ห้องเรียนพิเศษ

SMTE & SMGP

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
และโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเด่น

1 2

ห้องเรียนพิเศษ SMTE&SMGP

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ห้องเรียนพิเศษ SMTE & SMGP

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวดนครศรีธรรมราช 80000

kn.smgp@kankayanee.ac.th
091-039-2327