หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเอกรัฐ เพชรรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

นางวรรณา คงแป้น
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางธมลพรรณ เดชนุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

นางระพีภรณ์ ทองเชิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.ภาษาฝรั่งเศส

นางนุชนารถ เปียแดง 
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวอาริสา  ใจห้าว
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

นางสุจิตตรา จันทรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางมาลัย สงพุ่ม
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาววาณี บุญพิศ
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางจรรยนาถ คำนวณ
ครูชำนาญการ
ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาการและงานอาชีพ

นางขวัญฤทัย วัฒนกุล
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางขวัญกมล  จันทระคูณ
ครูชำนาญการ 
ศศ.ม.วรรณคดีจีนสมัยใหม่

นางสาวปรียาพร  วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการ
อ.บ.ภาษาเกาหลี

นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลา
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น

นางอรุณกมล นาวารัตน์
ครูชำนาญการ 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวคุณัญญา แพรกเมือง
ครู
ศศ.บ.ภาษาจีน

นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
ครู
ศศ.บ.การสอนภาษาญี่ปุ่น

นางสาวฐศุภากร ทิมจร
ครู 
ศศ.ม.การสอนจีนสำหรับชาวต่างชาติ

นายณรงค์ฤทธิ์ สังข์ศรี
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