ใส่สาระ หรือ ชื่อ หรือ ปีเกษียณ ที่ต้องการแสดงผล   

วันนี้ วันที่ 29-02-2024

NO
Picture
ชื่อ-สกุล
กลุ่มสาระ
ปีที่ออก / เกษียณ
หมายเหตุ
1  
  นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด    ภาษาต่างประเทศ
2566
ลาออก
2  
  นางฉวีวรรณ ไชยศร    ภาษาไทย
2566
เกษียณ
3  
  นางสุนันทา วงศ์เมฆ    ภาษาไทย
2566
เกษียณ
4  
  นางสาวพัชรี ปานอุดม    คณิตศาสตร์
2566
เกษียณ
5  
  นางบุปผา พิกุลทอง    สังคมศึกษา
2566
เกษียณ
6  
  นางจิราภรณ์ สุขสมพร    สุขศึกษาและพลศึกษา
2566
เกษียณ
7  
  นางกฤษณา วุฒิศักดิ์    ศิลปศึกษา-นาฎศิลป์
2566
เกษียณ
8  
  นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา    การงานอาชีพ-คหกรรม
2566
เกษียณ
9  
  นางสุภางค์ ธรรมชาติ    การงานอาชีพ-ห้องสมุด
2566
เกษียณ
10  
  นางกฤติยา หนูวุ่น    การงานอาชีพ-ธุรกิจ
2566
เกษียณ
11  
  นางสัจจา ศิริวงษ์    ภาษาต่างประเทศ
2566
เกษียณ
12  
  นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์     สุขศึกษาและพลศึกษา
2565
เกษียณ
13  
  นายจรัส อิฏฐผล    การงานอาชีพ-ช่าง
2565
เกษียณ
14  
  นายสมเกียรติ เสนานัยุ    วิทยาศาสตร์
2565
เกษียณ
15  
  นายชำนาญ นาคินทร์    ศิลป-ท้ศนศิลป์
2565
เกษียณ
16  
  นายสมพร พันธุ์พิทย์แพทย์    สังคมศึกษา
2565
เกษียณ
17  
  นายนิวัตร ชูแสง    สังคมศึกษา
2565
เกษียณ
18  
  นางชญาณดา ชญาคุณนันท์    ภาษาต่างประเทศ
2565
เกษียณ
19  
  นางสุพิศ บุญฤทธิ์    ภาษาต่างประเทศ
2565
เกษียณ
20  
  นางพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญ    ภาษาไทย
2564
เกษียณ
21  
  นางสายใจ สังข์บัว    สังคมศึกษา
2564
เกษียณ
22  
  นางสุมณฑา มีสุนทร    คณิตศาสตร์
2564
เกษียณ
23  
  นางมยุรี ถาวระ     วิทยาศาสตร์
2564
เกษียณ
24  
  ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร    ผู้บริหาร
2563
2559-2563
เกษียณ
25  
  นางกุหลาบ โกฎิกุล    การงาน-ธุรกิจ
2563
เกษียณ
26  
  นางสาวภัทรญาดา ไชยฤกษ์    ภาษาไทย
2563
เกษียณ
27  
  นางสังคีตทิพย์ สุทธิ    ศิลป์-ดนตรี
2563
เกษียณ
28  
  นางบวร ทองเพ็งจันทร์    ศิลป์-นาฏศิลป์
2563
เกษียณ
29  
  นายธีรนันท์ เรืองอ่อน    ศิลป-ท้ศนศิลป์
2563
เกษียณ
30  
  นายวิชาญ เพ็งสงค์    ศิลป์-ดนตรี
