English Program

EP โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

Education Hub โครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
MP (Multingual Program) แผนการเรียนศิลป์ภาษา
SMBP(Science-Math Bilingual Program)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์