หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย

นายมนตรี คงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย

นางชญานิศ คงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

นางสาวกัญญา โอมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางสุดใจ วิเศษสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย

นางสาวเยาวดี หงส์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นายศิวพล พงษ์สมุทร
ครูชำนาญการ
ศศ.ม.ภาษาไทย

นายสุบรรณ เดชเชียร
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาไทย

นางวิจิตรา บุญสำราญ
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา
ครู
ศศ.บ.ภาษาไทย

นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์
ครู
ค.บ.ภาษาไทย

นางสาวแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์
ครู
กศ.บ.ภาษาไทย