2563
เกษียณ
31  
  นายจงรักษ์ ธรรมมิกะกุล    วิทยาศาสตร์
2563
เกษียณ
เสียชีวิต
32  
  นางสาววรรณา สรวงพนากุล    วิทยาศาสตร์
2563
เกษียณ
33  
  นางนิลวรรณ กลีบแก้ว    วิทยาศาสตร์
2563
เกษียณ
34  
  นางสุจิตรา สุวรรณบรรจง    วิทยาศาสตร์
2563
เกษียณ
35  
  นางอารีย์ ถังมณี    สังคมศึกษา
2563
เกษียณ
36  
  นางอาภรณ์ จันทรมงคล    สังคมศึกษา
2563
เกษียณ
37  
  นายราชัน โกศัลวิตร    สังคมศึกษา
2563
เกษียณ
38  
  นายโกมล วุฒิมานพ    สังคมศึกษา
2563
เกษียณ
39  
  นางสาวรวมพิศ ภิญโญ    แนะแนว
2563
เกษียณ
40  
  นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์    รองผู้อำนวยการ
2563
เกษียณ
41  
  นายศักดิ์ชัย คงแก้ว    รองผู้อำนวยการ
2563
เกษียณ
42  
  นางสุภาณี หนูเสมียน     การงาน-คหกรรม
2562
เกษียณ
43  
  นางกัญญรส บุญสิงห์     สุขศึกษาและพลศึกษา
2562
เกษียณ
44  
  น.ส.นันทนา หวานสนิท     สังคมศึกษาฯ
2562
เกษียณ
45  
  นางมัณทณีย์ จินดาวัฒน์     คณิตศาสตร์
2562
เกษียณ
46  
  นางวาสินี ขวัญฤทธิ์     ภาษาไทย
2562
เกษียณ
47  
  นางอารมย์ ชลสิทธิ์     ภาษาไทย
2562
เกษียณ
48  
  นายสุชาติ รอดเพชร     สุขศึกษาและพลศึกษา
2562
เกษียณ
49  
  นายสุรเดช เกิดสมบูรณ์     ภาษาไทย
2562
เกษียณ
50  
  นายวิศาล ภูริวัฒน์     รองผู้อำนวยการ
2562
เกษียณ
51  
  นายพหล จุลนวล    การงาน-เกษตร
2561
ย้ายไป บ.ม.2561
52  
  นางอาภรณ์ สัตยาสุชีพ     งานแนะแนว
2561
เกษียณ
53  
  นางศุภร เจษฎาพงศ์     การงาน-พยาบาล
2561
เกษียณ
54  
  น.ส.ศิรินุช ธนาวุฒิ     สังคมศึกษา
2561
เกษียณ
55  
  นางวิลาวัณย์ บุญทอง    การงานห้องสมุด
2561
เกษียณ
56  
  นางชไมพร เลี่ยมแก้ว     คณิตศาสตร์
2561
เกษียณ
57  
  นางจลา สุดวิไล     ภาษาต่างประเทศ
2561
เกษียณ
58  
  นายขวัญชัย โฉมทอง     ศิลปศึกษา
2561
เกษียณ
59  
  นายสมพร วัชรกาฬ     การงาน-คอมพิวเตอร์
2561
เกษียณ
60  
  นายสามารถ แต่งอักษร     รองผู้อำนวยการ
2561
เกษียณ
61  
  นางวรนุช ชีถนอม     ภาษาไทย
2560
เกษียณ
62  
  นายยุรา เลี่ยมแก้ว     แนะแนว
2560
เกษียณ
63  
  นายประดับ แก้วนาม    ผู้บริหาร
2559
2558-2559
เกษียณ
64  
  นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว    รองผู้อำนวยการ
2559
ย้าย ไป บ.ม.
65  
  นายอุส่าห์ ศรีสวัสดิ์     การงาน-ช่าง
2559
เกษียณ
66  
  นางสาวอารีย์ ไชยวรรณ์์    การงาน-ธุรกิจ
2559
เกษียณ
67  
  น.ส.เรวดี ศรีใหม่     การงาน-ธุรกิจ
2559
เกษียณ
68  
  นางเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์    การงาน-ธุรกิจ
2559
เกษียณ
69  
  นางพิมพ์ใจ เนาว์สุวรรณ    ภาษาไทย
2559
เกษียณ
70  
  นางนิ่มนวล สาระดิษฐ์     ภาษาไทย
2559
เกษียณ
71  
  นายเฉลิมพล พันทวีศักดิ์     สุขศึกษาและพลศึกษา
2559
เกษียณ
72  
  น.ส.งามพิศ วิชชุวรรณ     ภาษาต่างประเทศ
2559
เกษียณ
73  
  นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี    ผู้บริหาร
2558
2552-2558
กษ กทม.
74  
  นายทอง เดชทองคำ     สุขศึกษาและพลศึกษา
2558
ลาออก
เสียชีวิต
75  
  นางอุไรวรรณ รัตนสิงห์    สังคมศึกษา
2558
ย้าย
76  
  นางอัญชลี สุจริตกุล     แนะแนว
2558
ย้าย
77  
  นางสุดาวรรณ อภิศักดิ์มนตรี     ภาษาไทย
2558
เกษียณ
78  
  นางสุดา นิลอาญา     ภาษาต่างประเทศ
2558
เกษียณ
79  
  นางสาคร มะยะเฉียว     การงาน-ธุรกิจ
2558
เกษียณ
80  
  นางศรีสมบัติ เมฆา    คณิตศาสตร์
2558
เกษียณ
81  
  นางศราวณี ณ ระนอง     วิทยาศาสตร์
2558
เกษียณ
82  
  นางละเอียด อรชร     ภาษาต่างประเทศ
2558
เกษียณ
83  
  นายมนูญ บุญทวิโรจน์     สุขศึกษาและพลศึกษา
2558
เกษียณ
84  
  นางมนชยา นาวากาญจน์     สังคมศึกษา
2558
เกษียณ
85  
  นางสาวพิชญ์รตา ศิวาโมกข์    คณิตศาสตร์
2558
เกษียณ
86  
  นางนวลจันทร์ วศินพงศ์วณิช    การงาน-คอมพิวเตอร์
2558
เกษียณ
87  
  นางนวพร อักษรทอง     ศิลป-นาฏศิลป์
2558
เกษียณ
88  
  นางดวงพร วงศ์นาถกุล     สังคมศึกษา
2558
เกษียณ
89  
  นางสุภา นาวารัตน์    แนะแนว
2557
ย้ายไป บ.ม. 2557
90  
  นายเอกพันธ์ ไพรัตนากร     ศิลปศึกษา
2557
เกษียณ
91  
  นางอุไรวรรณ รอดสุวรรณน้อย    แนะแนว
2557
ย้ายไปสงขลา
92  
  นายอวยพรไชย พรหมเดชะ     ภาษาต่างประเทศ
2557
เกษียณ
93  
  นางอภิวันท์ บัณฑิศักดิ์     ภาษาไทย
2557
เกษียณ
94  
  นายสุรศักดิ์ หนูเสมียน     การงาน-ช่าง
2557
เกษียณ
95  
  นางสุภาวดี หนูเกื้อ     คณิตศาสตร์
2557
เกษียณ
96  
  นายสุจินต์ เย้าดุสิต     คณิตศาสตร์
2557
เกษียณ
97  
  นางเรวดี วิกสุวรรณ     คณิตศาสตร์
2557
เกษียณ
98  
  นางรัตนา ธุวะสิน     สังคมศึกษา
2557
เกษียณ
99  
  นางมยุรี การิกาญจน์ -     ภาษาต่างประเทศ
2557
ลาออกไปต่างประเทศ
100  
  นางพรรณทุม ชนะศักดิ์    ภาษาไทย
2557
เสียชีวิต
101  
  นายปรีชา มะยะเฉียว    รองผู้อำนวยการ
2557
เกษียณ
