แนวทางการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21

คุณครูกฤษณา นินทรกิจ (ครูอูม) ทีมงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และคุณครูกนกวรรณ ลีพรหมมา (ครูบุ๋ม) และครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นวิทยากรในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21” โดยอบรมให้ครูกลุ่มแกนนำจำนวน ๓ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet