นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล : sa-nga.n@kanlayanee.ac.th

นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล : reungsak.s@kanlayanee.ac.th

นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล : watcharin.t@kanlayanee.ac.th

นายศรชัย  โชติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล : sornchai.c@kanlayanee.ac.th

นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล : wandee.p@kanlayanee.ac.th