โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูเกษียณอายุราชการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมงาน “โครงการพัฒนาบุคลากร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ
อ่านสารสันติภาพของประธานมูลนิธิฯ , ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรีและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ต้อนรับท่านว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วม
ต้อนรับท่านว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลสถานศึกษาเป็นเลิศ Best Practice ระดับจังหวัด ลำดับที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษา
เป็นเลิศ Best Practice ระดับจังหวัด ลำดับที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษา
โครงการส่งเสริม สนับสนุนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการสัมมนา เสวนาทางวิชาการ “น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ”

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีธรรมราช
ร่วมโครงการสัมมนา เสวนาทางวิชาการ “น้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ”
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งคำขวัญในหัวข้อ “อนุรักษ์อย่างสืบ” ในกิจกรรม “๑ กันยายน สืบ นาคะเสถียร”

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นายพบตะวัน เกราะแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕๑๐ ประธานนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
นายพบตะวัน เกราะแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕๑๐ ประธาน
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๒ กล่าว
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๒ ณ ห้องกวีศรีปราชญ์ และอาคาร
อเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ

ทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศ เพื่ออุทิศผลบุญแด่บรรพชน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมครูเก่า
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมทำบุญ
ทักษิณานุปทานอุทิศ เพื่ออุทิศผลบุญแด่บรรพชน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes