โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ทีมงานงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เป็นวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564