งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes