การอบรมออนไลน์การจัดสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วย Google Formและการจัดการคะแนนสอบด้วย MS EXCEL

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน จัดการการอบรมออนไลน์การจัดสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วย Google Formและการจัดการคะแนนสอบด้วย MS EXCEL ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคมเวลา 19.00 น.