการพิเศษ
แบบฝึกการพัฒนาทักษะอ่านโดยใช้เทคนิค SQ๓R
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชุดที่ 1 พื้นฐานการอ่าน SQ3R
ชุดที่2 การอ่านข่าว SQ3R
ชุุดที่ 3 การอ่านบทความ SQ3R
ชุดที่่ 4 การอ่านนิทาน SQ3R
ชุดที่ 5 การอ่านสารคดี SQ3R
ชุดที่ 6 การอ่านบทร้อยกรอง SQ3R

ครูปัทมา จรเด่น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอะตอมและตารางธาตุ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E)
รายวิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว31203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูธมลพรรณ  เดชนุ่น
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุด Hello Nakhon Si Thammarat  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทคัดย่อ

ครูสุรีพร ทองนุ่น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  วิชา ว23101 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปกชุดที่ 1 เรื่อง ความเร่งและแรงลัพธ์

ครูวรรณา   คงแป้น

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด  All Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  12
บทคัดย่อ

ครูสมคิด  ชูโชติ
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชากรีฑา  พ20204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปก
เอกสารประกอบการเรียน 

ครูวาสินี  ขวัญฤทธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ
แบบฝึกการพัฒนาการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ๓R  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชุด ที่ 1 
ชุด ที่ 2
ชุด ที่ 3 
ชุด ที่ 4
ชุด ที่ 5
ชุด ที่ 6

ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์

บทคัดย่อ
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเอง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูสุพร  ศรีชาเยศ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์ (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสุธา  หนูประสิทธิ์
บทคัดย่อ

เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา พ 23102 บาสเก็ตบอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูว่าที่ ร.ต.จัตุพงศ์  ศุภศรี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องคลื่นเสียง  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูสุชาดา  จิตจำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาเคมี 3  ว32203  หน่วยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ครูสุจิตรา สุวรรณบรรจง
นวัตกรรม  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัส ว32102  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ครูจิตประภา  ศักดามาศ
นวัตกรรมวิชา ชีววิทยา 4 รหัส ว32206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูบุปผา  พิกุลทอง
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาสังคมศึกษา  สาระพระพุทธศาสนาส22101  เรื่อง หลักธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
บทคัดย่อ 

ครูดวงพร แซ่แต้
บทคัดย่อ
นวัตกรรม

ครูจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
งานทะเบียนรับส่งหนังสือ

ครูโสภณ  ภักดี

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
บทคัดย่อ
หน้าปก
เอกสารประกอบการเรียน

ครูอารมย์ ชลสิทธิ์ 

หน้าปก

แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูรติกร  เส้งสุ้น
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเมตริกซ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน้าปก
แบบฝึกทักษะเรื่องเมตริกซ์

ครูวิภาพร แก้วกำเหนิด

บทเรียนออนไลน์รายวิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูชญานิศ  คงหอม (ภาษาไทย)

ส่วนหน้าแบบฝึก  

แบบฝึกทักษะการอ่านจบใจความสำคัญ บทโฆษณา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ครูสุรเดช  เกิดสมบูรณ์

 นวัตกรรมชุดที่ 1 บทกลอนเรื่องสำนึกวันเกิด วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2 ชั้น ม.2

ครูนุชนารถ เปียแดง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Asian Fable รายวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูพิมพ์ใจ เนาว์สุวรรณ
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสร้างคำไทย ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ครูพัชรี  ชูกลิ่น

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน

 

นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง

ครูรวมพิศ  ภิญโญ

ชุดกิจกรรมแนะแนวการวางแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes