ใส่สาระ หรือ ชื่อ หรือ ปีเกษียณ ที่ต้องการแสดงผล   

วันนี้ วันที่ 09-06-2023

NO
Picture
ชื่อ-สกุล
กลุ่มสาระ
ปีที่ออก / เกษียณ
หมายเหตุ
1  
  นายอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์   สุขศึกษาและพลศึกษา
2565
เกษียณ
2  
  นายจรัส  อิฏฐผล   การงานอาชีพ-ช่าง
2565
เกษียณ
3  
  นายสมเกียรติ  เสนานัยุ   วิทยาศาสตร์
2565
เกษียณ
4  
  นายชำนาญ  นาคินทร์   ศิลป-ท้ศนศิลป์
2565
เกษียณ
5  
  นายสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย์   สังคมศึกษา
2565
เกษียณ
6  
  นายนิวัตร  ชูแสง   สังคมศึกษา
2565
เกษียณ
7  
  นางชญาณดา  ชญาคุณนันท์   ภาษาต่างประเทศ
2565
เกษียณ
8  
  นางสุพิศ  บุญฤทธิ์   ภาษาต่างประเทศ
2565
เกษียณ
9  
  นางพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญ   ภาษาไทย
2564
เกษียณ
10  
  นางสายใจ  สังข์บัว   สังคมศึกษา
2564
เกษียณ
11  
  นางสุมณฑา  มีสุนทร   คณิตศาสตร์
2564
เกษียณ
12  
  นางมยุรี  ถาวระ   วิทยาศาสตร์
2564
เกษียณ
13  
  ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร   ผู้บริหาร
2563
2559-2563
เกษียณ
14  
  นางกุหลาบ  โกฎิกุล   การงาน-ธุรกิจ
2563
เกษียณ
15  
  นางสาวภัทรญาดา  ไชยฤกษ์   ภาษาไทย
2563
เกษียณ
16  
  นางสังคีตทิพย์  สุทธิ   ศิลป์-ดนตรี
2563
เกษียณ
17  
  นางบวร  ทองเพ็งจันทร์   ศิลป์-นาฏศิลป์
2563
เกษียณ
18  
  นายธีรนันท์  เรืองอ่อน   ศิลป-ท้ศนศิลป์
2563
เกษียณ
19  
  นายวิชาญ  เพ็งสงค์   ศิลป์-ดนตรี
2563
เกษียณ
20  
  นายจงรักษ์  ธรรมมิกะกุล   วิทยาศาสตร์
2563
เกษียณ
21  
  นางสาววรรณา  สรวงพนากุล   วิทยาศาสตร์
2563
เกษียณ
22  
  นางนิลวรรณ  กลีบแก้ว   วิทยาศาสตร์
2563
เกษียณ
23  
  นางสุจิตรา  สุวรรณบรรจง   วิทยาศาสตร์
2563
เกษียณ
24  
  นางอารีย์  ถังมณี   สังคมศึกษา
2563
เกษียณ
25  
  นางอาภรณ์  จันทรมงคล   สังคมศึกษา
2563
เกษียณ
26  
  นายราชัน  โกศัลวิตร   สังคมศึกษา
2563
เกษียณ
27  
  นายโกมล  วุฒิมานพ   สังคมศึกษา
2563
เกษียณ
28  
  นางสาวรวมพิศ  ภิญโญ   แนะแนว
2563
เกษียณ
29  
  นายธีระพันธ์  ฑียาพงศ์   รองผู้อำนวยการ
2563
เกษียณ
30  
  นายศักดิ์ชัย  คงแก้ว   รองผู้อำนวยการ
2563
เกษียณ
31  
  นางสุภาณี  หนูเสมียน   การงาน-คหกรรม
2562
เกษียณ
32  
  นางกัญญรส  บุญสิงห์   สุขศึกษาและพลศึกษา
2562
เกษียณ
33  
  น.ส.นันทนา  หวานสนิท   สังคมศึกษาฯ
2562
เกษียณ
34  
  นางมัณทณีย์  จินดาวัฒน์   คณิตศาสตร์
2562
เกษียณ
35  
  นางวาสินี  ขวัญฤทธิ์   ภาษาไทย
2562
เกษียณ
36  
  นางอารมย์  ชลสิทธิ์   ภาษาไทย
2562
เกษียณ
37  
  นายสุชาติ  รอดเพชร   สุขศึกษาและพลศึกษา
2562
เกษียณ
38  
  นายสุรเดช  เกิดสมบูรณ์   ภาษาไทย
2562
เกษียณ
39  
  นายวิศาล  ภูริวัฒน์   รองผู้อำนวยการ
2562
เกษียณ
40  
  นายพหล  จุลนวล   การงาน-เกษตร
2561
ย้ายไป บ.ม.2561
41  
  นางอาภรณ์  สัตยาสุชีพ   งานแนะแนว
2561
เกษียณ
42  
  นางศุภร  เจษฎาพงศ์   การงาน-พยาบาล
2561
เกษียณ
43  
  น.ส.ศิรินุช  ธนาวุฒิ   สังคมศึกษา
2561
เกษียณ
44  
  นางวิลาวัณย์  บุญทอง   การงานห้องสมุด
2561
เกษียณ
45  
  นางชไมพร  เลี่ยมแก้ว   คณิตศาสตร์
2561
เกษียณ
46  
  นางจลา  สุดวิไล   ภาษาต่างประเทศ
2561
เกษียณ
47  
  นายขวัญชัย  โฉมทอง   ศิลปศึกษา
2561
เกษียณ
48  
  นายสมพร  วัชรกาฬ   การงาน-คอมพิวเตอร์
2561
เกษียณ
49  
  นายสามารถ  แต่งอักษร   รองผู้อำนวยการ
2561
เกษียณ
50  
  นางวรนุช  ชีถนอม   ภาษาไทย
2560
เกษียณ
51  
  นายยุรา  เลี่ยมแก้ว   แนะแนว
2560
เกษียณ
52  
  นายประดับ  แก้วนาม   ผู้บริหาร
2559
2558-2559
เกษียณ
53  
  นายสุชีพ  ทิพย์บุญแก้ว   รองผู้อำนวยการ
2559
ย้าย ไป บ.ม.
54  
  นายอุส่าห์  ศรีสวัสดิ์   การงาน-ช่าง
2559
เกษียณ
55  
  นางสาวอารีย์  ไชยวรรณ์์   การงาน-ธุรกิจ
2559
เกษียณ
56  
  น.ส.เรวดี  ศรีใหม่   การงาน-ธุรกิจ
2559
เกษียณ
57  
  นางเพียงเดือน  วิทยาประดิษฐ์   การงาน-ธุรกิจ
2559
เกษียณ
58  
  นางพิมพ์ใจ  เนาว์สุวรรณ   ภาษาไทย
2559
เกษียณ
59  
  นางนิ่มนวล  สาระดิษฐ์   ภาษาไทย
2559
เกษียณ
60  
  นายเฉลิมพล  พันทวีศักดิ์   สุขศึกษาและพลศึกษา
2559
เกษียณ
61  
  น.ส.งามพิศ  วิชชุวรรณ   ภาษาต่างประเทศ
2559
เกษียณ
62  
  นายสุพจน์  อภิศักดิ์มนตรี   ผู้บริหาร
2558
2552-2558
กษ กทม.
63  
  นายทอง  เดชทองคำ   สุขศึกษาและพลศึกษา
2558
ลาออก
เสียชีวิต
64  
  นางอุไรวรรณ  รัตนสิงห์   สังคมศึกษา
2558
ย้าย
65  
  นางอัญชลี  สุจริตกุล   แนะแนว
2558
ย้าย
66  
  นางสุดาวรรณ  อภิศักดิ์มนตรี   ภาษาไทย
2558
เกษียณ
67  
  นางสุดา  นิลอาญา   ภาษาต่างประเทศ
2558
เกษียณ
68  
  นางสาคร  มะยะเฉียว   การงาน-ธุรกิจ
2558
เกษียณ
69  
  นางศรีสมบัติ  เมฆา   คณิตศาสตร์
2558
เกษียณ
70  
  นางศราวณี  ณ ระนอง   วิทยาศาสตร์
2558
เกษียณ
71  
  นางละเอียด  อรชร   ภาษาต่างประเทศ
2558
เกษียณ
72  
  นายมนูญ  บุญทวิโรจน์   สุขศึกษาและพลศึกษา
2558
เกษียณ
73  
  นางมนชยา  นาวากาญจน์   สังคมศึกษา
2558
เกษียณ
74  
  นางสาวพิชญ์รตา  ศิวาโมกข์   คณิตศาสตร์
2558
เกษียณ
75  
  นางนวลจันทร์  วศินพงศ์วณิช   การงาน-คอมพิวเตอร์
2558
เกษียณ
76  
  นางนวพร  อักษรทอง   ศิลป-นาฏศิลป์
2558
เกษียณ
77  
  นางดวงพร  วงศ์นาถกุล   สังคมศึกษา
2558
เกษียณ
78  
  นางสุภา  นาวารัตน์   แนะแนว
2557
ย้ายไป บ.ม. 2557
79  
  นายเอกพันธ์  ไพรัตนากร   ศิลปศึกษา
2557
เกษียณ
80  
  นางอุไรวรรณ  รอดสุวรรณน้อย   แนะแนว
2557
ย้ายไปสงขลา
81  
  นายอวยพรไชย  พรหมเดชะ   ภาษาต่างประเทศ
2557
เกษียณ
82  
  นางอภิวันท์  บัณฑิศักดิ์   ภาษาไทย
2557
เกษียณ
83  
  นายสุรศักดิ์  หนูเสมียน   การงาน-ช่าง
2557
เกษียณ
84  
  นางสุภาวดี  หนูเกื้อ   คณิตศาสตร์
2557
เกษียณ
85  
  นายสุจินต์  เย้าดุสิต   คณิตศาสตร์
2557
เกษียณ
86  
  นางเรวดี  วิกสุวรรณ   คณิตศาสตร์
2557
เกษียณ
87  
  นางรัตนา  ธุวะสิน   สังคมศึกษา
2557
เกษียณ
88  
  นางมยุรี  การิกาญจน์   ภาษาต่างประเทศ
2557
ลาออกไปต่างประเทศ
89  
  นางพรรณทุม  ชนะศักดิ์   ภาษาไทย
2557
เสียชีวิต
90  
  นายปรีชา  มะยะเฉียว   รองผู้อำนวยการ
2557
เกษียณ
91  
  นายปราโมทย์  ช่วยพัฒน์   คณิตศาสตร์
2557
เกษียณ
92  
  นางประสพสุข  รัตนสุภา   ศิลป-ดนตรี
2557
เกษียณ
93  
  นายณัฐพงศ์  วินิโย   สุจศึกษาและพลศึกษา
2557
เกษียณ
94  
  นายณรัตน์  อรชร   ศิลป-นาฏศิลป์
2557
เสียชีวิต
95  
  นายณตภณ  สิทธิรักษ์   ศิลปศึกษา-ดนตรี
2557
เกษียณ
96  
  นางจุฑารัตน์  พิทักษ์บูรพา   ภาษาต่างประเทศ
2557
97  
  น.ส.จีระพรรณ  เสาวพงศ์   ภาษาต่างประเทศ
2557
เกษียณ
98  
  นายจิระศักดิ์  จิตต์โสภณ   ศิลปศึกษา
2557
เกษียณ
99  
  นางจันทร์ฉาย  วิวัฒน์วรพันธ์   วิทยาศาสตร์
2557
เกษียณ
100  
  น.ส.กานดา  นิลแสง   สังคมศึกษา
2557
เกษียณ
101  
  นายอรุณ  ชัยเพชร   การงาน-เกษตร
2556
เสียชีวิต
102  
  น.ส.อรจิตร  วิชชุวรรณ   วิทยาศาสตร์
2556
103  
  นายหฤษฎ์  นราอาจ   การงาน-เกษตร
2556
เกษียณ
เสียชิวิต
104  
  นางสุรางค์รัตน์  อรุณกมล   สังคมศึกษา
2556
เกษียณ
105  
  นางสุภารัตน์  จันทระ   คณิตศาสตร์
2556
เกษียณ
106  
  นายสุทิน  โมราบุญ   ศิลปศึกษา
2556
เกษียณ
107  
  นางศุภลักษณ์  ยังบรรเทา   สังคมศึกษา
2556
เกษียณ
108  
  นายวรัตม์  มาศเมฆ   ภาษาไทย
2556
ย้าย
109  
  นางเริงจิตร  พงศ์ทัศนา   การงาน-ธุรกิจ
2556
เกษียณ
110  
  นางพจนีย์  เลาหะกุล   ภาษาต่างประเทศ
2556
เกษียณ
111  
  น.ส.พจนา  รัตนสิงห์   คณิตศาสตร์
2556
เกษียณ
112  
  นางปัญจรีย์  พัฒนไทยานนท์   ภาษาต่างประเทศ
2556
เกษียณ
113  
  นางประทีป  ช่วยพัฒน์   สังคมศึกษา
2556
เกษียณ
114  
  น.ส.นิตยา  ทวีกิจการ   วิทยาศาสตร์
2556
เกษียณ
115  
  นางนันทวัน  ชูเสมอ   การงาน-คอมพิวเตอร์
2556
เกษียณ
116  
  นางดวงใจ  โรจนุตมะ   คณิตศาสตร์
2556
เกษียณ
117  
  นางจิตรา  พิบูลย์   การงาน-คหกรรม
2556
เกษียณ
118  
  ดร.จิต  นวนแก้ว   วิทยาศาสตร์
2556
ย้ายไปราชภัฎ
119  
  นางจงดี  นาคเทวัญ   ภาษาต่างประเทศ
2556
เกษียณ
120  
  นางอารมณ์  สุรัตติวงศ์   การงาน-เกษตร
2555
เกษียณ
121  
  นางอวยพร  พงษา   สังคมศึกษา
2555
ย้าย
122  
  นางสุพัฒนา  พลชัย   คณิตศาสตร์
2555
เกษียณ
123  
  น.ส.สุธิรา  ตรีโชติ   คณิตศาเสตร์
2555
เกษียณ
124  
  น.ส.วีณา  สรวงพนากุล   สังคมศึกษา
2555
เกษียณ
125  
  นางวาสนา  นเรธรณ์   คณิตศาสตร์
2555
เกษียณ
126  
  นางเยี่ยมรัตน์  สุขมี   วิทยาศาสตร์
2555
เกษียณ
127  
  นางยุพดี  จันทรา   สังคมศึกษา
2555
เกษียณ
128  
  นายไมตรี  ทั่วด้าว   วิทยาศาสตร์
2555
เกษียณ
129  
  นายภักดี  พงศ์สมัคร   รองผู้อำนวยการ
2555
เกษียณ
เสียชิวิต
130  
  นางนงลักษณ์  แผ้วพันธ์ชู   ภาษาต่างประเทศ
2555
เกษียณ
131  
  นางนงนุช  สิงหโอภาส   การงาน-คหกรรม
2555
เกษียณ
132  
  นางจันทร์ทิพย์  ณ สุวรรณ   ภาษาต่างประเทศ
2555
เกษียณ
133  
  นายจรูญ  เรืองประพันธ์   คณิตศาสตร์
2555
134  
  นายกิตติ  เสพย์ธรรม   วิทยาศาสตร์
2555
เกษียณ
135  
  นางสาวกัลยาณี  ท้าวนิล   วิทยาศาสตร์
2555
เกษียณ
136  
  นางกัลยา  ทองพรหม   คณิตศาสตร์
2555
เกษียณ
137  
  นางรุจยา  สิทธิรักษ์   แนะแนว
2554
ลาออก
138  
  นางอุบลรัตน์  ชาญสตบุตร   ภาษาต่างประเทศ
2554
139  
  นายอาทร  เมืองแสน   สุขศึกษาและพลศึกษา
2554
เกษียณ
140  
  นางสุรางค์  แพรกทอง   ภาษาไทย
2554
เกษียณ
141  
  นายสุมนท์  พลชัย   คณิตศาสตร์
2554
เกษียณ
142  
  นางสุภาพร  ทั่วด้าว   แนะแนว
2554
เกษียณ
143  
  นางสุนีย์  มลิอ่อง   การางาน
2554
เกษียณ
144  
  นายสวัสดิ์  จิระนภารัตน์   สังคมศึกษา
2554
เกษียณ
145  
  น.ส.รัชนี  ชูนาค   วิทยาศาสตร์
2554
เกษียณ
146  
  นายไพบูลย์  วิทยสมบูรณ์   วิทยาศาสตร์
2554
เกษียณ
147  
  นางปาริสุทธิ์  มิตรกูล   ภาษาไทย
2554
เกษียณ
148  
  นายบุญเชิด  พิมเสน   รองผู้อำนวยการ
2554
เกษียณ
149  
  นางนิภาภรณ์  วาจาสัตย์   ศิลปศึกษา
2554
150  
  นายชลอ  บุญช่วย   ภาษาไทย
2554
เกษียณ
151  
  นางสุมนา  อรชร   ภาษาต่างประเทศ
2553
ลาออก 2553
152  
  นางทิวา  หลีพรกิตติกุล   พยาบาล
2553
ลาออก 2553
153  
  นางอรุณวรรณ  จุลพรหม   สังคมศึกษา
2553
เกษียณ
154  
  น.ส.สุภาณี  กรดแก้ว   การงาน-ธุรกิจ
2553
เกษียณ
155  
  นางสุกัญญา  หนูหลง   ภาษาไทย
2553
เกษียณ
156  
  นายสมศักดิ์  พัฒนวิบูลย์   วิทยาศาสตร์
2553
เสียชีวิต
157  
  น.ส.เพ็ญพิศ  ไตรแก้ว   ภาษาไทย
2553
เกษียณ
158  
  นางพวงพิศ  สุวรรณรัตน์   สังคมศึกษา
2553
เกษียณ
159  
  นายปรีชา  จันทศรี   รองผู้อำนวยการ
2553
เกษียณ
160  
  นายประดิษฐ์  ไชยศรี   วิทยาศาสตร์
2553
เกษียณ
161  
  นายธวัชชัย  เลาหะกุล   สุขศึกษาและพลศึกษา
2553
เกษียณ
162  
  นายทวีศักดิ์  เชาวลิต   ศิลปศึกษา
2553
เกษียณ
163  
  นางชวลีย์  บริพันธ์   ภาษาไทย
2553
เกษียณ
164  
  นางจินตนา  ประจันพล   การงาน-ธุรกิจ
2553
เกษียณ
165  
  นายจารึก  ประจันพล   รองผู้อำนวยการ
2553
เกษียณ
166  
  นายอุส่าห์  ศิวาโมกข์   ผู้บริหาร
2552
2547-2552
เกษียณ
167  
  นายสุรินทร์  สมจิตต์   สังคมศึกษา
2552
เกษียณ
168  
  นายสุมนต์  เส้งส่ง   สังคมศึกษา
2552
เกษียณ
169  
  นางสาวสมร  สุวรรณ   วิทยาศาสตร์
2552
เกษียณ
170  
  นายวสันต์  คล้ายอุดม   วิทยาศาสตร์
2552
เกษียณ
171  
  นางรัตนา  มัชฌิกะ   ภาษาไทย
2552
เกษียณ
172  
  นายโชคดี  ศรีชาเยศ   ภาษาไทย
2552
เกษียณ
173  
  นายเกษม  อรชร   สังคมศึกษา
2552
174  
  นางอรุณศรี  ผลาวรรณ์   
2552
175  
  นายสุวัฒน์  รัตนนาคินทร์   ศิลปศึกษา
2551
เกษียณ
176  
  นายสุพชัย  ทองสวาท   วิทยาศาสตร์
2551
เกษียณ
177  
  นายสวง  ชุมพงศ์   คณิตศาสตร์
2551
เกษียณ
178  
  นางสงวนศรี  ชูกลิ่น   สการงาน-คหกรรม
2551
เกษียณ
179  
  นางสาววลี  สรวงพนากุล   ภาษาต่างประเทศ
2551
เกษียณ
180  
  นางนวลพรรณ  แต้มแก้ว   สังคมศึกษา
2551
เกษียณ
181  
  นายนริศ  พชรปกรณ์พงศ์   คณิตศาสตร์
2551
เกษียณ
182  
  นายคำนึง  สามัคคี   คณิคศาสตร์
2551
เกษียณ
183  
  นางสมพร  คู่ปิตุภูมิ   
2551
ย้าย
184  
  นางอัญรส  ตันตยาภรณ์   สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
เกษียณ
185  
  นางศิริวรรณ  โมราศิลป์   การงาน-เกษตร
2550
เกษียณ
186  
  นางสาววิมล  ศิริรัตน์   การงาน-คหกรรม
2550
เกษียณ
187  
  นายประหยัด  เวชสารศรี   คณิตศาสตร์
2550
เกษียณ
188  
  นางเบญจมาศ  ทวยเจริญ   ภาษาไทย
2550
เกษียณ
189  
  นายชีพ  กาญวัฒนะกิจ   สังคมศึกษา
2550
เกษียณ
190  
  นายสุธี  ชำนาญกิจ   สุขศึกษาและพลศึกษา
2549
เกษียณ
191  
  น.ส.สมจิต  ชาติพงศ์   ภาษาต่างประเทศ
2549
เกษียณ
192  
  นางไมตรี  หมวดทิพย์   การงาน-คหกรรม
2548
เกษียณ
193  
  นางบุบผาชาติ  แซ่ภู่   สังคมศึกษา
2548
เกษียณ
194  
  น.ส.เดือนฉาย  ไชยจงมี   ภาษาต่างประเทศ
2548
เกษียณ
195  
  นางสมสุข  สุวรรณจำรัส   สังคมศึกษา
2548
เกษียณ
196  
  นายอนันต์  สุนทรานุรักษ์   ผู้บริหาร
2547
2543-2547
ลาออก
เสียชิวิต
197  
  นายโกวิทย์  เสนีย์วาสน์   ศิลปศึกษา
2547
เกษียณ
198  
  นายมนูญ  นนทะพันธ์   
2547
ลาออก
199  
  นางพยูร  นุ่นสุข   ภาษาไทย
2546
ย้ายไป2546
200  
  นายสุกรี  นาคะพรหม   รองผู้อำนวยการ
2546
เกษียณ
201  
  นายชูชาติ  ยังบรรเทา   วิทยาศาสตร์
2546
เสียชีวิต
202  
  นางฉวีเพ็ญ  ฤทธิโชติ   ภาษาต่างประเทศ
2546
เกษียณ
203  
  นางสุนีย์  พรหมอักษร   การงาน-คหกรรม
2545
เกษียณ
204  
  นายสมคิด  เลี่ยมแก้ว   ภาษาต่างประเทศ
2545
เกษียณ
205  
  นางสาวลัดดาวัลย์  เจ้าแก้ว   วิทยาศาสตร์
2545
เกษียณ
206  
  นางรัชนี  สุทธิศักดิ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2544
ย้ายไปเป็น ผอ.
207  
  นายปราโมทย์  ขับกล่อมส่ง   
2544
ย้าย
208  
  นายวิญญู  ใจอารีย์   ผู้บริหาร
2543
2541-2543
กษ. บ.ม.
209  
  นางวีรวรรณ  เจริญสุข   ภาษาต่างประเทศ
2543
เกษียณ
210  
  นางถนอม  ทับเที่ยง   
2543
เกษียณ
211  
  นายจรัญ  ทับเที่ยง   การงาน-คอมพิวเตอร์
2543
เกษียณ
212  
  นายสุธีร์  เจริญสุข   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2543
ย้ายไปเป็น ผอ.
เสียชิวิต 63
213  
  นางอัมพันธ์  แสงศรี   
2542
214  
  นายสวงค์  ชูกลิ่น   ผู้บริหาร
2541
2536-2541
กษ. กทม.
เสียชิวิต
215  
  นายโชติ  ธานีรัตน์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2540
ย้ายไปเป็น ผอ.
216  
  นายเสริมศักดิ์  อุณพันธุ์   
2540
ย้าย
217  
  นางเจริญศรี  จันไพบูลย์   
2538
ย้าย
218  
  นางลูกอิน  หุตางกูร.   
2538
219  
  นายสนิท  กิตติธิรางกูล   
2537
เกษียณ
220  
  นางอรุณ  นนทแก้ว   ผู้บริหาร
2536
2535-2536
กษ. บม.
221  
  นางกรองทอง  ด้วงสงค์   ผู้บริหาร
2535
2526-2535
ย้ายไป กทม.
222  
  นางสมจิตต์  ศักดิชลพันธ์   -
2534
223  
  น.ส.เสาวลักษณ์  ศรีวัชรินทร์   ผู้บริหาร
2526
2518-2526
224  
  นางอรอนงค์  ขนาน   
2526
โอนย้าย ไปกรมอาชีวะ
225  
  นางสุวนีย์  ตันตยาภรณ์   ผู้บริหาร
2518
2513-2518
226  
  นางนวลละออ  ลีละพันธ์   ผู้บริหาร
2513
2483-2513
227  
  นางภูเก็ต  อาจอนามัย   ผู้บริหาร
2483
2477-2483
228  
  นางสาวข่วนจู้  อุ่ยสกุล   ผู้บริหาร
2477
2476-2477
229  
  นางสาวอัมพร  เผื่อนพงษ์   ผู้บริหาร
2476
2474-2476
230  
  นายคลิ้ง  ขุทรานนท์   ผู้บริหาร
2474
2473-2474
231  
  นายมี  จันทร์เมือง   ผู้บริหาร
2473
2467-2473