102  
  นายปราโมทย์ ช่วยพัฒน์     คณิตศาสตร์
2557
เกษียณ
103  
  นางประสพสุข รัตนสุภา     ศิลป-ดนตรี
2557
เกษียณ
เสียชีวิต
104  
  นายณัฐพงศ์ วินิโย     สุจศึกษาและพลศึกษา
2557
เกษียณ
105  
  นายณรัตน์ อรชร     ศิลป-นาฏศิลป์
2557
เสียชีวิต
106  
  นายณตภณ สิทธิรักษ์     ศิลปศึกษา-ดนตรี
2557
เกษียณ
107  
  นางจุฑารัตน์ พิทักษ์บูรพา    ภาษาต่างประเทศ
2557
108  
  น.ส.จีระพรรณ เสาวพงศ์     ภาษาต่างประเทศ
2557
เกษียณ
109  
  นายจิระศักดิ์ จิตต์โสภณ    ศิลปศึกษา
2557
เกษียณ
110  
  นางจันทร์ฉาย วิวัฒน์วรพันธ์     วิทยาศาสตร์
2557
เกษียณ
111  
  น.ส.กานดา นิลแสง     สังคมศึกษา
2557
เกษียณ
112  
  นายอรุณ ชัยเพชร     การงาน-เกษตร
2556
เสียชีวิต
113  
  น.ส.อรจิตร วิชชุวรรณ     วิทยาศาสตร์
2556
114  
  นายหฤษฎ์ นราอาจ     การงาน-เกษตร
2556
เกษียณ
เสียชิวิต
115  
  นางสุรางค์รัตน์ อรุณกมล     สังคมศึกษา
2556
เกษียณ
116  
  นางสุภารัตน์ จันทระ    คณิตศาสตร์
2556
เกษียณ
เสียชีวิต
117  
  นายสุทิน โมราบุญ     ศิลปศึกษา
2556
เกษียณ
118  
  นางศุภลักษณ์ ยังบรรเทา     สังคมศึกษา
2556
เกษียณ
119  
  นายวรัตม์ มาศเมฆ    ภาษาไทย
2556
ย้าย
120  
  นางเริงจิตร พงศ์ทัศนา    การงาน-ธุรกิจ
2556
เกษียณ
121  
  นางพจนีย์ เลาหะกุล     ภาษาต่างประเทศ
2556
เกษียณ
122  
  น.ส.พจนา รัตนสิงห์     คณิตศาสตร์
2556
เกษียณ
123  
  นางปัญจรีย์ พัฒนไทยานนท์     ภาษาต่างประเทศ
2556
เกษียณ
124  
  นางประทีป ช่วยพัฒน์    สังคมศึกษา
2556
เกษียณ
125  
  น.ส.นิตยา ทวีกิจการ    วิทยาศาสตร์
2556
เกษียณ
126  
  นางนันทวัน ชูเสมอ     การงาน-คอมพิวเตอร์
2556
เกษียณ
127  
  นางดวงใจ โรจนุตมะ     คณิตศาสตร์
2556
เกษียณ
128  
  นางจิตรา พิบูลย์     การงาน-คหกรรม
2556
เกษียณ
129  
  ดร.จิต นวนแก้ว     วิทยาศาสตร์
2556
ย้ายไปราชภัฎ
130  
  นางจงดี นาคเทวัญ     ภาษาต่างประเทศ
2556
เกษียณ
131  
  นางอารมณ์ สุรัตติวงศ์     การงาน-เกษตร
2555
เกษียณ
132  
  นางอวยพร พงษา     สังคมศึกษา
2555
ย้าย
133  
  นางสุพัฒนา พลชัย     คณิตศาสตร์
2555
เกษียณ
134  
  น.ส.สุธิรา ตรีโชติ     คณิตศาเสตร์
2555
เกษียณ
เสียชีวิต
135  
  น.ส.วีณา สรวงพนากุล    สังคมศึกษา
2555
เกษียณ
136  
  นางวาสนา นเรธรณ์     คณิตศาสตร์
2555
เกษียณ
137  
  นางเยี่ยมรัตน์ สุขมี     วิทยาศาสตร์
2555
เกษียณ
138  
  นางยุพดี จันทรา     สังคมศึกษา
2555
เกษียณ
139  
  นายไมตรี ทั่วด้าว     วิทยาศาสตร์
2555
เกษียณ
140  
  นายภักดี พงศ์สมัคร     รองผู้อำนวยการ
2555
เกษียณ
เสียชิวิต
141  
  นางนงลักษณ์ แผ้วพันธ์ชู     ภาษาต่างประเทศ
2555
เกษียณ
142  
  นางนงนุช สิงหโอภาส     การงาน-คหกรรม
2555
เกษียณ
143  
  นางจันทร์ทิพย์ ณ สุวรรณ     ภาษาต่างประเทศ
2555
เกษียณ
144  
  นายจรูญ เรืองประพันธ์     คณิตศาสตร์
2555
145  
  นายกิตติ เสพย์ธรรม     วิทยาศาสตร์
2555
เกษียณ
146  
  นางสาวกัลยาณี ท้าวนิล     วิทยาศาสตร์
2555
เกษียณ
147  
  นางกัลยา ทองพรหม     คณิตศาสตร์
2555
เกษียณ
148  
  นางรุจยา สิทธิรักษ์     แนะแนว
2554
ลาออก
149  
  นางอุบลรัตน์ ชาญสตบุตร    ภาษาต่างประเทศ
2554
150  
  นายอาทร เมืองแสน     สุขศึกษาและพลศึกษา
2554
เกษียณ
151  
  นางสุรางค์ แพรกทอง     ภาษาไทย
2554
เกษียณ
152  
  นายสุมนท์ พลชัย     คณิตศาสตร์
2554
เกษียณ
153  
  นางสุภาพร ทั่วด้าว     แนะแนว
2554
เกษียณ
154  
  นางสุนีย์ มลิอ่อง     การางาน
2554
เกษียณ
155  
  นายสวัสดิ์ จิระนภารัตน์     สังคมศึกษา
2554
เกษียณ
156  
  น.ส.รัชนี ชูนาค     วิทยาศาสตร์
2554
เกษียณ
157  
  นายไพบูลย์ วิทยสมบูรณ์     วิทยาศาสตร์
2554
เกษียณ
158  
  นางปาริสุทธิ์ มิตรกูล     ภาษาไทย
2554
เกษียณ
159  
  นายบุญเชิด พิมเสน     รองผู้อำนวยการ
2554
เกษียณ
160  
  นางนิภาภรณ์ วาจาสัตย์    ศิลปศึกษา
2554
161  
  นายชลอ บุญช่วย    ภาษาไทย
2554
เกษียณ
162  
  นางสุมนา อรชร     ภาษาต่างประเทศ
2553
ลาออก 2553
163  
  นางทิวา หลีพรกิตติกุล     พยาบาล
2553
ลาออก 2553
164  
  นางอรุณวรรณ จุลพรหม     สังคมศึกษา
2553
เกษียณ
165  
  น.ส.สุภาณี กรดแก้ว     การงาน-ธุรกิจ
2553
เกษียณ
166  
  นางสุกัญญา หนูหลง     ภาษาไทย
2553
เกษียณ
167  
  นายสมศักดิ์ พัฒนวิบูลย์     วิทยาศาสตร์
2553
เสียชีวิต
168  
  น.ส.เพ็ญพิศ ไตรแก้ว     ภาษาไทย
2553
เกษียณ
169  
  นางพวงพิศ สุวรรณรัตน์     สังคมศึกษา
2553
เกษียณ
170  
  นายปรีชา จันทศรี    รองผู้อำนวยการ
2553
เกษียณ
171  
  นายประดิษฐ์ ไชยศรี     วิทยาศาสตร์
2553
เกษียณ
172  
  นายธวัชชัย เลาหะกุล     สุขศึกษาและพลศึกษา
2553
เกษียณ
173  
  นายทวีศักดิ์ เชาวลิต     ศิลปศึกษา
2553
เกษียณ
174  
  นางชวลีย์ บริพันธ์     ภาษาไทย
2553
เกษียณ
175  
  นางจินตนา ประจันพล    การงาน-ธุรกิจ
2553
เกษียณ
176  
  นายจารึก ประจันพล     รองผู้อำนวยการ
2553
เกษียณ
177  
  นายอุส่าห์ ศิวาโมกข์     ผู้บริหาร
2552
2547-2552
เกษียณ
178  
  นายสุรินทร์ สมจิตต์     สังคมศึกษา
2552
เกษียณ
179  
  นายสุมนต์ เส้งส่ง    สังคมศึกษา
2552
เกษียณ
180  
  นางสาวสมร สุวรรณ    วิทยาศาสตร์
2552
เกษียณ
181  
  นายวสันต์ คล้ายอุดม     วิทยาศาสตร์
2552
เกษียณ
182  
  นางรัตนา มัชฌิกะ     ภาษาไทย
2552
เกษียณ
183  
  นายโชคดี ศรีชาเยศ     ภาษาไทย
2552
เกษียณ
184  
  นายเกษม อรชร     
2552
185  
  อ.อรุณศรี ผลาวรรณ์     
2552
186  
  นายสุวัฒน์ รัตนนาคินทร์     ศิลปศึกษา
2551
เกษียณ
187  
  นายสุพชัย ทองสวาท     วิทยาศาสตร์
2551
เกษียณ
188  
  นายสวง ชุมพงศ์     คณิตศาสตร์
2551
เกษียณ
189  
  นางสงวนศรี ชูกลิ่น     สการงาน-คหกรรม
2551
เกษียณ
190  
  นางสาววลี สรวงพนากุล     ภาษาต่างประเทศ
2551
เกษียณ
191  
  นางนวลพรรณ แต้มแก้ว     สังคมศึกษา
2551
เกษียณ
192  
  นายนริศ พชรปกรณ์พงศ์     คณิตศาสตร์
2551
เกษียณ
193  
  นายคำนึง สามัคคี     คณิคศาสตร์
2551
เกษียณ
194  
  นางสมพร คู่ปิตุภูมิ     
2551
ย้าย
195  
  นางอัญรส ตันตยาภรณ์     สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
เกษียณ
196  
  นางศิริวรรณ โมราศิลป์     การงาน-เกษตร
2550
เกษียณ
197  
  นางสาววิมล ศิริรัตน์     การงาน-คหกรรม
2550
เกษียณ
198  
  นายประหยัด เวชสารศรี     คณิตศาสตร์
2550
เกษียณ
199  
  นางเบญจมาศ ทวยเจริญ     ภาษาไทย
2550
เกษียณ
200  
  นายชีพ กาญวัฒนะกิจ    สังคมศึกษา
2550
เกษียณ
201  
  นายสุธี ชำนาญกิจ     สุขศึกษาและพลศึกษา
2549
เกษียณ
202  
  น.ส.สมจิต ชาติพงศ์     ภาษาต่างประเทศ
2549
เกษียณ
203  
  นางไมตรี หมวดทิพย์     การงาน-คหกรรม
2548
เกษียณ
204  
  บุบผาชาติ แซ่ภู่    สังคมศึกษา
2548
เกษียณ
205  
  น.ส.เดือนฉาย ไชยจงมี     ภาษาต่างประเทศ
2548
เกษียณ
206  
  สมสุข สุวรรณจำรัส -     สังคมศึกษา
2548
เกษียณ
207  
  นายอนันต์ สุนทรานุรักษ์     ผู้บริหาร
2547
2543-2547
ลาออก
เสียชิวิต
208  
  นายโกวิทย์ เสนีย์วาสน์     ศิลปศึกษา
2547
เกษียณ
209  
  นายมนูญ นนทะพันธ์    
2547
ลาออก
210  
  นางพยูร นุ่นสุข     ภาษาไทย
2546
ย้ายไป2546
211  
  นายสุกรี นาคะพรหม    รองผู้อำนวยการ
2546
เกษียณ
212  
  นายชูชาติ ยังบรรเทา     วิทยาศาสตร์
2546
เสียชีวิต
213  
  นางฉวีเพ็ญ ฤทธิโชติ     ภาษาต่างประเทศ
2546
เกษียณ
214  
  นางสุนีย์ พรหมอักษร     การงาน-คหกรรม
2545
เกษียณ
215  
  นายสมคิด เลี่ยมแก้ว     ภาษาต่างประเทศ
2545
เกษียณ
216  
  นางสาวลัดดาวัลย์ เจ้าแก้ว     วิทยาศาสตร์
2545
เกษียณ
217  
  นางรัชนี สุทธิศักดิ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2544
ย้ายไปเป็น ผอ.
218  
  นายปราโมทย์ ขับกล่อมส่ง     
2544
ย้าย
219  
  นายประจิม พิศสุวรรณ    
2543
เกษียณ
220  
  นายวิญญู ใจอารีย์     ผู้บริหาร
2543
2541-2543
กษ. บ.ม.
221  
  นางวีรวรรณ เจริญสุข    ภาษาต่างประเทศ
2543
เกษียณ
222  
  นางถนอม ทับเที่ยง    
2543
เกษียณ
223  
  นายจรัญ ทับเที่ยง     การงาน-คอมพิวเตอร์
2543
เกษียณ
224  
  นายสุธีร์ เจริญสุข     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2543
ย้ายไปเป็น ผอ.
เสียชิวิต 63
225  
  นางอัมพันธ์ แสงศรี     
2542
226  
  นายสวงค์ ชูกลิ่น    ผู้บริหาร
2541
2536-2541
กษ. กทม.
เสียชิวิต
227  
  นายโชติ ธานีรัตน์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2540
ย้ายไปเป็น ผอ.
228  
  นายเสริมศักดิ์ อุณพันธุ์     
2540
ย้าย
229  
  เจริญศรี จันไพบูลย์     
2538
ย้าย
230  
  นางลูกอิน หุตางกูร.    
2538
231  
  นายสนิท กิตติธิรางกูล     
2537
เกษียณ
เสียชีวิต
232  
  นางอรุณ นนทแก้ว    ผู้บริหาร
2536
2535-2536
กษ. บม.
233  
  นางกรองทอง ด้วงสงค์     ผู้บริหาร
2535
2526-2535
ย้ายไป กทม.
234  
  นางสมจิตต์ ศักดิชลพันธ์     -
2534
235  
  น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีวัชรินทร์    ผู้บริหาร
2526
2518-2526
236  
  นางอรอนงค์ ขนาน    
2526
โอนย้าย ไปกรมอาชีวะ
237  
  นางสุวนีย์ ตันตยาภรณ์     ผู้บริหาร
2518
2513-2518
238  
  นางนวลละออ ลีละพันธ์    ผู้บริหาร
2513
2483-2513
239  
  นางภูเก็ต อาจอนามัย    ผู้บริหาร
2483
2477-2483
240  
  นางสาวข่วนจู้ อุ่ยสกุล     ผู้บริหาร
2477
2476-2477
241  
  นางสาวอัมพร เผื่อนพงษ์     ผู้บริหาร
2476
2474-2476
242  
  นายคลิ้ง ขุทรานนท์    ผู้บริหาร
2474
2473-2474
243  
  นายมี จันทร์เมือง    ผู้บริหาร
2473
2467-2473
244  
  1นายเลื่อน ทองธวัช    1ผู้บริหาร
2467
2466-2467
245  
      
เกษียณ