ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท.

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการบริหารสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วันที่ ๑๐ ตุลาคม

๒๕๖๒ ณ โรงแรม Clef กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดบทบาทและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์องค์กรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes