นายสง่า นาวารัตน์
ผูัอำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

นายศรชัย  โชติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด 
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายเอกรัฐ เพชรรักษ์
ผู้จัดการศูนย์

นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์ประยุกต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เขตพื้นที่ให้บริการ