รางวัลการแข่งขันวิชาการสาธารณสุข (Public Health Contest) ระดับ ม.ปลาย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ขอแสดงความยินดี 🎉

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการสาธารณสุข (Public Health Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑. การแข่งขันตอบปัญหาด้านสาธารณสุข (Public Health Contest) ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่

– นางสาววิชุดา ทรงเลิศ ม.๖๑๒

– นางสาวญาณิศา นุ่มนวล ม.๖๑๒

– นางสาวนุชนาฎ ผิวสำอางค์ ม.๖๑๒

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

– นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง

– นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง

– นางจิตประภา ศักดามาศ

– นางอรนภา ศรีสุข

– นางสาวกฤษณา นินทรกิจ

– นางจรสวรรณ ศิริบุตร

ผู้สนับสนุนการฝึกซ้อมและอบรม

– นางธมลพรรณ เดชนุ่น

– นายเอกรัฐ เพชรรักษ์

– อาจารย์ ดร. เปรมยุดา นาครัตน์

– อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์

๒. การแข่งขันตอบปัญหาด้านสาธารณสุข (Public Health Contest) ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

โดยมีทีมที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒ ทีม ได้แก่

ทีมที่ ๑

– นางสาวสโรชา วัชรกาฬ ม. ๖๑๑

– นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีเพชน ม. ๖๑๑

– นายปัณณธร นาคกราย ม.๕๑๑

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

– นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง

– นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง

– นางจิตประภา ศักดามาศ

– นางอรนภา ศรีสุข

– นางสาวกฤษณา นินทรกิจ

– นางจรสวรรณ ศิริบุตร

ผู้สนับสนุนการฝึกซ้อมและอบรม

– นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ

– อาจารย์ ดร. เปรมยุดา นาครัตน์

– อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์

ทีมที่ ๒

– นางสาวลภัสรดา เจรจาปรีดี ม.๖๑๑

– นางสาวณัฐฐธิดา พร้าก้อน ม.๖๑๑

– นางสาวกวินธิดา บวรเตชินทร์ภัตร์ ม.๕๑๑

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

– นางสาวอุไรวรรณ จันทร

– นางสาวปรียาวรรณ นนทา

ผู้สนับสนุนการฝึกซ้อมและอบรม

– นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ

– อาจารย์ ดร. เปรมยุดา นาครัตน์

๓. การแข่งขันตอบคลิปสั้นด้านสาธารณสุข

โดยมีทีมที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒ ทีม ได้แก่

ทีมนักเรียนโครงการ EP เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า

– นายลภน โกไศยกานนท์ ม. ๖๑๒

– นายคุณานนท์ ภูริพงษ์พรรณ ม. ๖๑๒

– นายบุณยวีร์ แก้วซัง ม. ๖๑๒

– นายชวิศ สุวรรณฤทธิ์ ม. ๖๑๒

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

– นางธมลพรรณ เดชนุ่น

– นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง

– นายกฤตภาส ปาณะพงศ์

ทีมนักเรียนโครงการ SMGP/SMTE เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ

– นางสาวจารุพิชญา ยิ่งพิมาย ม.๕๑๑

– นางสาวปุญญิศา นาคัน ม.๕๑๑

– นางสาวสรัลชนา ปิดชิด ม.๕๑๑

– นางสาวอินทุอร รักษาเมือง ม.๕๑๑

– นางสาวสุภาวดี สุดใจ ม.๕๑๒

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

– นางธมลพรรณ เดชนุ่น

– นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง

– นายกฤตภาส ปาณะพงศ์

คลิกดูภาพกิจกรรม