นางพัชรี ชูกลิ่น 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.จิตวิทยา

นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การแนะแนว

นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว

นางสาวชุติมา คำแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
กษม.การบริหารการศึกษา