การอบรม “การสร้างสื่อวิดีโอการสอน” โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

การอบรม “การสร้างสื่อวิดีโอการสอน” งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.