โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถานศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถาน
ศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประเมินติดตามนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Supporting Jecket

คลิกดูภาพกิจกรรม
คณะกรรมการจากโครงการ Move World Together
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาประเมินติดตามนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ Supporting Jecket กลุ่ม S06 โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ค่ายที่ ๓
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม
พิธีเปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑
วิชาเคมี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระหว่างวันที่
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ในนาม กต.ตร.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมส่งให้กำลังใจท่าน พล.ต.ต. ฐากูร เนตรพุกกณะ

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ในนาม กต.ตร.จังหวัดนครศรีธรรม
ราช ร่วมส่งให้กำลังใจท่าน พล.ต.ต. ฐากูร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินโรงเรียน
รางวัลพระราชทาน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ชนะเลิศการประกวดการขับกลอนเเละเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอเเสดงความยินดีกับ
เด็กชายอภิชญะ อินทรสาร นักเรียนชั้น ม.๒๐๕
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การประเมินผู้บริหาร กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑ (CLUSTER ๑) ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประเมินผู้บริหาร กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑
(CLUSTER ๑) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

อบรมสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานไทยแลนด์ ๔.๐”

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดอบรมสัมมนาลูกจ้าง
“เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานไทยแลนด์ ๔.๐”
และจัดพิธีมุทิตาจิต ท่านรองผู้อำนวยการวิศาล ภูริวัฒน์

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีมุทิตาจิตและงาน
เลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี
กัลยาณีฯ และห้องประชุมราชพฤกษ์

Powered by WordPress and ShopThemes