อบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education Google Classroom

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education Google Classroom ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)