รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นเลิศ (Best Practice )

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ
ระดับภาค ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มี
ผลงานเป็นเลิศ (Best Practice ) ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
ขอขอบคุณในความร่วมมือของฝ่ายบริการ/ครูอาจารย์/นักเรียน/ผู้ปกครอง และองค์กรหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ องค์กร ที่ยกระดับคุณภาพทั้งระบบของสถานศึกษา

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes