คณะทำงาน

กลุ่มฝ่ายบริหารวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

วางแผนงานบริหารงาน จัดทำแผนงาน/โครงการ/งานคอมพิวเตอร์ ติดตามและประเมินผลงาน
การใช้สื่อ จัดทำสารสนเทศและเอกสาร พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการจัดหา
ผลิต สร้างสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และ
การเรียนการสอน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มอบหมาย