รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน IQ 180 Challenge

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเงิน
รางวัล ๒,๐๐๐ บาท การแข่งขัน IQ 180 Challenge
ในงานสาธิตวิชาการครั้งที่ ๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. นายทศพร จิโสะ ม.๔๑๑
๒. นางสาวอินทัชชา อินทองปาน ม.๖๐๒
๓. นางสาวคันธรส สายชู ม.๖๐๔
ครูผู้ฝึกซ้อม : คุณครูจำนงค์ ซ้ายหุย และคุณครูรติกร เส้งสุ้น

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบูรณาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง
๑. นางสาวมนัสนันท์ บุญฤทธิ์ ม.๕๑๑
๒. นางสาวนภสร ขาวคง ม.๕๑๑
๓. นางสาวบัณฑิตา พุฒแก้ว ม.๕๑๑

#โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบูรณาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทองแดง
๑. นายกิตติพิชญ์ เทพทอง ม.๕๑๑
๒. นายหัสดี กาญจนภักดิ์ ม.๕๑๑
๓. นายปริวัฒน์ เลื่อนเส้ง ม.๕๑๑

#โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททฤษฎี ได้รับรางวัลชมเชย
๑. นายธนกฤต มณีรัตน์ ม.๕๑๑
๒. นางสาวณัฐวดี พรหมสร ม.๕๑๑
๓. นายภาคภูมิ บัวคง ม.๕๑๑
๔. นางสาวกีรดา สมาด ม.๕๑๑
ครูผู้ควบคุม : คุณครูกชนิภา พานิชกุล และคุณครูจุฑามาศ ลาชโรจน์

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes