หน้าแรก

งานคอมพิวเตอร์ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

Kanlayanee Si Thammarat
School

วางแผนงานบริหารงาน จัดทำแผนงาน
/โครงการ/งานคอมพิวเตอร์ ติดตามและประเมินผลงานการใช้สื่อ จัดทำสารสนเทศและเอกสาร
พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการจัดหา
ผลิต สร้างสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และ
การเรียนการสอน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ตามที่มอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

admin

มิถุนายน 27, 2565

admin

พฤศจิกายน 17, 2564

admin

พฤศจิกายน 17, 2564

เทคนิค การสร้างสื่อ นวัตกรรม

งานคอมพิวเตอร์
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

งานดูแล จัดทำระบบคอมพิวเตอร์
งานดูแล จัดทำ พัฒนา เว็บไซด์โรงเรียน
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน