งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ การจัดทำแบบทดสอบ และการจัดสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วย Google Form ผ่าน Google Classroom

งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ การจัดทำแบบทดสอบ และการจัดสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วย Google Form ผ่าน Google Classroom
รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 2564 เวลา 19.00 น.  และวันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 2564  เวลา 10.00 น.